Parlamentné otázky
17. januára 2008
O-0008/08
OTÁZKA NA ÚSTNE ZODPOVEDANIE S ROZPRAVOU v súlade s článkom 108 Rokovacieho poriadku, ktorú položil Stephen Hughes, Caroline Lucas, Francis Wurtz, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Glyn Ford, Michel Rocard, Lilli Gruber, Jo Leinen, Robert Evans, Proinsias De Rossa, Marianne Mikko, Adam Gierek, Thijs Berman, Andrzej Jan Szejna, Elisa Ferreira, John Attard-Montalto, Ana Maria Gomes, Catherine Trautmann, David Martin, Claude Moraes, Kader Arif, Glenys Kinnock, Richard Corbett, Helmut Kuhne, Zita Gurmai, Harlem Désir, Johan Van Hecke, Baroness Sarah Ludford, Fiona Hall, Elizabeth Lynne, Monica Frassoni, Daniel Cohn-Bendit, Angelika Beer, Raül Romeva i Rueda, Alyn Smith, Bart Staes, Carl Schlyter, Joost Lagendijk, Jean Lambert, Jill Evans, Eva Lichtenberger, Margrete Auken, Alain Lipietz, Pierre Jonckheer, Marie Anne Isler Béguin, Johannes Voggenhuber, David Hammerstein, Hiltrud Breyer, Sepp Kusstatscher, Elly de Groen-Kouwenhoven, Hélène Flautre, Frithjof Schmidt, Cem Özdemir, Marie-Hélène Aubert, Jean-Luc Bennahmias, Kathalijne Maria Buitenweg, Gérard Onesta, Tobias Pflüger, Daniel Strož, Jaromír Kohlíček, André Brie, Sahra Wagenknecht, Gabriele Zimmer, Miloslav Ransdorf, Erik Meijer, Søren Bo Søndergaard, Giusto Catania, Luisa Morgantini, Vittorio Agnoletto, Roberto Musacchio, Helmuth Markov, Eva-Britt Svensson, Umberto Guidoni, Dimitrios Papadimoulis, Vincenzo Aita, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite, Jens Holm, Jiří Maštálka, Adamos Adamou, Kyriacos Triantaphyllides, Vladimír Remek a Věra Flasarová Rade

 Vec: Systém protiraketovej obrany USA

Vlády Poľska, Českej republiky a Spojeného kráľovstva rokujú s USA o umiestnení prvkov amerického systému obrany proti balistickým strelám. USA zdôvodňovali svoje plány predovšetkým bezpečnostnými hrozbami zo strany Iránu. Podľa USA je cieľom obranného systému ochrana Európy a Spojených štátov proti raketovým útokom. Rozhodnutie o jeho rozmiestnení bude mať vážne dôsledky pre všetkých členov Európskej únie a pre našich susedov.

V najnovšej hodnotiacej správe spravodajských agentúr USA, dokumente National Intelligence Estimate, sa v otázke jadrových úmyslov a schopností Iránu prišlo k záveru, že Irán zastavil svoj program vývoja jadrových zbraní v roku 2003, a do polovice roka 2007 ho neobnovil. Agentúry tiež uviedli že „rozhodnutie Teheránu o zastavení programu vývoja jadrových zbraní naznačuje, že je menej odhodlaný vyvíjať jadrové zbrane, než sme sa od roku 2005 domnievali.“ To znamená, že hlavný argument v prospech protiraketového štítu padol.

Nová poľská vláda tento týždeň oznámila, že pred rozhodnutím je potrebná diskusia o prínosoch a rizikách systému.

Diskutovalo sa na schôdzach Rady o nových bezpečnostných odhadoch USA a ich dôsledkoch na systém protiraketovej obrany? Konzultuje sa s Radou v tejto veci a je Rada informovaná o prebiehajúcich dvojstranných rokovaniach medzi USA a dotknutými vládami? Je plánovaný systém protiraketovej obrany zlučiteľný s cieľmi európskej bezpečnostnej stratégie a domnieva sa Rada, že je správnou reakciou na medzinárodný terorizmus? Uvedomuje si Rada význam plánov systému protiraketovej obrany pre vzťahy EÚ s jej susedmi a najmä s Ruskom? Neobáva sa Rada, podobne ako mnohí pozorovatelia, že plánovaná protiraketová obrana prispeje k novým technologickým pretekom v zbrojení (napr. nedávne rozhodnutie Ruska o rozmiestnení rakiet krátkeho doletu na bieloruskej hranici s Poľskom)?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 3. marca 2008Právne oznámenie