Parlamentsfrågor
22 november 2006
O-0127/06
MUNTLIG FRÅGA MED DEBATT i enlighet med artikel 108 i arbetsordningen från Simon Busuttil, Milan Cabrnoch, Petr Duchoň, Hynek Fajmon, Miroslav Ouzký, Nina Škottová, Ivo Strejček, Oldřich Vlasák, Jan Zahradil, Jaroslav Zvěřina, Valdis Dombrovskis, Aldis Kušķis, Rihards Pīks, Laima Liucija Andrikienė, Vytautas Landsbergis, Konstantinos Hatzidakis, Etelka Barsi-Pataky, Zsolt László Becsey, Antonio De Blasio, Kinga Gál, Béla Glattfelder, András Gyürk, Lívia Járóka, Péter Olajos, Csaba Őry, Pál Schmitt, György Schöpflin, László Surján, József Szájer, Edit Bauer, Árpád Duka-Zólyomi, Milan Gaľa, Ján Hudacký, Miroslav Mikolášik, Zita Pleštinská, Anna Záborská, Tunne Kelam, David Casa, Jerzy Buzek, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Małgorzata Handzlik, Stanisław Jałowiecki, Filip Kaczmarek, Barbara Kudrycka, Jan Olbrycht, Jacek Protasiewicz, Jacek Emil Saryusz-Wolski, Czesław Adam Siekierski, Bogusław Sonik, Zbigniew Zaleski, Tadeusz Zwiefka, Panayiotis Demetriou, Ioannis Kasoulides, Yiannakis Matsis och Peter Šťastný till kommissionen

 Angående: Förenta staternas viseringskrav för EU-medborgare från 10 medlemsstater

Förenta staterna kräver fortfarande inresevisum av medborgarna i nio av de tio nya medlemsstaterna (Cypern, Tjeckien, Estland, Ungern, Lettland, Litauen, Malta, Polen och Slovakien) samt Grekland.

Detta är en situation av icke-ömsesidighet, vilket innebär att dessa länder ger Förenta staternas medborgare rätt att resa utan visum medan Förenta staterna inte erbjuder samma möjlighet.

Av större betydelse är det faktum att denna situation är diskriminerande genom att viseringskravet tillämpas på tio av tjugofem EU-länder, vilket leder till en omotiverad åtskillnad mellan EU-medborgare som kommer från olika EU-länder. Medborgarna i de berörda EU-länderna förväntar sig med rätta att de skall behandlas jämlikt med medborgarna i de femton andra länderna.

Trots kommissionens ansträngningar har det enligt den senaste rapporten om vissa tredjeländers avvikelser från ömsesidighetsprincipen när det gäller undantag från viseringskravet - KOM(2006)0568 - inte skett några framsteg. Kommissionen ombeds mot denna bakgrund besvara följande frågor: 

Vilka åtgärder är kommissionen beredd att vidta i syfte att rätta till denna situation? 

När väntar sig kommissionen att Förenta staternas viseringskrav för de tio berörda länderna upphävs?

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 5 december 2006Rättsligt meddelande