Tlačová správa
 

Boj proti viacnásobnej diskriminácii

Voľby 2009 - Spravodlivosť a vnútorné veci - 02-04-2009 - 15:36
Plenárne zasadnutie
Zdieľať

Formy diskriminácie sa rôznia, objavuje sa v zamestnaní, ale tiež v prístupe k tovarom a službám v bankovníctve, procese vzdelávania, doprave a zdravotníctve. Smernica, ktorú dnes schválil Európsky parlament, sa zameriava na garanciu rovnakého prístupu so zreteľom na riešenie problému viacnásobnej diskriminácie.

Smernica predložená Európskou komisiou sa sústreďuje na boj proti diskriminácii na báze viery alebo vierovyznania, veku, zdravotného postihnutia, sexuálnej orientácie, či už ide o priamu alebo nepriamu diskrimináciu založenú na skutočných, alebo predpokladaných informáciách. Ide o doplnenie troch ďalších smerníc zameraných na boj proti diskriminácii: prvej, týkajúcej sa diskriminácie na báze rasového a etnického pôvodu v rámci, aj mimo trhu práce; druhej, ktorá sa zaoberá diskrimináciou práve na trhu práce; a tretej, ktorá presadzuje rovnaký prístup k obom pohlaviam. Všetky tieto ciele boli znovu potvrdené plénom EP, keď odobrilo správu poslankyne Kathalijne Maria BUITENWEG (Greens/EFA, NL) pomerom hlasov 363:226:64.
 
Smernica sa zameriava na sociálnu ochranu a zdravotnícku starostlivosť, sociálne výhody, školstvo, prístup k tovarom a službám vrátane ubytovania, pričom poslanci ju navrhli rozšíriť aj o oblasť dopravy. Na druhej strane by transakcie medzi fyzickými osobami mimo profesionálnych a obchodných aktivít mali byť vyňaté.
 
Parlament sa zhodol na tom, že smernica by sa mala zaoberať aj viacnásobnou diskrimináciou a diskrimináciou na základe vzťahu s určitou osobou. Na druhej strane, z dôvodu nadmerného zaťaženia by mikropodniky mali byť osobitne chránené podľa vzoru zákona o občianskych právach platného v USA.
 
Bez vplyvu na manželské právo ale sekulárny štát
 
Poslanci zdôraznili, že smernica nesmie narúšať zásadu rozdelenia právomocí medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi a nesmie zasahovať do právnych noriem zaoberajúcich sa manželstvom, rodinou a zdravotnou starostlivosťou. Členské štáty si ponechajú zodpovednosť za organizáciu a obsah vzdelávania. Národné právne normy zaoberajúce sa sekulárnou povahou štátu, ani rozdiely v zaobchádzaní na základe národnosti nebudú novou právnou úpravou postihnuté. Členské štáty môžu činiť kroky na zabránenie alebo kompenzovanie znevýhodňovania v prípadoch ako pozitívna diskriminácie alebo kvóty, alebo umožniť realizáciu takýchto krokov verejnému, súkromnému sektoru alebo dobrovoľníkom.
 
Podľa rozhodnutia Parlamentu bude z rozsahu smernice vyňatý aj reklamný a mediálny sektor.
 
Sexuálne obťažovanie ako diskriminácia
 
Podľa Parlamentom podporenej smernice bude obťažovanie, definované ako nevyžiadané správanie sa s následkom narušovania dôstojnosti človeka a vytvárania zastrašujúcej, nepriateľskej, degradujúcej, ponižujúcej alebo útočnej atmosféry, považované za formu diskriminácie. Poslanci zdôraznili, že koncept obťažovania musí byť definovaný v súlade s vnútroštátnym právom a postupmi členských štátov.
 
Zlepšovanie podmienok pre ľudí so zdravotným postihnutím
 
Smernica by mala zakázať diskrimináciu z dôvodu zdravotného postihnutia v prístupe k sociálnej ochrane, sociálnym výhodám, zdravotnej starostlivosti, vzdelaniu, k tovarom a službám. Poslanci taktiež žiadajú, aby sa týkala dopravy, telekomunikácií, informácií, finančných služieb, kultúry a voľného času. Parlament trvá na tom, aby ľudom so zdravotným postihnutím bolo poskytnuté ubytovanie zodpovedajúce ich potrebám (ako napríklad prístup do budov pre vozíčkarov), alebo alternatívne riešenie. Takéto opatrenia ale nemôžu predstavovať neprimeranú záťaž, alebo zásadnú zmenu v povahe tovarov alebo služieb.
 
Prípustné rozdiely v zaobchádzaní
 
Členské štáty môžu umožňovať rozdiely v zaobchádzaní, ako napríklad pri prístupe ku vzdelaniu, ktoré je zabezpečované náboženskými inštitúciami, s cieľom zachovať špecifický charakter a étos takýchto zariadení a pluralitu vzdelávacieho systému. Poslanci však zdôraznili, že tento prístup nesmie porušovať právo na vzdelanie a nedáva oprávnenie na diskrimináciu na inom základe.
 
Rizikové faktory súvisiace so zdravotným postihnutím a vekom, ktoré používajú bankové a poisťovacie spoločnosti, by sa nemali klasifikovať ako diskriminácia, keďže sú určujúcimi faktormi odhadu rizika. Poslanci však vyzvali poskytovateľov týchto služieb, aby odhady rizík dôsledne preukazovali.
 
Rozdiely v zaobchádzaní na báze veku môžu byť v určitých prípadoch prípustné, ako napríklad pri predaji alkoholu, zbraní, alebo vydávania vodičských oprávnení. Rovnako, mladí ľudia so zdravotným postihnutím musia mať prístup k priaznivejším podmienkam, ako napríklad zníženému cestovnému, vstupu do múzeí, či športových zariadení.
 
Proces schvaľovania
 
Vzhľadom na to, že ide o zmeny v oblasti súdnictva a vnútorných záležitostí, Parlament sa k navrhovanej legislatíve vyjadril len v rámci konzultačného postupu, a teda jeho stanovisko nie je pre Radu záväzné.
 
Rozprava
 
V pléne vystúpil aj poslanec Miroslav MIKOLÁŠIK (EPP-ED, SK), ktorý sa poďakoval poslankyni Buitenweg za "výborne odvedenú prácu pri vypracovaní tejto správy". Pripomenul, že Európa, ako aj zvyšok sveta sa v ostatných desaťročiach "snažia bojovať proti diskriminácii na všetkých úrovniach". Poslanec odmietol diskrimináciu na základe náboženstva, či viery, postihnutia a veku, pričom zdôraznil nielen potrebu zastavenia diskriminácie, ale aj poskytnutia pomoci tým, ktorí sú znevýhodňovaní kvôli ich hendikepu. V závere vyzval na zlepšovanie rovnakého prístupu v rámci členských štátov a na základe princípu rovnosti napriek odlišnosti zdôraznil potrebu chopenia sa individuálnych a európskych hodnôt v boji proti predsudkom, zvýhodňovaniu a neznášanlivosti.
 
Odkaz: 20090401IPR53200