Procedure : 2009/2513(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B6-0150/2009

Indgivne tekster :

B6-0150/2009

Forhandlinger :

PV 25/03/2009 - 8
CRE 25/03/2009 - 8

Afstemninger :

PV 26/03/2009 - 4.8
CRE 26/03/2009 - 4.8
Stemmeforklaringer
PV 02/04/2009 - 9.17
CRE 02/04/2009 - 9.17
PV 22/04/2009 - 6.36
CRE 22/04/2009 - 6.36
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0252

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 98kWORD 50k
17. marts 2009
PE420.422
 
B6‑0150/2009
på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B6‑0020/2009 og B6‑0019/2009
jf. forretningsordenens artikel 108, stk. 5
af   Daniel Caspary og Robert Sturdy for PPE-DE-Gruppen
-   Jan Marinus Wiersma og Erika Mann for PSE-Gruppen
-   Cristiana Muscardini, Eugenijus Maldeikis, Hanna Foltyn-Kubicka og Adam Bielan for UEN-Gruppen
-   Ona Juknevičienė for ALDE-Gruppen
om interimsaftalen om handel med Turkmenistan

Europa-Parlamentets beslutning om interimsaftalen om handel med Turkmenistan  
B6‑0150/2009

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse (5144/1999),

–  der henviser til EF-traktatens artikel 133 og artikel 300, stk. 2, første afsnit,

–  der henviser til EF-traktatens artikel 300, stk. 3, første afsnit, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C5-0338/1999),

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel og udtalelse fra Udenrigsudvalget (A6-0085/2006),

   der henviser til sin beslutning af 20. februar 2008 om en EU-strategi for Centralasien (2007/2102(INI)),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 108, stk. 5,

A.  der henviser til, at forbindelserne mellem De Europæiske Fællesskaber og Turkmenistan for øjeblikket er reguleret af aftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og Sovjetunionen om handel og handelsmæssigt og økonomisk samarbejde i 1989; der henviser til, at denne aftale ikke indeholder en menneskerettighedsklausul,

B.  der henviser til, at interimsaftalen af 2. december 1998 mellem Det Europæiske Fællesskab, Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Turkmenistan på den anden side om handel og handelsanliggender (KOM(1998)617 - (ACC) 98/0304) nu ligger til godkendelse i Rådet,

C.  der henviser til, at partnerskabs‑ og samarbejdsaftalen med Turkmenistan blev paraferet i maj 1997 og undertegnet i 1998; der henviser til, at 11 medlemsstater siden da har ratificeret denne aftale – Frankrig, Irland, Det Forenede Kongerige og Grækenland mangler stadig at ratificere den – og de 12 nye medlemsstater ratificerer den gennem en samlet protokol; der henviser til, at Turkmenistan ratificerede den i 2004,

D.  der henviser til, at partnerskabs‑ og samarbejdsaftalen, når den er fuldt ratificeret, vil være indgået for en indledende periode på ti år, hvorefter den fornys årligt, medmindre en af parterne opsiger den; der henviser til, at parterne kan udvide eller ændre aftalen eller uddybe den for at tage højde for nye udviklinger,

E.  der henviser til, at Turkmenistan spiller en vigtig rolle i den centralasiatiske region, og at det derfor er ønskværdigt med et tæt samarbejde mellem Turkmenistan og Den Europæiske Union,

F.  der henviser til, at situationen i Turkmenistan er blevet bedre siden præsidentembedet skiftede hænder; der henviser til, at styret har indikeret, at det er indstillet på at gennemføre store reformer; der henviser til, at der stadig er behov for væsentlige fremskridt på en række nøgleområder, såsom menneskerettigheder, retsstatsprincipper, demokrati og personlige frihedsrettigheder,

G.  der henviser til, at en betingelse for samarbejde i den foreslåede interimsaftale om handel mellem De Europæiske Fællesskaber og Turkmenistan er respekt for demokratiet og overholdelse af menneskerettighederne,

H.  der henviser til, at interimsaftalen om handel derfor potentielt kan bidrage til fremskridt i forbindelse med de igangværende demokratiske reformer i Turkmenistan,

I.  der henviser til, at der i interimsaftalen om handel er fastlagt en mekanisme, hvorved den ene part kan opsige den ved at give meddelelse herom til den anden part,

1.  noterer sig, at der, efter præsidentembedet har skiftet hænder i Turkmenistan, er tegn på ambitioner om at gennemføre reformer på en række nøgleområder; glæder sig navnlig over etableringen af et nationalt institut for demokrati og menneskerettigheder; noterer sig revideringen af forfatningen rettet mod at styrke demokrati, personlige frihedsrettigheder og retsstatsprincipperne; noterer sig endvidere revideringen af valgloven; glæder sig over Turkmenistans tiltrædelse af internationale konventioner, såsom den anden valgfrie protokol til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder og konventionen om kvinders politiske rettigheder; glæder sig over reformerne af uddannelsessystemet, der sigter mod højere kvalitet og mere lighed for studerende;

2.  opfordrer Turkmenistans regering til hurtigt at bevæge sig i retning af demokrati og overholdelse af retsstatsprincipperne; opfordrer navnlig til åbne og demokratiske valg, religionsfrihed, udvikling af et ægte civilsamfund, løsladelse af alle politiske fanger og samvittighedsfanger, ophævelse af rejserestriktioner samt adgang for uafhængige observatører;

3.  understreger nødvendigheden af, at EU ansporer denne udvikling yderligere; understreger, at den turkmenske regerings aktiviteter skal kontrolleres nøje og regelmæssigt;

4.  anmoder Rådet og Kommissionen om at holde Parlamentet regelmæssigt og udførligt informeret om menneskerettighedssituationen i Turkmenistan;

5.  beklager, at situationen stadig er utilfredsstillende på flere områder, især hvad angår menneskerettigheder og demokrati; henleder navnlig opmærksomheden på behovet for betingelsesløs løsladelse af alle politiske fanger; understreger betydningen af fjernelsen af alle forhindringer for fri ind- og udrejse samt fri adgang for uafhængige observatører, heriblandt Internationalt Røde Kors; opfordrer til yderligere forbedringer af de borgerlige frihedsrettigheder, herunder for ngo'er; understreger behovet for at gennemføre reformer på alle niveauer og områder i administrationen;

6.  understreger betydningen af økonomiske og handelsmæssige forbindelser for åbningen af det turkmenske samfund og forbedringen af de turkmenske borgeres demokratiske, økonomiske og sociale situation;

7.  anser interimsaftalen om handel – samtidig med at den fastlægger regler for de økonomiske forbindelser – som et muligt skridt på vejen mod stabile og bæredygtige forbindelser mellem EU og Turkmenistan og en potentiel løftestang til styrkelse af reformprocessen i Turkmenistan;

8.  understreger, at interimsaftalen om handel ikke er nogen blankocheck til Turkmenistan; opfordrer derfor til nøje observation og regelmæssige evalueringer af udviklingen på nøgleområder i Turkmenistan, og om at aftalen om nødvendigt ophæves, hvis der findes beviser for, at betingelserne ikke opfyldes; anmoder om regelmæssige opdateringer om observationsarbejdet fra Kommissionen og Rådet;

9.  opfordrer Rådet og Kommissionen til at indføje en klar suspensiv menneskerettighedsklausul i partnerskabs‑ og samarbejdsaftalen; understreger, at FN’s verdenserklæring om menneskerettighederne skal overholdes; opfordrer Rådet til at acceptere enhver anmodning fra Europa-Parlamentet om midlertidig ophævelse af aftalen;

10.  opfordrer Rådet og Kommissionen til også at indføje en revisionsklausul i partnerskabs- og samarbejdsaftalen; anmoder om at blive hørt før enhver revision af partnerskabs‑ og samarbejdsaftalen;

11.  påpeger, at Parlamentets samtykke er nødvendigt, før partnerskabs- og samarbejdsaftalen kan træde i kraft; minder om, at det desværre ikke er nødvendigt med Parlamentets samtykke i forbindelse med interimsaftalen om handel, men opfordrer til, at der fuldt ud tages højde for de punkter, der berøres i denne beslutning, eftersom Parlamentets samtykke til partnerskabs‑ og samarbejdsaftalen i modsat fald kan blive sat på spil; påpeger, at Parlamentet har til hensigt at basere sin udtalelse om interimsaftalen om handel på de svar, det modtager fra Rådet og Kommissionen i disses erklæringer;

12.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt til Turkmenistans regering og parlament.

Seneste opdatering: 20. marts 2009Juridisk meddelelse