Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B6-0213/2008

Iesniegtie teksti :

B6-0213/2008

Debates :

PV 07/05/2008 - 13
CRE 07/05/2008 - 13

Balsojumi :

PV 08/05/2008 - 5.6
CRE 08/05/2008 - 5.6

Pieņemtie teksti :


REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 93kWORD 48k
2008. gada 29. aprīļa
PE401.523v01-00
 
B6‑0213/2008
Noslēdzot debates par Komisijas paziņojumu,
ievērojot Reglamenta 103. panta 2. punktu,
iesniedza Umberto Guidoni un Marco Rizzo
GUE/NGL grupas vārdā
par Transatlantisko ekonomikas padomi

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Transatlantisko ekonomikas padomi 
B6‑0213/2008

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā jo īpaši 2007. gada 25. aprīļa rezolūciju par transatlantiskajām attiecībām, kā arī 2006. gada 1. jūnija rezolūciju par http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2006-0239+0+DOC+XML+V0//LV&language=LVES un ASV ekonomiskajām attiecībām un rezolūciju par http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2006-0238+0+DOC+XML+V0//LV&language=LVES un ASV Transatlantisko partnerattiecību nolīgumu,

–  ņemot vērā Parlamenta 2007. gada 26. septembra rezolūciju par izstrādājumu, jo īpaši rotaļlietu, drošumu,

–  ņemot vērā ES un ASV 2007. gada 30. aprīlī Vašingtonā notikušās augstākā līmeņa sanāksmes rezultātus un jo īpaši Pamatdokumentu transatlantiskās ekonomiskās integrācijas veicināšanai starp Eiropas Savienību un ASV,

–  ņemot vērā kopīgo paziņojumu un progresa ziņojumu, ko pieņēma pirmajā Transatlantiskās ekonomikas padomes sanāksmē 2007. gada 9. novembrī,

–  ņemot vērā Reglamenta 103. panta 2. punktu,

1.  ļoti kritiski visos aspektos vērtē transatlantiskā tirgus izveides projektu, jo tas ir pārsvarā vērsts pret citiem pasaules tirgiem un ir klaji protekcionistisks;

2.  norāda, ka ES un ASV tirdzniecības apjoms jau sasniedz 50 % no starptautiskās tirdzniecības apjoma; uzskata, ka ES ir jāpalielina ekonomisko sakaru daudzveidība, lai aizsargātu politiku tādās jomās kā sabiedrības veselība un vide, kā arī ir jāstiprina ekonomiskie sakari ar citiem pasaules reģioniem;

3.  aicina ES un ASV nevis atcelt ierobežojumus un priekšroku dot uzņēmumu peļņai, bet apvienot pūliņus, lai veidotu taisnīgāku starptautiskās tirdzniecības sistēmu un par prioritātēm noteikt attīstību, nabadzības samazināšanu, vidi un kultūras daudzveidību;

4.  pauž bažas par ASV aizdevumu subprime tirgus krīzi un pauž nožēlu par šās jomas regulējumu, kas ir nepietiekams (hipotēku brokeri) vai pat neesošs; šo iemeslu dēļ aicina steidzami pārskatīt Bāzeles 2 noteikumus īpaši pārskatāmības jomā;

5.  aicina Komisiju nodrošināt, lai Transatlantiskā ekonomikas padome palīdz panākt pozitīvu Dohas attīstības programmas noslēgšanu, jo īpaši samazinot eksporta subsīdijas lauksaimniecībā, jo tās grauj attīstības valstu lauksaimniecību un pārtikas apgādes suverenitāti;

6.   aicina Komisiju par vienu no galvenajiem programmas punktiem noteikt preču un jo īpaši pārtikas produktu cenu problēmu un ieviest mehānismu to stabilizēšanai;

7.  iesaka Komisijai kā galveno punktu Transatlantiskā ekonomikas padomes darba kārtībā iekļaut tirdzniecības strīdus; uzskata arī, ka ES būtu jāpieprasa tāda pārrobežu tiesību normu atcelšana kā Helms Burton likums;

8.  iesaka Komisijai Transatlantiskajā ekonomikas padomē apspriest, kā var panākt saskaņotākus divpusējos tirdzniecības nolīgumus un PTO daudzpusējos noteikumus, lai visām pusēm garantētu harmoniskāku un vienkāršāku starptautiskās tirdzniecības sistēmu; mudina Komisiju šajā programmā iekļaut jautājumu par vides noteikumu un starptautiskās tirdzniecības sistēmas sociālo standartu piemērošanas efektivitāti;

9.  aicina Komisiju lūgt Transatlantisko ekonomikas padomi sniegt progresa ziņojumu par sadarbības pasākumiem intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanas jomā; vienlaikus uzsver nepieciešamību turpināt tehnoloģiju nodošanu attīstības valstīm; aicina Transatlantisko ekonomikas padomi atbalstīt Nolīguma par intelektuālā īpašuma tiesību komercaspektiem rezultātus tām valstīm, kam nav pietiekamas farmaceitisko produktu ražošanas jaudas, kā arī nodrošināt, lai ASV un ES atturas izdarīt spiedienu uz attīstības valstīm ar mērķi kavēt Dohas deklarācijas par piekļuvi ārstniecības līdzekļiem piemērošanu vai iekļaut divpusējos tirdzniecības nolīgumos noteikumus, kas kavē tās piemērošanu;

10.  aicina Padomi un Komisiju ar transatlantiskajiem partneriem apspriest, kā veicināt progresu jautājumā par attīstības valstu piekļuvi ārstniecības līdzekļiem, kā arī aktīvi iebilst ASV izvēlētajai metodei, saskaņā ar kuru visos divpusējos, ar attīstības valstīm apspriežamos nolīgumos iekļauj klauzulu, ar kuru tās atsakās izmantot Dohas deklarācijas par intelektuālā īpašuma tiesību komercaspektiem noteikumu, kas atļauj tām ražot un importēt nepatentētas zāles, kuras vajadzīgas lielāko sabiedrības veselības problēmu novēršanai (AIDS, tuberkuloze u.c.);

11.  uzskata, ka tiesības uz drošu pārtikas apgādi un drošu vidi ir vairāku tādu ES un ASV tirdzniecības konfliktu pamatā, kā piemēram, konflikts par gaļu, kuras ražošanā ir pielietoti hormoni, un par ĢMO produktiem, kā arī aicina Padomi un Komisiju rīkoties saskaņā ar piemērojamajiem ES tiesību aktiem un tos aizstāvēt;

12.  uzskata, ka ES un ASV kā lielākajām enerģijas patērētājām ar 38 % no pasaules enerģijas patēriņa ir jāuzņemas iniciatīva un kopīgi jāstrādā pie alternatīvu enerģijas ražošanas veidu izstrādes; uzsver nepieciešamību radīt no vides viedokļa ilgtspējīgas alternatīvas, lai nodrošinātu mežu aizsardzību visā pasaulē, kā arī ļoti uzmanīgi risināt biodegvielu jautājumu;

13.  atkārto, ka Helms-Burton pārrobežu likumu un tirdzniecības embargo pret Kubu pastāvēšana ir nelikumīga un tie ir jāatceļ; aicina Padomi un Komisiju skatīt šo jautājumu ES un ASV sammitā, kā arī rūpēties par šo noteikumu atcelšanu, ja nepieciešams, mudinot ASV uz to PTO;

14.  pauž dziļas bažas par problēmām likumdošanas dialogā ar ASV un par to ietekmi uz Eiropas likumdošanu;

15.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu parlamentiem un ASV prezidentam un Kongresam.

Pēdējā atjaunošana - 2008. gada 5. maijaJuridisks paziņojums