Parlamendi esitatud küsimused
16. oktoober 2006
O-0119/06
SUULINE KÜSIMUS ARUTELUGA vastavalt kodukorra artiklile 108 esitaja: Pervenche Berès, Wolf Klinz, Enrique Barón Crespo, Monica Frassoni, Magda Kósáné Kovács, Louis Grech, Adeline Hazan, Alain Lipietz, Antolín Sánchez Presedo, Benoît Hamon, Rosa Miguélez Ramos, Bernard Poignant, Donata Gottardi, Catherine Trautmann, Giovanni Pittella, Henri Weber, Inés Ayala Sender, Jean Cottigny, Jean-Luc Bennahmias, Marc Tarabella, Jean-Paul Gauzès, Kader Arif, Marie-Arlette Carlotti, Martine Roure, Nicola Zingaretti, Yannick Vaugrenard, Harlem Désir, Gilles Savary, Guy Bono, Janelly Fourtou, Rosa Díez González, Michel Rocard, Marie-Line Reynaud, Bernadette Vergnaud, Béatrice Patrie, Catherine Guy-Quint, Pierre Moscovici, Jean-Claude Fruteau ja Csaba Tabajdi nõukogule

 Teema: Haagi väärtpaberikonventsiooni allkirjastamise mõjud

Komisjoni õigusliku hinnangu avaldamise järel on nõukogu otsustamas, kas Euroopa Liit peaks Haagi väärtpaberkonventsiooni allkirjastama või mitte. Arvestades konventsiooni suurt tähtsust Euroopa investoritele ja turuosalistele leiab Euroopa Parlament, et teda ei ole antud otsusega seotud aruteludesse piisavalt kaasatud.

Euroopa Parlamendil on selles küsimuses üks suur eesmärk: hoida kaitstuna väärtpaberite kohta käivate kollisiooninormidega seotud kehtiva Euroopa korra tõhusus ja selgus.

Kaasotsustamise protsess on viimastel aastatel suutnud Euroopa jaoks tekitada ühe ühtse kollisiooninormi reegli, mis määratleb kohaldatava õigusena konto asukohaks oleva liikmesriigi õiguse. Nii turuosalised, liikmesriigid kui komisjon tunnistavad, et „konto asukoha” põhimõte kehtib siseturul tõhusalt.

Sellise põhireegli kehtivuse mittetunnustamine ja kohaldatava õiguse väärtpaberikonto osaliste poolt vaba valimisega asendamise toetamine avaks kindlasti ka rahakontode suhtes kohaldatava õiguse vaba valimise „Pandora laeka”. Samuti, kuna riikidelt taotletakse üha rangema rahapesu, turu kuritarvitamise, läbipaistvuse ja ettevõtte üldjuhtimisega seotud õigusloome kehtestamist, siis võib väärtpaberikonto asukoha määramise väidetavalt võimatuks muutva eeskirja kehtestamist peaaegu käsitleda provokatiivsena. 

- Kas nõukogu jagab parlamendi eesmärki püüda täielikult kaitsta „konto asukoha” põhimõtet? 

- Kas nõukogu on enne konventsiooni allkirjastamisega ELi jaoks kohustuse võtmist tegelikult püüdnud leida võimalust Euroopa kontode suhtes „konto asukoha” põhimõtte kohaldamise jätkamiseks, jättes võimaluse valida konventsiooniga väljaspool ELi asuvate kontode suhtes kohaldatav õigus? 

- Kas nõukogu võiks selgitada, kuidas ta võtab ELile konventsiooni allkirjastamisega kohustuse ilma selle majanduslike ja ettevõtlust puudutavate mõjude tõelist hindamist? 
 

Keel, milles küsimus esitati:: EN
Viimane päevakajastamine: 18. oktoober 2006Õigusalane teave