Parlamentné otázky
6. júna 2006
O-0059/06
OTÁZKA NA ÚSTNE ZODPOVEDANIE S ROZPRAVOU v súlade s článkom 108 Rokovacieho poriadku, ktorú položil Luis Yañez-Barnuevo García, Miguel Martínez Martínez, Carlos Carnero González, Willy Meyer Pleite, Raül Romeva i Rueda, Ignasi Guardans Cambó, Josu Ortuondo Larrea, Bernat Joan i Marí, Inés Ayala Sender, Maria Badia I Cutchet, Enrique Barón Crespo, Joan Calabuig Rull, Rosa Díez González, Bárbara Dührkop Dührkop, Iratxe García Pérez, David Hammerstein Mintz, Antonio Masip Hidalgo, Manuel Medina Ortega, Emilio Menéndez del Valle, Javier Moreno Sánchez, Rosa Miguélez Ramos, Raimon Obiols i Germà, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Teresa Riera Madurell, María Salinas García, Antolín Sánchez Presedo, María Sornosa Martínez, Elena Valenciano Martínez-Orozco, André Brie, Evelyne Gebhardt, Lissy Gröner, Klaus Hänsch, Karin Jöns, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Helmut Kuhne, Heinz Kindermann, Constanze Krehl, Jo Leinen, Erika Mann, Helmuth Markov, Tobias Pflüger, Bernhard Rapkay, Heide Rühle, Martin Schulz, Frithjof Schmidt, Feleknas Uca, Ralf Walter, Sahra Wagenknecht, Gabriele Zimmer, Jörg Leichtfried, Hannes Swoboda, Karin Scheele, Johannes Voggenhuber, Philippe Busquin, Véronique De Keyser, Mia De Vits, Alain Hutchinson, Marc Tarabella, Adamos Adamou, Kyriacos Triantaphyllides, Ole Christensen, Poul Rasmussen, Vladimír Maňka, Borut Pahor, Mojca Drčar Murko, Toomas Ilves, Andres Tarand, Kader Arif, Marie-Hélène Aubert, Jean-Luc Bennahmias, Pervenche Berès, Guy Bono, Marie-Arlette Carlotti, Françoise Castex, Jean Cottigny, Harlem Désir, Anne Ferreira, Jean-Claude Fruteau, Catherine Guy-Quint, Jacky Henin, Pierre Moscovici, Gérard Onesta, Bernard Poignant, Marie-Line Reynaud, Catherine Trautmann, Gilles Savary, Yannick Vaugrenard, Bernadette Vergnaud, Francis Wurtz, Satu Hassi, Henrik Lax, Reino Paasilinna, Esko Seppänen, Stavros Arnaoutakis, Katerina Batzeli, Panagiotis Beglitis, Stavros Lambrinidis, Diamanto Manolakou, Dimitrios Papadimoulis, Nikolaos Sifunakis, Georgios Toussas, Marilisa Xenogiannakopoulou, Alexandra Dobolyi, Szabolcs Fazakas, Zita Gurmai, Gyula Hegyi, Edit Herczog, Csaba Tabajdi, Proinsias De Rossa, Mary McDonald, Vittorio Agnoletto, Giovanni Berlinguer, Giusto Catania, Giovanni Fava, Donata Gottardi, Umberto Guidoni, Lilli Gruber, Luisa Morgantini, Roberto Musacchio, Pasqualina Napoletano, Marco Rizzo, Guido Sacconi, Mauro Zani, Nicola Zingaretti, Aloyzas Sakalas, Robert Goebbels, John Attard-Montalto, Louis Grech, Joseph Muscat, Thijs Berman, Sophia in 't Veld, Joost Lagendijk, Kartika Liotard, Edith Mastenbroek, Erik Meijer, Margrietus van den Berg, Jan Wiersma, Genowefa Grabowska, Bogusław Liberadzki, Józef Pinior, Francisco Assis, Luis Capoulas Santos, Paulo Casaca, Manuel dos Santos, Edite Estrela, Emanuel Fernandes, Elisa Ferreira, Ilda Figueiredo, Ana Gomes, Pedro Guerreiro, Joel Hasse Ferreira, Jamila Madeira, Miguel Portas, Sérgio Sousa Pinto, Michael Cashman, Richard Corbett, Bairbre de Brún, Robert Evans, Richard Howitt, Glenys Kinnock, Caroline Lucas, David Martin, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Peter Skinner, Terence Wynn, Richard Falbr, Jaromír Kohlíček, Jiří Maštálka, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Libor Rouček, Daniel Strož, Jan Andersson, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, Eva-Britt Svensson, Åsa Westlund, Johan Van Hecke, Panayiotis Demetriou, Marios Matsakis, Marie Isler Béguin, Alain Lipietz, Marco Cappato, Lidia Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Pierre Schapira, Justas Paleckis, Riitta Myller, Giovanni Pittella, Bernadette Bourzai, Gary Titley, Vincenzo Lavarra, Neena Gill, Martine Roure, Glyn Ford, Alfonso Andria, Lapo Pistelli, Tatjana Ždanoka a Bronisław Geremek Komisii

 Vec: Odsúdenie frankovho režimu pri príležitosti 70. výročia frankistického štátneho prevratu

Tento rok uplynulo 75 rokov od vyhlásenia II. španielskej republiky a 70 rokov od fašistického povstania z 18. júla, ktoré zvrhlo demokraticky zvolenú republikánsku vládu a začalo občiansku vojnu, ktorá predstavovala začiatok krvavej diktatúry trvajúcej 40 rokov. Diktátorský režim nastolený zbraňami za pomoci a účasti nemeckých nacistov a talianskych fašistov na čele s generálom Frankom mal viesť okrem iných osudných dôsledkov pre španielsky ľud k tomu, že Španielsko sa o niekoľko desaťročí oneskorilo vo svojej integrácii do projektu budovania Európy, ktorého výsledkom je EÚ.

Príkladný prechod k demokracii v rokoch 1978 – 1982 bol z časti inšpirovaný hodnotami a ideálmi II. španielskej republiky. Dodnes nie sú morálne odškodnené obete prevratu a diktatúry. Viac ako sto tisíc Španielov bolo zavraždených v rokoch 1939 až 1975 a stále je neznáma totožnosť vyše 35 000 ľudí pochovaných v masových hroboch a na vojnových poliach po celom Španielsku. Nevedno kde ležia pozostatky veľkého básnika Federica Garcíu Lorcu. Mučenie a popravy bez súdu a ďalšie hromadné porušovanie ľudských práv boli bežnou praxou počas dlhej diktatúry. Pol milióna Španielov muselo odísť do exilu – medzi nich patril aj držiteľ Nobelovej ceny Juan Ramón Jiménez – a stovky tisícov trpeli vo väzení a v koncentračných a pracovných táboroch. Posledný z nich bol zatvorený v roku 1962.

Rada Európy nedávno schválila veľkou väčšinou návrh na medzinárodné odsúdenie frankistického režimu. Ide o prvé medzinárodné odsúdenie tohto režimu. Za rovnako dôležité považujeme pripomínanie obetí diktatúr v Európe, medzi ktorými zaujíma poľutovaniahodné miesto frankistický režim v Španielsku. Tieto odkazy sú uvedené v informačnom letáku Takkula o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje program Občania s Európou na roky 2007 až 2013 s cieľom podporovať európske aktívne občianstvo.

Poslanci, ktorí predkladáme túto otázku, sme stúpencami myšlienky, aby sa už v žiadnom členskom štáte nezopakoval diktátorský režim, ktorý štyri desaťročia vládol Španielsku. Myslíme si, že duch EÚ, dodržiavanie zásad právneho štátu, slobody, demokracie, dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd by mal ešte väčší zmysel, keby sa nemlčalo o hrôzach diktátorských režimov v Európe.

Myslí si Komisia, že je vhodné, aby sa vyjadrila k otázke odsúdenia frankovho režimu? Uvažuje Komisia prijať nejaké opatrenia, ktoré by pomohli tým, ktorí boli a sú obeťami frankovho režimu?

Pôvodný jazyk otázky: ES
Posledná úprava: 26. júna 2006Právne oznámenie