Procedure : 2009/2513(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B6-0150/2009

Ingediende teksten :

B6-0150/2009

Debatten :

PV 25/03/2009 - 8
CRE 25/03/2009 - 8

Stemmingen :

PV 26/03/2009 - 4.8
CRE 26/03/2009 - 4.8
Stemverklaringen
PV 02/04/2009 - 9.17
CRE 02/04/2009 - 9.17
PV 22/04/2009 - 6.36
CRE 22/04/2009 - 6.36
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2009)0252

ONTWERPRESOLUTIE
PDF 93kWORD 45k
17 maart 2009
PE420.422
 
B6‑0150/2009
naar aanleiding van vragen voor mondeling antwoord B6‑0020/2009 en B6‑0019/2009
ingediend overeenkomstig artikel 108, lid 5 van het Reglement
door
   -Daniel Caspary en Robert Sturdy, namens de PPE­DE­Fractie
   -Jan Marinus Wiersma en Erika Mann, namens de PSE­Fractie

   over de interim-handelsovereenkomst met Turkmenistan

Resolutie van het Europees Parlement over de interim-handelsovereenkomst met Turkmenistan 
B6‑0150/2009

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel voor een besluit van de Raad en de Commissie (5144/1999),

–  gelet op artikel 133 en artikel 300, lid 2, eerste alinea, van het EG-Verdrag,

–  gelet op artikel 300, lid 3, van het EG­Verdrag op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C5–0338/1999),

–  gezien het verslag van de Commissie internationale handel en het advies van de Commissie buitenlandse zaken (A6–0085/2006),

–  onder verwijzing naar zijn resolutie van 20 februari 2008 over een EU-strategie voor Centraal-Azië (2007/2102(INI)),

–  gelet op artikel 108, lid 5, van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de betrekkingen tussen de Europese Gemeenschappen en Turkmenistan momenteel worden geregeld door de Overeenkomst inzake handel en commerciële en economische samenwerking die in 1989 is afgesloten tussen de Gemeenschappen en de toenmalige USSR; overwegende dat deze overeenkomst geen bepalingen over mensenrechten bevat,

B.  overwegende dat de Raad zich momenteel buigt over de goedkeuring van de interim-overeenkomst over handel en daarmee samenhangende zaken die op 2 december 1998 is afgesloten tussen de Europese Gemeenschap, de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie enerzijds en Turkmenistan anderzijds (COM (1998) 617 def., 98/0304 (ACC)),

C.  overwegende dat de aanzet tot een partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst met Turkmenistan is gegeven in mei 1997 en dat de overeenkomst in 1998 is ondertekend; overwegende dat de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst sindsdien is ondertekend door 11 lidstaten – Frankrijk, Ierland, het Verenigd Koninkrijk en Griekenland moeten dit nog doen – en dat de 12 nieuwe lidstaten de overeenkomst door middel van één enkel protocol zullen ratificeren; overwegende dat Turkmenistan de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst heeft geratificeerd in 2004,

D.  overwegende dat de overeenkomst na de volledige ratificering ervan aanvankelijk zal worden afgesloten voor een periode van 10 jaar en daarna jaarlijks zal worden hernieuwd, op voorwaarde dat geen van de partijen de overeenkomst opzegt; overwegende dat de partijen de overeenkomst kunnen uitbreiden, wijzigen of verder uitwerken om rekening te houden met nieuwe ontwikkelingen,

E.  overwegende dat Turkmenistan een belangrijke rol speelt in de Centraal-Aziatische regio en dat een nauwe samenwerking tussen Turkmenistan en de Europese Unie daarom wenselijk is,

F.  overwegende dat de toestand in Turkmenistan verbeterd is sinds het land een nieuwe president heeft; overwegende dat de bewindvoerders zich bereid hebben getoond belangrijke hervormingen door te voeren; overwegende echter dat er nog altijd aanzienlijke vorderingen nodig zijn in belangrijke domeinen zoals de mensenrechten, de rechtsstaat, democratie en persoonlijke vrijheden,

G.  overwegende dat de voorgestelde interim-handelsovereenkomst (ITA) tussen de Europese Gemeenschappen en Turkmenistan de eerbiediging van de democratie en de mensenrechten vooropstelt als een voorwaarde voor samenwerking,

H.  overwegende dat de ITA daarom zou kunnen bijdragen tot de vordering van de huidige democratische hervormingen in Turkmenistan,

I.  overwegende dat de ITA voorziet in een mechanisme dat elke partij in staat stelt de overeenkomst op te zeggen door de andere partij hiervan in kennis te stellen,

1.  stelt vast dat er sinds de verandering van president in Turkmenistan tekenen zijn van bereidheid om hervormingen door te voeren in belangrijke domeinen; is bijzonder ingenomen met de oprichting van een Nationaal Instituut voor democratie en mensenrechten; neemt kennis van de aan de gang zijnde herziening van de grondwet, die erop gericht is meer belang toe te kennen aan de democratie, persoonlijke vrijheden en de rechtsstaat; neemt voorts kennis van de herziening van de kieswetgeving; verheugt zich over de toetreding van Turkmenistan tot internationale overeenkomsten zoals het tweede facultatieve protocol bij het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en het Verdrag betreffende de politieke rechten van de vrouw; toont zich verheugd over de hervormingen in het onderwijssysteem, die gericht zijn op een hogere kwaliteit van het onderwijs en meer gelijkheid voor studenten;

2.  vraagt dat de regering van Turkmenistan snel evolueert in de richting van de democratie en de rechtsstaat; vraagt in het bijzonder om open en democratische verkiezingen, godsdienstvrijheid, de ontwikkeling van een echt maatschappelijk middenveld, de vrijlating van alle politieke gevangenen en gewetensgevangenen, de opheffing van reisbeperkingen en de toelating van onafhankelijke toezichthouders;

3.  benadrukt dat de Europese Unie deze ontwikkelingen moet aanmoedigen; beklemtoont dat de werkzaamheden van de Turkmeense regering nauwlettend en regelmatig moeten worden onderzocht;

4.  vraagt dat de Raad en de Commissie het Europees Parlement geregeld relevante informatie verschaffen over de mensenrechtensituatie in Turkmenistan;

5.  betreurt dat de situatie op verscheidene vlakken nog niet is zoals het hoort, vooral op het vlak van de mensenrechten en de democratie; wijst in het bijzonder op de noodzakelijke onvoorwaardelijke vrijlating van alle politieke gevangenen; onderstreept het belang van de afschaffing van alle reisbeperkingen en het belang van vrije toegang voor onafhankelijke toezichthouders, onder wie het Internationale Rode Kruis; vraagt om verdere verbeteringen op het vlak van burgerlijke vrijheden, ook voor ngo’s; benadrukt de noodzaak om hervormingen door te voeren op alle niveaus en in alle domeinen van de administratie;

6.  onderstreept het belang van economische en handelsbetrekkingen voor de openstelling van de Turkmeense samenleving en de verbetering van de democratische, economische en sociale situatie van de Turkmeense burgers;

7.  beschouwt de ITA, die eveneens regels vastlegt voor economische betrekkingen, als een potentiële opstap naar stabiele en duurzame betrekkingen tussen de EU en Turkmenistan en als een hefboom ter ondersteuning van het hervormingsproces in Turkmenistan;

8.  onderstreept dat de ITA geen blanco cheque vormt voor Turkmenistan; vraagt daarom dat de ontwikkelingen op belangrijke vlakken in Turkmenistan nauwkeurig worden opgevolgd en geregeld worden geëvalueerd, en, indien nodig, dat de overeenkomst wordt opgeschort indien niet aan de voorwaarden wordt voldaan; vraagt dat de Raad en de Commissie geregeld informatie verstrekken over het verloop van het toezicht;

9.  vraagt de Raad en de Commissie een duidelijke, schorsende clausule betreffende de mensenrechten op te nemen in de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst; benadrukt dat de Universele Verklaring van de rechten van de mens moet worden geëerbiedigd; vraagt dat de Raad ingaat op een eventueel verzoek van het Europees Parlement om deze overeenkomst op te schorten;

10.  vraagt dat de Raad en de Commissie eveneens een herzieningsclausule opnemen in de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst; wil geraadpleegd worden voor wat elke eventuele herziening van de overeenkomst betreft;

11.  brengt in herinnering dat het Europees Parlement zijn toestemming moet geven voor de inwerkingtreding van de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst; vraagt dat ten volle rekening wordt gehouden met de in deze resolutie aangekaarte punten - hoewel voor de ITA met Turkmenistan jammer genoeg niet de goedkeuring van het Europees Parlement vereist is - aangezien anders de goedkeuring van het Parlement voor de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst in het gedrang kan komen; zal zijn advies met betrekking tot de ITA daarom opstellen op basis van de antwoorden in de verklaringen van de Raad en de Commissie;

12.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de regeringen en parlementen van de lidstaten en de regering en het parlement van Turkmenistan.

Laatst bijgewerkt op: 20 maart 2009Juridische mededeling