Pressmeddelande
 

Parlamentet ställer sig bakom rätt till likabehandling

Valet 2009 - Rättsliga och inrikes frågor - 02-04-2009 - 13:14
Plenarsammanträde
Dela

Diskriminering förekommer på många håll i samhället, inte bara när det gäller jobb utan även i samband med banktjänster, transport, hälsa och utbildning. Europaparlamentet ställde sig idag bakom direktivet om bättre likabehandling.

Kommissionens lagförslag tar upp diskriminering på grund av religion, funktionshinder, ålder och sexuell läggning. Direktivet ska ses som ett komplement till tre andra direktiv mot diskriminering. Europaparlamentet godkände kommissionens förslag, med några ändringar, med 363 röster för och 226 emot. I den här frågan samråder rådet med parlamentet.
 
Parlamentet betonar vikten av tillgänglighet för funktionshindrade i allmänna transporter och byggnader. Tillgängligheten bör även gälla elektronisk kommunikation, finansiella tjänster, kultur och fritidssysselsättningar. Ledamöterna vill dessutom uppmärksamma att det förekommer diskriminering på flera grunder, det vill säga när en person diskrimineras utifrån till exempel både religion och funktionshinder eller sexuell läggning och etniskt ursprung.
 
Vid omröstningen antogs ändringsförslag om ett särskilt skydd för mikroföretag i likhet med den amerikanska medborgarrättslagen. Ett annat ändringsförslag om att undanta reklam och medier från direktivets tillämpningsområde godkändes också.
 
Svenska inlägg i debatten
Socialdemokraten Inger SEGELSTRÖM (PES) uttrycket stöd för direktivet och sa sig vara "chockad" över förslag från kollegor att helt förkasta det. Segelström pekade på försäkringsbolags diskriminering av kvinnor, framhöll att skattefinansierade utbildningar ska vara till för alla och konstaterade att "religion är förvisso viktigt för många européer, vilket jag respekterar, men vi lever i ett sekulariserat samhälle."
 
 
Föredragande: Kathalijne Maria BUITENWEG (De Gröna/EFA, Nederländerna) Betänkande: A6-0149/2009 Beslutsförfarande: Samråd (*) Debatt: 1.4.2009 Omröstning: 2.4.2009
Ref.: 20090401IPR53200