Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
Persverslag
16-12-2002(s)
Berging Joola voor kust Senegal
Bescherming risico's asbest op het werk
Noodvaccinaties bij mond- en klauwzeer
Deens voorzitterschap - Top Kopenhagen
15de uitreiking Sacharovprijs
Flexibiliteitsinstrument voor sanering vissersvloot
Begroting 2003
Samenwerking bij opsporing oorlogsmisdrijven
Toegang Europol en Eurojust tot Schengeninformatiesysteem
Gebruik informatica op douanegebied
Akkoord met Hongkong over terugname illegalen
Europese grondwet en eenvoudiger indeling wetgeving
Maritieme veiligheid en de "Prestige"
Behandeling voedsel met ioniserende straling
Pentabroomdifenylether-beperking
Richtlijnen elektrische en elektronische apparatuur
Toegang tot milieu-informatie
Bloed en bloedbestanddelen
Organisatie arbeidstijd
Controles op verplaatsingen schapen en geiten
Wetenschappelijke samenwerking met Oekraïne
Overeenkomst met Tsjechië
Overeenkomst met Bulgarije
Overeenkomst met Roemenië
Uitsluiting aanbestedingen bij vervallenverklaringen
Europese Commissie trekt voor vrouwen nadelige bepaling over deeltijdwerk in
Klacht van Statewatch over toegang tot JBZ-documenten
Toekomstige financiering Europese scholen
Evaluatie Vijfde Kaderprogramma onderzoek en technologische ontwikkeling
Fiancieel Reglement Europees Ontwikkelingsfonds
Programma's Socrates en Jeugd voor Europa
Loonkostenindex
Statistieken passagiers-, vracht- en postvervoer door de lucht
Europees Jaar van opvoeding door sport
Jaarverslag 2001 gelijke kansen voor mannen en vrouwen
Situatie in Hongkong
Verwoesting cultureel erfgoed in Hebron
Situatie in Tibet
Begroting 2003 (tweede lezing)

Moties van orde

Berging Joola voor kust Senegal
 

Max VAN DEN BERG (PES, NL) verzoekt de parlementsvoorzitter bij de president van Senegal aan te dringen op snelle berging van de veerboot Joola, die in september voor de Senegalese kust met ruim duizend mensen aan boord verging en die nog altijd niet geborgen is, evenmin als de verdronken passagiers. De EU zou Senegal daarbij moeten helpen. Cox heeft een dergelijk verzoek al eerder overgebracht en zal dat nogmaals doen.


Werkgelegenheid en Sociale Zaken

Bescherming risico's asbest op het werk
Elisa Maria DAMIÃO (PES, P)
Gemeenschappelijk standpunt met het oog op de aanneming van de richtlijn tot wijziging van Richtlijn 83/477/EEG betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan asbest op het werk
Doc.: A5-0404/2002
Procedure : Medebeslissing, tweede lezing
Debat : 16 december 2002
Stemming : 17 december 2002
Aanbeveling aangenomen

Het Parlement neemt in tweede lezing nog drie amendementen aan op de richtlijn over de bescherming van werknemers tegen asbest. Het EP is tevreden dat de Raad nog een verbod heeft toegevoegd op vrijwel alle werkzaamheden waarbij werknemers bloot kunnen staan aan asbest, behalve de verwerking en stort van producten afkomstig van sloop en asbestverwijdering. Het Parlement wil daarnaast nog vasthouden aan zijn amendement in eerste lezing dat er effectieve straffen komen voor inbreuken op de richtlijn. Ook neemt het EP opnieuw de bepaling op dat als bij werkzaamheden het asbestgehalte de grenswaarde overschrijdt en er dus met ademhalingsapparatuur gewerkt moet worden, er zonodig rustpauzes worden voorzien, omdat het werken met zulke apparatuur zwaar kan zijn.

Debat

Rapporteur

Stephen HUGHES (PES, VK) zegt namens rapporteur Elisa Maria DAMIÃO (PES, P) dat het Parlement de overname door de Raad van het amendement verwelkomt, dat geen werknemers aan asbest mogen worden blootgesteld, behalve bij sloop- en verwijderingswerkzaamheden. Drie nieuwe amendementen moeten het gemeenschappelijke standpunt versterken. Het eerste amendement gaat over werknemers die sporadisch worden blootgesteld aan geringe hoeveelheden asbest. De lidstaten zullen conform hun nationale bepalingen de sociale partners raadplegen over maatregelen voor deze groep. Het tweede amendement gaat over het werken met ademhalingsapparatuur. Het is belangrijk voor mensen die langduriger aan asbest worden blootgesteld dat zij over dergelijke apparatuur beschikken. Het derde amendement dient ertoe om sancties in de richtlijn op te nemen. Hopelijk kan na aanneming van de amendementen het stuk als A-punt op de Raadsvergadering van 20 december worden gezet. Het proces wordt vertraagd als er nog amendementen zijn ingediend door de politieke groepen. Hopelijk is dat niet het geval, want dan kan het voorstel pas onder het Griekse voorzitterschap worden afgehandeld. Dan loopt de bescherming van werknemers vertraging op, misschien met noodlottige gevolgen. Indien een groep nog amendementen heeft ingediend, verzoekt de rapporteur deze in te trekken.

Commissie

Commissaris Antonio VITORINO neemt de drie amendementen van het Parlement in tweede lezing volledig over. De amendementen verbeteren de tekst en dragen bij tot een betere toepassing van de richtlijn. De Raad had al een verbetering aangebracht door alle werk met asbest te verbieden, met uitzondering van de verwerking en stort van producten afkomstig van sloop en asbestverwijdering.

Fractiewoordvoerders

Volgens Manuel PÉREZ ÁLVAREZ (EVP/ED, E) is een manier om met risico's om te gaan het stellen van de vraag welk risicopercentage men aanvaardbaar vindt. Sommige risico's zijn onzichtbaar en daardoor zeer gevaarlijk. Asbest kan leiden tot tumoren, keel- en darmkanker en longziekten. De incubatietijd bedraagt meer dan 20 jaar. Het is nog niet duidelijk hoe gevaarlijk kleine hoeveelheden asbest zijn. Werknemers, met name in de bouw, maar ook in de scheepvaart, luchtvaart en machinebouw, worden nog steeds aan asbest blootgesteld. De wijziging van de richtlijn is dan ook heel belangrijk. De EVP-fractie steunt de drie amendementen van de rapporteur. Er moet inderdaad sprake zijn van sociaal overleg en van effectieve sancties, die proportioneel moeten zijn. De richtlijn geeft uiting aan de politieke wil van de Top van Lissabon. Gelukkig aanvaardt Commissaris Vitorino de amendementen. De richtlijn kan echter niet effectief zijn zonder aanvullende maatregelen. Zo moet de cultuur van preventie verbeterd worden. De amendementen gaan, waar het gaat om de sociale dialoog, wel de goede kant uit. Er moeten voorwaarden voor veiligheid en gezondheid worden vastgesteld. Hopelijk houdt men zich aan het tijdpad, dan kan de bescherming van de betrokken werknemers verbeterd worden. Een verbetering van hun positie is in overeenstemming met artikel 31 van het Handvest van de Grondrechten.

Asbest, zegt Proinsias DE ROSSA (PES, IRL), is een stille en onzichtbare moordenaar. Per jaar sterven naar schatting 30.000 mensen in West-Europa, de VS, Canada, Japan en Australië aan de gevolgen van blootstelling aan asbest. Het duurt vaak jaren voordat de symptomen zich openbaren. Er is een groot probleem met bestaande gebouwen met asbest die in de toekomst gesloopt moeten worden. Hij is daarom blij met deze richtlijn en met de overeenstemming die er bestaat, zodat deze wetgeving snel in werking kan treden.

Elizabeth LYNNE (ELD, UK) constateert dat ieder jaar veel mensen sterven ten gevolge van contact met asbest. In de volgende 35 jaar zullen er waarschijnlijk een kwart miljoen mensen in de Unie aan de gevolgen van asbest sterven. Het wetenschappelijke bewijs met betrekking tot de schadelijkheid van asbest is overweldigend. In de Unie zijn er in gebouwen nog miljoenen tonnen asbest verwerkt. Dit asbest zal moeten worden verwijderd, wat gevolgen zal hebben voor de volksgezondheid. De ELD-fractie is blij met de tekst en de amendementen. De amendementen van Lynne, die de grenswaarden nog eens halveerden, zijn helaas in de werkgelegenheidscommissie verworpen. De motivatie hiervoor was dat de Raad ze toch niet zou aanvaarden. Een bemiddelingsprocedure werd niet opportuun geacht. Echter, de Raad bedenkt zich wel vaker tijdens een bemiddeling. Het verwerpen van de amendementen is dan ook een verloren kans. Al zouden strengere grenswaarden maar één werknemer kunnen redden, dan zouden ze al de moeite waard zijn. De ELD-fractie zal desalniettemin voor stemmen, omdat er een grote behoefte aan een regeling bestaat.

Erik MEIJER (EVL/NGL, NL) vindt dat uit de behandeling van de richtlijn over asbest blijkt dat het de Commissie en de Raad meer om financiële zaken gaat dan om volksgezondheid. Daarmee worden optimisten gelogenstraft die zeggen dat de EU meer is dan een financiële en economische markt en ook een waardengemeenschap is. In eerste lezing wilde Meijer verder gaan dan het voorstel van de Commissie. Want asbest is veel te lang behandeld als een wondermiddel, in Oost-Europa staan tal van woningen en bedrijfsgebouwen met Russische asbest. Risico lopen de gezinsleden van werkers met asbest, de bewoners van huizen met asbest en mensen in de nabijheid van opruimwerk van asbest. Meijer heeft getracht de werking van de richtlijn uit te breiden tot andere slachtoffers en de openbaarheid van bedrijfsgegevens te vergroten. Aanvankelijk vond dat bijval, totdat de Commissie met cijfers kwam. Meijer wil aanvullende voorstellen over schadevergoeding en slachtofferhulp enz. De Commissie wil die verruiming niet en de Raad nog minder. De aangescherpte richtlijn is een stap vooruit, maar het is teleurstellend welke maatregelen vooralsnog nog niet worden genomen. Het gemeenschappelijk standpunt met de drie amendementen is onvoldoende.

Volgens Theo BOUWMAN (GROENEN/EVA, NL) gaat het om de vervolmaking van een richtlijn die betrekking heeft op werknemers. Dankzij de Raad zijn de amendementen van het EP overgenomen. Er mag in beginsel helemaal geen asbest meer worden gebruikt bij de productie van wat dan ook. Op deze richtlijn is 25 jaar gewacht. Het feit dat de incubatietijd van asbestgerelateerde ziektes 25 jaar of langer is, stemt tot nadenken. Het voorzorgbeginsel moet beter worden toegepast. Behalve asbest zijn er nog meer stoffen en verschijnselen die op termijn mogelijk schadelijk zijn. Wat te denken van elektromagnetische straling, van weekmakers en dergelijke? Er moeten sancties komen, er moet een sociale dialoog komen, maar wie handhaaft de richtlijn in de praktijk? Dat zijn de vakbonden en de werknemers. Daar moet aandacht voor komen. De Groenen willen verder dat er een register van gebouwen met asbest komt. Dit is door de Raad niet meteen geaccepteerd. Eén asbestgebouw is bij iedereen bekend, dat is van de Commissie en is helemaal gestript.

Voor nadere informatie:
Constanze Beckerhoff
(Straatsburg) Tel.(33) 3 881 73780
(Brussel)  Tel.(32-2) 28 44302
e-mail :  empl-press@europarl.eu.int


Landbouw

Noodvaccinaties bij mond- en klauwzeer
Wolfgang KREISSL-DÖRFLER (PES, D)
Bestrijding van mond- en klauwzeer in de Europese Unie in 2001 en toekomstige preventieve maatregelen ter voorkoming en bestrijding van dierziekten in de Europese Unie
Doc.: A5-0405/2002
Procedure : Initiatief
Debat : 17 december 2002
Stemming : 17 december 2002
Verslag aangenomen (481/32/13)

Op grond van een jaar onderzoek dat de tijdelijke commissie mond- en klauwzeer heeft verricht, uit het Parlement harde kritiek op de manier waarop de MKZ-crisis vorig jaar is bestreden. Het roept op tot veranderingen in de Europese wetgeving om eventuele nieuwe uitbraken van mond- en klauwzeer te bestrijden met noodvaccinatie als eerst aangewezen maatregel, een importverbod en streng optreden tegen illegale vleesimporten. Het Parlement vindt dat de ravage die vorig jaar is aangericht, nooit meer mag voorkomen.

Daarom moet de nadruk in het EU-beleid minder komen te liggen op louter economische overwegingen zodat meer rekening wordt gehouden met de sociale en psychologische gevolgen voor het publiek en met het dierenwelzijn. Het internationale handelsbeleid moet gewijzigd worden om te voorkomen dat producten van gevaccineerd vee niet kunnen worden afgezet. En compensatie moet in de toekomst ook worden betaald aan andere sectoren dan de landbouw die verlies lijden als gevolg van MKZ, zoals het toerisme.

Tijdens het debat over het rapport van de tijdelijke MKZ-commissie wees een aantal sprekers op de weerklank die het onderzoek bij de getroffen bevolking heeft gevonden. De commissie heeft bezoeken afgelegd aan de meest getroffen gebieden in Groot-Brittannië en Nederland. De commissie heeft daarnaast materiaal verzameld door het horen van eurocommissarissen, ministers, boeren, vertegenwoordigers van de levensmiddelen- en toerismeindustrie, dierenartsen, andere deskundigen en leden van het publiek.

Hoewel het Parlement zich vooral richt op aanbevelingen voor de toekomst, maakt het ook melding van problemen bij de crisisbeheersing vorig jaar. Bureaucratie, trage besluitvorming en het gebrek aan effectieve noodplannen leidden tot problemen in Groot-Brittannië. In Nederland ging belangrijke tijd verloren op regionaal niveau, was er soms onvoldoende capaciteit om de beheersingsmaatregelen uit te voeren en werd te weinig aandacht besteed aan de mening van de mensen in de getroffen gebieden.

Het massaal ruimen van vee en de vernietiging van het vlees waren aanleiding tot breed protest, aldus het Parlement. Het massaal ruimen op de schaal als in Groot-Brittannië en in Nederland is voor het publiek niet langer aanvaardbaar. Daarom zijn alternatieve beheersingsstrategieën van essentieel belang.

Debat

Rapporteur

Wolfgang KREISSL-DÖRFLER (PES, D) merkt op dat alleen al in het Verenigd Koninkrijk (VK) miljoenen dieren zijn gedood bij de bestrijding van mond- en klauwzeer (MKZ). De schattingen gaan tot 10.000.000 dieren. In Nederland werden 285.000 dieren gedood. De ziekte had rampzalige gevolgen. Een toekomstig beleid dat gericht is op de uitroeiing van dieren is onzinnig en zal niet meer worden geaccepteerd. Om tot een beter beleid te komen, is door het Parlement een tijdelijke commissie ingesteld. Deze commissie is, in tegenstelling tot wat sommige collega's wel denken, geen onderzoekscommissie. Het doel van de commissie is om de bestrijding van MKZ in 2001 eerlijk te evalueren om te komen tot een beter beleid. De commissie is geen rechter. Elke regering in de Unie zou hebben gehandeld zoals het VK, Nederland en Frankrijk hebben gehandeld.

De noodplannen zijn niet goed ingevuld gebleken. Ze waren niet toegespitst op een worst case scenario. Pas twaalf maanden na de laatste enting kon de markt weer open. De tijdelijke commissie mond- en klauwzeer stelt nu voor om deze termijn terug te brengen tot drie maanden. De noodplannen zijn een essentieel onderdeel van het bestrijdingsbeleid. Het is noodzakelijk dat de psychosociale gevolgen voor de getroffen boeren veel meer aandacht krijgen en in de noodplannen worden opgenomen. Ook moet de bioveiligheid meer aandacht krijgen. Elke boer moet erop letten waar zijn dieren vandaan komen en wanneer ze aan zijn kudde worden toegevoegd. Import uit landen waar MKZ endemisch is, moet worden verboden. Het gebruik maken van noodvaccinaties met als doel de dieren te laten leven en de vleesproducten lokaal af te zetten, moet staande praktijk worden.

De mensen mogen geen valse hoop krijgen: dieren die in contact zijn geweest met besmette dieren, zullen moeten worden afgemaakt. Er moet worden gezocht naar vaccins waardoor geënte dieren beter onderscheiden kunnen worden van niet-geënte dieren. Op wereldwijd niveau mogen crises zoals in 2001 niet meer voorkomen. Als de amendementen van de commissie worden aangenomen, zullen de aantijgingen tegen regeringen, zoals die hebben plaatsgevonden in de getroffen lidstaten, zich niet meer kunnen voordoen. Niet alleen de Britse regering, maar ook de VS, de overige lidstaten, de kandidaat-lidstaten en de Oeso, iedereen moet het verslag van de MKZ-commissie serieus nemen, het gaat om een ziekte die geen grenzen kent. Eén punt is zeker: er komt een nieuwe crisis. De vraag is alleen waar en hoe ernstig die zal zijn.

Commissie

Commissaris David BYRNE beaamt dat de controles moeten worden versterkt, maar benadrukt dat onderscheid gemaakt moet worden tussen legale en illegale import. De illegale import is uiteraard lastig te bestrijden, maar de Commissie heeft in het kader van het hygiënepakket de uitzonderingen ingetrokken op de strikte dierengezondheidseisen en de controles op import. Ook wordt strenger gelet op de persoonlijke invoer van vlees en melkproducten door mensen van buiten de EU. Op 1 januari begint een voorlichtingscampagne daarover.

Byrne waarschuwt voor bedekte handelsbarrières door bijvoorbeeld de import uit Latijns-Amerika aan te pakken. Het staat vast dat het virus dat de uitbraak van MKZ vorig jaar veroorzaakte, niet uit dat werelddeel afkomstig was. MKZ moet internationaal worden aangepakt, onder meer via samenwerking met de FAO en IOE. Byrne is bezorgd over een aantal amendementen die op het verslag zijn ingediend en die de poten onder de interne markt vandaan zouden zagen. De Europese wetgeving over dierengezondheid heeft hoofdzakelijk de vorm van richtlijnen, die de lidstaten voldoende flexibiliteit bij de toepassing biedt. Maar de omvang van de MKZ-uitbraak is voor een deel te wijten aan tekortkomingen bij deze toepassing.

Een van de belangrijkste kenmerken van de uitbraak in Groot-Brittannië was het enorme aantal vaak ongedocumenteerde transporten van schapen. Daarom heeft de Commissie ook een voorstel voor een strengere controle daarop ingediend. Voordat schapen voor fokdoeleinden of slacht naar een andere lidstaten vervoerd mogen worden, moet 30 dagen worden gewacht. Ook worden strengere eisen gesteld aan het transport zelf, zoals met een wijziging van de hygiëne-eisen op rust- en verzamelplaatsen. De uitbraak in Nederland is veroorzaakt door een verzamelplaats in Frankrijk. De verscherpte maatregelen blijven gelden tot medio volgend jaar.

Daarbij is ook een goed identificatiesysteem nodig. Het grootste probleem doet zich voor bij schapen en daarom komt er binnenkort een ontwerpverordening over de tracering van schapen op elektronische wijze.

Byrne verwijst ook naar de mid-term review van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Daarbij wordt een overzicht gegeven van de productie in de EU, die niet los gezien kan worden van de gezondheid van dieren. De nadruk moet komen te liggen op kwaliteit en minder op kwantiteit. Dat is goed voor de consument.

Het aantal dieren dat vorig jaar is geslacht en vernietigd, heeft zijn sporen nagelaten op de publieke opinie. De noodslachtingen en vernietiging van besmette dieren mag niet meer zo gebeuren als vorig jaar.

Daarmee komt Byrne op het punt van de vaccinaties. Snel slachten en vernietigen van besmette of bedreigde dieren moeten een belangrijk onderdeel blijven van de ziektebestrijding. Maar noodvaccinaties kunnen ook een belangrijke rol spelen, afhankelijk van de situatie. De Commissie raadt een profylactische vaccinatie van een heel bestand of van specifieke diersoorten af, op goede wetenschappelijke, technische en economische gronden. De situatie in de EU is niet te vergelijken met de endemische MKZ in Zuid-Amerika of elders. Wel vindt de Commissie dat noodvaccinatie een belangrijker wapen moet worden in de bestrijding van toekomstige uitbraken. Er wordt momenteel gewerkt aan de verbetering van tests om geënte dieren te identificeren. Vaccinatie is echter geen wondermiddel en mag niet gebruikt worden als excuus om de inspanningen te laten verslappen. Bij een nieuwe uitbraak zullen ook impopulaire maatregelen getroffen moeten worden.

Rampenplannen zijn daarbij van groot belang en deze zullen regelmatig moeten worden geoefend. De diensten van de Commissie hebben de toetsing afgerond voor de goedkeuring van de noodplannen en zullen de vinger aan de pols houden. In antwoord op de kritiek op de Commissie in paragraaf 54 van het verslag, beklemtoont Byrne dan ook dat de Commissie wel over voldoende financiële middelen moet beschikken om deze toetsing goed uit te voeren.

Met het oog op compensatie voor de schade die in de lidstaten is geleden, is onderzoek gedaan in Groot-Brittannië en andere getroffen lidstaten. Schadeloosstellingen zullen conform deze audits zijn. Ook de Europese Rekenkamer heeft een apart verslag over de MKZ-uitbraak gepubliceerd. Hoewel het EP pleit voor harmonisering van de verschillende compensatieregelingen in de lidstaten, moet de Commissie zich baseren op een Raadsbesluit 424 uit1990. Niettemin heeft de Commissie nu de uitgangspunten gegeven voor een externe studie naar de huidige compensatieregelingen met het oog op een mogelijke oplossing voor de toekomst, maar Byrne waarschuwt voor de illusie dat indirect getroffen leden van de plattelandsgemeenschap gelijkelijk schadeloos gesteld zullen worden.

Fractiewoordvoerders

Volgens Robert STURDY (EVP/ED, VK) zijn de burgers in de Unie zeer gelukkig met het enige echte onderzoek naar MKZ. De Britse nationale MKZ-vereniging schrijft in een brief: ''Zonder dit verslag zouden velen de nasleep van de crisis niet hebben aangekund.'' De tijdelijke commissie heeft zeer goed werk gedaan en alle actoren geraadpleegd. Een crisis als die van 2001 mag zich nimmer meer voordoen. Er is terecht kritiek geuit op de Britse regering. De MKZ-commissie zou de plank hebben misgeslagen als ze over het optreden van de regering een oordeel had gegeven zonder eerst een nader onderzoek te doen. In het VK zijn nog altijd maar een paar mensen die de illegale import moeten bestrijden, tegenover duizenden in de rest van de EU. De EVP heeft echter één punt van kritiek op het standpunt van Commissaris Byrne: de oorzaak van de ziekte in het VK is helemaal niet bekend.

Anne FERREIRA (PES, F) vindt het schandelijk dat sommigen de tijdelijke MKZ-commissie hebben willen gebruiken om schuldigen aan te wijzen. Dat was niet de bedoeling van de commissie. Het verslag is een zo objectief mogelijke weergave van wat gebeurd is. De PES heeft een aantal amendementen ingediend om het verslag waar nodig nog verder recht te trekken, want hier en daar is het nog ongepast gekleurd. Een MKZ-uitbraak kan niet zoals vroeger worden opgelost door besmette bedrijven te isoleren, want er vinden nu te veel transporten plaats.

Volgens experts had deze crisis ook in een ander land kunnen uitbreken en wat in het VK gebeurd is, had ook elders kunnen gebeuren. Op de eerste plaats moet er daarom naar gestreefd worden dat MKZ niet meer uitbreekt. Dat vereist dat boeren worden geschoold en opgeleid, dat de traceerbaarheid wordt verbeterd, dat er meer dierenartsen zijn die sneller ingezet kunnen worden en dat de waakzaamheid aan de grenzen van Europa wordt verhoogd met toezicht op invoer over land, zee en door de lucht. Bij crises moet snel ingegrepen kunnen worden, bijvoorbeeld met noodvaccinaties, maar noodslachten is de enige oplossing als dieren eenmaal besmet zijn.

Jan MULDER (ELD, NL) zegt dat Sturdy hem een jaar geleden vroeg of het geen goed idee zou zijn om een tijdelijke commissie op te richten. Zelden heeft een commissie zoveel belangstelling voor Europa gehad als de tijdelijke commissie mond- en klauwzeer. De commissie heeft zeer goed werk verricht. De liberale fractie heeft zich altijd op het standpunt gesteld dat voorkomen beter is dan genezen. Hiertoe moeten de grenscontroles verbeterd worden. Vergeleken met de VS, Japan en andere landen is de controle aan de buitengrenzen van de Unie abominabel. Er is veel discussie geweest over het invoeren van vaccinaties. Mulder heeft zich daar als enige politicus tegen verzet. Geen enkele expert was voor het invoeren van vaccinaties. Er bestaat maar één vaccin terwijl er honderd varianten van het MKZ-virus bestaan. Een vaccin is dan ook niet zaligmakend. Mulder is wel voorstander van ringvaccinaties en voor het lokaal op de markt brengen van het vlees van geënte dieren. Het ziet er naar uit dat er slechts € 41 mln voor de bestrijding van dierziekten zal worden uitgetrokken, terwijl MKZ bijna een miljard heeft gekost. Gelukkig is er brede steun voor het opzetten van een verzekeringssysteem. Nog een laatste punt van kritiek: er is nog geen enkele actie ondernomen om met markervaccins te werken.

Christel FIEBIGER (EVL/NGL, D) is zeer positief over het verslag van de tijdelijke commissie. Internationaal is de handel sterk gegroeid, evenals het personenverkeer, en daarom is inperking van MKZ moeilijk geworden. Vroeger waren er drie soorten MKZ in de EU, die door entingsprogramma's met succes bestreden zijn. Nu bestaat de dreiging dus uit de invoer van heel andere en verschillende virale stammen van buitenaf. Profylactisch enten heeft daarom weinig zin, want van tevoren is niet bekend welke stam geïmporteerd zal worden. Noodvaccinatie kan wel nuttig zijn, maar men moet dan wel snel kunnen onderzoeken welke stam is geïmporteerd. Noodenten is een middel om verdere verspreiding te voorkomen. De EVL/NGL heeft dan ook een amendement ingediend om noodvaccinaties internationaal toe te passen in samenwerking met de FAO. De dierentransporten moeten worden ingedamd, niet alleen voor het dierenwelzijn maar ook voor de bestrijding van dierenziektes.

Er moet voldoende gekwalificeerd veterinair personeel zijn. En de Commissie moet met voorstellen komen voor een betere rechtsbescherming van de getroffenen en voor compensatie van de verliezen in de getroffen gebieden. Tot slot zou Fiebiger willen dat de openbaarheid op het vlak van het landbouwbeleid groter was en niet alleen werd betracht in tijden van crisis.

Caroline LUCAS (GROENEN/EVA, VK) merkt op dat in het VK tien miljoen dieren zijn geslacht, wat veelal onnodig was. Ze werden alleen geslacht om te beantwoorden aan een economisch doel. De rapporteur heeft ongelijk als hij zegt dat het niet gepast is om het VK te bekritiseren. De pogingen die de Britse regering onderneemt om de geschiedenis te herschrijven stemmen treurig. Er zijn bewijzen van de dierenbescherming in het VK waaruit blijkt dat er in veel gevallen inbreuken zijn geweest op de regels. De veterinaire inspectie zou bij elke slachting aanwezig zijn geweest. In werkelijkheid was er maar één controleur op tien slachtingen. De gebeurtenissen zouden verder aantonen dat de ruimingen succesvol zijn geweest. Dat is niet waar. Bovendien gebeurde het slachten illegaal, want er was nog geen wet voor het preventief ruimen van dieren. De regering moet toegeven dat ze het bij het verkeerde eind had. Dat is belangrijk om ervoor te zorgen dat ze niet in herhaling valt.

Jeffrey TITFORD (EDD, UK) vindt dat de Britse autoriteiten het weliswaar slecht hebben gedaan bij de MKZ-crisis, maar dat de Commissie zich eveneens slechts van haar taken heeft gekweten. In het verslag staat daar niets over. De Commissie moet daar zelf nog maar eens goed naar kijken.

Overige sprekers

Volgens Rijk VAN DAM (EDD, NL) had de Unie in 1991 nooit moeten overgaan tot een non-vaccinatiebeleid. De kosten van dat beleid zijn ver onderschat en het beleid is ethisch niet verantwoord. De bestrijding van de MKZ-crisis een veterinair succes noemen, zoals uit liberale hoek is voorgesteld, is buiten alle proporties. De bestrijding van MKZ wàs geen succes, niet veterinair, noch economisch, noch communicatief. Het rapport erkent dat. Een uitzondering vormt echter een zinsnede over Friesland, waar volgens de ontwerptekst de betrokkenheid van regionale deskundigen optimaal was. Feit en fictie zijn daar verward. Een amendement dat Van Dam met de collega´s Maat en De Roo heeft ingediend tracht de feitelijkheid van de tekst te herstellen.

Preventieve vaccinatie heeft jarenlang de veestapel beschermd. Het argument dat vaccinatie geen zin heeft vanwege de hoeveelheid variëteiten van het MKZ-virus, is even steekhoudend als beweren dat een griepprik bij mensen niet helpt. Als men de werkelijke kosten van het non-vaccinatiebeleid in ogenschouw neemt, rest maar één conclusie: preventieve vaccinatie is niet alleen de meeste ethische maar ook de meest economische oplossing.

Albert Jan MAAT (EVP/ED, NL) merkt op dat het werken van de commissie voor een belangrijk deel mogelijk is geweest door bezoeken aan de getroffenen. De huidige politiek is te veel gericht op politieke en economische waarden en te weinig op menselijke waarden. Dat moet anders. De getroffenen op de Veluwe en in Friesland hadden veel waardering voor de bezoeken van europarlementsleden aan hun getroffen gebieden. De Europese democratie heeft daarmee gestalte gekregen. Men moet beseffen dat door deze ramp 7 miljoen dieren vernietigd zijn, dat meer dan 10 miljard euro schade is geleden en dat in de getroffen gebieden nog veel mensen antidepressiva gebruiken, terwijl op een basisschool in Oenen de leerprestaties teruggelopen zijn. Dat geeft aan wat de impact van deze crisis is geweest. Er moet dus een ander beleid worden gevoerd. Maat is blij dat ook Byrne dat inziet. Als niet wordt overgegaan tot algemene vaccinatie, dan moet ringvaccinatie standaard worden bij een uitbraak. Vervolgens moeten bedrijven waar is gevaccineerd dezelfde behandeling krijgen als besmette bedrijven, met eenzelfde termijn van slachting en de mogelijkheid tot afzet van de producten. De Commissie moet daarvoor binnen de IOE met voorstellen komen. De tijdelijke commissie heeft getracht de crisis een gezicht te geven, te laten zien dat wat mensen en dieren is overkomen politiek relevant is. Maat kijkt uit naar het debat over de voorstellen van Commissie. Op de Commissie en de Raad rust een zware verantwoordelijkheid. Zij kunnen het EP niet bruskeren na dit rapport. Anders is er een probleem met de democratie in Europa.

Volgens Dorette CORBEY (PES, NL) heeft de bestrijding van de epidemie diepe sporen achtergelaten. Er ontstond woede tegen de autoriteiten, ook tegen de Unie. De PES-fractie staat volledig achter de punten uit het rapport: er moeten noodvaccinaties komen, de controle op importen moet goed zijn, vlees van geënte dieren moet lokaal kunnen worden verkocht. Deze maatregelen zijn echter niet toereikend. Het EP heeft nog steeds geen zeggenschap over het landbouwbeleid. Niemand hoeft zich van de resolutie van vandaag iets aan te trekken. Het Parlement moet bij de Conventie inzetten op zeggenschap over het landbouwbeleid.

Bij de bestrijding van de ziekte in Nederland was onduidelijk wie verantwoordelijk was. De ministers wezen naar de Unie en de Unie wees naar de ministers en naar de OIE. Het zwartepietenspel heeft zich tegen de Unie gekeerd. Een volgende uitbraak mag niet meer leiden tot een massale slachting van vee. De verantwoordelijkheden moeten duidelijk vastliggen, op alle niveaus. Het beleid mag niet anoniem zijn. Hopelijk draagt het rapport daartoe bij.

Erik MEIJER (EVL/NGL, NL) wijst erop dat MKZ niet door menselijke fouten is ontstaan zoals BSE. Vroeger was het normaal dat dieren werden besmet en dan immuun waren. Later hebben mensen geprobeerd de ziekte uit te bannen door entingen. Zonder de globalisering en de doorgedreven wereldmarkt zouden de ziekte en de manier waarop mensen denken die te bestrijden, nooit zoveel aandacht hebben getrokken. De rijke Amerikaanse markt weert dieren die besmet zijn geweest, evenals gevaccineerde dieren omdat het onderscheid niet te maken is. Daarom is men erop gaan vertrouwen dat de ziekte wel uitgeroeid zou raken. Exportbelangen kregen de overhand op dierenwelzijn.

De fouten bij de bestrijding van MKZ zijn helaas niet alleen begaan door een aantal bedrijven of een aantal lidstaten, maar ook door de EU als geheel. De boeren worden sinds tien jaar gedwongen tot iets dat onverstandig en onaanvaardbaar is. Terecht hebben veel mensen hun overheid die tot massale slachting van gezonde dieren aanzette, voor gek verklaard. Vaccinaties worden nu alleen gezien als een tijdelijke maatregel voor gezond vee dat niet snel genoeg kan worden vernietigd. Het Parlement moet een definitief eind maken aan het wanbeleid van preventief ruimen en mag niet de mogelijkheid van preventief enten definitief afsnijden.

Alexander DE ROO (GROENEN/EVA, NL) zegt dat MKZ weliswaar zeer besmettelijk is voor het vee, maar ongevaarlijk voor de mens. In Nederland werden gedurende zestig jaar dieren geënt. In het VK en Ierland gebeurde dat niet. Deze landen hebben de lidstaten een algemeen vaccinatieverbod opgedrongen. Daarvan heeft men vorig jaar de gevolgen kunnen zien. Het voorstel om ringvaccinatie toe te passen is een goed idee. Het verkopen van vlees van geënte dieren door supermarkten riekt naar planeconomie en zal niet helpen. De Unie produceert veel meer vlees dan haar burgers kunnen consumeren. We moeten terug naar het preventieve enten, dat is de oplossing. De Roo ziet niet waarom daar zo moeilijk over wordt gedaan. Met markervaccins kunnen zieke en gezonde dieren worden onderscheiden. Het verslag van de MKZ-commissie biedt slechts een halve oplossing die desondanks door de Groenen gesteund zal worden. Toch moet het De Roo van het hart dat exportbelangen nog steeds te veel gewicht hebben.

Nogmaals de Commissie

BYRNE beaamt dat de controles op import van essentieel belang is, maar benadrukt dat de feitelijke controles uitgevoerd moeten worden door autoriteiten van de lidstaten. Het moet duidelijk zijn wie waarvoor verantwoordelijk is, en de verantwoordelijke instanties moeten hun taak naar behoren vervullen. Sinds 1972 is er wetgeving over de import van handelsgoederen en vanaf 1 januari 2003 treedt wetgeving in werking over persoonlijke import. Het is aan de controlerende instanties van de lidstaten om ervoor te zorgen dat deze controles volledig worden uitgevoerd.

Over de vaccinatie stelt Byrne met klem dat de twee lidstaten die de Commissie om toestemming gevraagd hebben voor noodvaccinaties, die toestemming ook duidelijk gekregen hebben. De ene lidstaat besloot vervolgens daar geen gebruik van te maken, terwijl de andere lidstaat besloot de geënte dieren toch te ruimen, hoewel de Commissie toestemming had gegeven die dieren in leven te laten.

Byrne hoopt dat de richtlijn over MKZ die de Commissie morgen zal presenteren, beantwoordt aan de eisen van het EP. Verder zal de Commissie morgen ook ontwerpwetgeving over de traceerbaarheid van schapen introduceren.

Voor nadere informatie:
Mary Brazier
(Straatsburg) Tel.(33) 3 88 763969
(Brussel)  Tel.(32-2) 28 42672
e-mail :  agri-press@europarl.eu.int


Resultaten Deens voorzitterschap

Deens voorzitterschap - Top Kopenhagen
Verslag van de Europese Raad en verklaring van de Commissie - Bijeenkoms t van de Europese Raad (Kopenhagen, 12/13 december 2002)
Verklaring van de fungerend voorzitter van de Raad - Werkzaamheden van het Deens voorzitterschap
Debat : 18 december 2002
Gezamenlijke ontwerpresolutie over de resultaten van de bijeenkomst van de E uropese Raad te Kopenhagen van 12 en 13 december 2002
Doc.: RC5-0659/2002
Procedure : Ontwerpresolutie
Stemming : 19 december 2002
Ontwerpresolutie aangenomen

Het Parlement is zeer gelukkig met de afronding van de onderhandelingen met de toetredingslanden, maar wijst erop dat de uitvoering van sommige delen van het Gemeenschapsrecht en van bepaalde inspanningsverplichtingen door de nieuwe lidstaten nog verbeterd moet worden. Daarom is het ook tevreden over het besluit om tot de toetreding de toezeggingen te blijven controleren. Het vindt echter dat dit proces moet worden veranderd in een "onderlinge toetsing", waar alle lidstaten bij betrokken worden en waarbij zaken tegen het daglicht worden gehouden als democratische verantwoording en integriteit van het overheidsapparaat, non-discriminatie, burgerlijke vrijheden en de rechtsstaat. Bij de controle na toetreding wil het EP volledig betrokken worden: de waarborgclausules mogen alleen worden toegepast bij meerderheidsbesluit van de Raad en na instemming van het EP. Overigens vindt het EP dat de EU het recht moet hebben om zelfstandig over uitbreiding te beslissen.

Verder wijst het EP op de noodzaak het landbouwbeleid voor 2006 te hervormen, ook in verband met de toezeggingen die in Doha zijn gedaan. De Commissievoorstellen bij de midterm review van het landbouwbeleid moeten daarbij gevolgd worden. Het EP betreurt dat bij het pakket dat aan de toetredingslanden is aangeboden, de voorkeur is gegeven aan liquiditeitsfaciliteiten boven de urgente lange-termijninvesteringen in structureel beleid en plattelandsontwikkeling.

Wat betreft Turkije, is het Parlement het eens met het besluit om eind 2004 te bekijken of het land aan de politieke criteria voldoet, ook in de praktijk, alvorens de toetredingsonderhandelingen te beginnen. De Commissie wordt verzocht een lijst met concrete voorwaarden op te stellen waar Turkije aan moet voldoen, met name de definitieve scheiding tussen het leger en de regering.

Het EP zegt toe zich uiterlijk april volgend jaar uit te spreken over het toetredingsverdrag, zodat de Raad het op 16 april 2003 in Athene kan ondertekenen. Het Parlement moet toestemming verlenen voor de toetreding van ieder afzonderlijk land. De nieuwe lidstaten kunnen dan in juni 2004 deelnemen aan de Europese verkiezingen. Over de benoeming en het mandaat van de eurocommissarissen in de overgangsperiode tot november 2004 moet volgende maand een akkoord tussen Raad, Commissie en EP worden bereikt, dat volledig recht doet aan de prerogatieven van het Parlement. Het voorstel voor de benoeming van de volgende Commissievoorzitter moet na de Europese verkiezingen worden ingediend.

Instemming van de publieke opinie met de uitbreiding mag niet als vanzelfsprekend worden beschouwd. Daarom moeten de burgers goed worden voorgelicht over het toetredingsproces. Een ingrijpende hervorming van de EU-instellingen is onontbeerlijk om het democratisch gehalte en de doelmatigheid te vergroten. Daarom is het van groot belang dat de Europese Conventie haar werk met succes afrondt, zodat de resultaten na een korte intergouvernementele conferentie in het najaar van 2003 wet kunnen worden.

Het Parlement betreurt dat op de Top niets is gezegd over het Internationaal Strafhof en dat Denemarken geen tussentijds verslag over de implementatie heeft ingediend, zoals het EP had gevraagd, gezien de pogingen van de VS om met huidige en toekomstige lidstaten van de EU akkoorden over immuniteit te sluiten. Daarentegen wordt de Deense regering geprezen om het besluit de Tsjetsjeense politieke leider Achmed Sakajes niet uit te leveren aan Rusland. Rusland wordt nogmaals opgeroepen een politieke oplossing voor het conflict in Tsjetsjenië te vinden.

Debat

EP-voorzitter

EP-voorzitter Patrick COX (ELD, IRL) beschrijft de Top van Kopenhagen als een zeer bijzondere en historische gelegenheid, waar de uitbreidingsonderhandelingen zijn bekroond met een akkoord met de toetredingslanden. Maar het Deense voorzitterschap heeft nog veel meer werk verzet, samen met dit Parlement in de conciliatie en door veelvuldig aanwezig te zijn in de plenaire vergaderingen - nu is het de 59ste keer dat het voorzitterschap in het Parlement spreekt - en uitstekende betrekkingen met de parlementscommissies te onderhouden. Er is een nieuw hoofdstuk in de relaties met het Parlement geschreven. Cox uit zich dankbaar voor de verbeterde samenwerking tussen de instellingen.

Het voorzitterschap

De Deense premier Anders Fogh RASMUSSEN is blij met een duidelijk resultaat terug te kunnen keren in het EP. Het waren moeizame onderhandelingen, die zijn afgerond met de toetreding van 10 nieuwe lidstaten. Een gemeenschappelijke droom is in vervulling gegaan. Het Parlement, de Commissie en het voorzitterschap hebben samen voor de uitbreiding gestreden. Het afgelopen half jaar is een lange-afstandsloop geweest met veel problemen en obstakels die onderweg overwonnen moesten. Die loop is samen afgelegd en Rasmussen dankt voor de niet aflatende steun van het EP onderweg.

De besluiten van Kopenhagen betekenen een einde aan een van de donkerste en bloedigste hoofdstukken in de geschiedenis van Europa. Er is een punt gezet achter een eeuw die gekenmerkt is door oorlogen en conflicten. Er is definitief afscheid genomen van het Europa Jalta en de Koude Oorlog. Tegelijkertijd is de deur opengezet voor een nieuw tijdperk van vrijheid, vrede, groei en welvaart. De Top van Kopenhagen is een hoogtepunt in de geschiedenis van de Europese samenwerking, een triomf voor vrijheid en democratie en een poort naar een betere toekomst voor al onze volkeren.

Maar het Deense voorzitterschap heeft ook andere belangrijke resultaten geboekt, vooral door prioriteiten te stellen en geen negatieve prioriteiten. Zo is de strijd tegen het internationale terrorisme voortgezet en tegen de illegale immigratie versterkt. Op asielgebied is een akkoord bereikt Dublin II, dat aangeeft welk land verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielaanvraag. Er is een akkoord over de volledige openstelling van de elektriciteits- en gasmarkt in de EU. Er is een doorbraak bereikt in het transportbeleid met het gemeenschappelijk Europees luchtruim, dat moet leiden tot minder annuleringen en kortere wachttijden. De EU heeft snel gereageerd op onverwachte rampen, zoals de overstromingen in Midden-Europa, met de oprichting van een solidariteitsfonds van 1 mrd euro. Onlangs is snel gereageerd op de tragische ramp met de olietanker Prestige, door de snelle afbouw van enkelwandige tankers ter hand te nemen en meer controles op schepen in de havens te laten uitvoeren.

Er is een akkoord over de handel in emissierechten, er is vooruitgang geboekt met de voedselveiligheid door gemeenschappelijke regels voor het etiketteren van producten met genetisch gemodificeerde organismen. Er is een oplossing over Kaliningrad. Er is positief en efficiënt samengewerkt met het Parlement, zowel in de medebeslissingsprocedure als bij de begroting. Voor het eerst is al in eerste lezing een akkoord bereikt over grote delen van de begroting.

De uitbreidingsonderhandelingen met tien nieuwe lidstaten waren intensief en moeilijk tot op het laatst. Dat kan ook niet anders. Dat garandeert dat uiteindelijk een goed evenwicht is gevonden tussen de wensen van de kandidaatlanden en de mogelijkheden van de huidige lidstaten. Dat hard werd onderhandeld over concrete punten, zoals melkquota en de overdracht van geld, bewijst dat de EU niet een praatclub is maar een efficiënt onderhandelingsforum waar zaken gedaan worden en politiek bedreven, in het voordeel van alle partijen.

De tien nieuwe landen kunnen vanaf 1 mei 2004 toetreden. Voor die tijd zullen de nieuwe en huidige lidstaten hun nationale ratificatieprocedures moeten hebben afgesloten. Het eerste onderdeel van dit proces, wat in veel landen een referendum vergt, is de afronding van de toetredingsverdragen. Die zullen eerst aan de Commissie worden voorgelegd, vervolgens ter goedkeuring aan het EP en aan de Raad. Op 16 april 2003 moeten de verdragen dan in Athene getekend kunnen worden.

De conclusies van Kopenhagen betreffen ook de deelname van de nieuwe lidstaten binnen de EU-instellingen. De tien toetredende landen kunnen als lid deelnemen aan de Europese verkiezingen in 2004. In de verdragen wordt bepaald dat commissarissen uit de nieuwe landen vanaf hun toetreding op 1 mei 2004 een plaats krijgen in de Commissie. Daarna kan het EP een nieuwe Commissie goedkeuren, die dan op 1 november 2004 aan de slag kan. Rasmussen hoopt dat de instellingen gezamenlijk een flexibele oplossing kunnen vinden die voor optimale omstandigheden voor de nieuwe lidstaten zorgt.

Voor Roemenië en Bulgarije gaat het uitbreidingsproces door met toetreding in 2007 als doel. Turkije werd een centraal onderwerp in Kopenhagen. De EU heeft een evenwichtige en realistische reactie geformuleerd. De EU erkent dat Turkije belangrijke stappen heeft gezet in de richting van de criteria van Kopenhagen. Rasmussen doet een beroep op Turkije daar energiek mee door te gaan. De EU heeft van haar kant meer steun aan Turkije toegezegd. Wanneer de Europese Raad in december 2004 op grond van een rapport en een aanbeveling van de Commissie besluit dat Turkije voldoet aan de politieke criteria, zal de EU zo snel mogelijk toetredingsonderhandelingen beginnen met Turkije. Dat is een sterk positief signaal aan Turkije. Maar absolute voorwaarde is dat het land voldoet aan de politieke criteria voordat de onderhandelingen gestart kunnen worden. Turkije moet net zo behandeld worden als alle andere kandidaatlanden.

Cyprus wordt in de EU opgenomen als een gedeeld eiland. Tegelijkertijd is er een realistische kans dat voor eind januari 2003 een realistische oplossing gevonden wordt op basis van het voorstel van de secretaris-generaal van de VN. Rasmussen vraagt de betrokken partijen et klem deze unieke kans te benutten om dit vreselijke conflict op te lossen.

In Kopenhagen is ook een duidelijke boodschap naar de nieuwe buurlanden uitgaan, naar de westelijke Balkan, Rusland, Oekraïne, Moldavië, Wit-Rusland en ook de landen ten zuiden van de Middellandse Zee. De EU heeft er geen baat bij zichzelf op te sluiten. De relaties met de nieuwe buurlanden zullen versterkt worden, zowel binnen als buiten de uitwerking van de bestaande samenwerkingsregelingen. Bovendien is er een akkoord bereikt over het kader voor de toekomstige afspraken tussen de NAVO en de EU inzake het Europees veiligheids- en defensiebeleid.

Op de Top heeft de voorzitter van de Conventie, Giscard d'Estaing, verslag uitgebreid. De Europese Raad was het er over eens dat de Conventie een resultaat moet voorleggen voor de Top van juni 2003. De nieuwe landen zullen volledig deelnemen aan de IGC en Bulgarije en Roemenië als waarnemer. Nu het werk voor de uitbreiding is afgerond, is de Conventie nu de belangrijkste taak voor de EU. Na de uitbreiding moet gegarandeerd zijn dat de EU met meer dan 25 lidstaten efficiënt kan functioneren. De besluitvormingsprocedures moeten vereenvoudigd worden, de waarden duidelijk gemaakt, de werkverdeling tussen de EU en de lidstaten beter beschreven. Het gebruik van de gekwalificeerde meerderheid en de codecisie moet worden uitgebreid en gegarandeerd moet zijn dat de Europese samenwerking onder democratische controle staat.

De Deense premier dankt nogmaals het Parlement en met name voorzitter Cox. Zijn gesprekken met de Europese regeringsleiders in Kopenhagen waren zeer constructief. Met de Top van Kopenhagen is een nieuw Europa geboren.

De Commissie

Volgens voorzitter Romano PRODI begon 2002 met de succesvolle introductie van de euro en eindigt het jaar met een nieuw succes. Sommigen hebben de Instellingen verweten dit jaar te veel superlatieven te gebruiken, maar superlatieven schieten te kort om de Top van Kopenhagen te beschrijven. Sinds het aantreden van Prodi had de uitbreiding de grootste prioriteit. De Top van Kopenhagen was desalniettemin zeker geen formaliteit. Er bleek veel politieke moed nodig waarvoor het voorzitterschap bedankt wordt. Onder moeilijke omstandigheden heeft Denemarken succes geboekt. Ook de Commissie heeft succes geboekt met het afronden van de dossiers met tien landen. Commissaris Verheugen heeft zich een intelligent en enthousiast onderhandelaar getoond. De Commissie heeft zeer veel werk verricht om tot één Europa te komen. Er zijn afspraken gemaakt over de toekomstige toetreding van Bulgarije en Roemenië en van Turkije. De pre-toetredingssteun aan Roemenië en Bulgarije zal met 20% toenemen. Ook Turkije krijgt meer steun om zich voor te bereiden. De aan Turkije gegeven datum van eind 2004 geeft het land de mogelijkheid zich goed voor te bereiden. Wat Cyprus betreft is de doelstelling niet gehaald. Ondanks verwoede inspanningen van de EU en de VN was er geen oplossing mogelijk. Het land en de internationale gemeenschap proberen nu vóór 28 februari 2003 de problemen op te lossen.

Vrede en stabiliteit hebben geen kans als de Unie zich achter haar grenzen opsluit. Iedere uitbreiding brengt nieuwe buren met zich mee waarvoor de Unie aanlokkelijk is. Sommige komen uiteindelijk zelf in aanmerking voor het lidmaatschap. Op de Top van Kopenhagen werd bevestigd dat de landen op de Balkan potentiële kandidaten zijn. Er moet goed worden nagedacht over de grenzen van Europa. Iedereen moet zich in dit debat kunnen mengen, maar de Unie moet ongevoelig zijn voor buitenlandse inmenging. Een debat binnen de Instellingen en de nationale parlementen over de grenzen van de Unie is tegelijk een debat over de Europese identiteit. Dat is iets anders dan het creëren van een nieuwe scheiding in Europa. Met nieuwe buren zoals Rusland moeten speciale overeenkomsten worden afgesloten die deze landen bepaalde voordelen bieden zonder het lidmaatschap aan te bieden. Het motto moet zijn om met bepaalde landen alles te delen behalve de Instellingen.

De vereniging van Europa wordt nu een realiteit. De Commissie zal een informatiecampagne opzetten waarin het EP ook een rol zal spelen. Nog maar enkele jaren geleden behoorden acht nieuwe lidstaten tot een totalitair systeem. Deze landen zijn nu bezorgd dat zij opnieuw hun autonomie verliezen. De burgers binnen de Unie vrezen op hun beurt de kosten van de uitbreiding. Beide angsten zijn echter ongegrond. De kosten van de uitbreiding zijn veel lager dan de kosten van de niet-uitbreiding. Die boodschap moet gecommuniceerd worden. Bij de uitbreiding is iedereen gebaat, niet alleen op economisch, maar ook op politiek terrein. De Unie wordt een belangrijke speler op het terrein van het buitenlands beleid. De overeenkomst van vorige week tussen de EU en de NAVO maakt het mogelijk Europese vredesmissies op te zetten.

De structuur van de Unie zal veranderd moeten worden om slagvaardig te kunnen blijven. Daarvoor moeten de Instellingen samenwerken met de Europese Conventie onder leiding van Giscard d'Estaing. Op het internationale vlak is geen plaats meer voor de inactiviteit van het verleden. De Conventie is dan ook niet minder belangrijk dan de uitbreiding. Er zijn redenen om optimistisch te zijn. Er was in Kopenhagen sprake van een gevoel van saamhorigheid en solidariteit. Iedereen was zich bewust van het belang van de Top. Als de Unie blijft vasthouden aan de combinatie van visie en pragmatisme, een combinatie die de wereld tot voorbeeld strekt, kan zij de toekomst onbevreesd tegemoet zien.

Commissaris Günter VERHEUGEN is zeer opgelucht, niet alleen omdat hij nu minder werk heeft maar vooral omdat het gemeenschappelijke werk van de Europese instellingen en van 25 landen tot het verhoopte resultaat heeft geleid. Dat mag toch een klein wonder worden genoemd. Maar wonderen gebeuren niet vanzelf, daar is een sterke politieke wil en vastbeslotenheid voor nodig. Verheugen vindt zich bevoorrecht dat hij in de afsluitende fase met het Deense voorzitterschap heeft mogen samenwerken. Rasmussen heeft met een bewonderenswaardige vastberadenheid gewerkt. Maar het succes is niet alleen te danken aan het werk van een paar mensen, maar ook aan de communautaire methode die in staat is ook een dergelijk complexe taak, zorgvuldig, precies en binnen de afgesproken tijd af te ronden.

Het Parlement heeft belangrijke en stuwende rol in dit proces gespeeld. Voorzitter Cox heeft met zijn optreden in de Midden- en Oosteuropese landen grote indruk gemaakt en veel bijgedragen tot het vertrouwen in de Europese instellingen.

Men is nu op het punt aangekomen, dat door de paus zo treffend is omschreven: "Europa kan eindelijk met beide longen ademen". Nooit mag worden vergeten dat de Baltische landen nooit hebben besloten bij de Sovjetunie te horen, dat de mensen in Polen, Hongarije, Tsjecho-Slowakije geen communistisch bewind wilden. Integendeel, zij hebben onder de moeilijkste omstandigheden een beweging voor de mensenrechten en politieke rechten opgebouwd. Daarom hoeft men zich geen zorgen te maken dat het in die landen schort aan democratie en mensenrechten. Die zullen juist in de EU gesterkt worden door de mensen die voor democratie en mensenrechten gestreden hebben.

Niet alleen binnen de EU zal veel veranderen maar ook naar buiten toe. De EU zal een nog verantwoordelijker internationale rol krijgen. Daar is men daar nog niet voldoende voor toegerust. Rusland, Oekraïne, de Kaukasus-landen, het Midden-Oosten, komen alle dichterbij.

Het uitbreidingswerk is nog niet geheel voltooid. De Commissie zal bekijken of aan alle verplichtingen wordt voldaan. En de Commissie moet samen met het voorzitterschap en het Parlement zorgen voor ondertekening van de toetredingsverdragen. Het Europees Parlement moet als eerste besluiten en heeft als enige het privilege om over elk land apart te beslissen. Geen nationaal parlement kan dat. De beslissingen van het Parlement zullen het ijkpunt zijn voor wat er in de nationale parlementen zal gebeuren.

Turkije krijgt dezelfde kans als alle andere kandidaatlanden. De volgorde is duidelijk en kan niet veranderd worden: eerst moet duidelijk en volledig aan de politieke voorwaarden voldaan zijn en dan kan besloten over onderhandelingen. De Commissie zal haar verantwoordelijkheid nemen bij de opstelling van de rapporten een aanbevelingen. De laatste jaren zijn bij de voortgangsrapporten maatstaven en methodes ontwikkeld, die ook voor Turkije gebruikt zullen worden. De aanbeveling van de Commissie zal voortvloeien uit de conclusies van het voortgangsrapport en niet omgekeerd. Het is niet zo dat er een politiek doel is en dat het rapport daarop wordt toegesneden. Dit is een kans voor Turkije. Verheugen gelooft dat het land kan voldoen aan de voorwaarden, maar het zal moeten werken aan de voltooiing van de hervormingen en die ook in de praktijk moeten omzetten. Het is niet voldoende dat een wet op papier staat; de EU moet zeker weten dat in geen enkele gevangenis of politiebureau iemand doodgemarteld wordt.

Fractiewoordvoerders

Hans-Gert POETTERING (EVP/ED, D) bedankt het Deense voorzitterschap en met name minister-president Rasmussen en de ministers Haarder, Stig Möller en Bendt Bendtsen. Zij hebben goed werk verricht. Het Deense volk heeft leiders om trots op te zijn. Hopelijk is het Deense volk net zozeer voorstander van de uitbreiding dan deze personen. Minder grote landen kunnen grootse dingen bereiken. Poettering wil niet spreken van kleine landen. De Conventie moet nog maar eens heel goed nadenken over het opgeven van het roterend voorzitterschap. De historische Top van Kopenhagen heeft laten zien dat de nieuwe lidstaten al in Europa zijn opgenomen. Europa is een familie van naties. De waarnemers van de kandidaatlanden zullen hartelijk worden verwelkomd in het Europees Parlement. De Commissarissen Prodi en Verheugen hebben ook goed werk verricht. Het lijkt niet spectaculair wat de Commissie doet, maar wat de Commissie doet is jarenlang zwoegen om de uitbreiding mogelijk te maken.

Wat Turkije betreft, hopelijk voldoet dat land in 2004 aan de politieke criteria. Dat zou een groot succes voor zowel Turkije als Europa zijn. Als Turkije niet aan de criteria voldoet, moet de Commissie wel stringent zijn. Het land moet worden toegelaten omdat het aan de juridische criteria voldoet, niet om politieke redenen. Wat de VS betreft, de Unie heeft een goede relatie met dat land maar laat zich niet onder druk zetten. Europa is een waardengemeenschap. In de Conclusies van Kopenhagen had wel iets over Tsjetsjenië mogen staan. Europa moet de mensenrechten bevorderen zonder zich te laten intimideren door welk land dan ook.

Enrique BARÓN CRESPO (PES, E) spreekt eerder van een wedstrijd tegen de klok, dan een lange-afstandsloop. De EP-leden en de leden van de nationale parlementen en van de toetredingslanden moeten nu de volgende stappen zetten. Er moet ook een dialoog met de publieke opinie worden gevoerd. Prodi sprak van een voorlichtingscampagne en Barón is van harte bereid daar aan mee te werken. In 2004 moeten den toetredingslanden kunnen deelnemen aan de Europese verkiezingen. Het gaat dan om een om overgangsperiode, wordt gezegd. Wordt het Parlement nu echt geraadpleegd, zoals de Raad beweert, of gaat het om een voldongen feit? Volgens het Verdrag van Nice krijgt ieder land 1 commissaris, of worden het in de overgangsperiode toch twee commissarissen, met name voor Polen? Turkije heeft een grote kans gemist door niet Leyla Zana naar Straatsburg te laten komen voor de uitreiking van de Sacharovprijs. Met het oog op toetreding merkt Barón op dat Turkije nog geen echte democratie is met een maatschappelijk middenveld dat de overhand heeft op het leger. Voor Cyprus moet Denktash zich nu inspannen voor een oplossing. Over het Midden-Oosten heeft het voorzitterschap een dappere verklaring afgelegd, die steun verdient. De PES-fractie is minder tevreden over de manier waarop de Raad en de Commissie de ramp met de olietanker Prestige aanpakken. Daaruit spreekt een zekere gelatenheid en zeker niet dezelfde activiteit als bij de overstromingen in Duitsland. Daarover bestaat een zekere wrok in Spanje, die zich uitbreidt tot andere landen.

Volgens Graham WATSON (ELD, UK) wordt het voorzitterschap zelden zo uitgebreid gelauwerd als Denemarken. De lof is terecht. De relatie tussen de Raad en het Parlement is zelden zo goed geweest. De Top van Kopenhagen was een groot succes. De Unie mag nu echter niet achterover leunen. Er moeten nog referenda in de toetredingslanden plaatsvinden. Kopenhagen geeft Bulgarije en Roemenië wel meer pre-toetredingssteun en stelt een datum voor toetreding in het vooruitzicht, maar deze landen moeten nog wel aan de voorwaarden voldoen. Turkije had wat de liberale fractie betreft een eerdere datum mogen krijgen, maar is nu in elk geval op weg. Helaas is een oplossing voor Cyprus uitgebleven. Hopelijk komt er alsnog een spoedige oplossing en kan het land in april 2003 het toetredingsverdrag ondertekenen. Nog een groot succes is de overeenkomst tussen de EU en de NAVO. Een uitgebreide Unie heeft ook een uitgebreide internationale verantwoordelijkheid. Europa moet het voorbeeld zijn voor rechtvaardigheid in de wereld.

Francis WURTZ (EVL/NGL, F) vindt dat de huidige EU de kandidaatlanden bij de onderhandelingen veel te arrogant heeft benaderd en dat de visie op de uitbreiding een veel te liberale visie is geweest. De onderhandelingen hebben zichtbare wonden geslagen, onder meer door de discriminerende maatregelen bij de directe landbouwsteun. De indruk is gewekt dat zij minder belangrijk zijn. Die indruk is ook gewekt met de vrijwaringsclausules, evenals de starheid waarmee het acquis communautaire is opgelegd en de minimale financiering. De EU wordt meer dan ooit gezien als een arrogante en machtige rijke, ten opzichte van een arm achtergebleven familielid. In Polen is gesproken van een dictaat en van capitulatie. Het acquis mag niet als een wet van Meden en Perzen worden beschouwd. Dat gebeurt nu ook niet met het Stabiliteitspact.

De mensen voelen zich vaak niet echt betrokken bij het hele project en voelen zich afhankelijk van plaatsen waar besluiten genomen worden waar ze geen invloed op hebben. Ze denken meer risico's te lopen dan voordelen te behalen. Het hele proces heeft zich totnogtoe zonder de burger voltrokken. Spreken van een revanche op Jalta vindt Wurtz verkeerd. Men kan niet iets duurzaams opbouwen op grond van revanche.

Daniel Marc COHN-BENDIT (GROENEN/EVA, F) is het met Watson eens dat de Unie niet stil mag zitten. De uitbreiding moet tot een realiteit worden gemaakt. Dat is niet eenvoudig. Er komen nog referenda in de toetredingslanden. De uitbreiding mag niet zo'n teleurstelling worden als de hereniging van Duitsland. De discussie moet nu niet gaan over de rechtstreekse inkomenssubsidies in 2013, het gaat erom dat de subsidies niet meteen ter discussie zijn gesteld. Een uitbreiding moet ook rechtzetten wat onjuist is. De Groenen zullen nauw toezien op de naleving van de criteria door Turkije. Maar dan moet wel duidelijk zijn wat deze voorwaarden zijn. Gaat het om hoofddoeken? Natuurlijk niet, het gaat om de fundamentele mensenrechten. Het Parlement heeft van de Commissie en kader nodig om de vooruitgang te kunnen toetsen. Wat de Raad heeft gezegd over Irak, is goed. De Poolse regering heeft echter net zo'n reputatie als de Amerikaanse. De Europeanen moeten erop blijven aandringen dat er bij niet-naleving door Irak van de VN-resolutie een nieuwe resolutie komt. Het is onaanvaardbaar dat Amerika zelf een oordeel geeft over het naleven van de resolutie. Als de Unie het hoofd wil bieden aan de VS, moet het dat ook doen aan de Russen. De weigering van Denemarken om Achmed Zakajev aan Rusland uit te leveren was terecht. Als hij in de Unie asiel kan krijgen, is er dus echt iets aan de hand in Tsjetsjenië. Dat moet Rusland duidelijk worden gemaakt.

Jens-Peter BONDE (EDD, DK) ziet de resultaten van de onderhandelingen als een ramp. Er is weinig bereikt. De Poolse boeren worden duidelijk benadeeld en moeten meer aan de EU betalen dan ze krijgen. Een miljoen boeren in Polen loopt het risico werkloos te worden en zullen hun toevlucht moeten zoeken in steden of rijke landen. Veel landen zijn door de bureaucratische procedures niet eens in staat het geld goed te beheren. Er moeten langere overgangsregelingen komen en er moet meer flexibiliteit zijn.

Overige sprekers

Nelly MAES (GROENEN/EVA, B) merkt op dat Rasmussen zei dat het na vijftig jaar van groei, welvaart en vrede tijd wordt deze verworvenheden te delen met 500 miljoen mensen. Maar kan dat wel? De Instellingen zijn onvoldoende democratisch en transparant. Prodi had het over de verwezenlijking van de eenwording. Maar de Unie is er nog niet in geslaagd de Instellingen efficiënt te maken. Moet ze dat nu maar doorschuiven naar de Conventie? De vraag naar de toetreding van Turkije is in eerste instantie een vraag voor Turkije zelf. Turkije zal eerst de volkeren op het eigen grondgebied moeten integreren. De positie van de Koerden is nog altijd slecht. De Unie moet zich afvragen of ze werkelijk een buitengrens wil hebben met Iran, Irak en Syrië.

Jules MAATEN (ELD, NL) noemt de Top een succes, zeker omdat het om financiële onderhandelingen ging en die zijn altijd het lastigst. Wel vraagt hij zich af of de financiële afspraken niet de politieke doorkruisen, met name waar het gaat om landbouwhervormingen. Maaten neemt er nota van dat voor Turkije eind 2004 is vastgesteld als het moment waarop zal worden bezien of dat land klaar is om de toetredingsonderhandelingen te beginnen. Aan deze handelwijze valt nog wel wat af te dingen, want deze datum is vastgesteld zonder enige democratische inbreng. Commissaris Verheugen heeft toegezegd om in het monitoringsverslag 2003 streng te kijken naar de vorderingen die de kandidaatlidstaten hebben gemaakt. Dat is een zeer belangrijke toezegging waar totnogtoe te weinig aandacht aan is besteed.

Bas BELDER (EDD, NL) heeft gemengde gevoelens over de Top van Kopenhagen. Het besluit tot uitbreiding van de EU verheugt hem. Maar de roekeloze stap van de Europese Raad richting Turkije betreurt hij. Eind 2004 zal de EU onder zware druk staan om te verklaren dat Ankara voldoet aan de democratische en rechtsstatelijke eisen voor toetreding. Hoe denkt de Raad evenwel het invloedrijke Turkse militaire apparaat op deze ultrakorte termijn binnen het eigen democratisch raamwerk te passen? Institutioneel en mentaal zou dat een ware politieke en publieke aardverschuiving vergen. Of geeft in 2004 de voorwaarde van "institutionele stabiliteit" de doorslag? Dan vrees Belder voor handhaving van de Europese rechtsstatelijke eisen. En dan baart hem ook de toekomst van de christelijke minderheid in het vroegere Klein-Azië grote zorgen.

Volgens Frank VANHECKE (NI, B) hebben de Europese landen, zoals ook oud-commissaris Van Miert heeft verklaard, zich gedragen als vazalstaten van Amerika door feitelijk groen licht te geven voor toetreding van Turkije. In tegenstelling tot wat her en der wordt beweerd, hebben de Turken wel een datum gekregen voor definitieve onderhandelingen en toetreding in 2007. De criteria zijn niet onoverkomelijk en niet moeilijker te vervullen dan voor Roemenië of Bulgarije. Turkije is echter cultureel, noch geografisch, noch historisch, noch godsdienstig, noch politiek een Europees land. De gevolgen van een dergelijke verregaande stap zijn niet te overzien en kunnen bestaan uit een enorme migratie naar het westen of de implosie van de EU. Vanhecke wil dat daarover in alle Europese landen bindende volksraadplegingen worden gehouden. Als dat geweigerd wordt, dan zal de EU met de mogelijke uitbreiding met Turkije elke democratische legitimiteit verliezen.

Joost LAGENDIJK (GROENEN/EVA, NL) vindt de beslissing met betrekking tot Turkije een goede balans tussen enerzijds waardering voor de aangenomen en aangekondigde hervormingen en de bereidheid van de nieuwe regering om verder te gaan, en anderzijds de blijvende noodzaak te benadrukken dat wetshervormingen belangrijk zijn en omzetting in de praktijk nog belangrijker. Om dat te beoordelen is tijd nodig en het is goed dit alles eind 2004 te bekijken. Intussen moet de EU niet stil blijven zitten. Het is niet voldoende alleen te refereren aan de nogal abstracte politieke criteria en evenmin is het zinnig een berg details voor te leggen waarin geen prioriteiten worden aangelegd. Daarom onderstreept Lagendijk de oproep van Cohn-Bendit aan de Commissie om eindelijk duidelijk te maken welke concrete veranderingen van Turkije worden verwacht. De rol van het leger zal moeten veranderen, maar wat wil de EU precies dat er voor en tijdens onderhandelingen gebeurt? Moet de grondwet worden veranderd, of de nationale veiligheidsraad worden afgeschaft? Als men niet veel helderder is, belandt men in een heilloze discussie over de interpretatie van de politieke criteria waarbij vooroordelen domineren. Als men objectief te werk gaat heeft Turkije een kans om de normen en waarden van de EU over te nemen.

Arie OOSTLANDER (EVP/ED, NL) zegt dat de EVP-fractie tevreden is dat bij de strijd om de financiële afwikkeling in Kopenhagen goede afwegingen zijn gemaakt. Ook de formulering van de overeenkomst met Turkije is goed, de overeenkomst legt veel verantwoordelijkheid bij Turkije zelf. Bulgarije en Roemenië zullen er bij de Parlementsverkiezingen in 2009 wel bij zijn. Voor Turkije ligt dat moeilijker. Dat land beroept zich op de anciënniteit van zijn aanvraag. De gemeenschap van 1963 is echter heel anders dan de Unie van nu. Terwijl de Gemeenschap zich ontwikkelde, bleef Turkije steken in zijn kemalistische systeem dat vele problemen kent. Oostlander zou als protestant niet zonder problemen in Diyarbakir kunnen leven. Dat is toch te gek voor een burger van de Unie. De rol van het leger is te groot. Het is verheugend dat het monitoringsverslag van Commissaris Verheugen niet al geschreven is, maar dat de Commissaris toezegt een diepgaand onderzoek te zullen doen naar de vorderingen van de kandidaatlidstaten. Niemand zit te wachten op een lidstaat die zich drammerig opstelt. Turkije moet zijn goede wil tonen door te stoppen met martelen en serieus werk te maken van de mensenrechten. Oostlander ziet tenslotte uit naar de waarnemers uit de kandidaatlidstaten bij het EP.

Jan Marinus WIERSMA (PES, NL) zag de nieuwe film van Polanski, The Pianist, over een Poolse jood die de Tweede Wereldoorlog overleeft. Tijdens WO II hebben Frankrijk en Engeland Polen gesteund. Het land was toen al onder de voet gelopen. Op 13 december 2002 werd een belofte ingelost. Wat ingezet is met de historische knieval van Willy Brandt vindt nu zijn voltooiing. Alle lof gaat daarbij naar de politieke leiders die in 1989 de omwenteling mogelijk hebben gemaakt. De leiders van de EU krijgen ook alle lof, in het bijzonder Commissaris Verheugen. Ook de kandidaatlidstaten verdienen alle lof. Als rapporteur voor Slowakije heeft Wiersma gezien welke inspanningen dat land zich heeft moeten getroosten om klaar te zijn voor de toetreding. Bij het eindoordeel dat het EP per land moet geven spelen evenwel nog andere zaken dan het financiële plaatje en de positie van Turkije een rol. Te denken valt aan de bestrijding van de corruptie en de positie van de Roma.

Hanja MAIJ-WEGGEN (EVP/ED, NL) benadrukt dat Denemarken als klein land een grote prestatie heeft geleverd. En dat betekent dat het roulatiesysteem niet veranderd moet worden. Grote landen doen het vaak helemaal niet goed en kleine juist heel goed. Maij-Weggen is blij dat Polen is meegenomen met de groep eerste toetreders. Ook is het goed dat aan de lidstaten beter wordt uitgelegd wat de echte kosten van de uitbreiding zijn. In de ruimte tot het plafond voor de uitgaven van de EU is nog 25 miljard euro. In het eerste jaar kost de uitbreiding maar 12 miljard euro. Dat bedrag loopt licht op maar tot aan de uitbreiding blijft er geld over. Deze uitbreiding is goedkoper dan alle eerdere uitbreidingen. Het is jammer dat Cyprus niet in zijn geheel meegenomen wordt. En het is goed dat afspraken zijn gemaakt over Turkije, waarbij nog geen toetredingsperspectief wordt geboden, maar het land zich zal moeten houden aan de voorwaarden die vervolgens getoetst zullen worden. Het is overigens de vraag of Turkije wel moet toetreden; wat dat betreft, moet nog maar een debat over de grenzen van Europa worden gevoerd.

Conventievoorzitter Giscard d'Estaing heeft het opnieuw gehad over een president van de EU en over een congres. Dat zijn louter zijn ideeën. In de Conventie is daar helemaal niet veel steun voor. Als er een voorzitter moet komen dan kan dat beter de voorzitter van de Commissie worden en een Congres is al helemaal niet nodig, wel meer bevoegdheden voor het Parlement. Zo staat het in het Benelux-memorandum en als alle kleine landen zich daarachter scharen dan kunnen de voorstellen van Giscard van tafel.

Nogmaals het voorzitterschap

Premier RASMUSSEN gaat op enkele punten in. De kwestie-Tsjetsjenië is door het Deens voorzitterschap krachtig aan de orde gesteld, ook op de Top EU-Rusland. De gedachtenwisseling met president Poetin was zo hevig dat een gemeenschappelijke verklaring niet mogelijk was. Maar duidelijk is dat de EU voor een politieke oplossing in Tsjetsjenië is en bereid is Rusland te steunen in de strijd tegen het terrorisme.

Wat de institutionele vraagstukken betreft, verwacht de Europese Raad dat een nieuwe Commissie aantreedt op 1 november 2004 en dan zullen ook de nieuwe stemregels voor de Raad in werking treden. Er komt 1 commissaris per lidstaat. Als dit tijdsplan nageleefd moet worden, vergt dat een hele goede samenwerking tussen de instellingen. Aan de rechten van het Parlement moet natuurlijk volledig tegemoet worden gekomen. Het zal het nieuwe Parlement zijn dat de nieuwe voorzitter van de Commissie en de nieuwe Commissie installeert.

De afspraken over de landbouwuitgaven tot en met 2006 lopen niet vooruit op toekomstige afspraken. Dat geldt ook voor de tijdelijke regeling voor nieuwe lidstaten. De midterm review van het landbouwbeleid gaat verder. De besluiten van Brussel raken niet aan de internationale verplichtingen van de EU, bijvoorbeeld in het kader van de ontwikkelingsronde van ontwikkelingsronde Doha. Toekomstige landbouwhervormingen zijn dus geenszins geblokkeerd. Zelf is Rasmussen voorstander van verregaande wijzigingen.

De besluiten ten aanzien van Turkije houden geen belofte van toetreding in. Besloten is dat in december 2004 bekeken wordt of Turkije beantwoordt aan de politieke criteria. Turkije wordt niet voordeliger noch nadeliger behandeld dan alle andere kandidaatlanden.

Hoewel voor de uitbreiding nog een aantal technische details moet worden geregeld, moet toch het historische perspectief voorop staan. Aan de nieuwe lidstaten wordt een pakket aangeboden van ruim 40 miljard euro. De huidige rijke lidstaten vinden dat wellicht een klein bedrag, maar toch is het ook behoorlijk in de ogen van de kandidaatlanden. Het is 2 tot 3% van het bnp. En het gaat ook niet zozeer om de transfers van de EU naar de kandidaatlanden. De werkelijke winst is dat Europa een grote gemeenschap wordt met een grote interne markt en grotere samenwerking voor de bevordering van de economische ontwikkeling. Ook winst is de grotere politieke samenwerking waarbij meer rekening gehouden moet worden met kleine landen. Europa wordt een continent waar het niet gaat om het recht van de grootste maar waarin iedereen gelijk is.

Nogmaals de Comissie

Op een vraag van Alexandros ALAVANOS (EVL/NGL, GR) wat er gebeurt indien een gedeelte van Cyprus de toetreding tot de Unie verwerpt, antwoordt Commissaris Günter VERHEUGEN dat bij het vredesplan van de VN een roadmap hoort. Daarin is voorzien in een referendum in zowel het Griekse als het Turkse gedeelte van het eiland. In het referendum zal de bevolking worden gevraagd of men het eens is met de voorgestelde oplossing voor het conflict en of men instemt met de toetreding van het eiland tot de Unie.

Voor nadere informatie:
Marjory van den Broeke
(Straatsburg) Tel.(33) 3 881 74838
(Brussel)  Tel.(32-2) 28 44304
e-mail :  libe-press@europarl.eu.int
&
Danny de Paepe
(Straatsburg) Tel.(33) 3 881 73605
(Brussel)  Tel.(32-2) 28 42531
e-mail :  ddepaepe@europarl.eu.int


Plechtige vergadering

15de uitreiking Sacharovprijs
Uitreiking van de Sacharovprijs 2002 aan de heer Oswaldo José Payá Sardiñas
17 december 2002

In zijn welkomstwoord voor Oswaldo José PAYÁ SARDIÑAS, de Sacharovprijswinnaar 2002, verwijst EP-voorzitter Pat COX (ELD, IRL) naar de moeite die het heeft gekost om een uitreis- en terugkeervisum te verkrijgen. Cox dankt al diegenen die zich hebben ingespannen, onder wie enkele leden van het EP die de kwestie tijdens een bezoek aan Cuba vorige week bij de autoriteiten hebben aangekaart. Cox is blij dat de Cubaanse president Fidel Castro gehoor heeft gegeven aan zijn verzoek om Payá Sardiñas naar Straatsburg te laten komen als signaal dat de Cubaanse autoriteiten de mensenrechtenagenda erkennen.

Payá Sardiñas betekent voor de Cubanen hetzelfde als wat Andrej Sacharov in de jaren tachtig voor veel Sovjet-burgers betekende: hoop. Hoewel Payá Sardiñas sinds zijn vroege jaren is vervolgd en veroordeeld voor zijn kritiek op het officiële regeringsbeleid, is hij blijven werken aan de oprichting van zijn Christelijke Bevrijdingsbeweging voor de vrede. Payá Sardiñas propageert een nationale dialoog om democratische veranderingen mogelijk te maken in Cuba.

Binnen het bestaande juridische en politieke kader probeert hij hervormingen tot stand te brengen om te komen tot een pluralistische democratie met eerbiediging van de mensenrechten en grondrechten. Zo is ook het "Varela Project" ontstaan, een initiatief voor een referendum over vrije verkiezingen, de vrijheid van meningsuiting, de vrijlating van politieke gevangenen en vrij ondernemerschap. Het project heeft inmiddels de steun van meer dan 100 organisaties in Cuba en is door tienduizenden mensen ondertekend. Samen met andere oppositieleiders heeft Payá Sardiñas het manifest "Todos Unidos" opgesteld en voor het eerst heeft de oppositie zich eensgezind opgesteld door zich achter het Varela-project te scharen.

Cox roemt de standvastigheid die Payá Sardiñas heeft getoond en zijn moed. Zijn plan is geen theoretische constructie. Het stelt geen hemel op aarde in het vooruitzicht maar wijst de mensen op de fundamentele beginselen waar mensen al eeuwen voor strijden: eerbiediging van de mensenrechten en de democratische beginselen.

Oswaldo José PAYÁ SARDIÑAS dankt EP-voorzitter Cox en het hele Parlement voor de toekenning van de Sacharovprijs aan de bevolking van Cuba, want het is de bevolking die zo'n prijs zozeer verdient, ongeacht hun politieke standpunt, aangezien rechten geen politieke, raciale of culturele kleur hebben. Net zomin als dictaturen. Zij zijn niet rechts of links, maar slechts dictaturen. In Cuba zijn er duizenden mannen en vrouwen die ondanks vervolging vechten voor de rechten van alle Cubanen. Honderden zijn gevangen gezet, alleen omdat zij voor deze rechten zijn opgekomen en daarom neemt Payá Sardiñas deze prijs namens hen in ontvangst.

Payá Sardiñas is niet gekomen om steun te vragen voor de tegenstanders van de Cubaanse regering of een veroordeling van hen die de Cubaanse rechtenactivisten vervolgen. Het helpt Cuba niet als sommigen in de wereld partij kiezen voor de regering of juist voor de tegenstanders op grond van een ideologisch standpunt. Hij wil dat anderen partij kiezen voor het Cubaanse volk en dat betekent opkomen voor hun rechten, steun geven aan openheid, aan de eis dat de bevolking geraadpleegd wordt via de stembus over de veranderingen die Payá Sardiñas en anderen voorstaan.

Velen leggen terecht een verband tussen deze prijs en het Varela Project, omdat de duizenden Cubanen die ondanks repressie de petitie voor een referendum hebben getekend, een doorslaggevende bijdrage leveren aan de veranderingen waar Cuba behoefte aan heeft. Er moet een einde komen aan de mythe dat Cubanen moeten afzien van hun rechten om de onafhankelijkheid en soevereiniteit van het land overeind te houden. Vader Felix Varela heeft geleerd dat onafhankelijkheid en nationale soevereiniteit onlosmakelijk verbonden zijn met de uitoefening van de grondrechten. De Cubanen - of zij nu in Cuba leven of in de diaspora - zijn één volk en zijn vastberaden en in staat om een rechtvaardige, vrije en democratische maatschappij te bouwen, zonder haat en zonder wraakgevoelens. In de woorden van José Marti: "Met iedereen vóór iedereen."

Payá Sardiñas en zijn medestanders hebben de weg van de vrede niet als tactiek gekozen maar omdat die onlosmakelijk verbonden is met het doel. De ervaring leert dat geweld leidt tot meer geweld en dat politieke veranderingen die op die manier tot stand worden gebracht, leiden tot nieuwe vormen van onderdrukking en onrechtvaardigheid.

Er zijn nog altijd mensen die de mythe in stand houden dat de uitoefening van politieke en burgerrechten een alternatief is voor sociale rechtvaardigheid en ontwikkeling van een samenleving. Maar zij sluiten elkaar niet uit. Het ontbreken van politieke en burgerrechten in Cuba heeft ernstige gevolgen, zoals ongelijkheid, armoede voor de meerderheid en privileges voor de minderheid, en de onttakeling van bepaalde diensten, hoewel die juist opgezet waren als positief systeem voor het volk. De vrijheid van handelen voor de Cubaanse burgers is beperkt, hetgeen hun enorme potentieel voor creativiteit en productiviteit heeft geneutraliseerd en de belangrijkste oorzaak van de armoede is.

De volkeren van Latijns-Amerika willen een echte democratie die rechtvaardigheid mogelijk maakt. Het is een schande dat methodes om een crisis te overwinnen en een eind te maken aan armoede toegepast worden uit naam van de efficiëntie terwijl ze in feite een bedreiging voor de armsten betekenen.

Payá Sardiñas heeft geen nieuwe standpunten of nieuwe modellen; de bevolking van Cuba heeft onder verschillende politieke en economische systemen geleden. Duidelijk is nu dat ieder model dat zogenaamd bedoeld is om rechtvaardigheid, ontwikkeling en efficiëntie te bereiken maar dat boven het individu wordt gesteld of de grondrechten terzijde schuift, leidt tot onderdrukking en uitsluiting en rampzalig is voor het volk.

Er wordt gesproken van globalisering, maar zonder globale solidariteit worden niet alleen de mensenrechten maar ook het recht om menselijk te blijven bedreigd. Zonder solidariteit tussen volkeren zal er geen eerlijke wereld zijn. Daarom gelooft Payá Sardiñas niet in nieuwe modellen maar in een nieuwe geest. Deze nieuwe geest, die zijn uitdrukking moet vinden in solidariteit, samenwerking en rechtvaardigheid in de betrekkingen tussen landen, is geen belemmering voor ontwikkeling.

Uit Cuba komt een boodschap van vrede en solidariteit voor alle volkeren. Het Cubaanse volk neemt de Sacharovprijs met waardigheid in ontvangst, in de hoop dat het zijn samenleving kan wederopbouwen met liefde voor allen, als broeders en als kinderen van God. Het Cubaanse volk kan niet en wil niet leven zonder vrijheid.

Payá Sardiñas wijdt de prijs en de Cubaanse hoop aan Jesus, die geboren werd in een arme kribbe.


Begroting

Flexibiliteitsinstrument voor sanering vissersvloot
Joan COLOM I NAVAL (PES, E)
Besluit om overeenkomstig punt 24 van het Interinstitutioneel akkoord van 6 mei 1999 gebruik te maken van het flexibiliteitsinstrument
Doc.: A5-0445/2002
Procedure : Interinstitutioneel akkoord
Debat : 17 december 2002
Stemming : 19 december 2002
Verslag aangenomen (378/30/9)

Volgend op het uitblijven van een nieuw visserijakkoord tussen de Unie en Marokko is besloten tot een omschakeling van de Spaanse en Portugese visserijvloot. Hiermee is een bedrag van € 197 mln gemoeid. Van dit bedrag is € 170 mln in de begroting 2002 opgenomen. De resterende € 27 mln wordt in het budget voor 2003 bijgeschreven. Omdat het plafond voor begrotingsrubriek 2 (structurele maatregelen) daarmee in 2003 met € 12.008.240 overschreden wordt, stemt het Parlement in met de financiering van de vlootomschakeling door middel van gebruikmaking van het flexibiliteitsinstrument.

Voor nadere informatie:
Philippe Kamaris
(Straatsburg) Tel.(33) 3 881 73777
(Brussel)  Tel.(32-2) 28 46670
e-mail :  budg-press@europarl.eu.int
&
Jean-Yves Loog
(Straatsburg) Tel.(33) 3 881 60076
(Brussel)  Tel.(32-2) 28 44652
e-mail :  budg-press@europarl.eu.int


Begroting 2003
Göran FÄRM (PES, S)
Per STENMARCK (EVP/ED, S)
Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2003, als gewijzigd door de Raad (alle afdelingen) en nota van wijziging nr. 2 (14847/2002-C5-0571/2002) en nr. 3 (00000/2002-C5-00002002) op het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2003
Doc.: A5-0440/2002
Procedure : Begroting
Debat : 17 december 2002
Stemming : 19 december 2002
Verslag aangenomen

De begroting voor 2003 wordt gekenmerkt door discipline: ten opzichte van 2002 is de omvang ervan met slechts 1,9% toegenomen. Het extra geld wordt uitgetrokken voor de operationele kosten van de EU. De totale EU-begroting omvat bijna 100 miljard euro (zie bijgevoegde tabel).

Het Parlement uit zijn bezorgdheid over het voortdurende probleem van het lage uitvoeringsniveau van de betalingen en van de jaarlijkse onderbesteding. Het Parlement stemt in met de opname op de begroting 2003 van een voorlopig overschot van € 1 mrd in het begrotingsjaar 2002, maar geeft aan alle problemen te blijven volgen die dergelijke overschotten tot gevolg hebben. De Commissie wordt opgeroepen om in juli 2003 een overzicht dienaangaande te overleggen, met name met betrekking tot de structuurfondsen.

Op het gebied van het landbouwbeleid (begrotingsrubriek 1) is € 40,08 mrd gereserveerd voor het traditionele landbouwbeleid, terwijl € 4,7 mrd wordt uitgetrokken voor landelijke ontwikkeling. Voor de structurele maatregelen (rubriek 2) is € 33,98 mrd beschikbaar.

Met betrekking tot de externe acties (rubriek 4) neemt het Parlement € 42 mln op voor het Wereldgezondheidsfonds voor de bestrijding van HIV/AIDS, tuberculose en malaria, op voorwaarde dat de zetel van de EU in het bestuur van dit Fonds behouden blijft. Het Parlement vindt het daarnaast noodzakelijk om steun te verlenen aan de wederopbouw van Afghanistan. Deze steun moet worden verstrekt zonder de steun voor de traditionele prioriteiten van de Unie te verminderen. Dit is mogelijk door de humanitaire hulp aan de Hoorn van Afrika uit de begroting van 2002 te betalen, zodat er fondsen vrijkomen in de begroting voor 2003.

Het EP verwelkomt de gemeenschappelijke verklaring die is vastgesteld op 25 november 2002 over de verbetering van de informatie waarover het Parlement vooraf beschikt over de begroting voor het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid. Tevens verwelkomt het Parlement het besluit van de Raad om gehoor te geven aan de wens van het Parlement om een politiek signaal af te geven aan Noord-Korea door de fondsen voor het KEDO-programma in de reserves plaatsen. Deze situatie dient voort te duren totdat er garanties zijn verkregen dat Noord-Korea zich aan het nucleaire non-proliferatiebeginsel houdt.

Wat de administratieve uitgaven (rubriek 5) betreft, verwelkomt het EP het feit dat het mogelijk is gebleken de behoeften van de Instellingen ter voorbereiding op de uitbreiding te financieren door enerzijds te besparen en anderzijds betalingen naar voren te halen, naar 2002. Hierdoor kunnen de vijfhonderd door de Commissie gevraagde posten ter voorbereiding van de uitbreiding worden gefinancierd in 2003 zonder dat gebruik moet worden gemaakt van het flexibiliteitsinstrument.

Met betrekking tot de pre-toetredingssteun (rubriek 7) is het Parlement niet akkoord met het gemeenschappelijke standpunt waarin van de € 3,256 mrd (EP, eerste lezing) slechts € 2,557 mrd aan betalingskredieten is overgebleven. Het Parlement verhoogt dit bedrag met € 150 mln tot € 2,707 mrd. Het Parlement wijst er tenslotte nadrukkelijk op, dat de verlaging van de betalingen in 2003 niet mag leiden tot een achteruitgang in de positie van de nieuwe lidstaten als netto-ontvangers na 2004.

Voor nadere informatie:
Philippe Kamaris
(Straatsburg) Tel.(33) 3 881 73777
(Brussel)  Tel.(32-2) 28 46670
e-mail :  budg-press@europarl.eu.int
&
Jean-Yves Loog
(Straatsburg) Tel.(33) 3 881 60076
(Brussel)  Tel.(32-2) 28 44652
e-mail :  budg-press@europarl.eu.int


Justitie en Binnenlandse Zaken

Samenwerking bij opsporing oorlogsmisdrijven
Timothy KIRKHOPE (EVP/ED, UK)
Initiatief van het Koninkrijk Denemarken met het oog op de aanneming van een besluit inzake de opsporing en vervolging van onder andere oorlogsmisdrijven, misdrijven tegen de menselijkheid en soortgelijke misdrijven
Doc.: A5-0429/2002
Procedure : Wetgevende raadpleging
Debat : 16 december 2002
Stemming : 17 december 2002
Verslag aangenomen (434/10/15)

Het Europees Parlement schrapt de bepaling dat ook terrorisme valt onder het besluit dat door Denemarken is voorgesteld. Het besluit is bedoeld als aanvulling op het Internationaal Strafhof en houdt in dat nationale justitie-instanties worden betrokken bij de behandeling van aanvragen voor verblijfsvergunningen als het vermoeden bestaat dat de aanvrager betrokken is geweest bij oorlogsmisdrijven of soortgelijke misdrijven. Terrorisme is iets anders dan oorlogsmisdaden, bepalingen over terrorisme worden dan ook beter in een apart besluit opgenomen.

Het Parlement onderstreept het belang van gegevensbescherming. De uitwisseling van informatie tussen de lidstaten aangaande vermoedens dat een persoon oorlogsmisdaden heeft gepleegd, moet geschieden conform nationale bepalingen en internationale overeenkomsten. Het Parlement verwijst hierbij naar het Verdrag van de Raad van Europa van 28 januari 1981 inzake de persoonsbescherming bij de automatische verwerking van persoonsgegevens. Van de nationale en internationale bepalingen moeten steeds die bepalingen worden gevolgd die aan individuele personen het hoogste niveau van bescherming bieden.

Tenslotte wijzigt het EP de bepaling dat een netwerk van nationale coördinatoren wordt opgezet om uitvoering te geven aan het initiatief. Een nieuw netwerk is onnodig omdat in een besluit van de Raad van 13 juni 2002 al contactpunten zijn ingesteld. In dat besluit gaat het om de instelling van een Europees netwerk van aanspreekpunten inzake genocide, misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.

Voor nadere informatie:
Marjory van den Broeke
(Straatsburg) Tel.(33) 3 881 74838
(Brussel)  Tel.(32-2) 28 44304
e-mail :  libe-press@europarl.eu.int
&
Danny de Paepe
(Straatsburg) Tel.(33) 3 881 73605
(Brussel) Tel (32-2) 28 42531
e-mail:  ddepaepe@europarl.eu.int


Toegang Europol en Eurojust tot Schengeninformatiesysteem
Carlos COELHO (EVP/ED, P)
Initiatieven van het Koninkrijk Spanje met het oog op de aannneming van 1. Een besluit betreffende de invoering van enkele nieuwe taken in het Schengeninformatiesysteem, met name bij de bestrijding van terrorisme 2. Een verordening betreffende de invoering van enkele nieuwe taken in het Schengeninformatiesysteem, met name bij de bestrijding van terrorisme
Doc.: A5-0436/2002
Procedure : Wetgevende raadpleging
Debat : 16 december 2002
Stemming : 17 december 2002
Verslag aangenomen (1.besluit: 377/89/49; 2.verordening: 421/48/52)

Het Parlement neemt amendementen op het gebied van databescherming aan die inhouden dat Europol en Eurojust aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen vooraleer zij toegang krijgen tot zoekfuncties in het Schengen Informatiesysteem (SIS). Volgens de Spaanse initiatiefvoorstellen voor een besluit en een verordening van de Raad moeten Europol en Eurojust toegang krijgen tot de gegevens in het SIS, worden de categorieën vermiste voorwerpen in het systeem uitgebreid en worden nieuwe bepalingen opgenomen over de verstrekking van persoonsgegeven. De Raad loopt met deze voorstellen vooruit op de instelling van SIS II.

Het Parlement neemt de bepaling op dat Europol en Eurojust data die zij uit het SIS halen, niet overdragen aan derde landen of partijen en deze gegevens niet downloaden of kopiëren. Daarnaast wil het Parlement dat de nationale leden van Eurojust van iedere zoekopdracht die zij in het SIS uitvoeren bijhouden waar of naar wie gezocht wordt, welke computer of persoon de zoekopdracht uitvoert, de datum en het tijdstip van de opdracht, alsmede de reden voor en het resultaat van de raadpleging.

De autoriteit die verantwoordelijk is voor de uitwisseling van informatie tussen de lidstaten, SIRENE, dient wanneer informatie uit het SIS wordt verwijderd, deze informatie eveneens te verwijderen en wel binnen acht werkdagen en niet, zoals in het Spaanse voorstel, binnen een jaar.

Omdat het SIS geen bescherming kent voor personen wier identiteit door malafide derden wordt gebruikt, schrapt het Parlement de bepaling dat informatie over identiteitsdocumenten in het SIS direct toegankelijk is voor de autoriteiten die belast zijn met de uitgifte van visa, verblijfsvergunningen en met de uitvoering van de vreemdelingenwetgeving.

Het Parlement stemt voor het overige in met de voorgestelde wijzigingen in het bestaande SIS, omdat een nieuwe versie van het SIS, het zogenaamde SIS II, niet voor 2006 zal worden ontwikkeld.

Voor nadere informatie:
Marjory van den Broeke
(Straatsburg) Tel.(33) 3 881 74838
(Brussel)  Tel.(32-2) 28 44304
e-mail :  libe-press@europarl.eu.int
&
Danny de Paepe
(Straatsburg) Tel.(33) 3 881 73605
(Brussel) Tel (32-2) 28 42531
e-mail:  ddepaepe@europarl.eu.int


Gebruik informatica op douanegebied
Jorge Salvador HERNÁNDEZ MOLLAR (EVP/ED, E)
Initiatief van de Bondsrepubliek Duitsland, van het Koninkrijk België en van de Franse Republiek met het oog op de aanneming van een besluit van de Raad tot vaststelling van het protocol tot wijziging, wat betreft de vorming van een referentiebestand van onderzoeksdossiers op douanegebied, van de overeenkomst inzake het gebruik van informatica op douanegebied
Doc.: A5-0450/2002
Procedure : Wetgevende raadpleging
Stemming : 18 december 2002
Verslag aangenomen

Het Parlement benadrukt in zijn niet-verbindende verslag over een protocol bij de Conventie over het Douane Informatiesysteem (CIS), dat de bescherming van persoonsgegevens strikt moet worden toegepast. Het doel van het CIS is bij te dragen aan preventie, onderzoek en vervolging bij ernstige inbreuken op nationale douanewetgeving door middel van de snelle overdracht van informatie. Het protocol dat nu door Duitsland, België en Frankrijk is voorgesteld, heeft tot doel een database op te zetten met referentienummers voor douanedossiers die zijn opgesteld in verband met lopende of afgesloten onderzoeken. Deze douanedossier identifícatiedatabase (FIDE) moet bijdragen aan de bestrijding van de georganiseerde misdaad en voorkomen dat onderzoeken naast elkaar worden uitgevoerd.

Omdat de CIS Conventie nog niet is geratificeerd door drie lidstaten - België, Duitsland en Luxemburg - en daarom nog niet operationeel is, vindt het Parlement dat het protocol al in werking moet treden als het door tenminste de helft van de lidstaten is aangenomen, maar dan alleen voor die lidstaten. Het pleit daarnaast voor de spoedige integratie van verschillende databases en wel onder verantwoordelijkheid van de Commissie. Dit EU-informatiesysteem moet bestaan uit één enkel computersysteem met gegevens die verzameld zijn krachtens de Conventies van Schengen, Europol en CIS. De respectievelijke databestanden moeten wel gescheiden blijven. Tot slot stelt het Parlement voor Europol en Eurojust waar nodig en onder bepaalde voorwaarden toegang te verlenen tot het FIDE-systeem.

Voor nadere informatie:
Marjory van den Broeke
(Straatsburg) Tel.(33) 3 881 74838
(Brussel)  Tel.(32-2) 28 44304
e-mail :  libe-press@europarl.eu.int


Akkoord met Hongkong over terugname illegalen
Graham WATSON (ELD, UK)
Voorstel voor een besluit betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Speciale Administratieve Regio Hongkong van de Volksrepubliek China inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven
Doc.: A5-0381/2002
Procedure : Wetgevende raadpleging
Debat : 18 december 2002
Stemming : 19 december 2002
Verslag aangenomen (363/85/8)

Hoewel het Parlement niet helemaal tevreden is over het akkoord dat de Europese Commissie met de "Speciale Administratieve Regio Hongkong van de Volksrepubliek China" heeft bereikt over de terugkeer van illegale immigranten, willen het geen negatief advies afgeven. Betreurd wordt dat het Parlement niet regelmatig op de hoogte is gehouden van het verloop van de onderhandelingen, te meer daar dit het eerste terugkeerakkoord is dat de EG met een derde land sluit en dus een basis zal zijn voor eendere akkoorden in de toekomst.

Inhoudelijk vindt het EP de mensenrechtenclausule te zwak, omdat daarin niet expliciet verwezen wordt naar de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens of naar de Geneefse Conventie van 1956. Een negatief advies zou echter te ver gaan, ook al omdat er slechts een gering aantal illegalen uit Hongkong in de EU verblijft en de visumplicht voor inwoners van Hongkong is afgeschaft.

Voor nadere informatie:
Marjory van den Broeke
(Straatsburg) Tel.(33) 3 881 74838
(Brussel)  Tel.(32-2) 28 44304
e-mail :  libe-press@europarl.eu.int
&
Danny de Paepe
(Straatsburg) Tel.(33) 3 881 73605
(Brussel)  Tel.(32-2) 28 42531
e-mail :  ddepaepe@europarl.eu.int


Constitutionele Zaken

Europese grondwet en eenvoudiger indeling wetgeving
Jean- Louis BOURLANGES (EVP/ED, F)
Typologie van besluiten en hiërarchie van normen in de Europese Unie
Doc.: A5-0425/2002
Procedure : Initiatief
Debat : 16 december 2002
Stemming : 17 december 2002
Verslag aangenomen (364/149/16)

Het Parlement stelt voor de indeling en de benaming van Europese besluiten op de helling te zetten en daarbij "vereenvoudiging, specialisatie en democratisering" als leidraad te nemen. Het EP wil daarvoor drie hoofdcategorieën hanteren: een constitutioneel deel, een wetgevend deel en een uitvoerend deel.

Het constitutionele deel zou in één tekst moeten worden ondergebracht, die in twee delen uiteenvalt. Deel A bevat de grondwet, met daarin de grondrechten, de doelstellingen en beginselen van de Unie, de bevoegdheden die haar zijn toebedeeld en de instellingen en de procedures die het handelen van de instellingen regelen. De grondwet incorporeert het Handvest van de grondrechten. Deel B omvat alle huidige Verdragsbepalingen die niet in het constitutionele deel worden opgenomen maar die niet komen te vervallen, zoals de beginselen waarop de gemeenschappelijke beleidsterreinen zijn gebaseerd.

Herziening van de twee delen moet op verschillende wijze gebeuren. De grondwet zou door de lidstaten ondertekend en geratificeerd moeten worden volgens hun respectieve grondwettelijke procedures. Voor herziening van de grondwet moet de Europese Raad een voorstel goedkeuren dat is uitgewerkt door een Conventie naar het voorbeeld van de huidige Conventie die zich ook moet uitspreken over eventuele wijzigingen die de Raad wil aanbrengen.

Het wetgevende deel zou allereerst bestaan uit besluiten die volgens de medebeslissingsprocedure op voorstel van de Commissie en met gekwalificeerde meerderheid in de Raad worden aangenomen. Er zouden vier soorten wetten moeten zijn. Gewone wetten zijn bindend in alle onderdelen en rechtstreeks toepasbaar. Wetten over actieprogramma's van de EU heten programmawetten. Vervolgens zijn er kaderwetten, die lidstaten verplichten tot bepaalde resultaten maar die de nationale instanties de bevoegdheid laten ten aanzien van de middelen om deze resultaten te bereiken.

Ten derde zouden er organieke wetten moeten komen met bepalingen die nodig zijn voor de goede werking van de instellingen maar waarvoor de constitutionele procedure niet geschikt is, zoals besluiten over de eigen middelen, het Financieel Reglement, de Europese kieswetten, de statuten van het Hof van Justitie en de Rekenkamer. Deze organieke wetten zouden door zowel Parlement als Raad met een versterkte gekwalificeerde meerderheid aangenomen moeten worden. Tot slot zijn er financiële wetten voor de vaststelling van de Financiële Vooruitzichten (de meerjarenbegroting van de EU, die echter niet zeven maar slechts vijf jaar zouden moeten beslaan), de jaarlijkse begroting en begrotingswijzigingen. Ook de financiële wetten moeten met codecisie worden aangenomen. In de begroting moet het onderscheid verdwijnen tussen verplichte uitgaven (waarover het Parlement momenteel geen zeggenschap heeft) en de niet-verplichte uitgaven.

Het uitvoerende deel bestaat uit uitvoeringsbepalingen waarin de procedurele voorwaarden worden vastgelegd voor de uitvoering van wetgevende en begrotingsbesluiten en gedelegeerde verordeningen, waarin de regels worden bepaald ter aanvulling van de wetten. Alle uitvoerende wetten moeten consistent zijn met de desbetreffende wetten en moeten onderworpen zijn aan de algemene wettigheidstoetsing door het Hof van Justitie. De procedure voor de goedkeuring van en controle op uitvoeringsmaatregelen zou variëren, afhankelijk van de vraag of de verantwoordelijkheid daarvoor door de wetgever wordt toegekend aan de Europese Commissie of een ander orgaan. Als de Raad of het Parlement binnen drie maanden bezwaar aantekent tegen een uitvoeringsmaatregel, moet deze maatregel aan de codecisieprocedure worden onderworpen.

Artikel 202 van het Verdrag moet gewijzigd worden om te verzekeren dat de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de wetgeving wordt toegewezen op basis van volledige gelijkheid tussen Parlement en Raad. Voor dat doel moet een controlemechanisme in het leven worden geroepen in de vorm van een "evocatierecht" (call-back).

De voorstellen van het Parlement zullen bij de Conventie over de toekomst van Europa worden ingebracht.

Voor nadere informatie:
Claudia Delpero
(Straatsburg) Tel.(33) 3 881 72795
(Brussel)  Tel.(32-2) 28 42591
e-mail :  constit-press@europarl.eu.int


Maritieme veiligheid

Maritieme veiligheid en de "Prestige"
Gezamenlijke ontwerpresolutie over de veiligheid op zee en maatregelen om de gevolgen van de ramp met d e "Prestige" te verlichten
Doc.: RC5-0665/2002
Procedure : Ontwerpresolutie
Debat : 18 december 2002
Stemming : 19 december 2002
Ontwerpresolutie aangenomen

Het Parlement herhaalt een eerder verzoek om een onderzoek naar de ramp met de olietanker "Prestige" en wil de resultaten daarvan zo snel mogelijk hebben om op grond daarvan een hoorzitting te kunnen houden. Verder moet het solidariteitsfonds, dat onlangs is opgericht naar aanleiding van de overstromingen in Duitsland, Oostenrijk en Tsjechië, worden ingezet voor het getroffen gebied.

Daarnaast pleit het EP voor de oprichting van een Europese kustwacht en een Europese burgerbescherming. Bij de Raad dringt het EP erop aan eindelijk een beslissing neemt over een fonds voor de compensatie van schade tengevolge van olievervuiling in de Europese wateren. Het Parlement heeft zich daar al in juni vorig jaar over uitgesproken. Ook moet de Raad aan de Commissie een mandaat verlenen om te onderhandelingen met de Internationale Maritieme Organisatie over strengere regels met betrekking tot de havenstaatcontrole in derde landen, de bestrijding van goedkope vlaggen, een goede toepassing van verplichte scheepvaartroutes, het verplicht aan boord nemen van loodsen en de beperking van de scheepvaart bij kwetsbare kustgebieden. In de Europese wateren zou het gebruik van goedkopevlagschepen verboden moeten worden.

Verder moeten de EU-landen verplicht worden schepen in nood onder te brengen. Daarvoor dient een bindend systeem te worden ingevoerd voor het toelaten van schepen in nood in vluchthavens of beschutte wateren. Tegelijkertijd moet er een systeem komen waarin de verantwoordelijken voor ongevallen aansprakelijk gesteld kunnen worden, zodat volledige compensatie mogelijk is.

Het Parlement benadrukt ook het belang van een intensivering van de havenstaatcontrole. Alle lidstaten moeten gaan voldoen aan het streefdoel om 25% van de schepen te controleren, zoals voorgeschreven in een richtlijn uit 1995. Deze inspecties moeten vooral gericht zijn op schepen vanaf een bepaalde ouderdom. Lidstaten die hier niet aan voldoen, moeten vervolgd worden.

Voor nadere informatie:
Marjory van den Broeke
(Straatsburg) Tel.(33) 3 881 74838
(Brussel)  Tel.(32-2) 28 44304
e-mail :  libe-press@europarl.eu.int
&
Danny de Paepe
(Straatsburg) Tel.(33) 3 881 73605
(Brussel)  Tel.(32-2) 28 42531
e-mail :  ddepaepe@europarl.eu.int


Milieu

Behandeling voedsel met ioniserende straling
Hiltrud BREYER (GROENEN/EVA, D)
Mededeling over voedsel en voedselingrediënten die in de Gemeenschap mogen worden behandeld met ioniserende straling
Doc.: A5-0384/2002
Procedure : Niet-wetgevende raadpleging
Debat : 16 december 2002
Stemming : 17 december 2002
Verslag aangenomen (269/180/5)

Het Parlement is tegen uitbreiding van de bestaande lijst levensmiddeleningrediënten die bestraald mogen worden. Dat betekent dat toevoegingen aan gedroogde aromatische kruiden, specerijen en plantaardige smaakmakers alleen bestraald mogen worden als wetenschappelijk vast staat dat dat veilig en effectief is.

Het EP reageert hiermee op de mededeling van de Commissie over de bestraling van voedsel. Bestraling van voedsel kan nuttig zijn om ziekteverwekkers onschadelijk te maken. Het Parlement wijst er echter op dat er aan bestraling ook nadelen kleven. Het wil daarom dat voor ieder voedselproduct verplicht een gedetailleerde analyse wordt uitgevoerd voordat het aan de positieve lijst van producten die met straling mogen worden behandeld, toegevoegd mag worden.

Voor nadere informatie:
Ton Huyssoon
(Straatsburg) Tel.(33) 3 881 74005
(Brussel)  Tel.(32-2) 28 42408
e-mail :  envi-press@europarl.eu.int


Pentabroomdifenylether-beperking
Frédérique RIES (ELD, B)
Door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de richtlijn tot vierentwintigste wijziging van Richtlijn 76/769/EEG inzake de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (pentabroomdifenylether)
Doc.: A5-0437/2002
Procedure : Medebeslissing, derde lezing
Debat : 17 december 2002
Stemming : 18 december 2002
Verslag aangenomen

Het Parlement stemt in met het akkoord dat zijn bemiddelingsdelegatie heeft bereikt met de Raad. Behalve het verbod op het in de handel brengen en gebruiken van de schadelijke stof pentabroomdifenylether, die als brandvertrager in meubilair en stoffering wordt verbruikt, omvat de richtlijn nu ook een verbod op de stof octabroomdifenylether. Dit laatste was een eis van het Parlement. Uit een risicobeoordeling voor deze stof is gebleken dat ze schadelijk is voor het milieu en de volksgezondheid. Omdat een risicobeoordeling van decabroomdifenylether nog niet tot definitieve resultaten heeft geleid, gaat de Raad niet akkoord met een verbod op deze stof. Het Parlement kan desalniettemin instemmen met de tekst na bemiddeling, nu daarin de overweging is opgenomen dat de Commissie wordt verzocht de definitieve resultaten onmiddellijk te beoordelen en passende en strenge maatregelen voor te stellen om de vastgestelde risico's tegen te gaan.

Voor nadere informatie:
Mary Brazier
(Straatsburg) Tel.(33) 3 88 763969
(Brussel)  Tel.(32-2) 28 42672
e-mail :  envi-press@europarl.eu.int


Richtlijnen elektrische en elektronische apparatuur
Karl- Heinz FLORENZ (EVP/ED, D)
1. Door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
2. Door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de richtlijn betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur
Doc.: A5-0438/2002
Procedure : Medebeslissing, derde lezing
Debat : 17 december 2002
Stemming : 18 december 2002
Verslag aangenomen

Het Parlement gaat akkoord met het compromis dat zijn bemiddelingsdelegatie heeft gesloten met de Raad. Het bereikte akkoord over afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en over de beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen gaat verder dan wat vóór de tweede lezing mogelijk was. Dankzij het compromis kan ervoor worden gezorgd dat de meer dan zes miljoen ton aan elektrisch en elektronische apparaten die jaarlijks in de EU worden afgedankt, op milieuvriendelijke wijze wordt verwijderd.

Volgens de tekst van de twee richtlijnen moeten de lidstaten vóór 2005 inzamelingssystemen en -punten voor de afgedankte apparatuur opbouwen. De consumenten kunnen bij deze punten kostenloos oude apparatuur afgeven. Het Parlement wilde oorspronkelijk dat per inwoner per jaar verplicht gemiddeld zes kilogram afgedankte apparatuur zou worden ingezameld. De Raad was tegen een dergelijke bepaling. Het compromis komt erop neer dat uiterlijk eind 2006 een verplichte inzamelingshoeveelheid van vier kilogram per inwoner per jaar aantoonbaar moet worden bereikt.

Wat de inzameling van oude apparatuur uit particuliere huishoudens betreft, zijn de producenten verantwoordelijk voor de financiering van de inzameling en verwijdering, zodat de verwijderingsbijdrage verdwijnt. Er zal sprake zijn van individuele financiering, wat wil zeggen dat iedere producent de verwijdering van zijn eigen producten financiert. Bij apparatuur die vóór 2005 op de markt wordt gebracht is de fabrikant vaak niet vast te stellen, omdat het óf oude apparatuur betreft óf apparatuur waarop de naam van de fabrikant niet vermeld staat. Voor deze apparatuur geldt een financieringsvorm waarbij de ontstane kosten van inzameling naar rato gedragen worden door de producenten wier apparaten op de markt zijn op het tijdstip waarop deze kosten ontstaan.

Om recycling van de apparatuur te bevorderen, is een nieuw artikel in de richtlijn opgenomen dat moet voorkomen dat technische voorzieningen worden ingebouwd die het hergebruik van oude apparaten tegengaan. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval bij sommige inktpatronen voor printers die zijn beveiligd tegen het opnieuw vullen.

Het voornaamste punt van discussie in verband met de richtlijn gevaarlijke stoffen was het tijdstip waarop een verbod op het gebruik van deze stoffen van kracht zou moeten worden. Het compromis houdt in dat vanaf 1 juli 2006 het gebruik van stoffen als lood, cadmium, kwik en zeswaardig chroom in elektrische apparaten in beginsel verboden is.

Voor nadere informatie:
Mary Brazier
(Straatsburg) Tel.(33) 3 88 763969
(Brussel)  Tel.(32-2) 28 42672
e-mail :  envi-press@europarl.eu.int


Toegang tot milieu-informatie
Eija- Riitta KORHOLA (EVP/ED, FIN)
Door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de richtlijn inzake de toegang van het publiek tot milieu-informatie
Doc.: A5-0435/2002
Procedure : Medebeslissing, derde lezing
Debat : 17 december 2002
Stemming : 18 december 2002
Verslag aangenomen

Het Parlement stemt in met het akkoord dat de bemiddelingsdelegatie heeft bereikt met de Raad. Het Parlement betreurt dat bij de lidstaten de wil ontbreekt om verder te gaan dan het Verdrag van Aarhus inzake de toegang tot informatie, inspraak voor de bevolking en de mogelijkheid van verhaal in milieuzaken. Desalniettemin maakt goedkeuring van de tekst de weg vrij voor de ratificatie van het Verdrag van Aarhus door de Europese Unie.

In de richtlijn is het beginsel opgenomen dat aanvragers kostenloos informatie op milieugebied kunnen ontvangen. Het betreft bijvoorbeeld informatie over emissies en lozingen door industrieën. Daarnaast moeten de lidstaten informatie op milieugebied verzamelen en ervoor zorgen dat deze gegevens actueel, nauwkeurig en vergelijkbaar zijn. De overheidsinstanties dienen daarbij op verzoek informatie te verstrekken over de gebruikte meetmethodes, alsmede over de methodes voor analyse en het nemen van steekproeven. Informatie over milieu-uitstoot mag uitsluitend geheim worden gehouden om redenen die verband houden met defensie, de rechtsgang of de bescherming van het bedrijfsgeheim of het auteursrecht.

Voor nadere informatie:
Mary Brazier
(Straatsburg) Tel.(33) 3 88 763969
(Brussel)  Tel.(32-2) 28 42672
e-mail :  envi-press@europarl.eu.int


Volksgezondheid

Bloed en bloedbestanddelen
Giuseppe NISTICÒ (EVP/ED, I)
Door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de richtlijn tot vaststelling van kwaliteits- en veiligheidsnormen voor het inzamelen, testen, bewerken, opslaan en distribueren van bloed en bloedbestanddelen van menselijke oorsprong en tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG
Doc.: A5-0442/2002
Procedure : Medebeslissing, derde lezing
Debat : 17 december 2002
Stemming : 18 december 2002
Verslag aangenomen

Het Parlement gaat akkoord met het compromis dat zijn bemiddelingsdelegatie heeft bereikt met de Raad. De resulterende richtlijn zal van toepassing zijn op de inzameling en het testen van bloed en bloedbestanddelen van menselijke oorsprong, ongeacht de bestemming ervan, en op de bewerking, opslag en distributie ervan indien bestemd voor transfusie.

Hoewel de Raad de meeste amendementen van het Parlement op het gemeenschappelijke standpunt kon accepteren, was bemiddeling nodig over de vraag wie verantwoordelijk moet worden voor de beoordeling van de medische geschiktheid van bloeddonoren. Volgens het Parlement moest dat een arts zijn, volgens de Raad kon dit ook een professionele gezondheidswerker zijn. Uiteindelijk kwamen de Raad en het Parlement overeen dat een gekwalificeerde professionele gezondheidswerker verantwoordelijk moet zijn voor het onderzoek van donoren.

Voor nadere informatie:
Ton Huyssoon
(Straatsburg) Tel.(33) 3 881 74005
(Brussel)  Tel.(32-2) 28 42408
e-mail :  region-press@europarl.eu.int


Overige stemmingen

Organisatie arbeidstijd
Giuseppe GARGANI (EVP/ED, I)
Voorstel voor een richtlijn betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd (gecodificeerde versie)
Doc.: A5-0426/2002
Procedure : Medebeslissing, eerste lezing
Stemming : 17 december 2002
Verslag aangenomen

Voor nadere informatie:
Nikolaos Tziorkas
(Straatsburg) Tel.(33) 3 881 74357
(Brussel)  Tel.(32-2) 28 42341
e-mail :  lega-press@europarl.eu.int


Controles op verplaatsingen schapen en geiten
Caroline JACKSON (EVP/ED, UK)
Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van richtlijn 91/68/EEG met betrekking tot de intensivering van de controles op verplaatsingen van schapen en geiten
Doc.: A5-0422/2002
Procedure : Wetgevende raadpleging
Stemming : 17 december 2002
Verslag aangenomen

Voor nadere informatie:
Mary Brazier
(Straatsburg) Tel.(33) 3 88 763969
(Brussel)  Tel.(32-2) 28 42672
e-mail :  agri-press@europarl.eu.int


Wetenschappelijke samenwerking met Oekraïne
Carlos WESTENDORP Y CABEZA (PES, E)
Voorstel voor een besluit betreffende de sluiting van de overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en Oekraïne
Doc.: A5-0412/2002
Procedure : Wetgevende raadpleging
Stemming : 17 december 2002
Verslag aangenomen

Voor nadere informatie:
Klaus Hullmann
(Straatsburg) Tel.(33) 3 881 73781
(Brussel)  Tel.(32-2) 28 42518
e-mail :  indu-press@europarl.eu.int


Overeenkomst met Tsjechië
Carlos WESTENDORP Y CABEZA (PES, E)
Voorstel voor een besluit betreffende het sluiten van een aanvullend protocol bij de Europa-overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten enerzijds, en de Republiek Tsjechië anderzijds, met betrekking tot de verlenging van de periode bedoeld in artikel 8, lid 4, van Protocol 2 bij de Europa-overeenkomst
Doc.: A5-0413/2002
Procedure : Wetgevende raadpleging
Stemming : 17 december 2002
Verslag aangenomen

Voor nadere informatie:
Klaus Hullmann
(Straatsburg) Tel.(33) 3 881 73781
(Brussel)  Tel.(32-2) 28 42518
e-mail :  indu-press@europarl.eu.int


Overeenkomst met Bulgarije
Carlos WESTENDORP Y CABEZA (PES, E)
Voorstel voor een besluit betreffende het sluiten van een aanvullend protocol bij de Europa-overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten enerzijds, en de Republiek Bulgarije anderzijds, met betrekking tot de verlenging van de periode bedoeld in artikel 9, lid 4, van protocol 2 bij de Europa-overeenkomst
Doc.: A5-0414/2002
Procedure : Wetgevende raadpleging
Stemming : 17 december 2002
Verslag aangenomen

Voor nadere informatie:
Klaus Hullmann
(Straatsburg) Tel.(33) 3 881 73781
(Brussel)  Tel.(32-2) 28 42518
e-mail :  indu-press@europarl.eu.int


Overeenkomst met Roemenië
Carlos WESTENDORP Y CABEZA (PES, E)
Voorstel voor een besluit betreffende het sluiten van een aanvullend protocol bij de Europa-overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Roemenië, anderzijds, met betrekking tot de verlenging van de periode bedoeld in artikel 9, lid 4, van Protocol 2 bij de Europa-overeenkomst
Doc.: A5-0415/2002
Procedure : Wetgevende raadpleging
Stemming : 17 december 2002
Verslag aangenomen

Voor nadere informatie:
Klaus Hullmann
(Straatsburg) Tel.(33) 3 881 73781
(Brussel)  Tel.(32-2) 28 42518
e-mail :  indu-press@europarl.eu.int


Uitsluiting aanbestedingen bij vervallenverklaringen
Sérgio SOUSA PINTO (PES, P)
Initiatief van het Koninkrijk Denemarken met het oog op de aanneming van een besluit betreffende versterking van de samenwerking tussen de lidstaten van de Europese Unie met betrekking tot beslissingen inzake vervallenverklaringen
Doc.: A5-0430/2002
Procedure : Wetgevende raadpleging
Debat : 16 december 2002
Stemming : 17 december 2002
Verslag aangenomen (en daarmee het Deense initiatief verworpen)

Voor nadere informatie:
Marjory van den Broeke
(Straatsburg) Tel.(33) 3 881 74838
(Brussel)  Tel.(32-2) 28 44304
e-mail :  libe-press@europarl.eu.int
&
Danny de Paepe
(Straatsburg) Tel.(33) 3 881 73605
(Brussel)  Tel.(32-2) 28 42531
e-mail :  ddepaepe@europarl.eu.int


Europese Commissie trekt voor vrouwen nadelige bepaling over deeltijdwerk in
Jean LAMBERT (GROENEN/EVA, UK)
Speciaal verslag van de Europese Ombudsman aan het Europees Parlement naar aanleiding van de ontwerpaanbeveling aan de Europese Commissie in klacht 242/200/GG
Doc.: A5-0355/2002
Procedure : Niet-wetgevende raadpleging
Stemming : 17 december 2002
Verslag aangenomen

Voor nadere informatie:
Gérard Motel
(Straatsburg) Tel.(33) 3 881 74779
(Brussel)  Tel.(32-2) 28 42676
e-mail :  peti-press@europarl.eu.int


Klacht van Statewatch over toegang tot JBZ-documenten
Astrid THORS (ELD, FIN)
Speciaal verslag van de Europese Ombudsman aan het Europees Parlement over klacht 917/2000/GG "Statewatch"
Doc.: A5-0363/2002
Procedure : Niet-wetgevende raadpleging
Stemming : 17 december 2002
Verslag aangenomen

Voor nadere informatie:
Gérard Motel
(Straatsburg) Tel.(33) 3 881 74779
(Brussel)  Tel.(32-2) 28 42676
e-mail :  peti-press@europarl.eu.int


Toekomstige financiering Europese scholen
Herbert BÖSCH (PES, A)
De toekomstige financiering van de Europese Scholen
Doc.: A5-0395/2002
Procedure : Initiatief
Stemming : 17 december 2002
Verslag aangenomen

Voor nadere informatie:
Philippe Kamaris
(Straatsburg) Tel.(33) 3 881 73777
(Brussel)  Tel.(32-2) 28 46670
e-mail :  budg-press@europarl.eu.int
&
Jean-Yves Loog
(Straatsburg) Tel.(33) 3 881 60076
(Brussel)  Tel.(32-2) 28 44652
e-mail :  budg-press@europarl.eu.int


Evaluatie Vijfde Kaderprogramma onderzoek en technologische ontwikkeling
Yves PIÉTRASANTA (GROENEN/EVA, F)
Verslag van de Commissie over de activiteiten van de Europese Unie op het gebied van onderzoek en technologische ontwikkeling (jaarverslag 2001)
Doc.: A5-0428/2002
Procedure : Niet-wetgevende raadpleging
Stemming : 17 december 2002
Verslag aangenomen

Voor nadere informatie:
Leena Maria Linnus
(Straatsburg) Tel.(33) 3 881 72421
(Brussel)  Tel.(32-2) 28 42825
e-mail :  indu-press@europarl.eu.int


Fiancieel Reglement Europees Ontwikkelingsfonds
Michiel VAN HULTEN (PES, NL)
Voorstel voor een verordening houdende het Financieel Reglement van toepassing op het 9de Europees ontwikkelingsfonds
Doc.: A5-0409/2002
Procedure : Niet-wetgevende raadpleging
Stemming : 17 december 2002
Verslag aangenomen

Voor nadere informatie:
Philippe Kamaris
(Straatsburg) Tel.(33) 3 881 73777
(Brussel)  Tel.(32-2) 28 46670
e-mail :  budg-press@europarl.eu.int
&
Jean-Yves Loog
(Straatsburg) Tel.(33) 3 881 60076
(Brussel)  Tel.(32-2) 28 44652
e-mail :  budg-press@europarl.eu.int


Programma's Socrates en Jeugd voor Europa
Brigitte LANGENHAGEN (EVP/ED, D)
Speciaal verslag nr. 2/2002 van de Rekenkamer over de communautaire actieprogramma's Socrates en Jeugd voor Europa
Doc.: A5-0386/2002
Procedure : Niet-wetgevende raadpleging
Stemming : 17 december 2002
Verslag aangenomen (497/5/10)

Voor nadere informatie:
Philippe Kamaris
(Straatsburg) Tel.(33) 3 881 73777
(Brussel)  Tel.(32-2) 28 46670
e-mail :  budg-press@europarl.eu.int
&
Jean-Yves Loog
(Straatsburg) Tel.(33) 3 881 60076
(Brussel)  Tel.(32-2) 28 44652
e-mail :  budg-press@europarl.eu.int


Loonkostenindex
Miquel MAYOL i RAYNAL (GROENEN/EVA, E)
Gemeenschappelijk standpunt met het oog op de aanneming van de verordening betreffende de loonkostenindex
Doc.: A5-0420/2002
Procedure : Medebeslissing, tweede lezing
Stemming : 18 december 2002
Verslag aangenomen

Voor nadere informatie:
Roy Worsley
(Straatsburg) Tel.(33) 3 881 74751
(Brussel)  Tel.(32-2) 28 42941
e-mail :  econ-press@europarl.eu.int
&
Paula Fernández Hervás
(Straatsburg) Tel.(33) 3 881 74768
(Brussel)  Tel.(32-2) 28 42535
e-mail :  econ-press@europarl.eu.int


Statistieken passagiers-, vracht- en postvervoer door de lucht
Samuli POHJAMO (ELD, FIN)
Gemeenschappelijk standpunt met het oog op de aanneming van de verordening betreffende de statistische registratie van het passagiers-, vracht- en postvervoer door de lucht
Doc.: A5-0416/2002
Procedure : Medebeslissing, tweede lezing
Stemming : 18 december 2002
Verslag aangenomen

Voor nadere informatie:
Ton Huyssoon
(Straatsburg) Tel.(33) 3 881 74005
(Brussel)  Tel.(32-2) 28 42408
e-mail :  region-press@europarl.eu.int


Europees Jaar van opvoeding door sport
Doris PACK (EVP/ED, D)
Gemeenschappelijk standpunt met hetr oog op de aanneming van een besluit tot instelling van het Europees Jaar van opvoeding door sport 2004
Doc.: A5-0419/2002
Procedure : Medebeslissing, tweede lezing
Debat : 19 december 2002
Stemming : 19 december 2002
Verslag aangenomen

Voor nadere informatie:
Pia Siitonen
(Straatsburg) Tel.(33) 3 881 73612
(Brussel)  Tel.(32-2) 28 41498
e-mail :  cult-press@europarl.eu.int


Jaarverslag 2001 gelijke kansen voor mannen en vrouwen
Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU (EVP/ED, GR)
Zesde jaarverslag van de Commissie over gelijke kansen voor vrouwen en mannen in de Europese Unie (2001)
Doc.: A5-0403/2002
Procedure : Niet-wetgevende raadpleging
Debat : 19 december 2002
Stemming : 19 december 2002
Verslag aangenomen (51/7/4)

Voor nadere informatie:
Eva Bacelar
(Straatsburg) Tel.(33) 3 881 73799
(Brussel)  Tel.(32-2) 28 43535
e-mail :  femm-press@europarl.eu.int


Mensenrechtendebat

Situatie in Hongkong
Gezamenlijke o ntwerpresolutie over Hongkong
Doc.: RC5-0643/2002
Procedure : Ontwerpresolutie
Debat : 19 december 2002
Stemming : 19 december 2002
Ontwerpresolutie aangenomen (59/1/1)

Het Europees Parlement is bezorgd over het besluit van de Speciale Administratieve Regio Hongkong (SARH) om onder artikel 23 van de Basiswet een ontwerp voor een anti-subversiewet in te dienen. Het Parlement verzoekt de regering van de SARH te waarborgen dat een dergelijk voorstel niet zal worden gebruikt om de oppositie het zwijgen op te leggen en de vrijheid van meningsuiting, drukpers en publicatie, vereniging en vergadering te beperken. Alle voorgestelde misdrijven dienen strikt te worden omschreven en vreedzame protesten dienen specifiek van de definitie van misdrijven die vallen onder artikel 23 te worden uitgesloten.

Het Parlement is van mening dat misdrijven onder artikel 23 onder de uitsluitende rechtsbevoegdheid van de rechtbanken in Hongkong dienen te vallen. Tenslotte herhaalt het EP zijn standpunt dat eerbiediging van de volledige zelfbeschikking van Hongkong centraal staat in de ontwikkeling van de betrekkingen tussen de EU en China.


Verwoesting cultureel erfgoed in Hebron
Gezamenlijke ontwerpresolutie over de vernietiging van het cultureel erfgoed van Hebron
Doc.: RC5-0644/2 002
Procedure : Ontwerpresolutie
Debat : 19 december 2002
Stemming : 19 december 2002
Ontwerpresolutie aangenomen

Het Europees Parlement beschouwt de vernietiging van historische plaatsen in Palestina als een onaanvaardbare vorm van collectieve bestraffing van het Palestijnse volk en doet een beroep op de regering van Israël om af te zien van het plan om delen van de oude stad van Hebron te slopen. Het Parlement herhaalt zijn eerdere oproep tot stopzetting van het nederzettingenbeleid, aangezien de meeste van deze kolonies een ernstig obstakel vormen voor de vrede en een dreigende schaduw werpen over het dagelijks leven van de Palestijnen.
Voorts wijst het EP erop dat de culturele dimensie, met inbegrip van het behoud van het historisch erfgoed, één van de drie basiselementen van het Euromediterraan partnerschap is. Tenslotte verzoekt het Parlement de Israëlische autoriteiten erop toe te zien dat alle gelovigen toegang krijgen tot de Ibrahimi-moskee in Hebron en tot de geboortekerk in Bethlehem, alsmede tot alle andere gebedsplaatsen die belangrijk zijn voor de diverse godsdiensten.


Situatie in Tibet
Gezamenlijke ontwerpresolutie over de situatie van de mensenrechten voor de Tibetaanse etnische minderheid in China
Doc.: RC5-0642/2002
Procedure : Ontwerp resolutie
Debat : 19 december 2002
Stemming : 19 december 2002
Ontwerpresolutie aangenomen

Het Parlement dringt er bij de Chinese regering op aan om de doodvonnissen die over Tenzin Delek en Lobsang Dhondup zijn uitgesproken omdat zij een bomaanslag in Cheng Du gepleegd zouden hebben, onmiddellijk in gevangenisstraffen om te zetten. Het EP is verbijsterd over het feit dat de twee mannen tijdens hun voorarrest acht maanden lang in geïsoleerde hechtenis hebben gezeten, tot aan het begin van hun proces toe, en dringt er bij de autoriteiten op aan om ervoor te zorgen dat de twee mannen in de gevangenis niet aan mishandeling worden onderworpen. Het Parlement verzoekt voorts om een onmiddellijke herziening van de rechtszaak en dringt er bij de Chinese autoriteiten op aan om alles te doen wat in hun macht ligt om ervoor te zorgen dat de internationale normen op het gebied van mensenrechten worden gerespecteerd.

Het Parlement is verheugd over de vrijlating van Ngawang Sangdrol en Jingme Sangpo, de Tibetaanse gewetensgevangenen die al het langst in de gevangenis zaten, en dringt er bij de Chinese autoriteiten op aan om voort te gaan met de vrijlating van gevangenen. Tevens doet het EP een beroep op de regering van China om haar dialoog met de vertegenwoordigers van de Dalai Lama voort te zetten. Tenslotte verzoekt het EP de EU om financiële hulp beschikbaar te stellen naarmate er vooruitgang wordt geboekt bij de naleving van de rechten van de mens voor de Tibetanen.


Begroting 2003 (tweede lezing)
 

        Afgerond in miljoenen

 

Begroting 2002
(Aanvullende en wijzigende begrotingen 1,2,3,4,5 incl.)

Financiële vooruitzichten 2003

Begrotingsvoorontwerp Commission
2003
(wijzigende brief 2/2003 incl.)

Voorontwerp Raad
2003
( tweede lezing)
(wijzigende brief 2/2003 incl.)

Voorstel begrotingscommissie
in het licht van
tweede lezing EP

 

Vastleggings-kredieten

Betalings-kredieten

Vastleggings-kredieten

 

Vastleggings-kredieten

Betalings-kredieten

Vastleggings-kredieten

Betalings-kredieten

Vastleggings-kredieten

Betalings-kredieten

1. PAC

44.255

44.255

47.378

 

44.780

44.780

44.780

44.780

44.780

44.780

2. STRUCTURELE ACTIES

33.838

32.129

33.968

 

34.027

33.538

33.980

33.023

33.980

33.173

         Structuurfondsen

31.049

29.529

   

31.188

31.048

31.141

30.523

31.141

30.523

         Cohesiefondsen

2.789

2.600

   

2.839

2.500

2.839

2.500

2.839

2.650

3. BINNENLANDS BELEID

7.157

6.157

6.796

 

6.716

6.132

6.698

6.121

6.796

6.204

         Onderzoek

4.055

3.752

   

4.055

3.650

4.055

3.650

4.055

3.650

         Netwerken

677

601

   

725

670

725

670

725

673

         Solidariteitsfonds

599

0

   

0

0

0

0

0

0

EXTERNE ACTIES

Voedselhulp
Samenwerking Azië
Democratie & Mensenrechten
Gem. Visserijbeleid

4.873
455
558
104
30

4.665
421
465
101
35

4.972

 

4.912
455
546
88
40

4.692
396
469
90
48

4.859
427
556
88
47

4.664
396
475
90
50

4.949
426
562
106
47

4.843
447
483
107
50

5. ADMINISTRATIEVE UITGAVEN

5.178

5.178

5.381

 

5.436

5.436

5.316

5.316

5.360

5.360

6. RESERVES

676

676

434

 

434

434

434

434

434

434

7. PRE-TOETREDINGSSTEUN

3.457

2.595

3.386

 

3.386

2.857

3.386

2.557

3.386

2.707

TOTAAL
Betalingskredieten in % van BNP van de EU

99.434

95.656

102.315

 

99.692

97.880
1,02%

99.454

96.896
1,01%

99.685

97.503
1,02%

Index persverslagen 2002

(December I 2002)

ACS zie ontwikkelingssamenwerking

Actuele onderwerpen
Terroristische aanslagen in India feb I
Humanitaire hulp aan Goma feb I
Guantanamo feb I
Veroordeling Russische journalist Pasko feb I
Verkiezingen in Madagaskar feb I
Verkiezingen in Cambodja feb I
Eritrea feb I
Aardbeving in Turkije feb I
Situatie in Colombia maa I
Taiwan maa I
Mensenrechten in Zimbabwe maa I
Mensenrechten in Moldavië maa I
Mensenrechten in Kirgizië maa I
Zaak Hammami in Tunesië maa I
Situatie in Sri Lanka maa I
Clementines maa I
Vermist parlementslid Moldova apr I
Birma/Myanmar apr I
Vietnamese vluchtenlingen in Cambodja apr I
Doodvonnissen in Nigeria apr I
Straffeloosheid in Guatemala apr I
Asielzoekers bij Kanaaltunnel apr I
Rechten van het kind apr I
Bestand in Angola apr I
Noodweer op Tenerife apr I
Situatie op Madagascar mei I
Molukken.Ateh mei I
Situatie in India mei I
Situatie in Zimbabwe mei I
Kinderarbeid bij vervaardiging sportartikelen jun I
Situatie in Democratische Republiek Congo jun I
Equatoriaal Guinee jun I
Wit-Rusland jun I
Syrië jun I
Maleisië jun I
Afschaffing doodstraf in Japan, Zuid-Korea en Taïwan jun I
Mond- en klauwzeer in Zuid-Korea jun I
Nepal jun I
Naar een duurzame vrede in Angola jul I
Situatie in Zimbabwe catastrofaal jul I
Veroordeling Russische journalist jul I
Homorechten in Egypte jul I
Persvrijheid in Wit-Rusland jul I
Argentijnse crisis jul I

Begroting

Financiering Europese Conventie feb II
Aanvullende raming begroting 20020 feb II
Begrotingsrichtsnoeren 2003 (Commissie) maa I
Begrotingsrichtsnoeren 2003 (Overige) en raming EP maa I
Fonds financiering Europese Conventie apr I
Terugbetaling overschotten aan lidstaten apr II
Begrotingsraming Parlement mei I
Begrotingswijziging voor de terugstorting van overschotten mei II
Financieel Reglement algemene begroting van de EG jun I
Financiële bijstand Trans-Europese Netwerken jul I
Overlegprocedure begroting 2003 jul I
Begroting 2002 jul I
Gewijzigde aanvullende begroting 2002 jul I
Overstromingen in Europa en rampenfonds sep I
Algemeen debat over de begroting 2003
Sep II
Gewijzigde begroting voor noodfonds sep II
Uitlatingen Prodi over stabiliteitspact okt II
Begroting 2003 okt II
Gevolgen nieuw Financieel Reglement okt II
Financieel Reglement van toepassing op algemene begroting okt II
Solidariteitsfonds Nov I
Aanvullende raming begrotingsjaar 2002 Nov I
Inzet Solidariteitsfonds EU nov II
Begrotingswijziging 6/2002 Dec I
Financiële steun aan Moldavië Dec I
Financiering Europese Conventie 2003 Dec I

Begrotingscontrole
Kwijting 1999 feb II
Kwijtingen begrotingen 2000 apr I
Kwijting 2000 apr II
Controles op betalingen EOGFL sep II
Evaluatiewerkzaamheden Commissie okt I
Fraudebestendigheid wetgeving en contractbeheer okt I
Kwijtingsprocedure okt II
Jaarverslag Europese Rekenkamer 2001 Dec I

Buitenlandse zaken
Situatie Midden-Oosten feb I
Internationaal Strafhof feb II
Positie HADEP in Turkije feb II
Betrekkingen EU/Zuid-Kaukasus feb II
Israëlisch-Palestijns conflict apr I
Tsjetsjenië apr I
Euro-mediterrane ministersvergadering apr I
EU-strategie China apr I
Situatie Midden-Oosten en Euromed-Top apr II
Transatlantische betrekkingen mei I
Situatie Midden-Oosten mei I
Kaliningrad mei I
Irak elf jaar na de Golfoorlog mei I
Associatieovereenkomst met Albanië mei I
Betrekkingen EU/Maghreb jun I
Houding VS tegenover Strafhof jul I
Situatie in Somalië jul I
Irak sep I
Afghanistan sep I
Partnerschap Europa-Azië sep I
Europees agentschap wederopbouw Kosovo sep I
Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid sep II
Internationaal strafhof sep II
VN-Wereldtop Johannesburg sep II
Mercosur sep II
Verklaringen van Raad en Commissie over de situatie in Irak okt I
Associatieovereenkomst met Algerije
Okt I
Bestrijding van terrorisme okt II
Situatie Midden-Oosten, Irak, Tsjetsjenië novI
Stabiliteitspact Balkan nov I
Top EU/Rusland nov II
Verkiezingen in Pakistan nov II

Commissie, Europese

Verklaring Commissie werkprogramma Nov II
Bijdrage Europese Commissie aan Conventie Dec I
Werkprogramma Commissie 2003 Dec I

Constitutionele zaken
Europese effectenmarkt feb I
Betrekkingen EP/nationale parlementen feb I
Aantal leden in commissies feb I
aantal leden in interparlementaire delegaties feb I
Benoemingen delegaties feb I
Benoemingen commissies feb I
Rechtspersoonlijkheid van de EU maa I
Wijziging van artikel 57 van het Reglement maa I
Documentenregister Europees Parlement mei I
Hervorming van de Raad mei I
Bevoegdheden EU en lidstaten mei I
Herziening Reglement EP jun I
Opheffing van de immuniteit jun I
Verkiezingen EP-leden jun I
Vergaderrooster van het Europees Parlement – 2003 jun I
Toegang tot geheime documenten van de Raad over veiligheid en defensie okt II
Handvest van de grondrechten okt II

Consumentenbescherming
Voorlichting en vorming van de consument jan I

Cultuur
Socrates-programma feb II
Programma Cultuur 2000 feb II
Programma Jeugd feb II
Overheidssteun voor audiovisuele werken jul I
Theater en dramatische kunsten okt II

Economische en monetaire zaken
Jaarverslag van de EIB (2000) feb I
Tabaksaccijnzen feb I
BTW/directe en indirecte belastingen feb I
Staatssteun in de EU feb I
Loonkostenindex feb II
Financiële markten, kapitaalmarkten maa I
Belastingheffing op inkomsten uit spaargelden maa I
Globale richtsnoeren voor het economisch beleid maa I
Prioriteiten fiscaal beleid maa I
Actieplan voor risicokapitaal apr I
Communautair statistisch programma 2003-2007 apr II
Indirecte belastingen (BTW) apr II
Stabiliteit en convergentie mei I
Concurrentie auto-industrie mei II
Verzekeringsbemiddeling jun I
Fiscalis 2007 programma jun I
Jaarverslag Europese Centrale Bank jul I
Herziening verordening economische concentraties jul I
Structurele bedrijfsstatistieken sep II
Indieningstermijnen belangrijkste aggregaten nationale rekeningen sep II
Automatische verwerking gegevens accijnsgoederen sep II
Bijzondere regeling reisbureaus sep II
Handel met voorkennis en marktmanipulatie okt II
Fiscalis 2003-2007 okt II
Uitbreiding Lamfalussy-procedure nov II
Jaarverslag Europese Investeringsbank nov II
Regels prudentieel toezicht nov II
Mededingingsbeleid 2001 nov II
Verlaagd BTW-tarief arbeidsintensieve diensten nov II
Toezicht op financiële instellingen in een financieel conglomeraat nov II
Communautair statistisch programma 2003-2007 nov II
Werkdocument overheidssteun nov II

Externe Handel
Transatlantische betrekkingen – Staalheffing maa I
Situatie in de scheepsbouw mei II
Economisch en werkgelegenheidsbeleid Dec I

Gemeenschappelijke veiligheid en defensiebeleid
Europees defensiebeleid en betrekkingen EU-NAVO apr I
Europese defensie-industrie apr I

IGC

Immuniteit

Industrie

Galileo feb I
Staatssteun kolenindustrie mei II
Richtsnoeren en interoperabiliteit Trans-Europese netten jun I
Vorderingen op het gebied van ondernemingsbeleid jun I
Europa 2002 : Toegangklijkheid van websites van de overheid jun I
Biobrandstoffen jul I
Bureau Veiligheidscontrole Euratom jul I
Regels voor deelname aan Europese onderzoeksprogramma's jul I
Samenwerking EG/Japan tegen concurrentieverstoring jul I
Verdrag veilig beheer radioactief afval sep I
Energieprestaties van gebouwen okt I
Aanvullende macro-financiële hulp aan Joegoeslavië en Bosnië-Herzegovina
okt I
Toezicht op antidumping- en antisubsidieactiviteiten okt II
Intelligente energie voor Europa (2003-2006) nov II
Strategie biowetenschappen en biotechnologie nov II
Kaderprogramma in kandidaat-lidstaten nov II

Interne markt

Goedkeuring van twee- of driewielige motorvoertuigen feb I
Gemeenschapsoctrooi apr I
Programma ”Douane 2007” sep I

Jeugd
Bescherming minderjarigen bij Internet, tv, video apr I

Juridische zaken
Algemene procedures voor openbare aanbestedingen en specifieke procedures voor openbare aanbestedingen op de water- en energiemarkt en bij transport jan I
Statuut personeelsleden EG feb I
Opheffing immuniteit feb II
Internationale standaarden voor jaarrekeningen maa I
Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten maa I
Televerkoop financiële diensten mei I
Vaste boekenprijs mei I
Immuniteit van Italiaanse leden jun I
Aansprakelijkheid voor vervuiling door olie uit scheepsbunkers jun I
HNS-Verdrag over aansprakelijkheid bij gevaarlijke transporten over zee jun I
Competentieconflict commissies jul I
Machinerichtlijn jul I
Time-sharing jul I
Opheffing immuniteit Korakas jul I
Grensoverschrijdende reclameacties sep I
Levensverzekering sep II
Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten sep II
Reclame en sponsoring tabaksproducten nov II
Opheffing immuniteit K. Florenz nov II
Statuut van EP-leden Dec I

Justitie en binnenlandse zaken

Wederzijdse erkenning op geldelijke sancties jan I
Status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen feb I
Reisvergunning voor onderdanen van derde landen feb I
Terrorismebestrijding feb I
Illegale drugshandel feb I
Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid feb I
Bestrijding terrorisme feb I
Europese justitiële ruimte civiele zaken maa I
Milieubescherming door strafrecht apr I
Uitwisseling politie-informatie bij internationale voetbalwedstrijden apr I
Conventie van Dublin over behandeling asielaanvragen vervangen door verordening apr I
Bevriezing tegoeden Taliban en Al-Qaida apr I
Bundeling programma's politiële en justitiële samenwerking apr I
ARGO : programma m.b.t. buitengrenzen, visa, asiel en immigratie apr I
Grensoverschrijdende politie-observaties apr I
Opvang asielzoekers apr II
Illegale drugshandel apr II
Migratie- en asielbeleid mei I
Bescherming elektronische persoons-gegevens mei II
Particuliere beveiliging mei II
Europees instituut voor politiestudies mei II
Bescherming VIP's mei II
Europol-Overeenkomst mei II
Salarissen Europol mei II
Beslissingen tot bevriezing bewijsstukken of beslaglegging jun I
Fraude bij overheidsopdrachten jun I
Gemeenschappelijke asielprocedure en veiligheid sep II
Informatie-uitwisseling en evaluatie maatregelen lidstaten in strijd tegen terrorisme sep II
Europees netwerk voor justitiële opleiding sep II
Schadeloosstelling slachtoffers misdrijven sep II
Europese regeling rechtsbijstand sep II
Status vluchtelingen okt II
Statuut personeelsleden Europol okt I
Netwerk- en informatieveiligheid okt II
Aanvallen op informatiesystemen okt II
Echelon Nov I
Bestrijding van corruptie in de privé-sector nov II
Rechterlijke uitspraken echtscheidingen en voogdijtoewijzingen nov II
Confiscatie opbrengsten misdrijven nov II
Gezamenlijk gebruik verbindingsofficieren nov II
Kortdurende verblijfsvergunning Dec I
Geld voor Europol voor terrorismebestrijding Dec I

Kwijting zie Begrotingscontrole

Landbouw en plattelandsontwikkeling
Landbouwproducten van de Egeïsche eilanden feb I
Tabaksbladeren maa I
Dopvruchten, sint-jansbrood en hazelnoten maa I
Biologische diversiteit maa I
Marktordening ethylalcohol uit landbouwproducten apr I
Typegoedkeuring van landbouw- of bosbouwtrekkers apr I
Pootaardappelen apr I
Zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen apr I
Rassenlijst voor landbouwgewassen apr I
Groentezaad apr I
Bietenzaad apr I
Meststoffen apr I
Consumptieproducten van dierlijke oorsprong mei I
Hervorming marktordeningen, plattelands-ontwikkeling mei II
Bioveiligheid jun I
GMO voor ethylalcohol uit landbouwproducten jun I
Zaaizaad jul I
Teelt van eiwithoudende gewassen voor diervoeders sep I
Verbetering communautaire landbouwstatistiek sep I
Financiering GLB sep II
Financiering erkende organisaties deelnemers een olijven- en olijfoliemarkt
   Sep I
Overgangsperiode voor erkenning van telersverenigingen sep II
Extra heffing in sector melk en zuivelproducten okt II
Mid-term review landbouwbeleid Nov I
Additieven diervoeding nov II
Beschermde aanduiding landbouwproducten en levensmiddelen Dec I

Mededinging zie Economische...

Media
Voorlichtings- en communicatiebeleid EU maa I
Multimedia Home Platform sep II
Mediaconcentratie nov II

Mensenrechten
VN-Mensenrechtenconferentie feb I
Rechten van de mens in de wereld apr II
Bevordering mensenrechten en democratie in niet-EU landen apr II
Egypte : zaak Saad Eddin Ibrahim sep.I
Nigeria : zaak Amina Lawal sep. I
Zimbabwe sep I
Sacharovprijs voor Cubaan Paya Sardiňas okt II
Situatie in Nepal okt II
Internationaal strafhof okt II
Situatie in Iran okt II
Situatie in Soedan nov II
Situatie in Bangladesh nov II
Iran – zaak Hachem Aghajari nov II

Milieubeheer
Terugdringing ozon in de lucht jan I
Zesde milieuactieprogramma jan I
NGO's werkzaam op het gebied van milieubescherming jan I
Bescherming en gebruik van waterlopen en meren jan I
Milieugeïntegreerd productbeleid jan I
Goedkeuring Kyoto-protocol feb I
Beperking van het op de markt brengen/gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen feb I
Milieuconciliatie : akkoord over Zesde Milieu-actieprogramma maa I
Bescherming van bossen tegen luchtverontreiniging en brand maa I
Programma CAFÉ – "Schone lucht voor Europa" maa I
Stedelijk afvalwater maa I
Elektrische en elektronische apparatuur – afvalverwijdering en gevaarlijke stoffen apr I
Beperking gebruik broomdifenylethers apr I
Beheer Europese kustgebieden apr I
Omgevingslawaai mei I
Tien jaar na Rio mei I
Openbaarheid milieu-informatie mei II
Gewasbeschermingsmiddelen mei II
Gevaarlijke stoffen en preparaten mei II
Zesde milieuactieprogramma mei II
Uitstoot motoren mei III
Azokleurstoffen jun I
Zware ongevallen met gevaarlijke stoffen jul I
Afvalstoffenstatistieken jul I
Luchtverontreiniging door inwendige verbrandingsmotoren jul I
Grensoverschrijdende luchtverontreiniging jul I
Verwerking van verpakkingsafval sep I
Geluidsclassificering vliegtuigen sep I
Rapportage over milieuwetgeving sep I
Inspraak publiek in milieuprogramma’s sep I
Uitstel verkoopverbod op dieren geteste cosmetica sep II
Verbetering milieuprestaties van vrachtvervoersysteem sep II
Tenuitvoerlegging Europees programma inzake klimaatverandering sep II
Kwaliteit van benzine en dieselbrandstof
Sep II
Pleziervaartuigen sep II
CO2-uitstoot en brandstofverbruik lichte bedrijfswagens sep II
Handel in broeikasgas-emissierechten okt I
Gevaarlijke stoffen en preparaten okt I
Niet-commercieel verkeer van gezelschapsdieren okt II
Handel in bedreigde wilde dieren- en plantensoorten okt II
Klimaatverandering okt II
Biobrandstoffen okt II
Internationale handel in chemische stoffen en pesticiden okt II
Schipbreuk olietanker ”Prestige” nov II
Regels dierproeven moeten strenger Dec I

Ombudsman, Europese

Onderwijs
Onderwijs- en beroepsopleidingsstelsels feb I
Samenwerking met derde landen bij hoger onderwijs apr I
Programma SOCRATES sep I
Levenslang leren sep I
Europese ruimte hoger onderwijs sep I

Onderzoek en Energie
Europa en de ruimtevaart jan I
Energiebesparing gebouwen feb I
Internet ".EU"-domein feb II
Liberalisering elektriciteits- en aardgasmarkt maa I
Associatie van Malta met 5e kaderprogramma apr I
Europees onderzoek mei I
Integratie en versterking van de Europese onderzoekruimte jun I
Structureren van de Europese onderzoekruimte jun I
Specifiek OTO-programma GCO jun I
Kernenergie : onderzoek en opleiding jun I
Onderzoek en opleiding voor Europese Gemeenschap voor Atoomenergie jun I
Communautaire statistiek inzake wetenschap en technologie jul I
Nucleaire samenwerking met Noord-Korea Nov I

Ontwikkelingssamenwerking
Partnerschapsovereenkomst ACS/EG jan I
Samenhang van noodhulp, wederopbouw en ontwikkeling feb I
Ontwikkelingshulp feb I
Benoeming leden ACS-EU feb I
Gedecentraliseerde samenwerking maa I
Werkzaamheden ACS-EU in 2001 maa I
Financiering van ontwikkelingshulp apr II
Schuldenlast armste landen apr II
Wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling mei I
Wereldtopvoedseltop mei I
Partnerschap EU/VN voor ontwikkelingssamenwerking mei I
Wereldvoedseltop jul I
Voedselveiligheid en armoedebestrijding sep.I
Palestijnse vluchtelingen sep I
Economisch partnerschap ACS sep II
Landbouwbeleid en plattelandsontwikkeling okt II

Parlement, Europees
Bekendmaking kandidaten voorzitterschap jan I
Verkiezing nieuwe voorzitter jan I
Bekendmaking kandidaten ondervoorzitter-schap jan I
Uitslag verkiezing ondervoorzitters jan I
Verkiezing quaestoren jan I
Samenstelling permanente commissies en tijdelijke commissie mond- en klauwzeer jan I
EP-delegatie in conventie jan I
Beleidsverklaring van de voorzitter, Pat Cox feb I

Plechtige vergadering
    Toespraak van Vicente Fox mei I
    Toespraak Jordaanse koning Abdullah jun I
Vijftig jaar Europese volksvertegenwoordiging sep II
Toespraak Hongaarse president Mádl okt II
Toespraak president Peru Dec I

Regionaal beleid
Economische en sociale cohesie feb I
Belastingregeling Kanarische Eilanden feb I
Verlaagd accijnstarief op rum en likeur feb I
Regionaal beleid en de structuurfondsen feb I
Postmarkt maa I
AIEM-belastingregeling van toepassing op de Canarische Eilanden jun I
Uitbreiding en grensregio’s jun I
Rol regio’s bij opbouw Europa sep I
Europees noodfonds okt I
Ivoorkust okt I
Economische en sociale cohesie Nov I
Bijdragen aan Internationaal Fonds voor Ierland nov II
Verbod organische tinverbindingen op schepen nov II
Heffing voor goederen Franse overzeese departementen nov II

Rekenkamer zie Begrotingscontrole...

Sociale zaken zie Werkgelegenheid...

Sport
2004 Europees Jaar van opvoeding door sport mei I

Staatshoofden

Structuurfondsen zie Regionaal...

Toerisme

Europees toerisme mei I

Toppen
Top van Barcelona en proces van Lissabon feb II
Economische gevolgen 11 september feb II
Duurzame ontwikkelingsstrategie voor Top Barcelona feb II
Resultaten Top Barcelona maa I
”Euromed”-bijeenkomst mei I
Top EU/Rusland mei I
Top EU/Latijns-Amerika mei I
Top EU/Latijns-Amerika mei II
Voorbereiding Europese Raad in Sevilla jun I
Top Sevilla jul I
Resultaten Top van Brussel Nov I
Top van Kopenhagen Dec I

Uitbreiding
Uitbreiding EU : Stand van de onderhandelingen jun I
Voortgangsrapporten uitbreidingslanden okt I
Uitbreidingstop in Brussel okt II
Debat met 198 parlementsleden uit kandidaat-lidstaten nov II
Vooruitgang toetreding kandidaatlanden 2001 nov II

Vervoer
Voorgeschreven afmetingen en gewichten in het internationale verkeer jan I
Invoering van een bestuurdersattest jan I
Opleiding voor vrachtwagen- en buschauffeurs jan I
Snelheidsbegrenzers feb I
"Slots" op communautaire luchthavens feb I
Vervoer en gezondheid feb II
Geluidsbeperking op luchthavens maa I
Aansprakelijkheid van luchtvervoerders bij ongevallen maa I
Europees Agentschap veiligheid luchtvaart apr I
Veiligheid scheepvaartverkeer apr I
Typegoedkeuring van spiegels voor indirect zicht apr I
Veiligheid in de burgerluchtvaart mei I
Trans-Europees vervoersnet mei II
Convenant Europese autofabrikanten voor bescherming voetgangers jun I
”Slots” op communautaire luchthavens jun I
Europees Agentschap voor maritieme veiligheid jun I
Rijverboden zwaar vrachtverkeer jul I
Interbus-overeenkomst jul I
Luchtvaartnavigatie sep I
Werktijden cabinepersoneel burgerluchtvaart sep I
Snelheidsbegrenzers sep II
Maritieme veiligheid en voorkoming van verontreiniging sep II
Overeenkomst Macedonië transitverkeer door Oostenrijk okt II
Compensatie voor luchtreizigers okt II
Melding van voorvallen in de burgerluchtvaart okt II
Trans-Europese netwerken in de energiesector okt II
Statistieken spoorwegvervoer okt II
Stabiliteitsvereisten ro-ro passagiersschepen Nov I
Veiligheidsvoorschriften passagiersschepen Nov I
Beveiliging burgerluchtvaart Dec I

Verzoekschriften
Verslag Europese ombudsman 2001 sep II
Verslag EP-Commissie verzoekschriften 2001-2002 sep II
Discriminatie geestelijken in VK Nov I

Visserij
Toekomst van het gemeenschappelijk visserijbeleid jan I
Kabeljauw- en heekbestanden jan I
Milieu en het gemeenschappelijk visserijbeleid jan I
Invoer bepaalde visserijproducten in de Kanarische Eilanden feb I
Kabeljauwbestand in de Ierse Zee feb I
Visserijproducten maa I
Visserijproducten van ultraperifere regio's maa I
Visserijovereenkomst EG/Gabon maa I
Oriëntatieprogramma's vissersvloten apr II
Gemeenschappelijk visserijbeleid mei II
Kabeljauw- en heekbestanden jun I
Visserij op diepzeebestanden okt I
Visserijovereenkomst EEG/Angola okt II
Hervorming gemeenschappelijk visserijbeleid nov II
Milieubeschermingseisen in gemeenschappelijk visserijbeleid nov II
Visserijovereenkomst met São Tome en Principe nov II
Bestrijding van illegale visserij nov II
Instandhouding visbestanden Dec I
Structurele acties gemeenschappelijk visserijbeleid Dec I
Sloop vissersvaartuigen Dec I
Crisis in kabeljauwsector Dec I
Visserijovereenkomst EEG/Angola Dec I
Visserijovereenkomst EEG/Senegal Dec I

Volksgezondheid
BSE-crisis feb I
Voedingssupplementen maa I
Niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten maa I
Dierlijke bijproducten maa I
Ongewenste stoffen in diervoeding apr I
Levensmiddelenhygiëne en Levensmiddelen van dierlijke oorsprong mei I
Bewaking van zoönoses en zoönoseverwekkers; salmonella en andere zoönoseverwekkers mei I
Cosmetische producten jun I
Etikettering levensmiddelen jun I
Donorbloed jun I
Kankerverwekkende mutagene en voor de voortplanting gevaarlijke stoffen jun I
GMO's en voedselveiligheid jul I
Actieprogramma volksgezondheid (2003-2008) jul I
Bescherming proefdieren jul I
Bescherming gewervelde proefdieren jul I
MPA-besmetting en voedselveiligheid in de EU sep. I
Grensoverschrijdende verplaatsing van ggo’s sep II
Gezondheidsvoorschriften dierlijke bijproducten sep II
Aanpassing geneesmiddelenwetgeving okt II
Preventie van roken nov II
Traditionele kruidengeneesmiddelen nov II

Voorzitterschap
Werkprogramma van het Spaans voorzitterschap jan I
Balans Spaans voorzitterschap jul I
Werkprogramma Deens voorzitterschap jul I

Vrijheden en rechten van de burger
Europese toezichthouder voor gegevensbescherming maa I
Toegang tot documenten maa I
Europees informatienetwerk oorlogsmidrijven apr I
Europese toezichthouder voor gegevensbescherming jun I
Bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat jul I
Burgerschap van de unie sep I

Vrouw, rechten van de
Rechten van de vrouw in Middellandse-Zeelanden feb I
Vrouwen en fundamentalisme maa I
Integratie gelijke-kansenbeleid in ontwikkelingssamenwerking apr II
Gelijke-kansenbeleid in de EU apr II
Gelijke behandeling van mannen en vrouwen jun I
Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten jul I
Evaluatie programma DAPHNE sep I
Vertegenwoordiging van vrouwen bij de sociale partners sep II

Werkgelegenheid en sociale zaken

Opleiding en rekrutering van zeevarenden jan I
Actieprogramma Leonardo da Vinci jan I
Arbeidstijden in het wegvervoer feb I
Informatie en raadpleging van werknemers feb I
In Luxemburg geblokkeerde vrachtautochauffeurs feb I
Analfabetisme en sociale uitsluiting feb I
Agenda voor het sociaal beleid feb I
Organisatie van de arbeidstijd feb I
Blootstelling van werknemers !aan lawaai maa I
Blootstelling aan asbest op het werk apr I
Betaalbare pensioenen apr I
Vergrijzing apr I
Stimuleringsmaatregelen werkgelegenheid apr II
Blootstelling van werknemers aan trillingen apr II
Bescherming werknemers bij insolventie werkgever
Sociale verantwoordelijkheid bedrijven mei II
Sociale integratie jun I
Steekproefenquête naar arbeidskrachten jun I
Socialezekerheidsregelingen jun I
Arbeidsnormen, sociale governance, globalisering jul I
Agenda sociaal beleid sep I
Werkgelegenheidssteun sep I
Europese werkgelegenheidsstrategie sep II
Groei- en werkgelegenheidsinitiatief ten gunste van KMO’s okt I
Vaardigheden en mobiliteit okt I
Gezondheid en veiligheid op het werk voor zelfstandigen okt II
Nieuwe gezondheids- en veiligheidsstrategie okt II
Arbeidsvoorwaarden uitzendkrachten nov II
Sociale zekerheid derde-landers nov II
Bescherming werknemers tegen lawaai Dec I

WTO zie Industrie..


EUROPEES PARLEMENT

Redactie:

Jory van den Broeke

Secretariaat:

Lieve Lauwerens

 

Danny de Paepe

   
   

Brussel:

Straatsburg:

PHS 6A49

WIC M04/013

B-1047 Brussel

BP1024, F-67070 Strasbourg

Tel. (32-2) 284 43 04

Tel. (33) 3 88 17 48 38

Fax (32-2) 284 91 71

Fax (33) 3 88 17 93 55

 

e-mail: persdienst-nl@europarl.eu.int

Internet: http://www.europarl.eu.int/press/index_publi_nl.htm

 

Sluiting van de redactie: donderdag 19 december 2002, 17:30 uur


Samenstelling van het Europees Parlement

Situatie op 19.12.2002

 

B

DK

D

GR

E

F

IRL

I

L

NL

A

P

FIN

S

UK

Totaal

EVP/ED

5

1

53

9

28

20

5

35

2

9

7

9

5

7

37

233

PES

5

2

35

9

24

18

1

16

2

6

7

12

3

6

29

175

ELD

6

6

   

3

1*

1

8

1

8

   

5

4

11

53

EVL/NGL

 

4

7

7

4

15

 

6

 

1

 

2

1

3

 

50

GROENEN/
EVA

7

 

4

 

4

9

2

2

1

4

2

 

2

2

6

45

UENS

 

1

     

3

6

10

     

2

     

22

EDD

 

2

     

9

     

3

 

 

   

3*

17

NI

2

     

1

12

 

10

   

5

     

1*

32

Totaal

25

16

99

25

64

87

15

87

6

31

21

25

16

22

87

626

* Vertrekkend lid : Michael HOLMES (NI, UK) Nieuw lid (per 18/12/02) : Graham H. BOOTH (EDD, UK)
* Jean-Thomas NORDMANN (EVP/ED, F) is overgegaan naar ELD per 16/12/02

Fracties

EVP/ED

Europese Volkspartij/Europese Democraten

PES

Partij van de Europese sociaal-democraten

ELD

Europese Liberale en Democratische Partij

GROENEN/EVA

Groenen/Vrije Europese Alliantie

EVL/NGL

Europees Verenigd Links/Noords Groen Links

UENS

Unie voor een Europa van Nationale Staten

EDD

Europa van Democratie en Diversiteit

NI

Niet-ingeschrevenen

Laatst bijgewerkt op: 19 december 2002Juridische mededeling