Seznam 
Zápis
Čtvrtek 8. května 2008 - BruselKonečné znění
1. Zahájení zasedání
 2. Předložení dokumentů
 3. Vytvoření rámce pro činnosti zájmových skupin (lobbistů) při orgánech a institucích Evropské unie (rozprava)
 4. Bílá kniha o sportu (rozprava)
 5. Hlasování
  5.1. Změna rybolovných práv a finančního příspěvku stanovených v dohodě ES/Seychely * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  5.2. Sazba spotřební daně na pivo z Madeiry * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  5.3. Dohoda mezi Evropským parlamentem a Komisí o podmínkách uplatňování postupu projednávání ve výborech (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  5.4. Změna článku 81 jednacího řádu Evropského parlamentu (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  5.5. Režimy podpor pro zemědělce (podpora pro bavlnu) * (hlasování)
  5.6. Transatlantická hospodářská rada (hlasování)
  5.7. Dodržování lidských práv ve světě (2007) a politika EU (hlasování)
  5.8. Mise EU ke sledování průběhu voleb: cíle, praktiky a budoucí výzvy (hlasování)
  5.9. Obchodní a hospodářské vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie (ASEAN) (hlasování)
  5.10. Řízení populací ryb v hlubokých vodách (hlasování)
  5.11. Vytvoření rámce pro činnosti zájmových skupin (lobbistů) při orgánech a institucích Evropské unie (hlasování)
  5.12. Bílá kniha o sportu (hlasování)
 6. Složení Parlamentu
 7. Členství ve výborech a delegacích
 8. Schválení zápisu z předchozího zasedání
 9. Vysvětlení hlasování
 10. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 11. Rozhodnutí o určitých dokumentech
 12. Předání textů přijatých během zasedání
 13. Termíny příštích zasedání
 14. Přerušení zasedání


PŘEDSEDNICTVÍ: Edward McMILLAN-SCOTT
místopředseda

1.  Zahájení zasedání

Zasedání bylo zahájeno v 9:00.


2.  Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty

1) z Rady a Komise

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech, pokud jde o čl. 6 odst. 2 o uvádění baterií a akumulátorů na trh (KOM(2008)0211 - C6-0165/2008 - 2008/0081(COD) )

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE, IMCO

- Rozhodnutí Rady o uzavření protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Státem Izrael na straně druhé o rámcové dohodě mezi Evropským společenstvím a Státem Izrael o obecných zásadách, jimiž se řídí účast Státu Izrael v programech Společenství (05471/2008 - C6-0180/2008 - 2007/0241(AVC) )

předáno

příslušný výbor :

AFET

stanovisko :

INTA

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 98/26/ES o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry a směrnice 2002/47/ES o dohodách o finančním zajištění, pokud jde o propojené systémy a úvěrové pohledávky (KOM(2008)0213 - C6-0181/2008 - 2008/0082(COD) )

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

JURI

- Návrh rozhodnutí Rady o způsobilosti zemí Střední Asie pro financování podle rozhodnutí Rady 2006/1016/ES o poskytnutí záruky Společenství na případné ztráty Evropské investiční banky z úvěrů a úvěrových záruk na projekty mimo Společenství (KOM(2008)0172 - C6-0182/2008 - 2008/0067(CNS) )

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

AFET, INTA

- Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 423/2004, pokud jde o obnovu populací tresky obecné, a nařízení (EHS) č. 2847/93 (KOM(2008)0162 - C6-0183/2008 - 2008/0063(CNS) )

předáno

příslušný výbor :

PECH

stanovisko :

ENVI

- Návrh na převod položek DEC 10/2008 - Oddíl III - Komise (SEK(2008)0410 - C6-0185/2008 - 2008/2110(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG


3.  Vytvoření rámce pro činnosti zájmových skupin (lobbistů) při orgánech a institucích Evropské unie (rozprava)

Zpráva o vytvoření rámce pro činnosti zájmových skupin (lobbistů) při orgánech a institucích Evropské unie [2007/2115(INI) ] Zpravodaj: Ingo Friedrich (předchozí zpravodaj Alexander Stubb ) (A6-0105/2008 )

Ingo Friedrich uvedl zprávu.

Vystoupil Siim Kallas (místopředseda Komise) .

Vystoupili: José Javier Pomés Ruiz (navrhovatel výboru CONT), Pervenche Berès (navrhovatelka výboru ECON), Claude Turmes (navrhovatel výboru ENVI), Diana Wallis (navrhovatelka výboru JURI), Søren Bo Søndergaard (navrhovatel výboru LIBE), Philip Bradbourn za skupinu PPE-DE, Carlos Carnero González za skupinu PSE, Anneli Jäätteenmäki za skupinu ALDE, Ryszard Czarnecki za skupinu UEN, Monica Frassoni za skupinu Verts/ALE, Sylvia-Yvonne Kaufmann za skupinu GUE/NGL, Jens-Peter Bonde za skupinu IND/DEM, Andreas Mölzer nezařazený, Reinhard Rack , Richard Corbett , Luca Romagnoli , Astrid Lulling , Jo Leinen a Costas Botopoulos .

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Zita Pleštinská , Lidia Joanna Geringer de Oedenberg , Paul Rübig , Carl Schlyter a David Hammerstein .

Vystoupili: Siim Kallas a Ingo Friedrich .

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 5.11 zápisu ze dne 08.05.2008 .


4.  Bílá kniha o sportu (rozprava)

Zpráva o bílé knize o sportu [2007/2261(INI) ] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodaj: Manolis Mavrommatis (A6-0149/2008 )

Manolis Mavrommatis uvedl zprávu.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mario MAURO
místopředseda

Vystoupil Vladimír Špidla (člen Komise) .

Vystoupili: Emine Bozkurt (navrhovatelka výboru EMPL), Toine Manders , Gerardo Galeote (navrhovatel výboru REGI), Neena Gill (navrhovatelka výboru JURI), Esther De Lange (navrhovatelka výboru LIBE), Pál Schmitt za skupinu PPE-DE, Hannu Takkula za skupinu ALDE, Zdzisław Zbigniew Podkański za skupinu UEN, Jean-Luc Bennahmias za skupinu Verts/ALE, Věra Flasarová za skupinu GUE/NGL, Thomas Wise za skupinu IND/DEM, Slavi Binev nezařazený, Ivo Belet , Emine Bozkurt , Ramona Nicole Mănescu , Sebastiano (Nello) Musumeci , Doris Pack , Christa Prets , Sharon Bowles , Ryszard Czarnecki , Tadeusz Zwiefka , Richard Corbett , Grażyna Staniszewska , Christopher Heaton-Harris , který rovněž učinil prohlášení o finančních zájmech, Donato Tommaso Veraldi a Christofer Fjellner .

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Mihaela Popa , Costas Botopoulos , Toomas Savi a Antonio De Blasio .

Vystoupili: Vladimír Špidla , Manolis Mavrommatis a Martin Schulz , který poté, co si stěžoval na hluk v jednacím sále na konci rozpravy, jménem skupiny PSE vyzval předsednictvo, aby dodržovalo pětiminutové přestávky před začátkem hlasování.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 5.12 zápisu ze dne 08.05.2008 .


PŘEDSEDNICTVÍ: Martine ROURE
místopředsedkyně

°
° ° °

Předsedající vyjádřila potěšení nad ratifikací Lisabonské smlouvy litevským parlamentem.

°
° ° °

Vystoupil Jens-Peter Bonde u příležitosti své poslední účasti na hlasování.

5.  Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


5.1.  Změna rybolovných práv a finančního příspěvku stanovených v dohodě ES/Seychely * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady o uzavření dohody ve formě výměny dopisů o změnách Protokolu, kterým se na období od 18. ledna 2005 do 17. ledna 2011 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle dohody mezi Evropským společenstvím a Seychelskou republikou [KOM(2007)0664 - C6-0430/2007 - 2007/0232(CNS) ] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Josu Ortuondo Larrea (A6-0085/2008 )

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH KOMISE, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním ( P6_TA(2008)0187 )


5.2.  Sazba spotřební daně na pivo z Madeiry * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se Portugalsko opravňuje, aby uplatňovalo sníženou sazbu spotřební daně na pivo vyráběné místně v autonomní oblasti Madeira [KOM(2007)0772 - C6-0012/2008 - 2007/0273(CNS) ] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Sérgio Marques (A6-0146/2008 )

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním ( P6_TA(2008)0188 )


5.3.  Dohoda mezi Evropským parlamentem a Komisí o podmínkách uplatňování postupu projednávání ve výborech (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o uzavření interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem a Komisí o podmínkách uplatňování rozhodnutí Rady 1999/468/ES o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi ve znění rozhodnutí 2006/512/ES [C6-0009/2008 – 2008/2002(ACI) ] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodajka: Monica Frassoni (A6-0107/2008 )

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

Vystoupil László Kovács (člen Komise) .

přijat jediným hlasováním ( P6_TA(2008)0189 )


5.4.  Změna článku 81 jednacího řádu Evropského parlamentu (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o změně článku 81 jednacího řádu Evropského parlamentu [2008/2027(REG) ] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodajka: Monica Frassoni (A6-0108/2008 )

(potřebná kvalifikovaná většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním ( P6_TA(2008)0190 )


5.5.  Režimy podpor pro zemědělce (podpora pro bavlnu) * (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, pokud jde o režim podpory pro bavlnu [KOM(2007)0701 - C6-0447/2007 - 2007/0242(CNS) ] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Ioannis Gklavakis (A6-0166/2008 )

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění ( P6_TA(2008)0191 )

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat ( P6_TA(2008)0191 )


5.6.  Transatlantická hospodářská rada (hlasování)

Návrhy usnesení B6-0209/2008 , B6-0210/2008 , B6-0211/2008 , B6-0212/2008 , B6-0213/2008 a B6-0214/2008

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ RC-B6-0209/2008

(nahrazující B6-0209/2008 , B6-0210/2008 , B6-0211/2008 , B6-0212/2008 a B6-0214/2008 ):

předložen těmito poslanci:

Jonathan Evans , Elmar Brok , Corien Wortmann-Kool , James Elles , Andreas Schwab a Urszula Gacek za skupinu PPE-DE ,

Erika Mann , Peter Skinner , Jan Marinus Wiersma a Benoît Hamon za skupinu PSE ,

Annemie Neyts-Uyttebroeck a Alexander Lambsdorff za skupinu ALDE ,

Heide Rühle , Kathalijne Maria Buitenweg a Pierre Jonckheer za skupinu Verts/ALE ,

Adam Bielan a Cristiana Muscardini za skupinu UEN

(Bernard Wojciechowski je spolusignatářem svým vlastním jménem)

přijat ( P6_TA(2008)0192 )

(Návrh usnesení B6-0213/2008 se nebere v potaz.)

K hlasování vystoupili:

Erika Mann za skupinu PSE předložila ústní pozměňovací návrh k bodu 13, který byl vzat v potaz.


5.7.  Dodržování lidských práv ve světě (2007) a politika EU (hlasování)

Zpráva o výroční zprávě o dodržování lidských práv ve světě za rok 2007 a o politice EU v této oblasti [2007/2274(INI) ] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Marco Cappato (A6-0153/2008 )

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat ( P6_TA(2008)0193 )

K hlasování vystoupili:

Hannes Swoboda za skupinu PSE oznámil, že jeho skupina stáhla svůj pozměňovací návrh 3;

Marco Cappato (zpravodaj) předložil ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 7, který byl vzat v potaz;

Hélène Flautre předložila ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 22, který byl vzat v potaz.


5.8.  Mise EU ke sledování průběhu voleb: cíle, praktiky a budoucí výzvy (hlasování)

Zpráva o misích EU ke sledování průběhu voleb: cíle, praktiky a budoucí výzvy [2007/2217(INI) ] - Výbor pro zahraniční věci. Spoluzpravodajové: Véronique De Keyser a José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A6-0138/2008 )

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ

přijat ( P6_TA(2008)0194 )

K hlasování vystoupili:

Michael Gahler předložil ústní pozměňovací návrh, kterým se vkládá nový bod 6a, jenž byl vzat v potaz.


5.9.  Obchodní a hospodářské vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie (ASEAN) (hlasování)

Zpráva o obchodních a hospodářských vztazích se zeměmi jihovýchodní Asie (ASEAN) [2007/2265(INI) ] - Výbor pro mezinárodní obchod. Spoluzpravodajové: Glyn Ford a Vincenzo Aita (A6-0151/2008 )

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH USNESENÍ

přijat ( P6_TA(2008)0195 )

K hlasování vystoupili:

Glyn Ford ( zpravodaj ) před hlasováním oznámil, že stáhl svůj pozměňovací návrh 11 a požádal, aby byl pozměňovací návrh 12 považován za dodatek (předsedající oznámila, že toto této žádosti nebyly vzneseny námitky).


5.10.  Řízení populací ryb v hlubokých vodách (hlasování)

Zpráva o řízení populací ryb v hlubokých vodách [2007/2110(INI) ] - Výbor pro rybolov. Zpravodajka: Rosa Miguélez Ramos (A6-0103/2008 )

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH USNESENÍ

přijat ( P6_TA(2008)0196 )


5.11.  Vytvoření rámce pro činnosti zájmových skupin (lobbistů) při orgánech a institucích Evropské unie (hlasování)

Zpráva o vytvoření rámce pro činnosti zájmových skupin (lobbistů) při orgánech a institucích Evropské unie [2007/2115(INI) ] Zpravodaj: Ingo Friedrich (předchozí zpravodaj Alexander Stubb ) (A6-0105/2008 )

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH USNESENÍ

Vystoupil Hartmut Nassauer .

přijat ( P6_TA(2008)0197 )

K hlasování vystoupili:

Hartmut Nassauer za skupinu PPE-DE požádal, aby se o pozměňovacím návrhu 3 a bodu 10 druhé části hlasovalo jmenovitě (žádost byla schválena, i když byla předložena mimo stanovenou lhůtu);

Mario Mauro předložil ústní pozměňovací návrh k bodu 10, který nebyl vzat v potaz, jelikož s jeho přijetím nesouhlasilo více než čtyřicet poslanců;

Adina-Ioana Vălean předložila ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 3, který nebyl vzat v potaz, jelikož s jeho přijetím nesouhlasilo více než čtyřicet poslanců (Monica Frassoni se vyjádřila k tomuto výsledku);

Monica Frassoni za skupinu Verts/ALE oznámila, že její skupina stáhla pozměňovací návrh 15.


5.12.  Bílá kniha o sportu (hlasování)

Zpráva o bílé knize o sportu [2007/2261(INI) ] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodaj: Manolis Mavrommatis (A6-0149/2008 )

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH USNESENÍ

přijat ( P6_TA(2008)0198 )


6.  Složení Parlamentu

Edith Mastenbroek, Jens-Peter Bonde a Adeline Hazan oznámili písemně své vzdání se mandátů poslanců Evropského parlamentu s účinností od 30. 4. 2008, 9. 5. 2008, resp. 18. 5. 2008.

Podle čl. 4 odst. 1 jednacího řádu Parlament oznámil uvolnění mandátů a informoval o tom dotyčné členské státy.

Příslušné nizozemské orgány oznámily jmenování Jana Cremerse, kterým je nahrazena Edith Mastenbroek, poslancem Parlamentu s účinnost í od 30. 4. 2008 .

Příslušné dánské orgány oznámily jmenování Hanne Dahlové, kterou je nahrazen Jens-Peter Bonde, poslankyní Parlamentu s účinností od 9. 5. 2008.

Dokud nejsou ověřeny jejich pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedají Jan Cremers a Hanne Dahl v Parlamentu a jeho orgánech a požívají všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinili prohlášení, že nezastávají funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu.


7.  Členství ve výborech a delegacích

Na základě žádosti politických skupin PSE, UEN a IND/DEM schválil Parlament tato jmenování:

výbor CONT: Ieke van den Burg

výbor EMPL: Jan Cremers, kterým je nahrazena Emine Bozkurt

výbor LIBE: Emine Bozkurt

výbor AFCO: Hanne Dahl

delegace v Evropsko-středomořském parlamentním shromáždění: Cristiana Muscardini

Delegace pro vztahy se Švýcarskem, Islandem a Norskem a ve Smíšeném parlamentním výboru Evropského hospodářského prostoru (EHP): Hanne Dahl

Delegace pro vztahy s Izraelem: Jan Cremers.


8.  Schválení zápisu z předchozího zasedání

Zápis z předchozího zasedání byl schválen.


PŘEDSEDNICTVÍ: Luisa MORGANTINI
místopředsedkyně

9.  Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu podle čl. 163 odst. 3 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

Zpráva Ioannis Gklavakis - A6-0166/2008 : Katerina Batzeli

Transatlantická hospodářská rada - RC-B6-0209/2008 : Syed Kamall

Zpráva Marco Cappato - A6-0153/2008 : Milan Horáček , Tunne Kelam , Dimitar Stoyanov

Zpráva Véronique De Keyser a José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra - A6-0138/2008 : Martin Callanan

Zpráva Glyn Ford a Vincenzo Aita - A6-0151/2008 : Syed Kamall

Zpráva Ingo Friedrich - A6-0105/2008 : Carlo Fatuzzo , Christopher Heaton-Harris , Daniel Hannan , Othmar Karas

Zpráva Manolis Mavrommatis - A6-0149/2008 : Czesław Adam Siekierski , Christopher Heaton-Harris , Ewa Tomaszewska , Christopher Beazley , Hannu Takkula , Othmar Karas .


10.  Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct “, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes) “. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

°
° ° °

Karl-Heinz Florenz oznámil, že byl přítomen na dnešním zasedání, neúčastnil se však hlasování.


11.  Rozhodnutí o určitých dokumentech

Postoupeno výboru

výbor IMCO

- Revidovaný návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel (KOM(2007)0817 - C6-0008/2008 - 2005/0283(COD ))

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE, TRAN, IMCO


12.  Předání textů přijatých během zasedání

Podle čl. 172 odst. 2 jednacího řádu bude zápis z dnešního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku následujícího zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou přijaté texty ihned předány institucím a orgánům , které jsou v textech jmenovány.


13.  Termíny příštích zasedání

Příští zasedání se budou konat od 19.5.2008 do 22.5.2008 .


14.  Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Zasedání skončilo v 12:25.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

generální tajemník

předseda

Poslední aktualizace: 9. června 2008Právní upozornění