Parlamentní otázky
16. října 2006
O-0119/06
OTÁZKA K ÚSTNÍMU ZODPOVĚZENÍ S ROZPRAVOU kterou v souladu s článkem 108 jednacího řádu položili poslanci Pervenche Berès, Wolf Klinz, Enrique Barón Crespo, Monica Frassoni, Magda Kósáné Kovács, Louis Grech, Adeline Hazan, Alain Lipietz, Antolín Sánchez Presedo, Benoît Hamon, Rosa Miguélez Ramos, Bernard Poignant, Donata Gottardi, Catherine Trautmann, Giovanni Pittella, Henri Weber, Inés Ayala Sender, Jean Cottigny, Jean-Luc Bennahmias, Marc Tarabella, Jean-Paul Gauzès, Kader Arif, Marie-Arlette Carlotti, Martine Roure, Nicola Zingaretti, Yannick Vaugrenard, Harlem Désir, Gilles Savary, Guy Bono, Janelly Fourtou, Rosa Díez González, Michel Rocard, Marie-Line Reynaud, Bernadette Vergnaud, Béatrice Patrie, Catherine Guy-Quint, Pierre Moscovici, Jean-Claude Fruteau a Csaba Tabajdi Radě

 Předmět: Důsledky podpisu Haagské úmluvy o cenných papírech

Poté, co Evropská komise vydala své právní posouzení, Rada nyní rozhoduje, zda má či nemá Evropská unie podepsat Haagskou úmluvu o cenných papírech. Vzhledem k velkému významu, který má úmluva pro evropské investory a účastníky trhu, se Evropský parlament domnívá, že do diskuse o tomto rozhodnutí nebyl dostatečně zapojen.

Evropský parlament sleduje v této věci velký cíl: ochranu účinnosti a jednoznačnosti současné evropské kolizní úpravy týkající se držby cenných papírů.

Postup spolurozhodování v posledních letech skutečně uspěl při vytváření jednotné evropské kolizní úpravy, která stanoví za rozhodné právo příslušné právo toho členského státu, v němž se účet nachází. Účastníci trhu, členské státy, Evropská komise, ti všichni uznávají, že pravidlo určení rozhodného práva podle místa, kde se účet nachází, se na vnitřním trhu účinně uplatňuje.

Neuznání platnosti tohoto základního pravidla a obhajování jeho nahrazení svobodnou volbou rozhodného práva držiteli účtu cenných papírů by nepochybně otevřelo „Pandořinu skříňku“ svobodné volby rozhodného práva i pro hotovostní účty. Zatímco se od všech zemí žádá zavádění stále přísnějších právních předpisů týkajících se praní špinavých peněz, zneužívání trhu, transparentnosti, správy a řízení společnosti, stanovení pravidla o údajné nemožnosti „lokalizovat“ účet cenných papírů by mohlo být považováno za dost provokativní. 

- Sdílí Rada tento cíl Parlamentu, tj. snažit se v plném rozsahu chránit uplatnění pravidla určení rozhodného práva podle místa, kde se účet nachází? 

- Pokusila se Rada, než převzala za EU závazek podepsat úmluvu, skutečně najít způsob, jak dále uplatňovat pravidlo určení rozhodného práva podle místa, kde se účet nachází, pokud jde o evropské účty, při zachování svobodné volby rozhodného práva podle úmluvy v případě účtů držených mimo EU? 

- Mohla by Rada vysvětlit, jak může zavázat EU k podpisu úmluvy, aniž by provedla skutečné posouzení jejího dopadu na hospodářství a podnikání? 
 

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Poslední aktualizace: 18. října 2006Právní upozornění