Parlamentné otázky
18. októbra 2006
O-0121/06
OTÁZKA NA ÚSTNE ZODPOVEDANIE S ROZPRAVOU v súlade s článkom 108 Rokovacieho poriadku, ktorú položil James Elles, Alexander Stubb, Simon Busuttil, Simon Coveney, Richard Ashworth, Sir Robert Atkins, John Attard-Montalto, Christopher Beazley, John Bowis, Philip Bradbourn, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, David Casa, Giles Chichester, Den Dover, Petr Duchoň, Jonathan Evans, Louis Grech, Daniel Hannan, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Roger Helmer, Syed Kamall, Piia-Noora Kauppi, Timothy Kirkhope, Edward McMillan-Scott, Joseph Muscat, Neil Parish, Nina Škottová, Struan Stevenson, Robert Sturdy, David Sumberg, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ari Vatanen, Oldřich Vlasák a Jaroslav Zvěřina Rade

 Vec: Žiadosť o pokračovanie výnimky z uplatňovania plnej spotrebnej dane na naftu pre športové plavidlá podľa smernice Rady 2003/96/ES

V súčasnosti výnimky uvedené v smernici Rady 2003/96/ES(1) umožňujú 5 krajinám vrátane Fínska, Írska, Malty a Spojeného kráľovstva uplatňovať zníženú sadzbu spotrebnej dane na naftu, uplatňujú sa však len na športové plavidlá. Platnosť týchto výnimiek uplynie 31. decembra 2006. Ak by sa však súčasné výnimky zrušili, čo by nútilo majiteľov člnov tankovať naftu zdaňovanú vnútroštátnymi sadzbami, boli by vystavení značnému nárastu cien, čo by pre mnohých z nich znamenalo nutnosť zanechať tento šport. Odvetvie by čelilo aj vysokým nákladom na zabezpečenie zhody s predpismi, napríklad na novú infraštruktúru čerpacích zariadení a tiež by vzniklo zvýšené riziko nákupnej turistiky a podvodov.

Komisia v nedávnom prieskume výnimiek však označila tieto obavy za „neodôvodnené“.

Je si Rada vedomá možného devastujúceho vplyvu zrušenia výnimiek na rôzne odvetvia vrátane vodných športov, turistiky a námorníctva?

Zdieľa Rada stanovisko, že ukončenie výnimiek by smerovalo priamo proti primárnemu cieľu smernice, a to proti harmonizácii úrovne zdaňovania energetických produktov s cieľom redukovať deformácie na vnútornom trhu?

Bude preto Rada podporovať obnovenie výnimky po 31. decembri 2006, ak príslušné vlády požiadajú o obnovenie?

(1)  Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2003, s. 51.

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 20. októbra 2006Právne oznámenie