Deputātu jautājumi
2006. gada 16. oktobra
O-0119/06
MUTISKS JAUTĀJUMS AR DEBATĒM saskaņā ar Reglamenta 108. pantu Iesnieguši Pervenche Berès, Wolf Klinz, Enrique Barón Crespo, Monica Frassoni, Magda Kósáné Kovács, Louis Grech, Adeline Hazan, Alain Lipietz, Antolín Sánchez Presedo, Benoît Hamon, Rosa Miguélez Ramos, Bernard Poignant, Donata Gottardi, Catherine Trautmann, Giovanni Pittella, Henri Weber, Inés Ayala Sender, Jean Cottigny, Jean-Luc Bennahmias, Marc Tarabella, Jean-Paul Gauzès, Kader Arif, Marie-Arlette Carlotti, Martine Roure, Nicola Zingaretti, Yannick Vaugrenard, Harlem Désir, Gilles Savary, Guy Bono, Janelly Fourtou, Rosa Díez González, Michel Rocard, Marie-Line Reynaud, Bernadette Vergnaud, Béatrice Patrie, Catherine Guy-Quint, Pierre Moscovici, Jean-Claude Fruteau un Csaba Tabajdi Padomei

 Temats Hāgas Vērtspapīru konvencijas parakstīšanas ietekme

Pēc Eiropas Komisijas veiktā un publiskotā juridiskā vērtējuma Padome pašlaik lemj, vai Eiropas Savienībai ir vai nav jāpieņem lēmums par Hāgas Vērtspapīru konvencijas parakstīšanu. Ņemot vērā konvencijas lielo nozīmi Eiropas investoriem un tirgus dalībniekiem, Eiropas Parlaments uzskata, ka nav pietiekami iesaistīts debatēs par minētā lēmuma pieņemšanu.

Eiropas Parlamenta galvenais mērķis šajā jautājumā ir saglabāt pašreizējo Eiropas kolīzijas normu efektivitāti un skaidrību saistībā ar vērtspapīru turēšanu.

Ar koplēmuma procedūras palīdzību pēdējos gados ir patiešām izdevies izstrādāt Eiropai vienotas kolīzijas normas, kas nosaka, ka piemērojamais tiesību akts ir tās dalībvalsts tiesību akts, kurā atrodas attiecīgais konts. Tirgus dalībnieki, dalībvalstis, Eiropas Komisija atzīst, ka „konta atrašanās vietas” kritērijs tiek efektīvi piemērots iekšējā tirgū.

Neatzīstot šādu normu spēkā esamību un aizstāvot to aizvietošanu ar tiesību aktiem, kuru piemērošana ir vērtspapīru kontu turētāju brīva izvēle, tiek atvērta „Pandoras lāde” brīvi izvēlēties piemērot tiesību aktus arī skaidras naudas kontiem. Turklāt laikā, kad visām dalībvalstīm prasa piemērot arvien stingrākus tiesību aktus attiecībā uz naudas atmazgāšanu, tirgus ļaunprātīgu izmantošanu, pārredzamību, uzņēmumu vadību, noteikuma pieņemšanu par šķietamo neiespējamību noteikt vērtspapīru konta atrašanās vietu var gandrīz uzskatīt par provokāciju. 

- Vai Padome atbalsta minēto Parlamenta mērķi pilnībā saglabāt „konta atrašanās vietas” kritērija piemērošanu? 

- Vai Padome pirms saistību uzņemšanās Eiropas Savienības vārdā saistībā ar konvencijas parakstīšanu ir tiešām mēģinājusi atrast iespēju arī turpmāk piemērot „konta atrašanās vietas” kritēriju Eiropas kontiem un tiesību aktu piemērošanas brīvo izvēli, ko paredz konvencija, attiecināt tikai uz kontiem ārpus ES? 

- Vai Padome varētu izskaidrot, kā tā varētu likt ES parakstīt minēto konvenciju, ja nav veikts tās ietekmes patiess novērtējums ekonomikas un uzņēmējdarbības jomā? 
 

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Pēdējā atjaunošana - 2006. gada 18. oktobraJuridisks paziņojums