Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B6-0213/2008

Ingivna texter :

B6-0213/2008

Debatter :

PV 07/05/2008 - 13
CRE 07/05/2008 - 13

Omröstningar :

PV 08/05/2008 - 5.6
CRE 08/05/2008 - 5.6

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 88kWORD 42k
29 april 2008
PE401.523v01-00
 
B6‑0213/2008
till följd av ett uttalande av kommissionen
i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
från Umberto Guidoni och Marco Rizzo
för GUE/NGL-gruppen
om det transatlantiska ekonomiska rådet

Europaparlamentets resolution om det transatlantiska ekonomiska rådet 
B6‑0213

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med särskilt beaktande av sin resolution av den 25 april 2007 om de transatlantiska förbindelserna och sina resolutioner av den 1 juni 2006 om de transatlantiska ekonomiska förbindelserna mellan EU och Förenta staterna och om transatlantiskt partnerskapsavtal mellan EU och Amerikas förenta stater,

–  med beaktande av sin resolution av den 26 september 2007 om produktsäkerhet, särskilt avseende leksaker,

–  med beaktande av toppmötet mellan EU och Förenta staterna den 30 april 2007 i Washington DC, särskilt den ram som där antogs för främjande av transatlantisk ekonomisk integration mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater,

–  med beaktande av det gemensamma uttalandet och lägesrapporten som antogs vid det transatlantiska ekonomiska rådets första möte den 9 november 2007,

–  med beaktande av artikel 103.2 i arbetsordningen.

1.  Europaparlamentet ser mycket kritiskt på projektet att skapa en transatlantisk marknad som i stor utsträckning riktar sig mot andra världsmarknader och är klart protektionistisk .

2.  Europaparlamentet konstaterar att handeln mellan EU och Förenta staterna redan står för 50 procent av den internationella handeln. Parlamentet anser att EU måste diversifiera sina ekonomiska förbindelser, hålla fast vid sin folkhälso- och miljöpolitik och stärka sina ekonomiska förbindelser med andra regioner i världen.

3.  Europaparlamentet uppmanar EU och Förenta staterna att slå samman sina ansträngningar för att bygga upp ett mer balanserat internationellt handelssystem och prioritera utveckling, fattigdomsminskning, miljö och kulturell mångfald snarare än införa avreglering och prioritera bolagsvinster.

4.  Europaparlamentet beklagar mot bakgrund av subprime-krisen i Förenta staterna att denna sektor endast i ringa grad är reglerad (kreditmäklare) eller inte reglerad alls. Parlamentet begär därför att Basel II-reglerna skyndsamt ska ses över, särskilt i fråga om öppenhet.

5.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att transatlantiska ekonomiska rådet bidrar till att nå ett positivt resultat i Doha-utvecklingsagendan, särskilt när det gäller att minska exportstödet till jordbruket vilket förstör utvecklingsländernas jordbruk och möjligheter till självständig livsmedelsförsörjning.

6.   Europaparlamentet uppmanar kommissionen att framhålla priset på varor, i synnerhet livsmedel, som en viktig punkt på dagordningen, och att införa ett system som kan stabilisera priserna.

7.  Europaparlamentet rekommenderar kommissionen att i transatlantiska ekonomiska rådet ta upp handelstvister och göra detta till en central fråga. Parlamentet anser även att EU bör vidhålla att extraterritoriell lagstiftning som Helms-Burtonlagen måste upphävas.

8.  Europaparlamentet rekommenderar kommissionen att i det transatlantiska ekonomiska rådet diskutera hur man kan nå större konsekvens mellan bilaterala handelsavtal och WTO:s multilaterala bestämmelser för att garantera ett mer harmoniskt och enklare handelssystem för alla. Parlamentet uppmanar kommissionen att ta upp frågan om hur man genom internationella handelssystem på ett effektivt sätt kan nå framsteg i tillämpningen av miljöbestämmelser och sociala normer.

9.  Europaparlamentet ber kommissionen att uppmana det transatlantiska ekonomiska rådet att utarbeta en lägesrapport om samarbetsverksamheten när det gäller tillämpningen av immaterialrätter. Parlamentet framhåller samtidigt att det måste ske framsteg i tekniköverföringen till utvecklingsländerna. Parlamentet uppmanar det transatlantiska ekonomiska rådet att stödja resultatet av TRIPS-avtalet för de länder som inte har någon produktionskapacitet för läkemedel och att se till att Förenta staterna och EU avstår från att utöva påtryckningar på utvecklingsländerna för att hindra att Dohaförklaringen om tillgång till läkemedel tillämpas, eller att artiklar införs i bilaterala handelsavtal som hindrar tillämpningen av Dohaförklaringen.

10.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att diskutera med de transatlantiska parterna om hur utvecklingsländerna ska få tillgång till läkemedel och att kraftigt motsätta sig Förenta staternas strategi att i samtliga bilaterala avtal med utvecklingsländerna införa klausuler där det fastställs att dessa länder inte ämnar tillämpa bestämmelsen i Dohaavtalet om TRIPS som skulle göra det möjligt för dem att tillverka och importera generiska läkemedel som behövs för att råda bot på omfattande folkhälsoproblem såsom aids och tuberkulos.

11.  Europaparlamentet anser att rätten till säker mat och en säker miljö är ursprunget till många handelskonflikter mellan EU och Förenta staterna, såsom konflikterna om hormonbehandlat kött och genetiskt modifierade produkter. Parlamentet uppmanar rådet och kommissionen att handla i linje med gällande EG-lagstiftning och försvara den.

12.  Europaparlamentet anser att EU och Förenta staterna, som båda är stora energiförbrukare och står för 38 procent av världens energikonsumtion, måste gå i bräschen och göra gemensamma ansträngningar för att utveckla alternativa energikällor. Parlamentet understryker att ekologiskt hållbara alternativ måste utvecklas och skyddet av skogarna i världen garanteras samt att man måste vara mycket försiktig i frågan om biobränsle.

13.  Europaparlamentet upprepar än en gång att extraterritoriella lagar som Helms-Burtonlagen och handelsembargot mot Kuba är illegala och måste upphävas. Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att ta upp frågan under toppmötet mellan EU och Förenta staterna och att arbeta för att dessa bestämmelser upphävs, vid behov med hot om att utmana Förenta staterna i WTO.

14.  Europaparlamentet ser med djup oro på obalansen i den rättsliga dialogen med Förenta staterna och dess inverkan på den europeiska lagstiftningen.

15.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas parlament samt till Förenta staternas president och kongress.

Senaste uppdatering: 5 maj 2008Rättsligt meddelande