Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 Hakemisto 
Viikkokatsaus
16-12-2002(s)
Asbestialtistus työssä
Vuoden 2001 suu- ja sorkkatautikriisistä saadut kokemukset
Saharov-palkinto 2002
Kööpenhaminan Eurooppa-neuvoston tulokset
Hongkong
Hebronin kulttuuriperinnön tuhoaminen
Tiibet
Sähkö- ja elektroniikkaromu
Talousarvio 2003
Joustovälineen käyttöönotto
Öljytankkeri Prestigen haaksirikko
Ionisoivalla säteilyllä käsitellyt elintarvikkeet
Säädöstyypit ja säädös-hierarkia EU:ssa
Schengenin tietojärjestelmän uudistus
Sotarikosten ja ihmisyyttä vastaan rikosten tutkinta ja syytteeseenpano
Ympäristötiedon julkinen saatavuus
Ihmisveren kerääminen, tutkimus, käsittely, säilytys ja jakelu
Tiettyjen vaarallisten aineiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoitukset
EY:n ja Hongkongin tekemä takaisinottoa koskeva sopimus
Euroopan liikuntakasvatuksen teemavuosi 2004
Miesten ja naisten yhtäläiset mahdollisuudet
Tietotekniikan käyttö tullialalla
Oikeudenmenetyksiä koskevat päätökset
Työvoimakustannusindeksi
Matkustajien, rahdin ja postin lentokuljetusten tilastotiedot
Työajan järjestäminen
Lammas- ja vuohieläinten siirtotarkastuksien tehostaminen
EY:n ja Ukrainan sopimus
EY:n ja Tšekin sopimus
EY:n ja Bulgarian sopimus
EY:n ja Romanian sopimus
Kantelu 242/2000/GG
Kantelu 917/2000/GG
Eurooppa-koulujen tuleva rahoitus
Toiminta tutkimuksen ja teknologian kehittämisen alalla (2001)
Yhdeksänteen Euroopan kehitysrahastoon sovellettava varainhoitoasetus
Tilintarkastustuomioistuimen kertomus Sokrates- ja Nuorten Eurooppa -ohjelmista

Työllisyys- ja sosiaaliasiat

Asbestialtistus työssä
 
Esittelijä: Elisa Ma ria DAMIÃO (PSE, P)
Neuvoston yhteinen kanta parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi työntekijöiden suojelemisesta vaaroilta, jotka liittyvät asbestialtistukseen työssä, annetun neuvoston direktiivin 83/477/ETY muuttamisesta
Asiakirja: A5-0404/2002
Menettely: Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
Keskustelu: 16.12.2002
Äänestys: 17.12.2002

Äänestys

Parlamentti hyväksyi kolme kompromissitarkistusta neuvoston yhteiseen kantaan työntekijöiden suojelemiseksi asbestilta.

Yhteisessä kannassaan neuvosto lisäsi direktiiviehdotukseen uuden kohdan, joka kieltää kaiken toiminnan, joka altistaa työntekijät asbestikuiduille. Kielto ei koske purkutöitä sekä purkutöistä ja asbestinpoistosta peräisin olevan jätteen hävittämistä.

Direktiiviehdotuksen tavoitteena on vahvistaa toimenpiteitä asbestialtistuksen estämiseksi, erityisesti riskitilanteissa kuten purku-, kunnossapito- ja korjaustyöt. Parlamentin hyväksymät tarkistukset koskevat sellaisten työ-jaksojen aikana pidettäviä taukoja, jotka edellyttävät henkilökohtaisen hengityssuojaimen käyttöä. Tarkistuksella täsmennetään tekstiä lievän ja satunnaisen altistuksen määrittelemiseksi sekä sanktioita niille, jotka eivät noudata velvoitteitaan.

Neuvosto on jo ilmaissut voivansa hyväksyä parlamentin esittämät kompromissitarkistukset.

Lisätietoja:
Constanze Beckerhoff
(Bryssel)  puh.(32-2) 28 44302
e-mail :  empl-press@europarl.eu.int

Alustuspuheenvuoro

Stephen HUGHES (PSE, UK), joka puhui mietinnön laatija Elisa Maria DAMIÃON (PSE, P) puolesta, totesi kyseessä olevan direktiiviehdotuksen, joka kieltää kaikenlaisen asbestille altistumisen, paitsi kun kyseessä on asbestin purkutyöt. Hän totesi, että työllisyys- ja sosiaalivaliokunta esittää ehdotukseen kolmea tarkistusta, joilla vahvistetaan yhteistä kantaa.

Tarkistuksilla määritellään paremmin asbestille altistuminen, tarkennetaan erityisesti hengityssuojaimien käyttöön liittyviä yksi-tyiskohtia ja mainitaan sanktiot erikseen. Hughes kertoi saaneensa tiedon, jonka mukaan neuvosto olisi valmis hyväksymään nämä kolme tarkistusta. Hän vetosikin parlamentin jäseniin, ettei uusia tarkistuksia jätettäisi, jotta direktiivi saataisiin hyväksytyksi mahdollisimman pian.

Komission puheenvuoro

Komission jäsen Antonio VITORINO totesi, että asbestin altistumisriskiä tulee pystyä vähentämään. Vitorino sanoi komission hyväksyvän parlamentin työllisyys- ja sosiaalivaliokunnan esittämät kolme tarkistusta, jotka ovat laadukkaita ja parantavat direktiiviesityksen tekstiä.

Keskustelu

PPE-DE:n puolesta puhunut Manuel PÉREZ ÁLVAREZ (PPE-DE, E) totesi, että asbesti on merkittävä ongelma. Kun EU nyt täydentää asbestinormistoaan, on otettava käyttöön myös muitakin keinoja kuin pelkät kieltotoimet. Tällaisia ovat mm. ennalta ehkäiseminen. Myös työmarkkinaosapuolten välinen vuoropuhelu voisi parantaa entisestään asbestiriskien vastaisia toimia työpaikoilla. Myös tutkimustyötä on entuudestaan tehostettava. Pérez Álvarez lisäsi, että direktiivin aikataulusta on pidettävä kiinni, jotta EU voi välittömästi parantaa työsuojelua.

PSE-ryhmän puheenvuoron käyttänyt Proinsias DE ROSSA (PSE, IRL) totesi, että tuhannet ihmiset kuolevat vuosittain teollisuusmaissa asbestin aiheuttamiin sairauksiin. Asbestitasot saavuttivat huippunsa 1970-luvulla, mutta edelleen kestää vuosia, ennen kuin asbestiin liittyvien syöpien sairastuvuus kääntyy laskuun. EU:n alueella on yhä tuhansia rakennuksia, jotka on purettava asbestin vuoksi. Asbestin purkutöissä työskentelevien työntekijöiden työturvallisuudesta on huolehdittava.

ELDR-ryhmän puolesta puhunut Elizabeth LYNNE (ELDR, UK) huomautti, että asbestitapaukset Britanniassa ovat lisääntyneet yhä edelleen. Direktiiville on selkeä tilaus. Sen ansiosta asbestin tuotanto ja markkinointi kielletään koko EU:ssa useiden yksittäisten jäsenvaltioiden esimerkin mukaisesti. EU:n alueella on kuitenkin edelleen miljoonia tonneja asbestia. Rakennuksia ja asbestijätettä on tuhottava suojatulla tavalla. Vaikka Lynne oli tyytyväinen direktiiviin, hän pahoitteli, ettei neuvosto suostunut hyväksymään vieläkin tiukempaa parlamentin ensimmäisen käsittelyn linjaa.

GUE/NGL:n puolesta puhunut Erik MEIJER (GUE/NGL, NL) huomautti, että direktiivi on liian heikko ja asettaa rahan kansanterveyden edelle. Neuvoston olisi pitänyt mennä kannassaan pidemmälle. Itä-Euroopassa asbestia käytetään yhä edelleen. Siellä mm. rakennusmiesten sukulaiset ovat sairastuneet asbestipölyn aiheuttamiin sairauksiin. Tästä syystä myös yritysten rahakukkaroita tulisi avata.

Vihreiden ryhmäpuheenvuoron käyttänyt Theodorus BOUWMAN (Verts/ALE, NL), työllisyysvaliokunnan puheenjohtaja totesi, että direktiivi vaikuttaa merkittävästi työntekijöiden terveyteen. Hänkin kuitenkin pahoitteli, että neuvoston kanta jää hieman puolitiehen.


Maatalous

Vuoden 2001 suu- ja sorkkatautikriisistä saadut kokemukset
Esittelijä: Wolfgang KREISSL-DÖRFLER (PSE, D)
Suu- ja sorkkatauti: vuoden 2001 kriisistä saadut kokemukset - ehdotuksia tulevaisuuden varalta
Asiakirja: A5-0405/2002
Menettely: Oma-aloitemietintö

Keskustelu: 17.12.2002

Äänestys: 17.12.2002

Äänestys

Parlamentti hyväksyi selkeästi äänin 481 puolesta, 32 vastaan ja 15 tyhjää suu- ja sorkkatautia koskevan päätöslauselman, joka käsittelee taudin torjumista ja tulevia ennalta ehkäiseviä toimia eläintautien torjumiseksi EU:ssa. Päätöslauselmassa vaaditaan muutoksia EU:n lainsäädäntöön, jotta mahdolliset uudet epidemiat voidaan torjua hätärokotuksilla, tuontikielloilla ja laittoman lihan tuonnin torjumisella.

Päätöslauselma perustuu parlamentin väliaikaisen suu- ja sorkkatautia koskevan valiokunnan esiin tuomiin näkökohtiin. Parlamentti hyväksyi muutamia tarkistuksia, jotka tiukentavat hieman päätöslauselman sanamuotoa ja korostavat sen saamaa poliittista konsensusta. Mietinnön laatija Wolfgang KREISSL-DÖRFLER (PSE, D) varoitti parlamenttia aamulla, että suu- ja sorkkatauti puhkeaa myös tulevaisuudessa, kyse on vain missä, milloin ja miten voimakkaana.

Parlamentti korostaa, että taudin torjuntastrategiassa tulisi ottaa huomioon puhtaasti kaupallisten näkökohtien lisäksi myös päätösten sosiaaliset ja psykologiset vaikutukset sekä vaikutukset muihin elinkeinoihin, kuten matkailuun. Vuoden 2001 epidemia osoitti, ettei yleinen mielipide enää hyväksy Ison-Britannian ja Alankomaiden mallin mukaista laajamittaista eläinten lopettamista, joten vaihtoehtoiset torjuntastrategiat ovat välttämättömiä. Parlamentti hyväksyi tarkistuksen, jonka mukaan eläinkantoja lopetettaessa jouduttiin monesti rikkomaan eläintensuojelusäännöksiä, mikä puolestaan aiheutti tarpeetonta kärsimystä monille maanviljelijöille ja heidän perheilleen.

Komission jäsen David BYRNE totesi parlamentille, että väliaikaisen valiokunnan näkökohdat otetaan huomioon komissiossa ja ne heijastuvat uuteen suu- ja sorkkatautia koskevaan direktiiviesitykseen, joka annetaan välittömästi.

Lisätietoja:
Mary Brazier
(Strasbourg) puh.(33) 3 88 763969
(Bryssel)  puh.(32-2) 28 42672
e-mail :  agri-press@europarl.eu.int

Alustuspuheenvuoro

Väliaikaisen suu- ja sorkkatautia pohtineen valiokunnan puolesta mietinnön laatinut Wolfgang KREISSL-DÖRFLER (PSE, D) muistutti, että valiokunta käsitteli noin vuoden ajan suu- ja sorkkataudin torjumista ja tulevia ennalta ehkäiseviä toimia eläintautien torjumiseksi EU:ssa. Vuonna 2001 puhjennut epidemia oli pahin suu- ja sorkkatautiepidemia EU:ssa. 6,5 miljoonaa nautaeläintä jouduttiin lopettamaan Isossa-Britanniassa, noin 250.000 Alankomaissa ja 65.000 Ranskassa. Taudin aiheuttamat vaikutukset olivat katas-trofaalisia kyseisten jäsenmaiden maataloudelle. Kreissl-Döfler painotti, että valiokunnan tavoitteena ei ole ollut sovitella jäsenvaltioiden sisäisiä poliittisia kiistoja kriisin hoidossa eikä esittää tuomioita. Siihen parlamentilla ei ole toimivaltaa. Valiokunnan tehtävänä oli esittää ehdotuksia komissiolle siitä, miten vastaavat kriisit voitaisiin välttää tulevaisuudessa.

Kreissl-Döfler sanoi, että jäsenvaltioiden varautumissuunnitelmat suu- ja sorkkatautia vastaan olivat peräisin vuodelta 1992. Yksi valiokunnan esittämistä tärkeimmistä vaatimuksista onkin, että varautumissuunnitelmat laaditaan tehokkaammaksi ja jäsenvaltioiden välistä kommunikaatiota rajojen yli lisätään. Lisäksi kaikkien maanviljelijöiden on tiedettävä, mitä he eläimille syöttävät. Isossa-Britanniassa suu- ja sorkkatautiepidemia on voitu jäljittää yhden vastuuttoman viljelijän toimintaan. On myös pohdittava, miten voidaan sallia tuotteiden tuonti sellaisista maista, jossa tautia esiintyy piilevänä.

Tärkeää on, että lopetetaan sellaiset eläimet, jotka ovat olleet yhteydessä saastuneeseen karjaan. Kreissl-Döflerin mielestä on kuitenkin välttämätöntä saada lisäksi sellainen rokotus, joka kelpaisi kaikkiin taudin tyyppeihin. EU:n suu- ja sorkkatautitapauksissa on noudatettu tähän saakka tartunnan saaneiden eläinten hävittämispolitiikkaa. Saadut kokemukset osoittivat kuitenkin, että tätä politiikkaa ei voida enää jatkaa. Kreissl-Dörfler totesi, että vuoden 2001 kriisin jälkeenkään ei voida antaa yksiselitteistä vastausta sille, pitäisikö rokotuksia käyttää suu- ja sorkkataudin puhjettua. Vuoden 2001 epidemia osoitti kuitenkin, ettei yleinen mielipide enää hyväksy Ison-Britannian ja Alankomaiden mallin mukaista laajamittaista eläinten lopettamista, joten vaihtoehtoiset torjuntastrategiat ovat välttämättömiä.

Komission puheenvuoro

Komission jäsen David BYRNE piti parlamentin väliaikaisen valiokunnan työtä tulevaisuuteen suuntautuneena esimerkillisenä työnä. Komissio on ollut mukana valiokunnan työssä ja tukenut sitä kaikin tavoin. Byrne lisäsi, että väliaikaisen valiokunnan ehdotukset tulevat näkymään EU:n tulevassa eläintauteihin liittyvässä lainsäädännössä.

Kansainvälinen ulottuvuus suu- ja sorkkatautipolitiikassa on vaikea kysymys. Tuonnin valvontaa on tehostettava. Laittoman ja laillisen tuonnin välillä on kuitenkin suuri ero. Ulkorajojen tuontivalvonta on ollut tehokasta, sillä noin 10 vuoden ajan EU oli suu- ja sorkkatauditon alue. Tuonnin estämisestä ei saa tehdä naamioitua kaupan estettä. Komissio työskenteleekin yhteistyössä FAOn kanssa sekä nyt että tulevaisuudessa. Byrne pahoitteli, että tietyt parlamentin jäsenten laatimat muutosehdotukset hävittäisivät tehokkaat sisämarkkinat. Eläinlääkintälainsäädäntö antaa riittävästi liikkumavaraa jäsenvaltioille, joten sisämarkkinoita heikentäviä toimia ei pidä tehdä. Ison-Britannian epidemialle tyypillistä oli se, että maassa paljastui runsaasti sellaisia eläinkuljetuksia, joista viranomaisilla ei aikaisemmin ollut mitään tietoa.

Komissio on nyt ehdottanut neuvostolle eläinten lepopaikkajärjestelmän uudistamista. Alankomaiden tapaus voitiin jäljittää suoraan tällaiselle lepopaikalle. Byrne kertoi, että komissio esittää myös uutta asetusta lampaiden identifioinnista ja mahdollisesta elektronisesta merkinnästä. Maatalouspolitiikan puolivälin arvioinnin yhteydessä painotetaan laatua eikä määrää.

Byrne lisäsi, että viime vuonna jäsenvaltioissa teurastettiin valtava määrä eläimiä. Myös hätärokotukset on otettava käyttöön tulevaisuudessa vastaavissa tapauksissa. Rokotusten rooli on ymmärretty syvällisesti väärin. Byrne ei kannattanut ennaltaehkäiseviä rokotuksia, koska taudin kanta ei ole eurooppalaisperäinen. Myös varautumissuunnitelmista on paljon oppimista. Suunnitelmia on päivitettävä ja testattava.

Keskustelu

PPE-DE-ryhmän puolesta puhunut Robert STURDY (PPE-DE, UK) totesi ehdottaneensa suu- ja sorkkatautia käsittelevän väliaikaisen valiokunnan perustamista ja totesi valiokunnan olleen myönteinen menestys. Kyseessä oli ainoa julkinen valiokunta ja tutkinta suu- ja sorkkataudista. Ihmiset, joita asia koskee, ovat ilmaisseet tyytyväisyytensä, sillä he ovat näin saaneet äänensä kuuluviin.

Sturdy kuvaili väliaikaisessa valiokunnassa kuultujen todistusaineistojen olleen toisinaan hyvinkin liikuttavaa kuultavaa. Hän totesi valiokunnan tutkimuksen olevan kriittinen brittihallituksen toimia kohtaan. Valiokunnan tehtävänä oli selvittää, mikä meni pieleen ja ehdottaa mahdollisia toimia tulevaisuudessa.

Sturdy korosti, että vieläkään ei ole tarkkaa tietoa siitä, miten tauti tuli Isoon-Britanniaan. Hän sanoi odottavansa komission vastausta ja toimeenpanomenetelmiä taudin suhteen.

PSE:n puheenvuoron käyttänyt Anne FERREIRA (PSE, F) totesi, että suu- ja sorkkatautia käsittelevän väliaikaisen valiokunnan tarkoituksena oli ymmärtää mitä tapahtui, tehdä analyysejä ja rajoittaa taudin vaikutuksia. Hän totesi PSE-ryhmänsä esittäneen tarkistuksia, joilla luodaan tasapainoa mietintöön.

Ferreira totesi, että valiokunnalla oli paljon suoria yhteyksiä, jolloin ongelma ymmärrettiin paremmin. Hän korosti ennaltaehkäisyn merkitystä ja sitä, että karjankasvattajille tulisi antaa enemmän tiedotusta eläintaudeista. EU:n rajoilla tulisi parantaa valvontaa ja yleensä tuonninvalvontaa tulisi vahvistaa. Hätärokotuksia tulisi antaa, mikäli mahdollista.

Ferreira korosti täytäntöönpanon vastuuta ja sanoi odottavansa mielenkiinnolla komission vastausta asiassa.

ELDR-ryhmän puheenvuoron käyttänyt Jan MULDER (ELDR, NL) totesi Sturdyn tulleen ehdottamaan tautia koskevan väliaikaisen valiokunnan perustamista ja hän oli heti samaa mieltä asiasta. Mulderin mukaan tämän valiokunnan työ sai enemmän julkisuutta kuin mikään muu valiokunta erityisesti Isossa-Britanniassa ja Alankomaissa.

Mulder korosti, että ennaltaehkäisy on parempi vaihtoehto kuin hoito. Rajatarkastukset tulisi saada paremmiksi. Mulder sanoi olevansa ennaltaehkäiseviä rokotuksia vastaan, sillä ei ole näyttöä, että yksi rokotus antaisi suojan lukuisia tautia aiheuttavia viruksia vastaan.

Mulder painotti, että terveitä eläimiä ei saisi teurastaa. Hänen mukaan taisteluun tarttuvaa eläintautia vastaan tarkoitettu 41 miljoonaa euroa ei ole riittävän suuri summa. Taudin aiheuttamat kulut ovat olleet huomattavasti enemmän.

GUE/NGL:n puolesta puhunut Christel FIEBIGER (GUE/NGL, D) antoi myönteisen arvion väliaikaisen valiokunnan mietinnöstä. Hän totesi, että vapaan liikkuvuuden takia tauti leviää helposti. Aiemmin taudista oli olemassa kolme erilaista tyyppiä, mutta nyt vaarana ovat erilaiset viruskannat. Tällöin rokotus toimii vain, jos rokotetaan oikeaa virusta vastaan. Fiebigerin mukaan hätärokotukset ovat järkeviä, koska näin voidaan estää taudin leviäminen.

Fiebiger korosti, että ylipitkät elävien eläinten kuljetukset olisi saatava loppumaan ja turhat teurastukset olisi lopetettava. Jokaiseen jäsenmaahan tulisi saada riittävän hyvin koulutettu eläinlääkärihenkilöstö. Fiebiger toivoi läpinäkyvyyttä yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisessa.

Vihreiden puolesta puhunut Caroline LUCAS (Verts/ALE, UK) sanoi olevan selvää, että pelkkä teurastuskäytäntö ei riitä tällaisissa kriiseissä. Jäsenvaltioiden on kiinnitettävä enemmän huomiota ennaltaehkäiseviin toimiin. On myös tärkeää olla kriittinen Ison-Britannian hallitusta kohtaan. Lucas sanoi olevansa surullinen niiden brittihallituksen toteuttamien toimien vuoksi, jotka lähinnä vesittävät ne opetukset, jotka epidemiasta olisi ollut mahdollista oppia. Valiokunta sai selvää näyttöä siitä, että Ison-Britannian eläinlääkintäsääntöjä loukattiin laajasti. Ison-Britannian hallituksen tulisi myöntää, että se pahensi toimillaan kriisiä. Tällaista tuhoa ei saa sallia jatkossa.

UEN-ryhmän puheenvuoron käyttänyt Liam HYLAND (UEN, IRL) sanoi, että mietintö osoittaa perusteellisen tutkimusprosessin tulokset. Hän sanoi tuntevansa myötätuntoa lukuisia kärsineitä viljelijöitä kohtaan. Komissio on toiminut kriisin ratkaisemisessa erittäin hyvin. Hyland toivoi, että valiokunnan loppusuositukset näkyisivät tulevaisuudessa komission esittämässä lainsäädännössä. EU:n ulkopuolinen lihantuonti on kiellettävä maista, joissa on tavattu suu- ja sorkkatautia.

EDD-ryhmän nimissä puhunut Jeffrey TITFORD (EDD, UK) sanoi, että kyse on ennen kaikkea ennaltavarautumisesta. Toisin kuin valiokunta väittää mietinnössään, myös komissiolla oli vastuu siitä, että jäsenvaltioiden varautumissuunnitelmat ovat aina riittävän asianmukaisia. Näin ollen komission toiminta on ollut katastrofaalista eikä se ole hoitanut tehtäviään kunnolla. Titford pahoitteli sitä, että valiokunta kiittää komissiota, kun se tosiasiassa epäonnistui täydellisesti.

Sitoutumaton Dominique SOUCHET (NI, F) sanoi olevan välttämätöntä oppia suu- ja sorkkatautiepidemiasta. Brittihallituksen ja komission huolimattomuus on itsestäänselvä asia. Komissio on kuitenkin tehnyt kaiken kaikkiaan hyvää työtä taudin puhjettua. Pääasiallinen ongelma on se, että karjankasvatus on eriytynyt alueellisesti niin merkittävästi, että se lisää taudin leviämistä kuten tulipalo kuivalla maalla. EU ei saa enää edistää viljelyn keskittymistä ja alueellista eriytymistä.

Komission vastaus

Komission jäsen David BYRNE korosti vastauspuheenvuorossaan tuonnin valvonnan merkitystä. Lainsäädännön valvontaa tulisi tehostaa, ja tämä on myös jäsenvaltioiden valvontaviranomaisten eikä pelkästään komission tehtävä. Unionissa on vuodesta 1972 olemassa lainsäädäntö tuonnista. Ensi vuoden alusta tulee voimaan lisälainsäädäntö asiasta.

Byrne korosti, että komissio ei evännyt jäsenmaiden mahdollisuutta hätärokotuksiin. Kaksi jäsenvaltiota pyysi lupaa hätärokotuksiin komissiolta ja lupa myönnettiin. Byrnen mukaan kaksi muuta jäsenvaltiota ei halunnut hätärokotuksia vaan ne valitsivat toisen tien.


Muut asiat

Saharov-palkinto 2002

Parlamentin puhemiehen puhe

Parlamentin puhemies Patrick COX (ELDR, IRL) toivotti tämänvuotisen Saharov-palkinnon saajan Oswaldo José Payá Sardiñasin tervetulleeksi Euroopan parlament-tiin. Hän totesi, että Payán oli vaikea saada matkustuslupaa Strasburgiin. Cox pyysi itsekin Fidel Castrolta lupaa päästää Payá noutamaan hänelle myönnetty palkinto.

Cox totesi Payán edustavan kuubalaisille sitä, mitä Andrei Saharov edusti neuvostoliittolaisille 1980-luvulla, nimittäin toivoa. Payá on ollut synnyttämässä Varela-projektia, jonka tarkoituksena on saada aikaan avoimet vaalit, sananvapaus ja vapauttaa poliittiset vangit väkivallattoman demokratian kautta.

Oswaldo José Paya Sardiñasin puhe

Oswaldo José Payá Sardiñas, joka oli ensi kertaa Kuuban ulkopuolella, totesi palkinnon kuuluvan Kuuban kansalle, koska se ansaitsee tämän tunnustuksen. Payá ei halunnut sulkea ketään kuubalaista palkinnon ulkopuolelle, sillä oikeuksilla ei ole poliittista tai kulttuurista väriä. Myöskään diktatuureilla ei ole poliittista väriä, ne ovat vain diktatuureja.

Payá totesi, että palkinto kuuluu kaikille kuubalaisille, koska hän uskoo Euroopan haluavan sanoa, että kuubalaiset ovat oikeutettuja perusoikeuksiin. Payá sanoi pyytävänsä solidaarisuutta, jotta kuubalaiset saisivat äänensä kuuluville vaaliuurnilla, mikä on Varela-projektin tarkoitus.

Varela-projektin vetoomuksen ovat allekirjoittaneet tuhannet kuubalaiset, jotka haluavat kansanäänestystä ja poliittisia ja siviilioikeuksia kansalle. Isä Felix Varela opetti, että itsenäisyys ja kansallinen suvereenisuus ovat erottamaton osa perusoikeuksia. Payá totesi Varela-projektin valinneen rauhanomaisen tien, koska väkivalta vain lisää väkivaltaa. He pyrkivät muutokseen kansanliikkeen avulla keskustelemalla ja solidaarisuudella, ilman aseita. Vain näin päästään pysyvään rauhaan.

Payá sanoi, että tällaista todellisuutta ei voi puolustaa toteamalla, että Kuuban kansa aikoinaan vapaaehtoisesti valitsi nykyisen järjestelmän. Kukaan niistä eurooppalaisista kansoista, jotka ovat tänään edustettuina Euroopan parlamentissa, eikä kukaan muukaan maailman kansoista, luopuisi koskaan oikeudestaan harjoittaa perusoikeuksiaan.

On yhä selvempää, että hyvinvointi sekä taloudellinen ja sosiaalinen edistys ovat seu-rausta perusoikeuksien käytöstä. Demokratia ei ole aito ja täydellinen, jollei se saa aikaan kaikkien kansalaisten elintason nousua. Mikään kansa ei äänestäisi köyhyyden ja epätasa-arvon puolesta. Latinalaisen Amerikan kansat vaativat aidon demokratian luomista, mikä mahdollistaisi todellisen oikeudenmukaisen elämän. On järkyttävää, että erilaisia taloudellisia tehokkuusohjelmia otetaan käyttöön, vaikka ne vain lisäävät kansan köyhtymistä. Payá sanoi, ettei hän osaa ehdottaa Kuuballe uutta poliittista mallia - Kuuban kansa on kärsinyt useiden erilaisten poliittisten järjestelmien vuoksi. On silti itsestäänselvää, että kaikki yhteiskuntamallit, jotka toimivat kansalaisten perusoikeuksien yläpuolella, syöksevät kansan tuhoon.

Ihmisoikeudet ovat maailmanlaajuisia. Kun tänään puhutaan globalisaatiosta, on muistettava, että ilman globaalia solidaarisuutta sekä ihmisoikeudet että oikeus ihmisyyteen ovat uhattuina. Tämän vuoksi Payá sanoi uusia malleja tärkeämpää olevan uuden hengen luomisen kansojen välille. Tämän hengen avulla on mahdollista ilmaista solidaarisuutta, tehdä yhteistyötä eri maiden kansojen kesken ja muodostaa todellinen inhimillinen perhe.

Payá sanoi, että hän tuo tullessaan Kuuban kansan viestin rauhasta ja solidaarisuudesta. Kuubalaiset ottavat vastaan Saharov-palkinnon arvokkuudella ja toivoen, että he voivat rakentaa yhteiskuntansa veljinä ja Jumalan lapsina. Payán mukaan kuubalaiset ovat yksinkertaisia ihmisiä, jotka

eivät voi,
eivät pysty,
eivätkä halua elää ilman vapautta.

Lopuksi Payá omisti Saharov-palkinnon Jeesukselle. Hän sanoi kuubalaisten asettavan toiveensa Hänen huomaansa.


Eurooppa-neuvoston huippukokoukset

Kööpenhaminan Eurooppa-neuvoston tulokset
Asiakirjat: B5-0659/2002, B5-0660/2002, B5-0661/2002, B5-0662/2002, B5-0663/2002 ja B5-0664/2002
Menettely: Päätöslauselmaesitys
Keskustelu: 18.12.2002
Äänestys: 19.1 2.2002

Äänestys

Parlamentti hyväksyi PPE-DE:n, PSE:n, ELDR:n ja Verts/ALE:n yhteisen päätöslauselman B5-0659/2002 Kööpenhaminan Eurooppa-neuvoston kokouksen tuloksista. Parlamentti pitää liittymisneuvotteluiden saattamista päätökseen kymmenen hakijamaan kanssa historiallisena virstanpylväänä, jonka ansiosta nämä valtiot tulevat jäseniksi 1. toukokuuta 2004 alkaen. Se toteaa demokratian, vapauden ja rauhan saaneen näissä maissa ratkaisevan voiton viime vuosisadan diktatorisista ideologioista.

Parlamentti muistuttaa, että yhteisön säännöstön eräiden kohtien ja uusien jäsenvaltioiden tekemien sitoumusten täytäntöönpanossa on vielä parantamisen varaa. Se muistuttaa, että ennen liittymissopimuksen allekirjoitusta parlamentin on annettava hyväksyntänsä jokaisen ehdokasvaltion jäsenyydelle.

Parlamentti aikoo tutkia tarkoin laajentumisen taloudelliset seuraukset ja korostaa, että yhteisen maatalouspolitiikan uudistus on syytä toteuttaa vuoteen 2006 mennessä. Parlamentti vaatii, että sen on päästävä osallistumaan täydellisesti ennen laajentumista ja sen jälkeen annettujen sitoumusten seurantaan, mukaan lukien erityisten turvalausekkeiden soveltamismenettely.

Parlamentti kehottaa edistämään Kyproksen neuvotteluja niin, että ongelmaan saataisiin kattava ratkaisu 28. helmikuuta 2003 mennessä. Se tähdentää, että sekä Bulgariaa että Romaniaa tullaan arvioimaan omien ansioidensa mukaan ja pitää myönteisenä näiden maiden pyrkimystä jäseniksi vuoteen 2007 mennessä. Parlamentti pitää merkittävinä Turkin viime aikaisia lainsäädäntöpaketteja. Se pyytää komissiota esittämään luettelon konkreettisista tavoitteista, joihin sisältyy erityisesti siviilihallinnon ja sotilasvallan lopullinen erottaminen vallankäytöstä, jotka Turkin on saavutettava Kööpenhaminan poliittisten kriteerien täyttämiseksi. Parlamentti korostaa, että se antaa lausuntonsa neuvottelujen mahdollisesta aloittamisesta Turkin kanssa.

Parlamentti korostaa tarvetta välttää uusia Eurooppaa jakavia raja-aitoja ja pitää myönteisenä tukea Länsi-Balkanin maiden pyrkimyksille lähentyä unionia lopullisena tavoitteena jäsenyys. Parlamentti pyytää Venäjää jälleen pyrkimään kaikin voimin löytämään ratkaisu Tšetšenian kriisiin. Se korostaa Euro-Välimeri-kumppanuuden merkitystä. Parlamentti hyväksyi tarkistuksen, jossa se pahoittelee, että kansainvälisen rikostuomioistuimen ICC:n toteuttamistapaa ei käsitelty Kööpenhaminassa.

Parlamentti pitää myönteisenä, että uusien jäsenvaltioiden kansalaiset osallistuvat kesäkuussa 2004 järjestettäviin Euroopan parlamentin vaaleihin. Se edellyttää, että ehdotus komission uudeksi puheenjohtajaksi tehdään parlamentin vuoden 2004 vaalien jälkeen. Parlamentti katsoo, että unionilla on oltava oikeus päättää laajentumisestaan riippumattomasti. Se kehottaa tiedottamaan sekä jäsenvaltioiden että ehdokasmaiden kansalaisille laajentumisesta.

Lisätietoja:
Leena Maria Linnus
(Bryssel)  puh.(32-2) 28 42825
e-mail :  indu-press@europarl.eu.int

Neuvoston julkilausuma

Neuvoston puheenjohtaja Anders FOGH RASMUSSEN totesi, että pitkien neuvottelujen jälkeen saatiin aikaiseksi selkeä tulos: kymmenen uutta jäsenmaata liittyvät EU:hun. Yhteinen unelma on nyt toteutunut. Neuvottelut olivat kuin maraton ja matkalla oli esteitä voitettavana. Kööpenhaminan päätöksillä asetettiin piste vuosisadalle, jota leimasivat sodat ja konfliktit. Jaltan konferenssin ja kylmän sodan Eurooppa jäi taakse. Nyt aloitetaan aikakausi, jota leimaavat vapaus, rauha ja hyvinvointi.

Laajentuminen oli Tanskan puheenjohtajakauden pääprioriteetti, mutta kaudella saatiin aikaan myös muita tuloksia. Fogh Rasmussen nosti esiin taistelun terrorismia vastaan, laittoman maahanmuuton, EU:n sähkö- ja kaasumarkkinoiden avaamisen kilpailulle ja EU:n liikennepolitiikan, erityisesti yksimielisyyden yhteisestä ilmatilasta. Hän mainitsi myös reagoinnin odottamattomiin luonnonkatastrofeihin, kuten Keski-Euroopan tulviin ja solidaarisuusrahaston perustamiseen sekä Prestige-tankkerin haaksirikon aiheuttamaan katastrofiin. Myös Kaliningradin kauttakulkuliikenteeseen saatiin sopimus. Fogh Rasmussen korosti yhteispäätösmenettelyn sujumista parlamentin kanssa.

Kööpenhaminassa saatiin päätökseen neuvottelut kymmenen uuden jäsenmaan kanssa. Neuvottelut olivat vaikeita ja intensiivisiä loppuun saakka. Nämä maat voivat liittyä 1.5.2004, jota ennen sopimus tulee ratifioida. Sopimus odotetaan allekirjoitettavan Ateenassa 16.4.2003. Fogh Rasmussen korosti, että toukokuussa 2004 uusien jäsenmaiden komissaarit astuvat nykyiseen komissioon, mutta uusi komissio aloittaa työnsä 1.11.2004.

Bulgarian ja Romanian laajentumisprosessi jatkuu tarkoituksena liittyminen vuonna 2007. Fogh Rasmussenin mukaan Turkin suhteen saatiin aikaiseksi tasapainoinen ja realistinen vastaus. Jos Turkki täyttää poliittiset kriteerit joulukuussa 2004, EU aloittaa liittymisneuvottelut sen kanssa mahdollisimman nopeasti. Vaatimus on kuitenkin ehdoton, kriteerit on täytettävä. Kypros päätettiin ottaa jäseneksi jakautuneena saarena. Fogh Rasmussen kehotti osapuolia ratkaisemaan konfliktin.

Fogh Rasmussen korosti, että laajentumisen jälkeen EU ei suinkaan sulkeudu itseensä. Hän korosti uusien naapurisuhteiden merkitystä. Hän painotti, että tulevaisuuskonventin tulee esittää tuloksensa ennen huippukokousta kesäkuussa 2003. Päätöksentekomenettelyä on yksinkertaistettava ja yhteisiä arvoja on korostettava. Määräenemmistön käyttöä on laajennettava.

Fogh Rasmussen totesi, että laajentuminen päättää mantereemme jaon ja surullisen jakson historiassamme. Uusi Eurooppa on syntynyt.

Komission julkilausumat

Komission puheenjohtaja Romano PRODI totesi, että tämä vuosi alkoi euron käyttöönotolla ja päättyi toiseen suureen menestykseen, laajentumisneuvotteluiden saattamiseen päätökseen. Prodi antoi kiitoksensa sekä Tanskalle että komission laajentumisesta vastaavalle pääosastolle.

Romanian ja Bulgarian odotetaan liittyvän unioniin vuonna 2007. Joulukuussa 2004 tarkistetaan täyttääkö Turkki jäsenyyden poliittiset kriteerit. Prodi korosti, että Turkin ehdokkuus arvioidaan samoin kriteerein kuin muutkin. Kyproksen kysymykseen ei saatu lopullista ratkaisua, mutta neuvottelut jatkuvat ja tavoitteena on löytää ratkaisu 28.2.2003.

Euroopan kasvaessa myös sen vastuu kasvaa. Yhden Euroopan tavoite koskee koko maanosaa. Läntisen Balkanin maat kuuluvat unioniin pitkällä aikavälillä. Prodi totesi, että nyt tulisi pohtia, mitkä ovat EU:n rajat. Hän korosti, että päätös tästä on yksinomaan eurooppalaisten ilman ulkopuolisten asiaan sekaantumista.

Prodi korosti, että integraation tulee tarjota unionin naapureille etuja ilman, että niistä tulee välittömästi jäseniä. Uusia näkymiä olisi avattava naapuruuspolitiikassa. Prodi korosti tiedotuksen merkitystä laajentumisprosessissa. Komissio aikoo aloittaa tiedotuskampanjan asiasta. Unionia on muutettava ja se on saatava uskottavaksi kansalaisten silmissä.

Laajentumisesta vastaava komission jäsen Günter VERHEUGEN totesi olevansa helpottunut, koska yhteistyö on johtanut tulokseen. Ihmeitä ei tapahdu itsekseen, vaan tähän on tarvittu taitoa ja poliittista tahtoa. Laajentuminen ei ole ollut harvojen henkilöiden työtä, vaan yhteisömenettely on toiminut jopa näin vaikeassa aiheessa.

Verheugen totesi, että nyt EU on päässyt siihen mitä paavi Johannes Paavali II on sanonut: "Eurooppa voi vihdoinkin hengittää molemmilla keuhkoilla". Verheugen korosti, että eurooppalainen henki korostuu uusien jäsenmaiden liittymisen myötä.

Verheugen korosti, että Euroopan parlamentti päättää ainoana tahona jokaisesta liittymissopimuksesta erikseen. Hän totesi, että Turkilla on samat mahdollisuudet kuin muillakin hakijamailla, mutta ensin sen on täytettävä poliittiset ehdot täydellisesti. Vasta tämän jälkeen voidaan aloittaa neuvottelut. Verheugen painotti, ettei riitä, että Turkki kieltää lailla kiduttamisen. Meidän on oltava varmoja siitä, että kiduttamista ei myöskään tapahdu.

Yhteiskeskustelu

PPE-DE-ryhmän puheenvuoron käyttänyt Hans-Gert POETTERING (PPE-DE, D) totesi, että Tanskan kansa voi olla ylpeä puheenjohtajakaudestaan ja hän toivoi, että tanskalaiset ovat yhtenäisiä myös mitä tulee yhteiseen valuuttaan mukaan tuloon. Poetteringin mukaan unelma toteutui Kööpenhaminassa ja siellä saatiin aikaan historiallinen päätös.

Turkin liittymisestä Poettering painotti, että poliittista joustoa kriteerien suhteen ei tapahdu. Yhdysvallat ei voi painostaa unionia Turkki-kysymyksessä. Poettering toivoi, että Kööpenhaminassa olisi viitattu Tšetšenian tilanteeseen. Hän korosti, että ihmisoikeuksia on kunnioitettava kaikkialla maailmassa.

PSE:n puolesta puhunut Enrique BARÓN CRESPO (PSE, E) totesi, että Tanska puheenjohtajamaana juoksi kilpaa aikaa vastaan yhdellä jalalla ja voitti. Hän korosti laajentumisen tiedotuskampanjan merkitystä. Laajentumiseen liittyen eräitä asioita on vielä auki, ja niistä tulisi keskustella. Toimielinten välinen sopimus tulisi saada aikaan.

Barón Crespo korosti, että Turkilta oli suuri virhe olla päästämättä Leyla Zanaa Strasbourgiin Saharov-palkintotilaisuuteen. Hän toivoi enemmän tukea Prestige-katastrofin uhreille.

ELDR-ryhmän puheenvuoron käyttänyt Graham WATSON (ELDR, UK) totesi, että parlamentin ja neuvoston suhteet ovat olennaisesti parantuneet Tanskan kaudella. Laajentumisessa jokainen hakijamaa arvioidaan sen omilla kriteereillä. Watson toivoi, että jäsenyysneuvottelut Turkin kanssa voitaisiin aloittaa 2004. Hän toivoi, että Turkki näyttäisi olevansa eurooppalainen Kyproksen kysymyksessä.

GUE/NGL:n puheenvuoron käyttänyt Francis WURTZ (GUE/NGL, F) totesi, että Kööpenhamina on historiallinen etappi Euroopan rakentamisessa. Nyt korostetaan vakautta, rauhaa ja kansojen yhdistymistä. Hän olisi kuitenkin sitä mieltä, että uusia jäsenmaita kohtaan on tehty eräitä syrjiviä toimia maatalouspolitiikassa.

Uusissa jäsenmaissa järjestetään kansanäänestykset vuoden 2003 alussa laajentumisesta. Wurtz halusi korostaa, että yhteisön säännöstöä ei ole kiveen kirjoitettu, kuten mm. komission puheenjohtaja Prodi on osoittanut puheellaan kasvu- ja vakaussopimuksesta. Wurtzin mukaan laajentumisprosessia on hoidettu ilman kansalaisia. Päätöksiä on tehty ilman kansalaisia.

Vihreiden puolesta puhunut Daniel Marc COHN-BENDIT (Verts/ALE, F) huomautti, että keskustelussa on vallalla itsetyytyväisyys. Siihen on toisaalta aihettakin. Hän sanoi neuvostolle ja komissiolle, että "hyvät naiset ja herrat, te olette aivan erinomaisia ja toimitte ihanasti".

Cohn-Bendit toivoi, ettei laajentuminen johda krapulaan kuten Saksan yhdentyminen aikanaan johti. EU:n merkittävin ongelma voi olla se, että se ei pystynyt solidaariseen uudistukseen maatalouspolitiikan osalta. Laajentuminen on järkevää, jos väärät asiat muutetaan ja oikeat asiat pätevät. Tietenkin EU pitää Turkin kohdalla kriteereistä, mutta Cohn-Bendit vaati komissiota nimeämään ne. Mitä siltä odotetaan seuraavan kahden seuraavan vuoden aikana? Puuttuuko EU naisten huiveihin? Ei, vaan nyt on annettava Turkille todellinen kartta demokratian tielle.

UEN-ryhmän puheenvuoron käyttänyt Charles PASQUA (UEN, F) sanoi olevansa sitä mieltä, että puheenjohtajavaltio ja komissio ovat jo riittävästi itseään onnitelleet ja kiitelleet. Käytännössä toimielimet hoitivat vain työnsä. Toki on myönnettävä, että ne tekivät työnsä hyvin. Neuvoston puheenjohtaja onnistui välttämään ansat. Historiallinen hetki on käsillä, sillä Euroopan arpi on nyt katoamassa. Laajentuminen on kuitenkin väärä sana, sen sijaan pitäisi puhua uudelleen toisensa löytämisestä. EU:n viesti on solidaarisuuden ja ymmärryksen viesti. Lopuksi Pasqua muistutti, että kun Euroopan painopiste liukuu kohti itää, etelää eikä ultraperifeerisiä alueita ei pidä unohtaa.

EDD-ryhmän puolesta puhunut Jens-Peter BONDE (EDD, DK) totesi, että Tanskan pääministeri päätti kyllä neuvottelut ajoissa mutta itse neuvotteluiden tulos on katastrofi. Suurin osa puolalaisista maanviljelijöistä joutuu maksamaan enemmän kuin ne saavat. Puolalaisille ja hollantilaisille viljelijöille ei siis anneta samoja oikeuksia. Koko EU:n maatalousjärjestelmää tulisi tutkia uudelleen. EU:n pitäisi poistaa tuet rikkailta ja antaa ilmainen EU-jäsenyys köyhille maille. Siirtymäaikojen pitäisi olla pidempiä ja joustavuuden pitäisi olla suurempaa.

Sitoutumattomien puolesta puhunut Olivier DUPUIS (NI, I) sanoi, että Tanska on onnistunut työssään hyvin. Hän pyysi anteeksi sitä, että nostaa esille vain kaksi puheenjohtajuuskauden varjopuolta. EU:n olisi tullut kiinnittää enemmän huomiota mm. Balkaniin, Georgiaan ja Israeliin. Kaikkein pahin ongelma on Tšetšenia. Hän kiitti Tanskaa siitä, että tšetšeenijohtaja Ahmed Zakajevia ei luovutettu Venäjälle.

Ilkka SUOMINEN (PPE-DE, FIN) totesi, että Kööpenhaminan huippukokouksen jälkeen on kaikki syy onnitella ja kiittää Tanskaa koko puheenjohtajakauden linjakkaasta läpiviennistä, mutta ennen kaikkea tarkkuutta vaativien laajentumisneuvottelujen onnistumisesta. Pääministeri Fogh Rasmussen näytti hakijamaille kaapin paikan, mutta tavalla, jonka nämä hyväksyivät. Suominen muistutti myös komissaari Verheugenin pitkästä työsarasta laajentumisen onnistumiseen johtaneissa neuvotteluissa.

Suominen totesi, että laajenemisen myötä Venäjästä ei tullut uutta naapuria, mutta siitä tuli kuitenkin vielä verrattomasti tärkeämpi naapuri. Venäjän ja EU:n välinen raja pitenee sadoilla kilometreillä 2004 ja Romanian ja Bulgarian tullessa raja nykyisestään yli kaksinkertaistuu. Silloin jäävät unionin ja Venäjän ympäröimiksi kolme vielä varsin sekavassa tilassa olevaa maata, Valko-Venäjä, Ukraina ja Moldovia.

Suominen ei ehdottanut Venäjän avustamisen lisäämistä, vaikka totesikin EU:n käyttävän yhteistyöhön tärkeimmän naapurinsa kanssa vain murto-osan siitä, mitä se käyttää Välimeren maiden kanssa tehtävään yhteistyöhön. Sen sijaan Suominen esitti, että EU:n poliittisen huomion tulisi voimakkaasti fokusoitua Venäjälle. EU:n tulisi auttaa ja jopa kovistella sitä reformeihin, joiden jälkeen voidaan alkaa uudella tasolla yksityisen elinkeinoelämän vuorovaikutus venäläisten kanssa ja investoinnit Venäjälle.

Suominen otti esille myös huolestuttavat asiat Venäjällä, joista pahin on Tšetšenian sota. Toisena esimerkkinä mielivallan ja korruption vielä voimakkaasta ylivallasta on TIR-rahtijärjestelmän pakko irtisanoa sopimus Venäjän kanssa. Järjestelmä ei siellä yksinkertaisesti toimi vaan rahdinkuljettajien on ollut varauduttava mitä erilaisimpiin "voitelukuluihin" - jotka siis eivät ole olleet moottoriöljyjä.

Kun komissioon tulee vuonna 2004 kymmenen uutta komissaaria, olisi Suomisen mielestä yhden heistä keskityttävä EU:n itäisten naapureiden ja ennen kaikkea Venäjän suhteisiin. Toinen komissaari voisi keskittyä tasapainon vuoksi kehittämään todellista sisältöä Välimeren alueen yhteistyöhön. Korkea ulkopolitiikka jääköön korkean edustajan huoleksi - missä hän sitten kotiaan tulevaisuudessa pitääkin.

Neuvoston vastaus

Neuvoston puheenjohtaja Anders FOGH RASMUSSEN sanoi vastauspuheenvuorossaan, että kysymys Tšetšeniasta on vaikea. Tanska on ottanut kysymyksen esille voimakkaamin kuin aiemmilla puheenjohtajuuskausilla on tehty. Fogh Rasmussen kertoi käyneensä presidentti Vladimir Putinin kanssa aiheesta tiukkasävyisen keskustelun, eivätkä EU ja Venäjä päässeet asiassa yksimielisyyteen. EU haluaa konfliktiin poliittisen ratkaisun, vaikka se samalla toki tukee Venäjää terrorismin vastaisessa toiminnassa.

Kysymys toimielinten välisistä suhteista laajentumisen osalta on akuutti. Mikäli komission nimityksen aikataulusta pidetään kiinni, parlamenttia halutaan kuulla alustavasti jo tammikuussa 2003. Uusi parlamentti hyväksyy uuden komission puheenjohtajan ja uuden komission. Kysymys tiettyjen hakijavaltioiden parlamentin jäsenten lukumäärästä saatiin ratkaistuksi jo ennen Kööpenhaminan kokousta. Unkari ja Tšekki ovat ratkaisuun tyytyväisiä.

Fogh Rasmussen sanoi, että maatalouspolitiikan uudistuksessa tärkeää on, että nyt päätetyt laajentumiseen liittyvät maataloustuet eivät vaikuta varsinaiseen maatalouspolitiikan uudistukseen. Päätökset eivät myöskään muuta EU:n kansainvälisiä velvoitteita kuten Dohan neuvotteluiden vaatimuksia.

Fogh Rasmussen painotti, että Turkille ei ole luvattu jäsenyyttä. Vuonna 2004 joulukuussa katsotaan ainoastaan, täyttääkö Turkki nk. Kööpenhaminan kriteerit. Turkkia koskevat kaikki samat kriteerit kuin muitakin hakijoita.

Lopuksi Fogh Rasmussen totesi, että vaikka laajentumisessa on kyse teknisistä yksityiskohdista, ei saa unohtaa kaikkein suurinta päätöstä: EU on sulkenut taakseen Euroopan historian verisen ja pimeän luvun. Lisäksi uudet jäsenvaltiot saavat yli 40 miljardin euron paketin. Se on merkittävä summa uusille jäsenvaltioille ja niille tärkeämpi kuin nykyisille jäsenvaltioille. Tuki vahvistaa niiden taloudellista ja poliittista kehitystä.


Ihmisoikeudet

Hongkong
Asiakirjat: B5-0643/2002, B4-0645/2002, B5-0649/2002, B5-0650/2002, B5-0653/2002, B5-0655/2002 ja B5-0657/2002
Menettely: Yhteinen päätöslauselmaesitys
Keskustelu: 19.12.2002
Äänestys: 19.12.2002

Parlamentti hyväksyi yhteisen päätöslauselman B5-0643/2002 äänin 59 puolesta, 1 vastaan ja 1 tyhjää. Parlamentti ottaa kantaa Hongkongin lainsäädännön uudistuksiin ja erityisesti artiklaan 23, joka määrittää mm. sananvapautta. Parlamentti katsoo, että ehdotetun lainsäädännön on noudatettava periaatetta "yksi maa, kaksi järjestelmää".

Parlamentti kehottaa Hongkongin erityishallintoalueen hallitusta takaamaan, että 23 artiklaan perustuvia ehdotuksia ei käytetä opposition vaientamiseen, sananvapauden sekä lehdistön ja julkaisutoiminnan vapauden rajoittamiseen tai yhdistymis- ja kokoontumisvapauden sekä mielenosoitusten järjestämistä koskevan vapauden rajoittamiseen. Sillä ei myöskään saa rajoittaa oikeutta ja vapautta perustaa ammattiliittoja ja liittyä niihin, lakko-oikeutta, oikeutta harjoittaa akateemista tutkimusta, luovaa kirjallista ja taiteellista toimintaa eikä muuta kulttuuriin liittyvää toimintaa. Kaikki ehdotukseen sisältyvät rikkomukset olisi määriteltävä tarkoin ja että olisi nimenomaisesti estettävä, että rauhanomaisten mielenosoitusten voitaisiin tulkita kuuluvan 23 artiklan tarkoittamiin rikoksiin.


Hebronin kulttuuriperinnön tuhoaminen
Asiakirjat: B5-0644/2002, B4-0647/2002, B5-0652/2002 ja B5-0654/2002
Menettely: Yhteinen päätöslauselmaesitys
Keskustelu: 19.12.2002
Ääne stys: 19.12.2002

Parlamentti hyväksyi yhteisen päätöslauselman B5-0644/2002 Hebronin kulttuuriperinnön tuhoamisesta, jossa se tuomitsee varauksetta kaikki terroristiteot ja kaikki ihmishenkien menetykset. Se pitää Palestiinan historiallisten paikkojen tuhoamista tuomittavana. Parlamentti katsoo, että kulttuuriperinnön tuhoaminen on jälleen uusi tekijä, joka estää kiistan rauhanomaisen ratkaisun.

Parlamentti kehottaa Israelia peruuttamaan julkituomansa suunnitelmat purkaa osia Heb-ronin vanhasta kaupungista ja pidättäytymään muista palestiinalaisten kulttuuriperintöä murentavista toimista. Se toistaa vaatimuksensa siirtokuntien jäädyttämisestä.

Parlamentti kehottaa Israelia sallimaan kaikille uskovaisille pääsyn niin Ibrahimin moskeijaan Hebronissa kuin Kristuksen syntymäkirkkoon Betlehemissä kuin kaikkiin muihinkin eri uskonnoille tärkeille pyhille paikoille.


Tiibet
Asiakirjat: B5-0642/2002, B4-0646/2002, B5-0648/2002, B5-0651/2002, B5-0656/2002 ja B5-0658/2002
Menettely: Yhteinen päätöslauselmaesitys
Ke skustelu: 19.12.2002
Äänestys: 19.12.2002

Parlamentti hyväksyi yhteisen päätöslauselman B5-0642/2002 Tiibetin ihmisoikeustilan-teesta. Parlamentti toistaa tukensa oikeusvaltion periaatteelle ja vaatii Kiinan hallitusta muuttamaan Tenzin Delekille ja Lobsang Dhondupille annettuja kuolemantuomioita välittömästi. Näiden henkilöiden syyllisyyttä Chengdussa 3. huhtikuuta 2002 tapahtunee- seen pommiräjähdykseen ei ole todistettu.

Parlamentti kehottaa viranomaisia varmistamaan, että näitä kahta henkilöä ei kohdella vankeudessa kaltoin ja vaatii käsittelemään tapausta välittömästi uudelleen. Parlamentti kehottaa Kiinan viranomaisia tekemään kaikkensa varmistaakseen, että kansainvälisiä ihmisoikeuksia kunnioitetaan.

Parlamentti tähdentää, että terrorismin torjumisen on tapahduttava oikeusvaltion periaatteiden mukaisesti. Se kehottaa Kiinan hallitusta jatkamaan vuoropuhelua Dalai Laman hallituksen ja edustajien kanssa. Parlamentti kehottaa EU:ta asettamaan talousapunsa ehdoksi sen, että Tiibetin ihmisoikeustilanteessa tapahtuu edistystä.


Äänestykset

Sähkö- ja elektroniikkaromu
Esittelijä: Karl- Heinz FLORENZ (PPE-DE, D)
Sovittelukomitean hyväksymä yhteinen teksti parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta;
Sovittelukomitean hyväksymä yhteinen teksti parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa
Asiakirja: A5-0438/2002
Menettely: Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
Keskustelu: 17.12.2002
Äänestys: 18.12.2002

Parlamentti hyväksyi sovittelukomitean yhteisen tekstin direktiiveistä sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (nk. WEEE) ja vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (nk. RoHS). Koska tarkistuksista ei päästy yksimielisyyteen ensimmäisessä ja toisessa käsittelyssä neuvoston ja parlamentin välillä, aloitettiin toukokuussa sovittelumenettely. Lopullinen sovinto saavutettiin aamutunneilla 11. lokakuuta 2002 kymmentuntisten, intensiivisten neuvottelujen jälkeen.

Sovitteluratkaisun tärkeimmät kohdat:

Vanhojen laitteiden keräys ja hyödyntäminen

Jäsenvaltioiden on luotava viimeistään vuoteen 2005 mennessä keräysjärjestelmät ja -pisteet sähkö- ja elektroniikkalaiteromulle. Käyttäjät voivat palauttaa vanhat sähkölaitteet maksutta kyseisiin keräyspisteisiin. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu ei saa päätyä lajittelemattomien yhdyskuntajätteiden joukkoon, vaan se on kerättävä erikseen. Sitova keräysaste (neljä kiloa asukasta kohden vuodessa) on kyettävä todentamaan viimeistään vuoden 2006 loppuun mennessä.

Lisäksi sovittiin lukuisista yksittäisistä hyödyntämisasteista, jotka koskevat erityisiä vanhojen sähkölaitteiden kategorioita. Esimerkiksi pienkodinkoneiden (paahtimet, pölynimurit jne.) kohdalla olisi viimeistään 31. joulukuuta 2006 päästävä 50 prosentin kierrätysasteeseen ja suurkodinkoneiden (jääkaappi jne.) kohdalla 75 prosentin kierrätysasteeseen.

Kotitalouksista peräisin olevan sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyksen rahoittaminen

Sovitun rahoituskonseptin lähtökohtana on laitteita koskeva käyttäjille maksuton palautusmahdollisuus. Tuottajat ovat vastuussa jätteiden keräyksen rahoittamisesta. Heille kuuluvat jätteiden keräyksestä ja hyödyntämisestä aiheutuvat kulut ainakin keräyspisteestä lähtien.

Parlamentti sai kantansa läpi myös niin kutsutun "yksilöllisen" rahoituksen yhteydessä eli jokainen tuottaja rahoittaa omien laitteidensa keräyksen. Tuottajan yksilöllisellä vastuulla voidaan varmistaa, että tuotteet suunnitellaan ympäristöystävällisiksi. Vaikka tuottajat vastaavat kustannuksista yksilöllisesti, kerääminen ja käsittely voidaan toteuttaa kollektiivisesti.

Parlamentin vaatimuksesta sovittiin myös, että kunkin tuottajan on annettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden myynnin yhteydessä takeet jätehuollon rahoituksesta. Tällä estetään markkinoilta poistuvia tuottajia kiertämästä rahoitusvelvoitteitaan. Markkinoille ennen vuotta 2005 saatettujen laitteiden (vanhat romulaitteet) jätehuollon rahoituksesta sovittiin erikseen. Koska markkinoilla on monia nk. nimettömiä tuotteita tai laitteita, joiden tuottajaa ei saada selville tai joiden tuottaja ei enää harjoita toimintaansa, niiden jätehuolto on rahoitettava yhteisesti.

Laitteiden merkinnät

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajien on merkittävä tuotteensa selkeästi helpottaen siten tunnistamista ja valmistusajankohdan selville saamista. Kuluttajille on ilmoitettava merkinnän avulla, ettei romulaitteita saa toimittaa jätehuoltoon kotitalousjätteinä vaan kaikki laitteet on kerättävä erikseen. Tuottajan ja myyntiajankohdan ilmoittaminen taas on erittäin tärkeää jätehuollon tulevan yksilöllisen rahoituksen kannalta: tuottaja vastaa jätehuoltokustannusten rahoittamisesta ainoastaan, jos hän on selkeästi yksilöitävissä.

Sähkölaitteiden suunnitteluvaihe

Parlamentti pyrki nimenomaisesti edistämään uudelleenkäyttöä ja kierrätystä. Tämä on selkeästi ristiriidassa eräiden tuottajien soveltamien käytänteiden kanssa: he asentavat laitteisiinsa älysiruja, joilla pyritään estämään laitteiden uudelleenkäyttö ja kierrätys. Etenkin tulostimien mustesäiliöissä on usein tällainen älysiru, jolla pyritään estämään säiliön uudelleen täyttäminen. Tämän estämiseksi direktiiviin sisällytetään uusi artikla, jossa säädetään, että asentamisen ja uudelleen hyödyntämisen helpottamiseen on pyrittävä jo tuotantovaiheessa. Etenkin sellaisia teknisiä järjestelmiä, joilla pyritään estämään romulaitteiden uudelleenkäyttö, olisi vältettävä.

Vaarallisten aineiden kieltäminen

Välitysratkaisuna päätettiin, että lyijyn, kadmiumin, elohopean ja kuusiarvoisen kromin kaltaisten aineiden käyttö on kiellettyä 1 päivästä heinäkuuta 2006 lähtien. Direktiivin liitteessä vahvistettiin kuitenkin useita poikkeuksia tähän yleiseen kieltoon.

Lisätietoja:
Mary Brazier
(Bryssel)  puh.(32-2) 28 42672
e-mail :  envi-press@europarl.eu.int


Talousarvio 2003
Esittelijät: Göran FÄRM (PSE, S), Per STENMARCK (PPE-DE, S)
Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2003, sellaisena kuin se on muutettuna (kaikki pääluokat)
Asiakirja: A5-0440/2002
Menettely: Budjettimenettely
Keskustelu: 17.12.2002
Äänestys: 19.12.2002

Parlamentti hyväksyi toisessa käsittelyssään EU:n yleisen talousarvion varainhoitovuodelle 2003 (Göran FÄRMIN (PSE, S) mietintö unionin yleisestä talousarviosta/komissio ja Per STENMARCKIN (PPE-DE, S) mietintö talousarvioksi muiden toimielinten kuin komission osalta). Viikkokatsauksen liitteenä on taulukko talousarvion luvuista.

Parlamentti hyväksyi vuoden 2003 talousarvion loppusummaksi noin 99,685 miljardia euroa maksusitoumusmäärärahoina ja 97,503 miljardia euroa maksumäärärahoina. Talousarvioesitys on kurinalainen, mutta samalla se turvaa rahoituksen kaikkiin unionin politiikkojen prioriteetteihin. Erityisesti maksumäärärahojen kohdalla kasvu on pieni (1,9 prosenttia vuoden 2002 talousarvioon verrattuna). Rahoitusnäkymien asettamaan kattoon verrattuna talousarviossa on noin 2,6 miljardin euron marginaali maksusitoumuksissa.

Parlamentti hyväksyi myös budjettia koskevan päätöslauselman. Siinä parlamentti ilmaisee huolensa maksamatta olevien sitoumusten suuresta määrästä ja talousarvion maksujen alhaisesta toteuttamisasteesta. Se kehottaa komissiota ponnistelemaan kasaantuneiden maksujen määrän vähentämiseksi ja parantamaan ohjelmasuunnittelua.

Parlamentissa järjestetyssä tiedotustilaisuudessa sekä parlamentin esittelijät, komissaari Michaele SCHREYER ja puheenjohtajamaa Tanskan edustaja olivat yhtä mieltä siitä, että vuoden 2003 talousarvio on kurinalainen ja realistinen. Toimielinten välinen yhteistyö on sujunut esimerkillisellä tavalla.

Maatalous (otsake 1)

Yhteisen maatalouspolitiikan talousarvioksi muodostuu noin 40,08 miljardia euroa ja 4,7 miljardia euroa maaseudun kehittämisen ta-lousarvioksi. Parlamentti kiinnittää erityistä huomiota eläinten hyvinvointiin liittyviin toimiin.

Rakennetoimet (otsake 2)

Parlamentti hyväksyi maksusitoumuksiksi 33,98 miljardia euroa. Se hyväksyi mm. 27 miljoonaa euroa espanjalaisten ja portugalilaisten kalastusalusten uudistamisen rahoittamiseen. Näistä 15 miljoonaa euroa otetaan otsakkeen 2 vuoden 2002 käyttämättömistä maksumäärärahoista ja 12 miljoonaa euroa joustovälineestä.

Sisäiset politiikat (otsake 3)

Parlamentti hyväksyi 6,795 miljardia euroa maksusitoumusmäärärahoiksi ja 6,204 miljardia euroa maksumääräyksiksi.

Ulkoiset toimet (otsake 4)

Parlamentti hyväksyi 4,949 miljardia euroa maksusitoumusmäärärahoiksi ja 4,853 miljardia euroa maksumääräyksiksi. Se haluaa myös turvata riittävän EU-rahoituksen maailman terveysrahastolle (Global Health Fund) 42 miljoonalla eurolla EU:n talousarviosta. Afganistanin jälleenrakennuksen riittävä turvaaminen on myös parlamentin prioriteetti. Afrikan sarven humanitaarista apua maksetaan jo vuoden 2002 talousarviossa käytettävissä olevista varoista.

Parlamentti on tyytyväinen neuvoston tukeen KEDO-yhteistyövarojen (Euratomin ja Ko-rean niemimaan välinen yhteistyö) jäädyttämisestä sen vuoksi, että Pohjois-Korea on myöntänyt kehittävänsä ydinasetta.

Lisäksi parlamentti on tyytyväinen siihen, että toimielimet ovat antaneet 25. marraskuuta yhteisen julkilausuman, jossa parannetaan parlamentin tiedonsaantimahdollisuuksia yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan päätöksenteosta.

Hallinnolliset toimet (otsake 5)

Laajentumisesta johtuvat lisätoimet vuodaan 2003 voidaan rahoittaa rahoitusnäkymien katon alla, koska toimielinten välillä on sovittu, että hallintoa rahoitetaan vuoden 2002 menojen ennakoimisella (frontloading). Tämä mahdollistaa laajentumisen vaatimien, noin 500 hallinnollisen viran rahoittamisen. Parlamentti hyväksyi hallinnollisille toimille yhteensä 5,360 miljardia euroa.

Laajentumisen rahoitus (otsake 7)

Parlamentti hyväksyi laajentumisen rahoituksen maksusitoumusmäärärahoiksi 3,386 miljardia euroa.

Lisätietoja:
Philippe Kamaris
(Bryssel)  puh.(32-2) 28 46670
e-mail :  budg-press@europarl.eu.int


Joustovälineen käyttöönotto
Esittelijä: Joan COLOM I NAVAL (PSE, E)
Ehdotus parlamentin ja neuvoston päätökseksi joustovälineen käyttöön ottamisesta
Asiakirja: A5-0445/2002
Menettely: Toimielinten välinen sopimus
Keskustelu: 17.12.2002
Äänestys: 19.12.2002

Parlamentti hyväksyi äänin 387 puolesta, 30 vastaan ja 9 tyhjää Joan COLOM I NAVALIN (PSE, E) mietinnön, joka mahdollistaa joustovälineen käytön 12 miljoonan euron summalla espanjalaisten ja portugalilaisten kalastusalusten uudistamisen rahoittamiseen.

Parlamentti on tyytyväinen komission pyrkimyksiin löytää osa rahoituksesta määrärahojen siirrolla varainhoitovuonna 2002 (noin 15 miljoonaa euroa otetaan vuoden 2002 talousarviosta säästyneistä varoista frontloading-välineen avulla).
Euroopan unionin ja Marokon välisen kalastussopimuksen uusimatta jättäminen on johtanut yhteisön tukiohjelman käyttöönottamiseen Marokon vesillä toimivien alusten toiminnan uudelleen suuntaamiseksi. Tämän uudistamisen kokonaiskustannukset ovat 197 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:
Philippe Kamaris
(Bryssel)  puh.(32-2) 28 46670
e-mail :  budg-press@europarl.eu.int


Öljytankkeri Prestigen haaksirikko
Asiakirjat: B5-0665/2002, B5-0666/2002, B5-0667/2002, B5-0668/2002, B5-0669/2002, B5-0670/2002 ja B5-0671/2002
Menettely: Päätöslauselmaesitys
Keskustelu: 18.12.2002
Äänestys: 19.12.2002

Parlamentti hyväksyi PPE-DE:n, PSE:n, ELDR:n, Verts/ALE.n, GUE/NGL.n, UEN:n ja EDD:n yhteisen päätöslauselman B5-0665/2002 öljytankkeri Prestigen haaksirikosta. Parlamentti hylkäsi tiukassa äänestyksessä äänin 222 puolesta, 228 vastaan ja 6 tyhjää PSE:n, GUE/NGL:n sekä Verts/ALE:n tarkistuksen, jossa kehotettiin väliaikaista tutkimusvaliokuntaa tutkimaan Prestige-katastrofin syitä. Parlamentti hyväksyi sen sijaan PPE-DE-, ELDR-, UEN- ja EDD-ryhmien tarkistuksen, jossa se palauttaa mieliin Prestigen aiheuttaman katastrofin tutkintaa koskevan aiemman vaatimuksensa ja kehottaa komissiota esittämään neuvostolle ja parlamentille tutkinnan tulokset heti sen valmistuttua. Parlamentti järjestää kuulemistilaisuuden tuloksista liikennevaliokunnassa.

Parlamentti pyytää perustamaan yhteisön rannikkovartioston, joka voi työskennellä tiiviissä yhteistyössä merenkulun valvojien kanssa sekä yhteisön väestönsuojelujoukot, jotka pystyvät toimimaan teollisuus- ja luonnonkatastrofeissa. Se vaatii jäsenvaltioita huolehtimaan meriturvallisuuslainsäädäntöä koske-vien molempien Erika-pakettien pikaisesta täytäntöönpanosta.

EU:lla on rajallinen valta valvoa sen vesialueilla kauttakulkumatkalla olevia aluksia. Tämän vuoksi parlamentti kehottaa komissiota neuvottelemaan satamavaltioiden suorittaman valvonnan sääntöjen tiukentamista kolmansissa maissa ja aloittamaan samanaikaisesti kahdenväliset neuvottelut tärkeimpien kolman-sien valtioiden kanssa EU:n aluevesillä kauttakulkumatkalla olevien alusten turvallisuuden parantamiseksi.

Parlamentti vaatii neuvostoa hyväksymään parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä esittämien kantojen mukaisen yhteisen kannan ehdotuksesta Euroopan vesillä tapahtuvien öljyvahinkojen korvausrahaston perustamisesta. Parlamentti kehottaa välittömästi toimiin katastrofista kärsineiden tilanteen helpottamiseksi solidaarisuusrahastoa käyttämällä.

Parlamentti katsoo, että jäsenvaltiot pitää velvoittaa ottamaan vastaan merihätään joutuneet laivat ja korostaa, että satamavaltioiden suorittamaa valvontaa on tehostettava. Se kehottaa kaikkia jäsenvaltioita noudattamaan direktiivissä 95/21/EY edellytettyä 25 prosentin valvontatavoitetta.

Parlamentti hyväksyi tarkistukset, joissa se pyytää mukavuuslippulaivojen kieltämistä EU:n aluevesillä ja pahoittelee saatavilla olevien resurssien ja koordinaation puutetta ka- tastrofin estämiseksi alusta asti.

Lisätietoja:
Ton Huyssoon
(Bryssel)  puh.(32-2) 28 42408
e-mail :  region-press@europarl.eu.int


Ionisoivalla säteilyllä käsitellyt elintarvikkeet
Esittelijä: Hiltrud BREYER (Verts/ALE, D)
Komission tiedonanto parlamentille ja neuvostolle elintarvikkeista ja elintarvikkeiden ainesosista, joiden käsittely ionisoivalla säteilyllä sallitaan yhteisössä
Asiakirja: A5-0384/2002
Menettely: Ei-lainsäädännöllinen kuuleminen
Äänestys: 17.12.2002

Parlamentti hyväksyi äänin 269 puolesta, 180 vastaan ja 5 tyhjää komission tiedonannon elintarvikkeista ja elintarvikkeiden ainesosista, joiden käsittely ionisoivalla säteilyllä sallitaan. Parlamentti hyväksyi kannan, jonka mukaan nykyistä listaa pidetään valmiina. Se hyväksyi tarkistuksen, joka tiukentaa komission näkemystä niin, että EU:ssa uusien kuivattujen mausteyrttien, mausteiden ja maustekasvien säteilyttäminen sallitaan vain jos ja kun tieteelliset tutkimukset ovat osoittaneet sen olevan turvallista ja tarkoituksenmukaista.

Lisätietoja:
Ton Huyssoon
(Bryssel)  puh.(32-2) 28 42408
e-mail :  envi-press@europarl.eu.int


Säädöstyypit ja säädös-hierarkia EU:ssa
E sittelijä: Jean-Louis BOURLANGES (PPE-DE, F)
Säädöstyypit ja säädöshierarkia Euroopan unionissa
Asiakirja: A5-0425/2002
Menettely: Oma-aloitemietintö
Keskustelu: 16.12.2002
Äänestys: 17.12.2002

Parlamentti hyväksyi lukuisin tarkistuksin nk. oma-aloitemietinnön, jossa käsitellään EU:n säädöshierarkian kehittämistä. Perussopimusvaliokunnan laatima mietintö hyväksyttiin äänin 364 puolesta, 149 vastaan ja 16 tyhjää.

EU käyttää sille annettua toimivaltaa säädösten kautta, joista tärkeimmät - direktiivit, asetukset, päätökset, lausunnot ja suositukset - luetellaan EY:n perustamissopimuksen 249 artiklassa. Nämä säädökset muodostavat yhdessä perussopimusten sekä jäsenvaltioiden antamien lainsäädäntöön liittyvien, täytäntöönpanoon liittyvien ja yksittäisten säädösten kanssa oikeudellisen kokonaisuuden, jolle on ominaista epätäydellinen mutta vahva hierarkia.

Nykyinen EU:n säädöshierarkia jäsentyy kahdella eri tavalla:

  • horisontaalinen hierarkia, joka määrittelee unionin säädösten ja jäsenvaltioiden säädösten niveltymisen toisiinsa;
  • unionin toimielinten useimmiten yhteisön puitteissa laatimien säädösten välinen vertikaalinen hierarkia: perussopimukset, direktiivit ja asetukset, täytäntöönpanoasetukset ja yksittäiset päätökset.

Parlamentti ehdottaa, että tuleva perustuslaki muodostuisi yhdestä ainoasta säädöksestä, joka jakautuisi kahteen osaan. Se ehdottaa, että perustuslaki olisi kansainvälisen oikeuden säädös, jonka jäsenvaltiot allekirjoittavat ja ratifioivat omien perustuslaillisten menettelyjensä mukaisesti. Parlamentin mielestä perussopimusten tarkistamismenettelyä olisi muutettava, jotta demokraattista edistystä voidaan lujittaa. Jos Eurooppa-neuvosto haluaa muuttaa tulevaisuuskonventin sille ehdottamaa sopimusluonnosta, suunnitellut muutokset olisi annettava valmistelukunnan hyväksyttäväksi.

Parlamentti suosittelee, että EU laatii täysin uudistetun säädösten luokittelujärjestelmän, joka perustuisi kolmeen periaatteeseen: yksinkertaistamisperiaatteeseen, erikoistamisperiaatteeseen ja demokratisointiperiaatteeseen. Parlamentti esittää myös yksityiskohtaisia tarkistuksia säädöshierarkiaan. Säädökset muodostuisivat seuraavista kategorioista: laki, ohjelmalaki, puitelaki, perustuslakia täydentävä laki, rahoitusnäkymiä koskeva laki sekä rahoituslaki eli unionin talousarvio.

Parlamentti ehdottaa, että lait ja puitelait hyväksytään yhteispäätösmenettelyllä. Perustuslakia täydentävät lait olisi annettava sellaisella menettelyllä, jossa yhdistyvät demokratiavaatimus, tehokkuusvaatimus sekä arvokkuusvaatimus. Parlamentti esittää rahoituslakien suhteen, että molempien budjettivallan käyttäjien on hyväksyttävä rahoitusnäkymiä koskevat lait yhteispäätösmenettelyllä, ja että talousarvio on hyväksyttävä nykyistä avoimemmalla ja yksinkertaisemmalla menettelyllä. Menettelyn tulisi olla sama tulojen ja kaikkien menojen osalta.

Niissä tapauksissa, jossa lainsäädäntövallan käyttäjät (neuvosto ja parlamentti) ovat oikeutettuja siirtämään säädösvallan täytäntöönpanovallan (komissio) käyttäjälle (esimerkiksi ns. Lamfalussy-prosessi), olisi säädettävä nk. takaisinkutsuoikeus, joka mahdollistaisi säädösvallan palauttamisen lainsäädäntövallan käyttäjälle.

Lisätietoja:
Claudia Delpero
(Bryssel)  puh.(32-2) 28 42591
e-mail :  constit-press@europarl.eu.int


Schengenin tietojärjestelmän uudistus
Esittelijä: Carlos COELHO (PPE-DE, P)
Espanjan aloite
  1. neuvoston päätöksen tekemiseksi Schengenin tietojärjestelmän eräiden uusien toimintojen käyttöönottamisesta erityisesti terrorismin torjunnassa
  2. neuvoston asetuksen antamiseksi Schengenin tietojärjestelmän eräiden uusien toimintojen käyttöönottamisesta erityisesti terrorismin torjunnassa
Asiakirja: A5-0436/2002
Menettely: Kuulemismenettely

Keskustelu: 16.12.2002

Äänestys: 17.12.2002

Parlamentti hyväksyi lukuisin tarkistuksin kaksi Espanjan aloitetta, joilla pyritään antamaan oikeusperusta parannuksille nykyiseen Schengenin tietojärjestelmään (SIS). Ensimmäinen ehdotus hyväksyttiin äänin 377 puolesta, 89 vastaan ja 49 tyhjää. Toinen ehdotus sai taakseen 421 ääntä puolesta, 48 vastaan ja 52 tyhjää.

Parlamentti katsoo, että Schengen-, Europol- ja tullitietokannat (sekä mahdollisesti Eurojust-tietokanta) voitaisiin yhdistää. Näin voitaisiin poistaa päällekkäisyyttä, järkiperäistää resurssien käyttöä ja parantaa tarkkuutta. Parlamentti pahoittelee, että tehtävässä toteutettavuustutkimuksessa ei selvitetä tällaisen ratkaisun mahdollisuutta.

Parlamentti kannattaa erityisesti Europolin pääsyä SIS:ään silloin, kun se on tarpeen Europolin tavoitteiden saavuttamiseksi. Europolin tarvetta päästä SIS:ään on kuitenkin tarkasteltava lähemmin ja perusteltava se paremmin sekä varmistettava riittävällä tavalla, että kaikki tietojen käyttö on oikeutettua ja laillista. Samalla tavalla kuin pääsyn antamisessa valtiolle ennen pääsyn myöntämistä on täytettävä tietyt ehdot siitä, että Europol noudattaa Schengenin sopimusta.

Parlamentti hyväksyi ehdotuksiin tarkistuksia, jotka varmistavat, että tiedonhakijat talletettavat vaaditut tiedot kaikista suorittamistaan hauista ja rekisteröivät tapaukset, joissa ovat käyttäneet saamiaan tietoja. Tiedonhakijoiden on pidättäydyttävä kopioimasta tietoja turhaan ja oltava siirtämättä mitään tietoja, joihin Europolilla on pääsy, mihinkään kolmanteen valtioon tai kolmanteen elimeen. Rekisteritietoihin on sisällyttävä henkilö tai esine, johon haku kohdistuu, haun suorittamispääte tai käyttäjä, haun paikka, päivämäärä ja aika sekä sen syy ja tulos.

Aloite oli parlamentissa kuulemismenettelyssä, mikä tarkoittaa, että neuvosto tekee päätöksen asiassa yksin parlamenttia kuultuaan.

Lisätietoja:
Marjory van den Broeke
(Bryssel)  puh.(32-2) 28 44304
e-mail :  libe-press@europarl.eu.int


Sotarikosten ja ihmisyyttä vastaan rikosten tutkinta ja syytteeseenpano
Esittelijä: Timothy KIRKHOPE (PPE-DE, UK)
Tanskan aloite sotarikosten ja ihmisyyttä vastaan tehtyjen ynnä muiden rikosten tutkinnasta ja syytteeseenpanosta
Asiakirja: A5-0429/2002
Menettely: Kuulemismenettely
Keskustelu: 16.12.2002
Äänestys: 17.12.2002

Parlamentti hyväksyi äänin 434 puolesta, 10 vastaan ja 15 tyhjää Tanskan tekemän aloitteen, jolla pyritään edistämään läheisempää tutkinta- ja syyteyhteistyötä muun muassa sotarikoksissa ja rikoksissa ihmiskuntaa vastaan.

Parlamentti kannattaa aloitetta, mutta korostaa sen olevan väline yhteistyölle sotarikosasioissa. Näin ollen ehdotukseen ei pidä sisällyttää terrorismia. Laajempaa yhteistyötä tarvitaan myös terroriteoista syyttämisessä, mutta sen pitäisi olla erillisen päätöksen aiheena.

Päätösehdotus viittaa myös lyhyesti yhteyspisteiden verkostoon, josta on äskettäin päätetty ja edellyttää kansallisten koordinoijien nimittämistä tutkimaan sotarikoksia. Riippuen jäsenvaltion sisäisistä järjestelyistä nämä koordinoijat voivat olla samoja kuin yhteyspisteet. Parlamentti kannattaa periaatetta, mutta toteaa, että ei saisi luoda liian monia uusia elimiä toteuttamaan syytetoimia.

Lisäksi parlamentti huomauttaa, että tehokas tutkinta ja syytetoimet kansanmurhasta, rikoksista ihmisyyttä vastaan sekä sotarikoksista on turvattava puuttumatta kansainvälisen rikostuomioistuimen tuomiovaltaan. Se korostaa myös olevan tärkeää, että todisteita on riittävästi sen takaamiseksi, että toimivaltaa ei käytetä väärin. Tietojenvaihtoa on säänneltävä riittävillä henkilötietojen suojelua koskevilla määräyksillä.

Parlamentti vaatii myös, että jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimet kansalaisjärjestöjen tekemän työn käyttämiseksi syytteeseenpanossa ja näiden järjestöjen työn tukemiseksi.

Aloite oli parlamentissa kuulemismenettelyssä, mikä tarkoittaa, että neuvosto tekee päätöksen asiassa yksin parlamenttia kuultuaan.

Lisätietoja:
Marjory van den Broeke
(Bryssel)  puh.(32-2) 28 44304
e-mail :  libe-press@europarl.eu.int


Ympäristötiedon julkinen saatavuus
Esittelijä: Eija- Riitta KORHOLA (PPE-DE, FIN)
Sovittelukomitean hyväksymä yhteinen teksti parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta ja neuvoston direktiivin 90/313/ETY kumoamisesta
Asiakirja: A5-0435/2002
Menettely: Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
Keskustelu: 17.12.2002
Äänestys: 18.12.2002

Parlamentti hyväksyi sovitteluratkaisun neuvoston kanssa direktiivistä ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta.

Sovitteluvaltuuskunta ja esittelijä Eija-Riitta KORHOLA (PPE-DE, FIN) pitivät sovittelun tulosta tyydyttävänä parlamentin kannalta. Korhola piti kuitenkin valitettavana jäsenvaltioiden haluttomuutta asettaa Århusin yleissopimusta kunnianhimoisempia vaatimuksia. Parlamentti halusi ensimmäisessä ja toisessa käsittelyssään vahvistaa komission alkuperäistä ehdotusta ja asettaa jäsenvaltioille Århusin yleissopimusta tiukempia velvoitteita.

Sovittelumenettelyssä päästiin sopuun siitä, että direktiivin tavoitteena on taata oikeus saada viranomaisilta ympäristötietoa, määrittää tämän oikeuden perusehdot ja käytännön järjestelyt sekä varmistaa, että ympäristötietoa levitetään mahdollisimman laajasti erityisesti tietoverkkojen ja sähköisten välineiden avulla. Ympäristötietoon kuuluu ympäristölainsäädännön toimeenpanoa koskevat kertomukset sekä tieto ihmisten terveyden ja turvallisuuden tilasta. Tämä kattaa tarvittaessa ravintoketjun saastumisen. Julkiset neuvoa-antavat elimet kuuluvat julkisiin viranomaisiin.

Ympäristötieto on annettava pyynnön esittäjän haluamassa muodossa ja virkamiehet velvoitetaan tukemaan yleisöä sen yrittäessä saada ympäristötietoa. Jäsenvaltiot voivat evätä ympäristötiedon saantia koskevan pyynnön tietyin poikkeuksin, joiden laajuutta rajoitettiin sovitteluneuvottelun tuloksena. Julkiset viranomaiset velvoitetaan perustelemaan epääminen.

Ympäristötietojen antaminen on maksutonta. Ympäristötiedon laatuvaatimukset määritellään erillisessä artiklassa, jossa jäsenvaltiot velvoitetaan varmistamaan tietojen ajankohtaisuus, tarkkuus ja vertailukelpoisuus.

Lisätietoja:
Mary Brazier
(Bryssel)  puh.(32-2) 28 42672
e-mail :  envi-press@europarl.eu.int


Ihmisveren kerääminen, tutkimus, käsittely, säilytys ja jakelu
Esittelijä: Giuseppe NISTICO (PPE-DE, I)
Sovittelukomitean hyväksymä yhteinen teksti parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi laatu- ja turvallisuusvaatimusten asettamisesta ihmisveren ja veren komponenttien keräämistä, tutkimista, käsittelyä, säilytystä ja jakelua varten sekä neuvoston direktiivin 2001/83/ET muuttamisesta
Asiakirja: A5-0442/2002
Menettely: Yhteispäätösmenetttely (kolmas käsittely)
Keskustelu: 17.12.2002
Äänestys: 18.12.2002

Parlamentti hyväksyi sovittelukomitean yhteisen tekstin direktiivistä, jonka tavoitteena on lisätä yleistä luottamusta sekä luovutetun veren laatuun että luovuttajien terveyden suojeluun, päästä omavaraisuuteen yhteisön laajuisesti sekä lisätä luottamusta verensiirtoketjun turvallisuuteen jäsenvaltioissa. Direktiiviä sovelletaan ihmisveren keräämiseen ja tutkimiseen, oli sen käyttötarkoitus mikä hyvänsä, sekä sen käsittelyyn, säilytykseen ja jakeluun silloin, kun se on tarkoitettu verensiirtoon.

Parlamentti halusi toisessa käsittelyssään kesäkuussa 2002 toistaa edelleen kahdeksan tarkistusta, jotka neuvosto oli jättänyt hyväksymättä. Kyseiset tarkistukset koskivat erityisesti jäljitettävyyttä, luovuttajien terveystarkastusta, viimeisimpien tieteellisten ja teknisten menettelyjen mukaan tehtyjä testejä sekä tietojen antamista parlamentille. Neuvosto ei voinut hyväksyä näitä kaikkia, joten virallinen sovittelu aloitettiin syyskuussa.

Lopulta sovittelukomitea pääsi kompromissisopimukseen ainoasta avoimesta kohdasta koskien luovuttajien terveystarkastusta. Tämän mukaan "pätevä, terveydenhuollon ammattikoulutuksen saanut henkilö" olisi vastuussa luovuttajien tarkastamisesta.

Lisätietoja:
Ton Huyssoon
(Bryssel)  puh.(32-2) 28 42408
e-mail :  envi-press@europarl.eu.int


Tiettyjen vaarallisten aineiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoitukset
Esittelijä: Frédérique RIES (ELDR, B)
Sovittelukomitean hyväksymä yhteinen teksti parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevan neuvoston direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta 24. kerran
Asiakirja: A5-0437/2002
Menettely: Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
Keskustelu: 17.12.2002
Äänestys: 18.12.2002

Parlamentti hyväksyi sovitteluratkaisun neuvoston kanssa direktiivin muuttamisesta, jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden markkinoille saattamista ja käyttöä. Sovitteluvaltuuskunnan ja esittelijä Frédérique RIESIN (ELDR, B) mukaan nyt sovittu teksti oli paras kompromissi, johon parlamentti saattoi sovittelussa päästä.

Direktiivin tarkoituksena on pentabromidifenyylieetterin (5-BDE) markkinoille saattamisen ja käytön kieltäminen. Kyseessä on bromattu palonestoaine, jota käytetään kalusteissa ja verhoilussa joustavan polyuretaanivaahdon valmistukseen.

Parlamentti halusi laajentaa direktiivin soveltamisalaa niin, että se kattaisi kaikki markkinoilla olevat polybromidifenyylieetterit (myös 8-BDE ja 10-BDE). Samaan aikaan oli käynnissä 8-BDE:n ja 10-BDE:n riskinarviointi, jossa paljastui, että 8-BDE aiheuttaa todellisia riskejä ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Siksi neuvosto lopulta hyväksyi parlamentin toiveen sisällyttää 8-BDE:tä koskeva kielto direktiiviin.

10-BDE:n riskinarvioinnin tulokset osoittivat, että tarvitaan lisää tietoja ja kokeita. Neuvosto ja komissio vastustivat tämän vuoksi edelleen sen mukaan ottamista direktiiviin. Sovittelussa päästiin ratkaisuun siitä, että direktiiviin lisätään johdanto-osan kappale, jossa kehotetaan komissiota arvioimaan riskienvähentämisstrategian tuloksia välittömästi ja ehdottamaan tiukkoja toimia tunnustettujen riskien hoitamiseksi.

Lisätietoja:
Mary Brazier
(Bryssel)  puh.(32-2) 28 42672
e-mail :  envi-press@europarl.eu.int


EY:n ja Hongkongin tekemä takaisinottoa koskeva sopimus
Esittelijä: Graham WATSON (ELDR, UK)
Ehdotus neuvoston päätökseksi EY:n ja Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueen Hongkongin hallituksen ilman lupaa oleskelevien henkilöiden takaisinottoa koskevan sopimuksen allekirjoittamisesta
Asiakirja: A5-0381/2002
Menettely: Kuulemismenettely
Keskustelu: 4.12.2002
Äänestys: 19.12.2002

Parlamentti hyväksyi äänin 363 puolesta, 85 vastaan ja 8 tyhjää neuvoston päätöksen, joka koskee EY:n ja Hongkongin hallituksen tekemää ilman lupaa oleskelevien henkilöiden takaisinottoa koskevaa sopimusta. Parlamentti pahoittelee, ettei sitä ole kuultu eikä sille annettu tietoja neuvotteluiden aikana, varsinkin kun kyseessä on ensimmäinen yhteisön kolmannen maan kanssa tekemä takaisinottoa koskeva sopimus ja tulevia sopimuksia tullaan tekemään tämän pohjalta.

Parlamentti pitää sopimuksen ihmisoikeuslauseketta liian heikkona, sillä siinä ei viitata eksplisiittisesti Geneven yleissopimukseen. Se hyväksyi kuitenkin sopimuksen, koska laittomien siirtolaisten määrä Hongkongissa on pieni ja viisumien vaatiminen Hongkongin kansalaisilta lopetettiin.

Neuvosto tekee päätöksen asiassa yksin parlamenttia kuultuaan.

Lisätietoja:
Marjory van den Broeke
(Bryssel)  puh.(32-2) 28 44304
e-mail :  libe-press@europarl.eu.int


Euroopan liikuntakasvatuksen teemavuosi 2004
Esittelijä: Doris PACK (PPE-DE, D)
Neuvoston yhteinen kanta parlamentin ja neuvoston päätöksen tekemiseksi Euroopan liikuntakasvatuksen teemavuodesta 2004
Asiakirja: A5-0419/2002
Menettely: Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
Keskustelu: 19.12.2002
Äänestys: 19.12.2002

Parlamentti hyväksyi neuvoston yhteisen kannan päätöksestä Euroopan liikuntakasvatuksen teemavuoden 2004 järjestämisestä. Teemavuoden talousarvioksi sovittiin 11,5 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:
Pia Siitonen
(Bryssel)  puh.(32-2) 28 41498
e-mail :  cult-press@europarl.eu.int


Miesten ja naisten yhtäläiset mahdollisuudet
Esittelijä: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU (PPE-DE, GR)
Komission kuudes vuosikertomus naisten ja miesten yhtäläisistä mahdollisuuksista EU:ssa
Asiakirja: A5-0403/2002
Menettely: Ei-lainsäädännöllinen kuuleminen
Keskustelu: 19.12.2002
Äänestys: 19.12.2002

Parlamentti hyväksyi mietinnön sellaisenaan äänin 41 puolesta, 7 vastaan ja 4 tyhjää.
Lisätietoja:
Eva Bacelar
(Bryssel)  puh.(32-2) 28 43535
e-mail :  femm-press@europarl.eu.int


Tietotekniikan käyttö tullialalla
Esittelijä: Jorge Salvador HERNANDEZ MOLLAR (PPE-DE, E)
Saksan, Belgian ja Ranskan aloite neuvoston säädöksen antamiseksi pöytäkirjan tekemisestä tietotekniikan käytöstä tullialalla tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tullitutkintatietokannan perustamisen osalta
Asiakirja: A5-0450/2002
Menettely: Kuulemismenettely
Äänestys: 18.12.2002

Parlamentti hyväksyi Saksan, Belgian ja Ranskan tekemän aloitteen tietotekniikan käytöstä tullialalla tehdyn yleissopimuksen mukaisen tullitutkintatietokannan (CIS) perustamisesta kansalaisvapauksien ja -oikeuksien valiokunnan tekemillä tarkistuksilla.

Yleissopimus mahdollistaa paremman yhteistyön tullitietojen käyttämisessä ja tietojenvaihdon eri jäsenvaltioiden tullilaitosten välillä. Koska sopimusta ei ole vielä ratifioitu Belgiassa, Saksassa ja Luxembourgissa, parlamentti haluaa, että sen on mahdollista tulla voimaan, kun puolet jäsenvaltioista on ratifioinut yleissopimuksen.

Lisätietoja:
Marjory van den Broeke
(Bryssel)  puh.(32-2) 28 44304
e-mail :  libe-press@europarl.eu.int


Oikeudenmenetyksiä koskevat päätökset
Esittelijä: Sérgio SOUSA PINTO (PSE, P)
Tanskan aloite neuvoston päätöksen tekemiseksi EU:n jäsenvaltioiden yhteistyön tehostamisesta oikeudenmenetyksiä koskevien päätösten osalta
Asiakirja: A5-0430/2002
Menettely: Kuulemismenettely
Keskustelu: 16.12.2002
Äänestys: 17.12.2002

Parlamentti hyväksyi mietinnön sellaisenaan. Näin ollen se hylkäsi Tanskan aloitteen. Se pyytää, että Tanska vetää aloitteensa pois.

Aloite oli parlamentissa kuulemismenettelyssä, mikä tarkoittaa, että neuvosto tekee päätöksen yksin parlamenttia kuultuaan.

Lisätietoja:
Marjory van den Broeke
(Bryssel)  puh.(32-2) 28 44304
e-mail :  libe-press@europarl.eu.int


Artiklan 110 a mukaiset äänestykset

Työvoimakustannusindeksi
Esittelijä: Miguel MAYOL I RAYNAL (Verts/Ale, E)
Neuvoston yhteinen kanta parlamentin ja neuvoston asetukseksi työvoimakustannusindeksistä
Asiakirja: A5-0420/2002
Menettely: Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
Äänestys: 18.12.2002

Parlamentti hyväksyi neuvoston yhteisen kannan sellaisenaan.

Lisätietoja:
Paula Fernández Hervás
(Bryssel)  puh.(32-2) 28 42535
e-mail :  econ-press@europarl.eu.int


Matkustajien, rahdin ja postin lentokuljetusten tilastotiedot
Esittelijä: Samuli POHJAMO (ELDR, FIN)
Neuvoston yhteinen kanta parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi matkustajien, rahdin ja postin lentokuljetuksia koskevista tilastotiedoista
Asiakirja: A5-0416/2002
Menettely: Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
Äänestys: 18.12.2002

Parlamentti hyväksyi neuvoston yhteisen kannan sellaisenaan.

Lisätietoja:
Ton Huyssoon
(Bryssel)  puh.(32-2) 28 42408
e-mail :  region-press@europarl.eu.int


Työajan järjestäminen
Esittelijä: Giuseppe GARGANI (PPE-DE, I)
Ehdotus parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista (kodifioitu toisinto)
Asiakirja: A5-0426/2002
Menettely: Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
Äänestys: 17.12.2002

Parlamentti hyväksyi direktiiviehdotuksen sellaisenaan.

Lisätietoja:
Nikolaos Tziorkas
(Bryssel)  puh.(32-2) 28 42341
e-mail :  lega-press@europarl.eu.int


Lammas- ja vuohieläinten siirtotarkastuksien tehostaminen
Esittelijä: Caroline JACKSON (PPE-DE, UK)
Ehdotus neuvoston direktiiviksi direktiivin 91/68/ETY muuttamisesta lammas- ja vuohieläinten siirtotarkastuksien tehostamisen osalta
Asiakirja: A5-0422/2002
Menettely: Kuulemismenettely
Äänestys: 17.12.2002

Parlamentti hyväksyi direktiiviehdotuksen sellaisenaan.

Lisätietoja:
Mary Brazier
(Bryssel)  puh.(32-2) 28 42672
e-mail :  agri-press@europarl.eu.int


EY:n ja Ukrainan sopimus
Esittelijä: Carlos WESTENDORP Y CABEZA (PSE, E)
Ehdotus neuvoston päätökseksi EY:n ja Ukrainan tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä
Asiakirja: A5-0412/2002
Menettely: Kuulemismenettely
Äänestys: 17.12.2002

Parlamentti hyväksyi päätösehdotuksen sellaisenaan

Lisätietoja:
Klaus Hullmann
(Bryssel)  puh.(32-2) 28 42518
e-mail :  indu-press@europarl.eu.int


EY:n ja Tšekin sopimus
Esittelijä: Carlos WESTENDORP Y CABEZA (PSE, E)
Ehdotus neuvoston päätökseksi EY:n ja niiden jäsenvaltioiden sekä Tšekin tasavallan assosiaatiosta tehdyn Eurooppa-sopimuksen pöytäkirjan nro 2 8 artiklan 4 kohdan määräyksissä tarkoitetun ajanjakson pidentämistä koskevan lisäpöytäkirjan tekemisestä
Asiakirja: A5-0413/2002
Menettely: Kuulemismenettely
Äänestys: 17.12.2002

Parlamentti hyväksyi päätösehdotuksen sellaisenaan.

Lisätietoja:
Klaus Hullmann
(Bryssel)  puh.(32-2) 28 42518
e-mail :  indu-press@europarl.eu.int


EY:n ja Bulgarian sopimus
Esittelijä: Carlos WESTENDORP Y CABEZA (PSE, E)
Ehdotus neuvoston päätökseksi EY:n ja niiden jäsenvaltioiden sekä Bulgarian tasavallan assosiaatiosta tehdyn Eurooppa-sopimuksen pöytäkirjan nro 2 9 artiklan 4 kohdan määräyksissä tarkoitetun ajanjakson pidentämistä koskevan lisäpöytäkirjan tekemisestä
Asiakirja: A5-0414/2002
Menettely: Kuulemismenettely
Äänestys: 17.12.2002

Parlamentti hyväksyi päätösehdotuksen sellaisenaan.

Lisätietoja:
Klaus Hullmann
(Bryssel)  puh.(32-2) 28 42518
e-mail :  indu-press@europarl.eu.int


EY:n ja Romanian sopimus
Esittelijä: Carlos WESTENDORP Y CABEZA (PSE, E)
Ehdotus neuvoston päätökseksi EY:n ja niiden jäsenvaltioiden sekä Romanian assosiaatiosta tehdyn Eurooppa-sopimuksen pöytäkirjan nro 2 9 artiklan 4 kohdan määräyksissä tarkoitetun ajanjakson pidentämistä koskevan lisäpöytäkirjan tekemisestä
Asiakirja: A5-0415/2002
Menettely: Kuulemismenettely
Äänestys: 17.12.2002

Parlamentti hyväksyi päätösehdotuksen sellaisenaan.

Lisätietoja:
Klaus Hullmann
(Bryssel)  puh.(32-2) 28 42518
e-mail :  indu-press@europarl.eu.int


Kantelu 242/2000/GG
Esittelijä: Jean LAMBERT (Verts/ALE, UK)
Euroopan oikeusasiamiehen erityiskertomus parlamentille kantelua 242/2000/GG koskevan Euroopan komissiolle annetun suositusluonnoksen johdosta
Asiakirja: A5-0355/2002
Menettely: Ei-lainsäädännöllinen kuuleminen
Äänestys: 17.12.2002

Parlamentti hyväksyi mietinnön oikeusasiamiehen erityiskertomuksesta sellaisenaan.

Lisätietoja:
Gérard Motel
(Bryssel)  puh.(32-2) 28 42676
e-mail :  peti-press@europarl.eu.int


Kantelu 917/2000/GG
Esittelijä: Astrid THORS (ELDR, FIN)
Euroopan oikeusasiamiehen erityiskertomus parlamentille kantelun 917/2000/GG johdosta "Statewatch"
Asiakirja: A5-0363/2002
Menettely: Ei-lainsäädännöllinen kuuleminen
Äänestys: 17.12.2002

Parlamentti hyväksyi mietinnön oikeusasiamiehen erityiskertomuksesta sellaisenaan.

Lisätietoja:
Gérard Motel
(Bryssel)  puh.(32-2) 28 42676
e-mail :  peti-press@europarl.eu.int


Eurooppa-koulujen tuleva rahoitus
Esittelijä: Herbert BÖSCH (PSE, A)
Eurooppa-koulujen rahoitus tulevaisuudessa
Asiakirja: A5-0395/2002
Menettely: Oma-aloitemietintö
Äänestys: 17.12.2002

Parlamentti hyväksyi oma-aloitemietinnön sellaisenaan.

Lisätietoja:
Philippe Kamaris
(Bryssel)  puh.(32-2) 28 46670
e-mail :  budg-press@europarl.eu.int


Toiminta tutkimuksen ja teknologian kehittämisen alalla (2001)
Es ittelijä: Yves PIÉTRASANTA (Verts/ALE, F)
1. Euroopan unionin toiminta tutkimuksen ja teknologian kehittämisen alalla
2. Komission kertomus - YTK:n vuosikertomus 2001
Asiakirja: A5-0428/2002
Menettely: Ei-lainsäädännöllinen kuuleminen
Äänestys: 17.12.2002

Parlamentti hyväksyi mietinnön komission kertomuksesta sellaisenaan.

Lisätietoja:
Leena Maria Linnus
(Bryssel)  puh.(32-2) 28 42825
e-mail :  indu-press@europarl.eu.int


Yhdeksänteen Euroopan kehitysrahastoon sovellettava varainhoitoasetus
Esittelij ä: Michiel van HULTEN (PSE, NL)
Ehdotus neuvoston asetukseksi yhdeksänteen Euroopan kehitysrahastoon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta
Asiakirja: A5-0409/2002
Menettely: Kuulemismenettely
Äänestys: 17.12.2002

Parlamentti hyväksyi asetusehdotuksen sellaisenaan.

Lisätietoja:
Philippe Kamaris
(Bryssel)  puh.(32-2) 28 46670
e-mail :  budg-press@europarl.eu.int


Tilintarkastustuomioistuimen kertomus Sokrates- ja Nuorten Eurooppa -ohjelmista
 
Esittelijä: Brigitte LANGENHAGEN (PPE-DE, D)
Erityiskertomus Nro 2/2002 yhteisön Sokrates- ja Nuorten Eurooppa -toimintaohjelmista
Asiakirja: A5-0386/2002
Menettely: Ei-lainsäädännöllinen kuuleminen
Äänestys: 17.12.2002

Parlamentti hyväksyi mietinnön sellaisenaan, äänin 497 puolesta, 5 vastaan ja 10 tyhjää.

Lisätietoja:
Philippe Kamaris
(Bryssel)  puh.(32-2) 28 46670
e-mail :  budg-press@europarl.eu.int


EUROOPAN PARLAMENTTI

Toimitus:

Tiedottajat Leena Maria Linnus ja

Pia Siitonen

Tiedotuksen sihteeri:

Raija Anttila

       
   

Bryssel:

Strasbourg:

PHS 6A19

WIC M04/072

B-1047 Bryssel

PL 1024, F-67070 Strasbourg

Puh. (32-2) 284 28 25

Puh. (33) 388 17 24 21

Fax (32-2) 284 92 53

Fax (33) 388 17 93 55

 

e-mail: tiedotus@europarl.eu.int

Internet: http://www.europarl.eu.int/press/index_publi_fi.htm

 

Toimitustyö päättynyt: torstaina, 19. joulukuuta 2002, klo 18:00


Euroopan parlamentin ryhmät
Tilanne 17.12.2002

 

B

DK

D

GR

E

F

IRL

I

L

NL

A

P

FIN

S

UK

Yht.

PPE-
DE

5

1

53

9

28

20

5

35

2

9

7

9

5

7

37

232

PSE

5

2

35

9

24

18

1

16

2

6

7

12

3

6

29

175

ELDR

6

6

 

 

3

1

1

8

1

8

   

5

4

11

54

GUE/NGL

 

4

7

7

4

15

 

6

 

1

 

2

1

3

 

50

Verts/ALE

7

 

4

 

4

9

2

2

1

4

2

 

2

2

6

45

NI

2

     

1

12

 

10

   

5

     

1

31

UEN

 

1

   

 

3

6

10

     

2

     

22

EDD

 

2

 

 

 

9

     

3

 

 

   

3

17

Yht.

25

16

99

25

64

87

15

87

6

31

21

25

16

22

87

626

Ryhmien lyhenteet

PPE-DE

Euroopan kansanpuolueen ja Euroopan demokraattien ryhmä

PSE

Euroopan sosialidemokraattisen puolueen ryhmä

ELDR

Euroopan liberaali- ja demokraattipuolueen ryhmä

Verts/ALE

Vihreät/Euroopan vapaa allianssi

GUE/NGL

Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä – Pohjoismaiden vihreä vasemmisto

UEN

Unioni kansakuntien Euroopan puolesta

EDD

Demokratian ja monimuotoisuuden Eurooppa

NI

Sitoutumattomat

Päivitetty viimeksi: 19. joulukuuta 2002Oikeudellinen huomautus