Postup : 2009/2513(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B6-0150/2009

Predkladané texty :

B6-0150/2009

Rozpravy :

PV 25/03/2009 - 8
CRE 25/03/2009 - 8

Hlasovanie :

PV 26/03/2009 - 4.8
CRE 26/03/2009 - 4.8
Vysvetlenie hlasovaní
PV 02/04/2009 - 9.17
CRE 02/04/2009 - 9.17
PV 22/04/2009 - 6.36
CRE 22/04/2009 - 6.36
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0252

NÁVRH UZNESENIA
PDF 102kWORD 55k
17. marca 2009
PE420.422
 
B6‑0150/2009/Rev
ktorý na základe otázok na ústne zodpovedanie B6‑0020/2009 a B6‑0019/2009
v súlade s článkom 108 ods. 5 rokovacieho poriadku
predkladajú
   -Daniel Caspary a Robert Sturdy v mene skupiny PPE-DE
   -Jan Marinus Wiersma a Erika Mann v mene skupiny PSE
   -Cristiana Muscardini, Eugenijus Maldeikis, Hanna Foltyn-Kubicka a Adam Bielan v mene skupiny UEN
   -Ona Juknevičienė v mene skupiny ALDE
o dočasnej dohode o obchode s Turkménskom

Uznesenie Európskeho parlamentu o dočasnej dohode o obchode s Turkménskom 
B6‑0150/2009

Európsky parlament,

-  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady a Komisie (5144/1999),

-  so zreteľom na článok 133 a článok 300 ods. 2 prvý pododsek Zmluvy o ES,

-  so zreteľom na článok 300 ods. 3 prvý pododsek Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Parlamentom (C5 0338/1999),

-  so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod a stanovisko Výboru pre zahraničné veci (A6 0085/2006),

so zreteľom na svoje uznesenie z 20. februára 2008 o Stratégií EÚ pre strednú Áziu (2007/2102(INI)),

-  so zreteľom na článok 108 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.  keďže vzťahy medzi Európskymi spoločenstvami a Turkménskom sa v súčasnosti riadia Dohodou o obchode a obchodnej a hospodárskej spolupráci uzavretej medzi Európskymi spoločenstvami a ZSSR v roku 1989; keďže táto dohoda neobsahuje doložku o dodržiavaní ľudských práv,

B.  keďže dočasná dohoda o obchode a záležitostiach súvisiacich s obchodom z 2. decembra 1998 uzavretá medzi Európskym spoločenstvom, Európskym združením pre uhlie a oceľ a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Turkménskom na strane druhej (KOM(1998) 617 konečné znenie, 98/0304(ACC)) prechádza v súčasnosti procesom schvaľovania v Rade,

C.  keďže dohoda o partnerstve a spolupráci s Turkménskom bola parafovaná v máji 1997 a podpísaná v roku 1998; keďže odvtedy ratifikovalo túto dohodu 11 členských štátov – Francúzsko, Írsko, Spojené kráľovstvo a Grécko tak ešte musia urobiť – a 12 nových členských štátov ju ratifikuje vo forme jedného protokolu; keďže Turkménsko ratifikovalo túto dohodu v roku 2004,

D.  keďže po úplnej ratifikácii bude dohoda o partnerstve a spolupráci uzavretá na počiatočné obdobie 10 rokov, pričom po uplynutí tohto obdobia sa bude každoročne obnovovať, ak žiadna zo strán neukončí jej platnosť; keďže strany môžu dohodu o partnerstve a spolupráci rozšíriť, zmeniť a doplniť alebo ju ďalej rozvinúť, aby zohľadnili najnovší vývoj,

E.  keďže Turkménsko zohráva dôležitú úlohu v oblasti strednej Ázie, a preto je blízka spolupráca Európskej únie s Turkménskom žiaduca,

F.  keďže situácia v Turkménsku sa po zmene prezidenta zlepšila; keďže režim prejavil vôľu urobiť významné reformy; keďže vo viacerých oblastiach, akými sú ľudské práva, zásada právneho štátu, demokracia a sloboda jednotlivca, je stále potrebné dosiahnuť výrazný pokrok,

G.  keďže v dočasnej dohode o obchode medzi Európskymi spoločenstvami a Turkménskom sa za podmienku spolupráce stanovuje dodržiavanie demokracie a ľudských práv,

H.  keďže z tohto dôvodu by dočasná dohoda o obchode mohla prispieť k pokroku v prebiehajúcich demokratických reformách v Turkménsku,

I.  keďže súčasťou dočasnej dohody o obchode je mechanizmus, ktorý obom stranám umožňuje ukončiť jej platnosť po predchádzajúcom oznámení druhej strane,

1.  konštatuje, že po zmene prezidenta sa v Turkménsku objavujú náznaky snahy o vykonanie reforiem v kľúčových oblastiach; víta najmä zriadenie národného inštitútu pre demokraciu a ľudské práva; berie na vedomie postup revízie ústavy, ktorý je zameraný na posilnenie demokracie, slobôd jednotlivca a zásady právneho štátu; berie na vedomie aj revíziu volebného práva; víta skutočnosť, že Turkménsko pristúpilo k medzinárodným dohodám, ako sú Druhý opčný protokol k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach a Dohovor o politických právach žien; víta reformy vzdelávacieho systému zamerané na vyššiu kvalitu a väčšiu rovnosť medzi študentmi;

2.  vyzýva turkménsku vládu, aby rýchlym tempom smerovala k demokracii a dodržiavaniu zásad právneho štátu; vyzýva najmä na otvorené a demokratické voľby, slobodu náboženského vyznania, rozvoj skutočnej občianskej spoločnosti, prepustenie politických väzňov a väzňov svedomia, odstránenie obmedzení na cestovanie a prístup pre nezávislých pozorovateľov;

3.  zdôrazňuje potrebu ďalšej podpory rozvoja týchto oblastí zo strany Európskej únie; zdôrazňuje, že činnosti turkménskej vlády musia byť dôkladne a pravidelne kontrolované;

4.  žiada Radu a Komisiu, aby ho o stave ľudských práv v Turkménsku pravidelne a dostatočne informovali;

5.  ľutuje skutočnosť, že situácia vo viacerých oblastiach, najmä pokiaľ ide o ľudské práva a demokraciu, je stále neuspokojivá; upozorňuje najmä na potrebu bezpodmienečného prepustenia všetkých politických väzňov; zdôrazňuje potrebu odstrániť všetky prekážky voľného cestovania a voľného prístupu nezávislých pozorovateľov, vrátane Medzinárodného červeného kríža, do krajiny; vyzýva na ďalšie pokroky v oblasti občianskych slobôd vrátane mimovládnych organizácií; zdôrazňuje potrebu vykonať reformy na všetkých úrovniach a vo všetkých oblastiach verejnej správy;

6.  zdôrazňuje dôležitosť hospodárskych a obchodných vzťahov pre otvorenie sa turkménskej spoločnosti a pre zlepšenie demokratickej, hospodárskej a sociálnej situácie turkménskych občanov;

7.  okrem toho, že v dočasnej dohode o obchode sú stanovené pravidlá upravujúce hospodárske vzťahy, je vnímaná aj ako možný odrazový mostík k pevným a udržateľným vzťahom medzi EÚ a Turkménskom, a ako potenciálny nástroj na posilnenie reformného procesu v Turkménsku;

8.  zdôrazňuje, že dočasná dohoda o obchode nie je pre Turkménsko bianko šekom; preto vyzýva, aby bol vývoj pokroku Turkménska v kľúčových oblastiach prísne monitorovaný a pravidelné prehodnocovaný, a aby sa v prípade získania dôkazov o neplnení podmienok dohody, jej platnosť pozastavila; žiada Komisiu a Radu o podávanie pravidelných informácií o monitorovaní;

9.  vyzýva Radu a Komisiu, aby do dohody o partnerstve a spolupráci zahrnula jednoznačnú doložku o dodržiavaní ľudských práv ako podmienku vykonávania dohody; zdôrazňuje, že by sa mala dodržiavať Všeobecná deklarácia ľudských práv OSN; vyzýva Radu, aby vyhovela každej žiadosti Európskeho parlamentu o pozastavenie platnosti dohody;

10.  vyzýva Radu a Komisiu, aby do dohody o partnerstve a spolupráci zahrnula aj doložku o revízii; žiada, aby sa s ním konzultovala každá revízia dohody o partnerstve a spolupráci;

11.  poukazuje na to, že podmienkou nadobudnutia platnosti dohody o partnerstve a spolupráci je súhlas Európskeho parlamentu; keďže dočasná dohoda o obchode žiaľ súhlas Európskeho parlamentu nevyžaduje, žiada, aby sa všetky body tohto uznesenia v plnom rozsahu zohľadnili, lebo v opačnom prípade by Parlament nemusel udeliť súhlas s dohodou o partnerstve a spolupráci; preto bude stanovisko Parlamentu k dočasnej dohode o obchode vychádzať z odpovedí, ktoré vo svojich vyhláseniach poskytnú Rada a Komisia;

12.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a vláde a parlamentu Turkménska.

Posledná úprava: 20. marca 2009Právne oznámenie