Процедура : 2009/2513(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B6-0150/2009

Внесени текстове :

B6-0150/2009

Разисквания :

PV 25/03/2009 - 8
CRE 25/03/2009 - 8

Гласувания :

PV 26/03/2009 - 4.8
CRE 26/03/2009 - 4.8
Обяснение на вота
PV 02/04/2009 - 9.17
CRE 02/04/2009 - 9.17
PV 22/04/2009 - 6.36
CRE 22/04/2009 - 6.36
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0252

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 113kWORD 59k
17 март 2009 г.
PE420.422
 
B6‑0150/2009
внесено вследствие на въпроси, изискващи устен отговор B6‑0020/2009 и B6‑0019/2009
   -Daniel Caspary и Robert Sturdy, от името на групата PPE-DE
   -Jan Marinus Wiersma и Erika Mann, от името на групата PSE
   -Cristiana Muscardini, Eugenijus Maldeikis, Hanna Foltyn-Kubicka и

   Adam Bielan, от името на групата UEN
-   Ona Juknevičienė, от името на групата ALDE относно временно търговско споразумение с Туркменистан

Резолюция на Европейския парламент относно временно търговско споразумение с Туркменистан 
B6‑0150/2009

Европейският парламент,

-  като взе предвид предложението за решение на Съвета и на Комисията (5144/1999),

-  като взе предвид член 133 и член 300, параграф 2, алинея първа от Договора за ЕО,

-  като взе предвид член 300, параграф 3, алинея първа от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C5‑0338/1999),

-  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия и становището на комисията по външни работи (A6‑0085/2006),

като взе предвид резолюцията си от 20 февруари 2008 г. относно стратегия на ЕС за Централна Азия (2007/2102(INI)),

-  като взе предвид член 108, параграф 5 от своя правилник,

А.  като има предвид, че отношенията между Европейските общности и Туркменистан понастоящем се управляват от Споразумението за търговия и търговско и икономическо сътрудничество, сключено между Европейските общности и СССР през 1989 г.; като има предвид, че настоящото споразумение не съдържа клауза за правата на човека,

Б  като има предвид, че Временното споразумение относно търговията и свързаните с търговията въпроси от 2 декември 1998 г., сключено между Европейската общност, Европейската общност за въглища и стомана и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Туркменистан, от друга страна (COM 1998) 617 окончателен 98/0304 (ACC), понастоящем подлежи на одобрение от Съвета,

В.  като има предвид, че Споразумение за партньорство и сътрудничество (СПС) с Туркменистан беше парафирано през май 1997 г. и подписано през 1998 г.; като има предвид, че вече 11 държави-членки са ратифицирали СПС, като Франция, Ирландия, Обединеното кралство и Гърция все още предстои да го направят и новите 12 държави-членки ще го ратифицират чрез единен протокол; като има предвид, че Туркменистан ратифицира СПС през 2004 г.,

Г.  като има предвид, че веднъж напълно ратифицирано, СПС ще бъде сключено за начален период от 10 години, след който ще бъде подновявано годишно, при условие че никоя от страните не го прекрати; като има предвид, че страните могат да разширят или изменят СПС, или допълнително да го разработят, с цел да се вземат предвид новите постижения,като има предвид, че Туркменистан играе важна роля в централноазиатския регион, така че едно тясно сътрудничество между него и Европейския съюз е желателно,

Д.  като има предвид, че положението в Туркменистан се подобри след смяната на президента; като има предвид, че режимът показа готовността си да извърши основни реформи; като има предвид, че е необходимо постигането на значителен напредък в някои основни области като например правата на човека, правовата държава, демокрацията и личните свободи,

Е.  като има предвид, че предложеното Временно търговско споразумение (ВТС) между Европейските общности и Туркменистан предвижда зачитане на демокрацията и правата на човека като условие за сътрудничество,

Ж.  като има предвид, че затова ВТС би трябвало да има потенциала да допринесе за напредването на текущите демократични реформи в Туркменистан,

З.  като има предвид, че ВТС включва механизъм, който позволява всяка една от страните да го прекрати като уведоми другата страна,

1.  отбелязва, че след смяната на президента в Туркменистан, са налице признаци за амбиция за извършване на реформи в ключови области; приветства, по-специално, създаването на национален институт за демокрация и права на човека; отбелязва процеса на преразглеждане на Конституцията, който цели да укрепи демокрацията, личните свободи и правовата държава; по-нататък отбелязва преразглеждането на закона за изборите; приветства присъединяването на Туркменистан към международни конвенции като втория факултативен протокол към Международния пакт за граждански и политически права и Конвенцията за политическите права на жените; приветства реформите на образователната система, целящи по-високо качество и повече равенство за студентите;

2.  призовава правителството на Туркменистан да се движи бързо в посока демокрация и зачитане на правовата държава; по-специално призовава за открити и демократични избори, свобода на вероизповеданията, изграждане на истинско гражданско общество, освобождаване на всички политически затворници и на лишените от свобода поради убежденията си, премахване на ограниченията за пътуване и достъп на независими наблюдатели;

3.  подчертава необходимостта Европейският съюз допълнително да насърчи тези развития; подчертава, че дейността на туркменското правителство трябва внимателно и редовно да се следи;

4.  призовава Съвета и Комисията да се информират редовно и задълбочено относно положението на правата на човека в Туркменистан;

5.  изразява съжаление от факта, че в няколко области, особено правата на човека и демокрацията, положението е все още незадоволително; обръща внимание по-специално на необходимостта всички политически затворници да бъдат освободени безусловно; подчертава значението на премахването на всички пречки за свободното пътуване и свободния достъп на независими наблюдатели, включително на Международния червен кръст; призовава за допълнителен напредък по отношение на гражданските свободи, включително за НПО; подчертава необходимостта за прилагане на реформите на всички нива и във всички области на администрацията;

6.  подчертава значението на икономическите и търговски отношения за отваряне на туркменското общество и подобряване на демократичното, икономическо и социално положение на туркменските граждани;

7.  вижда ВТС като възможен преход към стабилни и устойчиви отношения между ЕС и Туркменистан и като потенциален лост за укрепване на процеса на реформи в Туркменистан, като същевременно поставя правилата за икономически отношения;

8.  подчертава, че ВТС не е празен чек за Туркменистан; затова призовава за стриктен мониторинг и редовни прегледи на напредъка в ключови области в Туркменистан и, ако е целесъобразно, за спиране на споразумението ако е налице доказателство, че условията не се спазват; призовава за редовни актуализации на мониторинга от страна на Комисията и на Съвета;

9.  призовава Съвета и Комисията да включат в СПС ясна клауза за спиране, свързана с правата на човека; подчертава, че Всеобщата декларация за правата на човека на ООН следва да се спазва; призовава Съвета да приеме всяко искане от Европейския парламент за спиране на споразумението;

10.  призовава Съвета и Комисията също така да включат в СПС клауза за преразглеждане; призовава да бъде консултиран относно всяко преразглеждане на СПС;

11.  изтъква, че СПС изисква неговото одобрение, за да влезе в сила; докато ВТС за съжаление не изисква неговото одобрение, призовава повдигнатите в настоящата резолюция въпроси да бъдат взети изцяло предвид, тъй като в противен случай неговото одобрение на СПС би могло да бъде накърнено; съобразно това възнамерява да базира своето становище на ВТС, въз основа на получените от Съвета и Комисията отговори в техните изявления;

12.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки и на правителството и парламента на Туркменистан.

Последно осъвременяване: 20 март 2009 г.Правна информация