Tisková zpráva
 

Parlament přijal novou antidiskriminační směrnici

Volby 2009 - Spravedlnost a vnitřní věci - 02-04-2009 - 13:14
Plenární zasedání
Sdílet

K diskriminaci nedochází pouze v zaměstnání, ale také při přístupu ke zboží a službám, jako je bankovnictví, vzdělání, doprava nebo zdravotní péče. Poslanci proto dnes přijali návrh nové komplexní směrnice, která má zaručit rovné zacházení ve všech těchto oblastech. Nová legislativa se zaměřuje mimo jiné také na vícečetnou diskriminaci.

Návrh směrnice, který předložila Evropská komise, má omezit přímou i nepřímou diskriminaci na základě náboženského vyznání, víry, věku, zdravotního postižení nebo sexuální orientace, ať již vychází ze skutečných nebo domnělých kritérií. Tato nová legislativa doplní tři platné směrnice: směrnici o diskriminaci na základě rasového nebo etnického původu na pracovním trhu i mimo něj, směrnici o diskriminaci na pracovním trhu a směrnici o rovnosti mezi ženami a muži. Zprávu k této směrnici, kterou vypracovala poslankyně Kathalijne BUITENWEG (Greens/EFA, NL), dnes Parlament podpořil poměrem hlasů 363:226:64.
 
Směrnice se bude vztahovat na sociální zabezpečení a zdravotní péčí, vzdělání a přístup ke zboží a službám, včetně bydlení. Poslanci požadují, aby byla působnost směrnice rozšířena také na dopravu. Nová legislativa by se neměla naopak týkat mimoobchodních osobních transakcí mezi soukromými subjekty a odvětví reklamy a sdělovacích prostředků. 
 
Poslanci jsou rovněž přesvědčeni, že směrnice by se měla zaměřit také na vícečetnou diskriminaci na základě dvou nebo více důvodů a na diskriminaci na základě vztahů s jinou osobou. Z důvodu nadměrného zatížení by však měla být mikropodnikům podle vzoru antidiskriminačního zákona platného v USA poskytnuta zvláštní ochrana, domnívá se Parlament.
 
Předpisy v oblasti manželského práva beze změny
 
Poslanci zdůrazňují, že nová směrnice nebude mít žádný dopad na rozdělení pravomocí mezi Evropskou unií a členskými státy, ani se nijak nedotkne vnitrostátních předpisů v oblasti manželského práva. Členské státy budou i nadále odpovědné za uspořádání svého vzdělávacího systému a za obsah učiva. Směrnice se stejně tak nedotkne předpisů tykajících se oddělení státu od církve. Členské státy budou mít však možnost přijmout opatření, jež jim umožní předcházet znevýhodnění či jej kompenzovat (jako například pozitivními akcemi nebo kvótami).
 
Obtěžování je diskriminace
 
Podle znění směrnice je obtěžování„nežádoucí jednání, které může mít mnoho různých podob, od verbálního po psaný projev, gesta nebo chování, ale musí být dostatečně závažné a vytvářet zastrašující, ponižující nebo urážlivou atmosféru” – formou diskriminace. Poslanci přitom zdůrazňují, že pojem obtěžování musí být definován v souladu s vnitrostátními právními předpisy a osvědčenými postupy členských států.
 
Zlepšit ustanovení pro zdravotně postižené osoby
 
Směrnice také zakazuje diskriminaci na základě zdravotního postižení, tak jak jej definuje organizace OSN, v přístupu k sociálními zabezpečení, zdravotní péči, vzdělávání, zboží a službám. Poslanci rovněž požadují, aby se směrnice vztahovala i na dopravu, telekomunikace, informace, finanční služby, kulturu a voločasové aktivity. Členské státy by měly přijmout nezbytná opatření, aby občanům se zdravotním postižením zajistily vhodné ubytování, například vybudováním bezbariérových přístupů do budov. Tato opatření však nesmí znamenat disproporční zátěž, ani vést k zásadní změně povahy produktů nebo služeb.
 
Určité rozdíly v zacházení mohou být tolerovány
 
Členské státy budou moci povolit rozdíly v zacházení ohledně přístupu do vzdělávacích institucí na základě náboženství nebo víry, aby byl zachován specifický charakter a étos těchto zařízení, jakož i pluralita vzdělávacích systémů, pokud to nenarušuje právo na vzdělání a neospravedlňuje diskriminaci z jakéhokoli jiného důvodu.
 
Rizikové faktory spojené se zdravotním postižením a věkem, které jsou využívány v bankovnictví a pojišťovnictví, by neměly být považovány za diskriminaci, neboť se jedná o rozhodující faktory pro hodnocení rizik. Poslanci nicméně žádají poskytovatele těchto služeb, aby zmíněné riziko jasně prokázaly.
 
Parlament na závěr zdůrazňuje, že rozdíly v zacházení na základě věku mohou být přijatelné například u prodeje alkoholických nápojů, zbraní či při vydávání řidičských průkazů. Mladým lidem se zdravotním postižením musí být současně poskytnuty určité úlevy, například bezplatná či zlevněná hromadná doprava, bezplatný či zlevněný přístup do muzeí či do sportovních zařízení.
 
02/04/2009
Kathalijne BUITENWEG (Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance, Nizozemí)
Konzultace
Rozprava: 1. 4. 2009
Hlasování: 2. 4. 2009
Odkaz: 20090401IPR53200