Deputātu jautājumi
2005. gada 13. maija
O-0070/05
MUTISKS JAUTĀJUMS AR DEBATĒM saskaņā ar Reglamenta 108. pantu Iesnieguši Sophia in 't Veld, Cecilia Malmström, Jelko Kacin, István Szent-Iványi, Chris Davies, Bill Newton Dunn, Baroness Sarah Ludford, Jules Maaten, Alexander Alvaro, Danutė Budreikaitė, Maria Carlshamre, Giusto Catania, Michael Cashman, Ona Juknevičienė, Mojca Drčar Murko, Karin Resetarits, Magda Kósáné Kovács, Anne Van Lancker, Jeanine Hennis-Plasschaert, Zita Gurmai, Anders Samuelsen, Proinsias De Rossa, Toine Manders, Edith Mastenbroek, Willem Schuth, Holger Krahmer, Claire Gibault, Véronique De Keyser, Alexander Stubb, Raül Romeva i Rueda, Jan Wiersma, Claude Moraes, Thijs Berman, Jorgo Chatzimarkakis, Emine Bozkurt, Piia-Noora Kauppi un Antoine Duquesne Komisijai

 Par dialogu ar baznīcām un nekonfesionālām organizācijām

Saistībā ar Amsterdamas Līgumam pievienoto 11. deklarāciju un Konstitūcijas 52. pantu Eiropas Komisijai esot bijušas divas sanāksmes - 2004. gada novembrī un 2005. gada aprīlī - ar katoļu baznīcas, protestantu baznīcas, musulmaņu kopienas, ebreju kopienas un scientoloģijas baznīcas pārstāvjiem. Nedz humānistu federācija, nedz arī kāda cita nereliģiska organizācija nav saņēmusi uzaicinājumu piedalīties šajās sanāksmēs, lai gan priekšsēdētājs Barroso (8.2.2005 atbildē uz V. De Keyser P-3318/04 un baroneses Ludford E-0307/05 parlamentārajiem jautājumiem) bija teicis, ka “2005. gadā Komisija izveidos procedūras, kas atbilst iepriekšminētajam pantam (t.i., Konstitūcijas projekta I-52. pantam). 

Vai Eiropas Komisija var sniegt Eiropas Parlamentam informāciju par minētajām sanāksmēm un paskaidrot, kādēļ humānistu federācija nesaņēma uzaicinājumu piedalīties sanāksmē, kas notika aprīlī - labu laiku pēc priekšsēdētāja Barroso atbildes? 

Vai Eiropas Komisija var garantēt, ka, īstenojot noteikumus par dialogu ar baznīcām, nekonfesionālām organizācijām un filozofiskām organizācijām, tiks ievēroti šādi kritēriji: 

- dialogs būs līdzsvarots un atvērts dažādu organizāciju līdzdalībai; neviena reliģija vai kustība nebūs priviliģētākā situācijā; dialogs balstīsies uz iepriekš izveidotu dalībnieku sarakstu, kas būs publicēts Komisijas mājaslapā 

- dialogs būs caurskatāms, proti, sanāksmju darba kārtība un protokoli tiks publicēti un sanāksmes būs atklātas 

- dialogs būs līdzīgs dialogam ar citām pilsoniskās sabiedrības daļām? 
 

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Pēdējā atjaunošana - 2005. gada 26. maijaJuridisks paziņojums