Postup : 2008/2527(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B6-0209/2008

Předložené texty :

RC-B6-0209/2008

Rozpravy :

PV 07/05/2008 - 13
CRE 07/05/2008 - 13

Hlasování :

PV 08/05/2008 - 5.6
CRE 08/05/2008 - 5.6
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0192

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ,
PDF 151kWORD 98k
6. května 2008
PE401.519v01-00}
PE401.520v01-00}
PE401.521v01-00}
PE401.522v01-00}
PE401.525v01-00} RC1
 
B6‑0209/2008}
B6‑0210/2008}
B6‑0211/2008}
B6‑0212/2008}
B6‑0214/2008} RC1
který v souladu s čl. 103 odst. 4 jednacího řádu předkládají
   Jonathan Evans, Elmar Brok, Corien Wortmann-Kool, James Elles, Andreas Schwab a Urszula Gacek za skupinu PPE-DE
   Erika Mann, Peter Skinner, Jan Marinus Wiersma a Benoît Hamon za skupinu PSE
   Annemie Neyts-Uyttebroeck a Alexander Lambsdorff za skupinu ALDE
   Heide Rühle, Kathalijne Maria Buitenweg a Pierre Jonckheer za skupinu Verts/ALE
   Adam Bielan a Cristiana Muscardini za skupinu UEN
a který nahrazuje návrhy usnesení předložené níže uvedenými skupinami:
   ALDE (B6‑0209/2008)
   PPE-DE (B6‑0210/2008)
   UEN (B6‑0211/2008)
   PSE (B6‑0212/2008)
   Verts/ALE (B6‑0214/2008)
o Transatlantické hospodářské radě

Usnesení Evropského parlamentu o Transatlantické hospodářské radě 

Evropský parlament,

–  s ohledem zejména na své usnesení ze dne 25. dubna 2007 o transatlantických vztazích a na svá usnesení ze dne 1. června 2006 o hospodářských vztazích mezi EU a USA a o Dohodě o transatlantickém partnerství mezi EU a USA,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 26. září 2007 o bezpečnosti výrobků a zejména hraček,

–  s ohledem na svá usnesení o změně klimatu, zejména na usnesení ze dne 16. listopadu 2005, 26. října 2006 a 14. února 2007,

–  s ohledem na výsledek summitu EU a USA konaného ve Washingtonu dne 30. dubna 2007 a zejména na Rámec pro pokročilou transatlantickou hospodářskou integraci mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými,

–  s ohledem na společné prohlášení a na zprávu o pokroku, kterou na své první schůzi dne 9. listopadu 2007 přijala Transatlantická hospodářská rada (TEC),

–  s ohledem na čl. 103 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Evropský parlament i Kongres USA stále zdůrazňují potřebu dokončit do roku 2015 transatlantický trh,

B.  vzhledem k tomu, že mír, demokracie, lidská práva a právní stát, mezinárodní právo, udržitelné hospodářství a udržitelný rozvoj jsou společně sdílené hodnoty, které vytvářejí základ pro transatlantické partnerství, jež je základním kamenem vnější politiky EU a rovněž její globální hospodářské politiky,

C.  vzhledem k tomu, že s ohledem na svou dominantní hospodářskou úlohu ve světě sdílejí transatlantičtí partneři odpovědnost za stav globálního hospodářského řízení a řešení celosvětových hospodářských problémů,

D.  vzhledem k tomu, že pevné a fungující partnerství EU a USA je klíčovým nástrojem pro utváření celosvětového rozvoje při dodržování společných hodnot a na základě účinného multilateralismu a mezinárodního práva; vzhledem k tomu, že k dosažení tohoto cíle potřebují partneři silné a jednotné vedení,

1.  zdůrazňuje, že úzké transatlantické partnerství je klíčovým nástrojem pro utváření globalizace v zájmu společných hodnot a směrem ke spravedlivému světovému politickému a hospodářskému uspořádání; znovu opakuje svůj názor, že základním kamenem transatlantického partnerství, které EU a USA umožní společně řešit světové politické a hospodářské otázky, je fungující a konkurenceschopný transatlantický trh;

2.  rozhodně podporuje prohlubování transatlantické hospodářské integrace, která byla zahájena na summitu EU a USA v roce 2007 přijetím „Rámce pro pokročilou transatlantickou hospodářskou integraci mezi EU a USA“ a vytvořením Transatlantické hospodářské rady (TEC), která má kontrolovat a podporovat úsilí navržené v tomto rámci;

3.  vítá skutečnost, že se Komise na základě doporučení Evropského parlamentu rozhodla nechat si vypracovat studii o tom, které překážky je nutno odstranit, aby mohlo dojít k dokončení transatlantického trhu; domnívá se, že tento dokument by měl být představen široké veřejnosti na obou stranách Atlantického oceánu; vyzývá Komisi, aby zajistila, že o výsledku studií zaměřených na vytváření transatlantického trhu budou diskutovat příslušné parlamentní výbory předtím, než budou přijaty jakékoli konkrétní závěry pro budoucí doporučení TEC;

4.  domnívá se, že EU a USA by měly do svého summitu v roce 2009 vypracovat podrobný plán, který představí způsob, jak konkrétně splnit dlouhodobý závazek, kterým je vytvoření transatlantického trhu;

5.  oceňuje pokrok, kterého TEC dosud dosáhla tím, že převzala politickou odpovědnost za stanovování priorit a za přípravu podmínek pro uzavírání dohod o odstranění překážek obchodu a investicím a dohod o podpoře hospodářské soutěže na transatlantickém trhu;

6.  je toho názoru, že výsledky, kterých TEC od svého založení dosáhla, dokazují, že transatlantický trh nemůže být vytvořen pouze na základě administrativní činnosti, ale že pro dosažení tohoto cíle je zapotřebí silného a nepřetržitého politického vedení; vyzývá TEC, aby ve své činnosti s nasazením pokračovala;

7.  zdůrazňuje naléhavou potřebu zachovat dynamiku procesu během volebních let 2008 a 2009 a současně zajistit, aby oba partneři nadále pracovali na plnění společných cílů a aby se výkonná moc na obou stranách i nadále angažovala za dosažení konečného cíle;

8.  zdůrazňuje, že prioritami zasedání TEC na jaře 2008 je dosažení konkrétního pokroku především v oblasti účetních standardů, obchodu s cennými papíry, zajištění, bezpečnosti dovážených výrobků, prohlášení dodavatelů o shodě a dovozu drůbeže, která byla ošetřena prostředky k redukci patogenů; považuje nicméně za důležité upozornit v tomto usnesení na několik dalších závažných problémů, kterými se TEC bude muset v budoucnu zabývat;

9.  vyzývá Komisi, aby informovala Evropský parlament o výsledcích studie, která byla zahájena s cílem definovat přínosy vyplývající z odstranění překážek transatlantickému obchodu a investicím a měla by být dokončena v roce 2008;

Finanční služby

10.  podporuje přístup, jenž byl nastíněn v nařízení Komise (ES) č. 1569/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se zavádí mechanismus pro určení rovnocennosti účetních standardů používaných emitenty cenných papírů ze třetích zemí v souladu se směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES a 2004/109/ES, a to i v duchu dopisu ze dne 26. září 2007, který zaslala Komise americké Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC) o „Návrhu pravidel pro přijímání účetních závěrek vypracovaných zahraničními soukromými emitenty v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví bez splnění amerických účetních zásad GAAP“, jakož i usnesení ke stejné problematice, v němž zejména zdůrazňuje, že „z rozhodnutí Komise bude v každém případě vyplývat právo emitentů z EU používat v jakékoliv třetí zemi mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS), což je postup podporovaný Evropskou unií“;

11.  domnívá se, že vzájemné uznání trhu s cennými papíry mezi USA a EU by bylo podstatným pokrokem ve zvyšování efektivity transatlantického trhu, jelikož by EU i USA usnadnilo přístup na transatlantický trh ve všech jeho dimenzích; zdůrazňuje však, že takový projekt musí být výsledkem dvoustranné dohody a že by mělo dojít k uzavření rámcové dohody mezi USA a EU, která bude plně zohledňovat právní předpisy EU o dohledu nad finančními trhy, a že by Komise neměla připustit uzavírání dvoustranných dohod mezi členskými státy a USA, protože by to mohlo ohrozit rovnocenné podmínky nastolené v EU;

12.  podtrhuje zásadní význam zachování finanční stability; v této souvislosti připomíná úlohu MMF; upozorňuje na problémy zdůrazněné finančními otřesy, a zejména na ty, které souvisejí se stávajícími krizemi na klíčových finančních trzích, rostoucí nestabilitou v nastavení měnových parametrů a obchodních vztahů, probíhajícími či vracejícími se krizemi v oblasti dluhů některých z nejchudších zemí a se zvětšujícími se rozdíly v bohatství mezi jednotlivými zeměmi a uvnitř zemí; domnívá se, že posílení spolupráce mezi dozorčími orgány v USA a EU je mimořádně důležité;

13.  vítá snahu Fóra finanční stability (FFS) a MMF o stanovení společné „diagnózy“ těchto finančních otřesů a s napětím očekává závěry a politická doporučení pracovní skupiny FFS pro pružnost trhu a institucí; je nicméně toho názoru, že tyto činnosti by měly být pouze doplňkové a neměly by nahradit úvahy a rozhodnutí o vhodných politických reakcích EU a USA;

14.  žádá USA, aby EU průběžně informovaly o pokroku v uplatňování rámcové dohody Basilej II v USA; připomíná význam koordinovaného přístupu k navrhování a úpravě globálních pravidel pro subjekty, jež jsou aktivní na mezinárodních finančních trzích; v tomto ohledu se domnívá, že uplatňování dohody Basilej II v USA je klíčové pro zachování rovnocenných podmínek na celém světě;

15.  vítá práci Kongresu na zavedení právních předpisů pro vytvoření federálního úřadu pro pojišťovací informace v rámci amerického ministerstva financí; domnívá se, že spolu s podrobným programem ministerstva financí USA je to významný krok směrem k vzájemnému uznávání regulačních přístupů k finančním službám na obou stranách Atlantiku; uznává, že je nutno se ještě dohodnout na mnoha otázkách a že hlavním problémem, který je třeba vyřešit, je finanční zajištění u zajišťoven; dále se domnívá, že projekt Solventnost II bude výrazně posílen užší parlamentní spoluprací;

Obchod mezi EU a USA, spolupráce v oblasti právních předpisů

16.  zdůrazňuje, že při vytváření jednotných norem pro obchod a investování, o nichž se diskutovalo na zasedání TEC v listopadu 2007 v souvislosti s plánem pro dosažení vzájemného uznávání dohod o obchodním partnerství mezi EU a USA v roce 2009, je třeba zajistit vysokou úroveň sociálních, environmentálních a zdravotních norem;

17.  znovu opakuje, že různé tzv. netarifní překážky obchodu a investicím vyplývají ze záměrných činností zákonodárných orgánů, které je vytvořily za účelem podpory sociálních a zdravotních cílů a cílů v oblasti kultury a životního prostředí, a tudíž nesmí být odstraněny bez příslušného legislativního aktu; v tomto ohledu připomíná zásadní úlohu Evropského parlamentu a Kongresu USA při kontrole procesu sbližování norem a odstraňování překážek obchodu a investicím;

18.  zdůrazňuje, že bezpečnost dovážených výrobků by se také měla stát prioritou TEC; zastává názor, že všeobecnou důvěru v otevřené obchodní prostředí budou občané podporovat pouze tehdy, bude-li respektováno jejich zdraví a bezpečnost; vyzývá výbor USA pro bezpečnost spotřebitelských výrobků, aby využil své rozsáhlejší možnosti podělit se o informace týkající se konkrétních případů, ale navrhuje, aby TEC pracovala na závazném nástroji spolupráce, který by strukturoval a usnadnil sdílení informací o bezpečnosti výrobků a vývoj společného programu spolupráce; vyzývá Komisi a Radu, aby posílily spolupráci mezi celními orgány a orgány dohledu nad trhem EU a USA s cílem zajistit bez zbytečné byrokracie přiměřenou kontrolu na vnějších hranicích, která zamezí tomu, aby se ke spotřebitelům dostávaly nebezpečné výrobky, a zejména nebezpečné hračky; vyzývá členské státy EU a USA, aby zajistily přísné uplatňování právních předpisů týkajících se bezpečnosti výrobků, zejména hraček, a důkladnější vnitrostátní kontroly; zdůrazňuje potřebu úzké spolupráce mezi EU a USA, jejímž cílem je zajistit, aby Čína i další třetí země zvýšily své výrobní standardy tak, aby splňovaly bezpečnostní požadavky EU a USA, zejména pokud jde o hračky, a přesvědčit tyto země o tom, že bezpečnost výrobků se musí stát součástí výrobního i distribučního procesu;

19.  žádá více informací o aktualizovaném aktu USA o bezpečnosti spotřebitelských výrobků a obává se, že tento nový nástroj zatíží evropské podniky zbytečnými právními předpisy, jelikož bude vyžadovat plnění povinných bezpečnostních požadavků testování třetí stranou; naléhavě vyzývá k dalšímu projednávání vzájemného uznávání, aby se předešlo zdvojování práce;

20.  konstatuje, že bezpečnost obchodu má zásadní význam pro světové hospodářství, které je stále integrovanější; naléhavě vyzývá Komisi, aby i nadále vyvíjela úsilí o změnu amerických právních předpisů stanovujících rentgenovou kontrolu všech kontejnerů mířících do Spojených států, která by umožnila přechod ke vzájemnému uznávání „oprávněných hospodářských subjektů“ a bezpečnostních norem schválených Světovou celní organizací (C-TPAT, systém SAFE), jež by se zakládalo na rizicích a na spolupráci, a vyzývá Komisi, aby podpořila strategii uznávající důležitou úlohu Svazu provozovatelů námořních plavidel Evropského společenství a agentů na celém světě; vyzývá Komisi, aby vyhodnotila možné náklady plynoucí z opatření vyžadujících rentgenovou kontrolu všech kontejnerů mířících do Spojených států námořní cestou pro podniky a hospodářství EU i jeho možný dopad na celní operace;

21.  vyzývá Komisi, aby v rámci TEC a v případech, kdy to bude možné, jednala o společných celosvětových normách; domnívá se, že prosazování společných bezpečnostních norem pro automobily (celosvětový technický předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů) by výrazně snížilo náklady odvětví automobilového průmyslu, které je významným zaměstnavatelem v EU i USA;

22.  vyzývá Komisi, aby usilovala o formální přijetí postupů pro vzájemné uznávání prohlášení o shodě u výrobků, které podléhají povinnému testování třetí stranou, zejména pokud jde o informační a komunikační technologie a elektrická zařízení;

23.  nadále podporuje úsilí Komise o dosažení společné dohody o dovážených výrobcích, které mají být označovány v imperiálních i metrických jednotkách, a trvá na tom, že je zapotřebí uznávat měrné jednotky dohodnuté v rámci mezinárodních norem, zejména pokud jde o uznávání výrobků označených pouze v metrických jednotkách ze strany USA; domnívá se, že toto úsilí přinese evropským podnikům, podnikům z USA i ze třetích zemí úspory z rozsahu, a bude zejména přínosné pro malé a střední podniky;

24.  vyzývá Komisi a Radu, aby posílily spolupráci mezi EU a USA při vytváření globálně harmonizovaného systému klasifikace a označování chemických látek (GHS) v souvislosti s uplatňováním mezinárodních kritérií schválených Hospodářskou a sociální radou OSN; domnívá se, že důležitým záměrem systému je usnadnit obchod a posílit ochranu spotřebitelů, a proto trvá na tom, aby byl GHS souběžně a kompatibilně uplatňován v EU i USA;

25.  zdůrazňuje, že osobní údaje se staly hlavní součástí řady obchodních činností, zejména elektronické komunikace; konstatuje, že ekonomická hodnota osobních údajů a přidaná hodnota operací založených na osobních údajích rychle roste; vyzývá Komisi, aby se v úzké spolupráci s Evropským parlamentem ujala iniciativy a spolu se svým protějškem, Federální obchodní komisí USA, vypracovala transatlantické zásady ochrany údajů; dále vyzývá k okamžitému vypracování celosvětových norem ochrany osobních údajů v rámci TEC s cílem zajistit vysokou úroveň ochrany osobních údajů a právní jistotu obchodním společnostem;

Otázky spojené se zemědělstvím

26.  vyžaduje, aby bylo bezodkladně nalezeno řešení s ohledem na pokračující diskuse o zákazu dovozu drůbeže, která byla ošetřena prostředky k redukci patogenů, z USA do EU; uznává, že je zapotřebí náležitých vědeckých doporučení, která zohlední aspekty ochrany a informování spotřebitele;

27.  je přesvědčen, že rozhodnutí Společenství zakázat dovoz hormonálně ošetřeného hovězího masa je zcela odůvodněné na základě vědeckých důkazů, a vyzývá USA, aby bez dalšího prodlení zrušily sankce vůči evropskému zboží;

28.  zdůrazňuje význam vydávání jediného povolení pro všechny potraviny a krmiva obsahující geneticky modifikované organismy v souladu se zásadou obezřetnosti a význam označování a sledovatelnosti geneticky modifikovaných organismů, které umožní spotřebiteli činit informovaná rozhodnutí;

29.  vyzývá k dialogu o nedávných změnách na zemědělských trzích, zejména o výkyvech cen komodit, přezkumu společné zemědělské politiky v polovině období („kontrola stavu“ v EU) a zemědělském zákonu USA, anticyklických platbách, rostoucím významu rozvoje venkova a nástroji podmíněnosti;

Spolupráce v oblasti politiky uplatňované v energetice, průmyslu a ve vědě

30.  vyzývá k zesílení transatlantické spolupráce v oblasti politik uplatňovaných v energetice, v průmyslu a ve vědě; zdůrazňuje význam energetické problematiky, podpory diverzifikace zdrojů energie a zásobovacích tras, zajištění bezpečné energie a infrastruktury, podporuje politiku bezpečné energie založenou na tržních pravidlech; poukazuje na diskuse o systémech obchodování s uhlíkem, které jsou na obou stranách Atlantiku slyšet stále častěji;

31.  zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby EU a USA více spolupracovaly na předpisech a vědeckém výzkumu, pokud jde o biopaliva a biomasu a podporovaly alternativní a udržitelné zdroje paliv určené pro dopravu; podporuje pokračující práci TEC a Brazílie na vymezení společných norem pro biopaliva, které by zajistily maximální udržitelnost životního prostředí a reagovaly na celosvětové obavy o zajištění potravin;

WTO, rozvojová agenda z Dohá

32.  vyzývá Komisi, aby se snažila zajistit, že TEC bude přínosná při dosahování pozitivního závěru rozvojové agendy z Dohá; dominantní postavení EU a US ve světovém obchodě (v současnosti pokrývají 60 % celkového obchodu) pokládá za potenciální devizu celosvětového obchodního systému a jeho společného rámce;

33.  doporučuje, aby Komise zhodnotila, zda by se postup pro urovnání dvoustranných obchodních sporů mohl stát předmětem zájmu TEC; v tomto ohledu konstatuje, že ačkoliv se obchodní spory týkaly obchodních styků mezi EU a US přibližně pouze ze 2 %, některé z těchto sporů působí značně rušivě a jsou velmi nákladné;

34.  doporučuje, aby Komise v rámci TEC projednala, jak dosáhnout větší shody mezi dvoustrannými obchodními dohodami a mnohostrannými pravidly WTO, a to s cílem zajistit všem stranám harmoničtější a jednodušší mezinárodní obchodní systém; naléhavě vyzývá Komisi k diskusi o tom, jak dosáhnout větší shody mezi EU a USA v otázce uzavírání dvoustranných dohod se třetími zeměmi o opatřeních ukládajících podmínky pro obchod, jako je obchod a ustanovení o životním prostředí, obchod a sociální normy a obchod a pracovní právo;

35.  vyzývá Komisi, aby bezodkladně definovala komplexní postoj k evropským neobchodním otázkám v rámci rozhovorů o světovém obchodu, především k problematice smluvních ustanovení o sociálních tématech a životním prostředí, uznávání a ochrany zeměpisných označení, dobrých životních podmínek zvířat, stavu živočišných a rostlinných produktů z dovozu, a zabránila tak nekalé konkurenci evropským producentům;

36.  žádá Komisi, aby na TEC požadovala vydání zprávy o pokroku v prosazování spolupráce v oblasti práv duševního vlastnictví, jakož i oznámení budoucích kroků, které je třeba učinit k posílení spolupráce na boji proti padělání a pirátství; vyžaduje jasný plán, který by sloužil k vymezení úsilí, jež je třeba vynaložit k usnadnění vzájemného uznávání mezinárodního patentového práva;

37.  vyzývá TEC, aby aktivně podporovala prohlášení z Dohá o dohodě TRIPS, které usnadňuje přístup k životně důležitým lékům v těch zemích, jež nedisponují výrobními kapacitami pro farmaceutické produkty; vyzývá Komisi, aby otevřela otázku politiky USA, podle níž mají být do dvoustranných dohod sjednaných s rozvojovými zeměmi zahrnuty doložky, na jejichž základě se tyto země vzdávají práva uplatňovat v rámci TRIPS ustanovení dohody z Dohá, které jim umožňuje vyrábět a dovážet generické léky potřebné pro boj s hlavními problémy veřejného zdraví (AIDS, tuberkulóza atd.);

38.  domnívá se, že důležitým úkolem evropské strany TEC je přesvědčit transatlantické partnery EU o nutnosti vybudovat do roku 2012 dalekosáhlý, ambiciózní a právně závazný režim v oblasti emisí skleníkových plynů na období po Kjótském protokolu a vytvořit velký transatlantický projekt investování a výměny technologií v oblasti bezpečné a neznečišťující výroby energie;

Regionální rozvoj

39.  podtrhuje kladný vliv, který bude další pokrok v transatlantické hospodářské integraci pravděpodobně mít na udržitelný regionální rozvoj, a je toho názoru, že tento pokrok přispívá k našim snahám o uplatňování Lisabonské strategie a o přechod k sociální, ekonomické a územní soudržnosti; v této souvislosti žádá příslušné orgány EU, aby zajistily, že tento pokrok přispěje k harmonickému a vyváženému rozvoji ve všech částech EU, a aby vzaly v potaz evropskou zásadu všeobecného přístupu ke službám obecného zájmu;

40.  vyzývá obě strany, aby prověřily možnost zahájit mezi EU a USA strukturovaný dialog o regionální politice, který by sloužil jako vhodný způsob zkoumání nových možností v regionální politice, výměny osvědčených postupů mezi jinými i na poli výzkumu a vývoje a zkoušení cest, kterými by bylo možné čelit společným výzvám, jako je změna klimatu a růst cen energie;

Budoucí program transatlantického dialogu zákonodárců (TLD) a strukturální zlepšení

41.  vyzývá transatlantický dialog zákonodárců, aby do programu svých příštích zasedání začlenil diskusi o právních předpisech US týkajících se rentgenové kontroly převáženého nákladu a zajistil tak v této otázce větší porozumění mezi EP a Kongresem USA; zdůrazňuje rovněž, že je zapotřebí zamyslet se v rámci TLD nad programem WTO na období po jednání v Dohá i nad reformou WTO, projednat doložky dvoustranných obchodních dohod o lidských právech, životním prostředí a sociálních právech a poučit se mimo jiné z nejnovější dvoustranné dohody mezi USA a Peru, která obsahuje podrobná a vymahatelná ustanovení o pracovních normách;

42.  poukazuje na rozhodující úlohu, kterou při udržování dynamiky procesu hrají Evropský parlament a Kongres USA, a na to, že netarifní překážky mohou odstranit pouze zákonodárci; navrhuje zavést pečlivě připravovanou každoroční debatu o pokroku v otázkách projednávaných v rámci TEC a o její struktuře;

43.  vyzývá proto představitele EU a USA a spolupředsedy TEC, aby brali v úvahu rozhodující význam zákonodárců pro dlouhodobý úspěch procesu a nabádá je, aby do činnosti TEC plně a přímo zapojili i zástupce transatlantického dialogu zákonodárců; uznává současně důležitou úlohu účastníků z podnikatelské a spotřebitelské oblasti při poskytování příspěvků a odborných podnětů pro práci TEC; je nicméně toho názoru, že je třeba odlišit jejich poradní funkci od zákonodárné funkce Kongresu USA a Evropského parlamentu;

44.  bere na vědomí vytvoření poradní skupiny, kterou tvoří zástupci transatlantického dialogu zákonodárců, transatlantického dialogu podniků a transatlantického dialogu spotřebitelů; chválí podíl zákonodárců a zúčastněných stran na úspěšném konání první schůze TEC v listopadu 2007; vyjadřuje přání, aby pracovní dialog a dialog o životním prostředí hrál v blízké budoucnosti větší úlohu; žádá, aby byli do poradní skupiny zapojeni předsedové transatlantického pracovního dialogu (TALD) a dialogu o životním prostředí;

45.  znovu opakuje, že si přeje posílit dialog mezi oběma parlamenty, a žádá jejich časné zapojení, zejména pokud jde o vytváření budoucích pravidel světovými samoregulačními orgány, aby se již v první fázi zabývaly otázkami politické odpovědnosti;

46.  domnívá se, že se jedná o otázky značného významu, o jejichž vývoji by měli být poslanci národních parlamentů pravidelně informováni; vyzývá předsedu Evropského parlamentu, aby zajistil vytvoření mechanismu k takovému informování;

47.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, sekretariátu TEC, parlamentům členských států a Kongresu Spojených států amerických.

Poslední aktualizace: 6. května 2008Právní upozornění