Parlamentsfrågor
10 mars 2005
O-0033/05
MUNTLIG FRÅGA MED DEBATT i enlighet med artikel 108 i arbetsordningen från Hannes Swoboda, Magda Kósáné Kovács, Claude Moraes, Martine Roure, Jan Wiersma och Katalin Lévai för PSE-gruppen till kommissionen

 Angående: Årtiondet för integrering av romer i samhället 2005-2015

Den 2 februari 2005 i Sofia inledde åtta europeiska stats- och regeringschefer ”Årtiondet för integrering av romer i samhället 2005–2015”. De åtog sig att arbeta för att avskaffa all diskriminering och överbrygga de oacceptabla klyftorna mellan romerna och resten av samhället.

Hur tänker kommissionen bidra till genomförandet av målen inom ramen för detta åtagande? Är kommissionen beredd att lämna regelbundna rapporter om framstegen när det gäller romernas integrering i det europeiska samhället?

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 15 mars 2005Rättsligt meddelande