Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

BETÄNKANDE     
PDF 77k
4 juli 1997
PE 221.085\slutlig A4-0243/97
om förslag till rådets direktiv om avgifter på tunga godstransporter för användningen av vissa infrastrukturer (KOM(96)0331 - C4-0027/97 - 96/0182(SYN))
Utskottet för transport och turism
Föredragande: Georg Jarzembowski
I en skrivelse av den 28 januari 1997 begärde rådet i enlighet med artikel 75 och 189c i EG-fördraget att parlamentet skulle yttra sig över förslaget till rådets direktiv om avgifter på tunga godstransporter för användningen av vissa infrastrukturer.
 A. FÖRSLAG TILL RÄTTSAKT FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 B. MOTIVERING
 YTTRANDE

 I en skrivelse av den 28 januari 1997 begärde rådet i enlighet med artikel 75 och 189c i EG-fördraget att parlamentet skulle yttra sig över förslaget till rådets direktiv om avgifter på tunga godstransporter för användningen av vissa infrastrukturer.

Vid plenarsammanträdet den 29 januari 1997 tillkännagav parlamentets ordförande att han hänvisat detta förslag till utskottet för transport och turism som utsetts till ansvarigt utskott och till utskottet för ekonomi, valutafrågor och industripolitik och utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentskydd som utsetts till rådgivande utskott.

Vid utskottssammanträdet den 24 juli 1996 utsåg utskottet för transport och turism Georg Jarzembowski till föredragande.

Vid utskottssammanträdena den 29 oktober 1996, den 20 januari, den 18 mars, den 20 maj och den 3 juli 1997 behandlade utskottet för transport och turism kommissionens förslag och förslaget till betänkande.

Vid det sistnämnda sammanträdet godkände utskottet förslaget till lagstiftningsresolution med 30 röster för, 1 röst mot och 1 nedlagd röst.

Följande deltog i omröstningen: Lüttge (ordförande), Jarzembowski (föredragande), Balfe (suppleant för Baldarelli), Camisón Asensio, Castriucm, Cornelissen, Cunningham (suppleant för Simpson), Donnay, Ferber (suppleant för Ferri), González Triviño, Grosch, Koch, Langenhagen, Le Rachinel, Linser, McIntosh, Megahy, Morris (suppleant för Aparicio Sánchez), Paasio (suppleant för Klironomos), Piecyk, Rehder (suppleant för Schlechter), Santini (suppleant för Danesin), Sarlis, Schierhuber (suppleant för Sisó Cruellas), Schmidbauer, Seal, Sindal, Stenmarck, Stockmann (suppleant för Swoboda), van Dijk, van der Waal och Watts.

Yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentskydd bifogas detta betänkande.

Utskottet för ekonomi, valutafrågor och industripolitik beslutade vid sitt sammanträde den 26 februari 1997 att inte avge något yttrande.

Betänkandet ingavs den 4 juli 1997.

Fristen för ändringsförslag till detta betänkande kommer att anges i förslaget till föredragningslista för den sammanträdesperiod vid vilken det skall behandlas.


 A. FÖRSLAG TILL RÄTTSAKT FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Förslag till rådets direktiv om avgifter på tunga godstransporter för användningen av vissa infrastrukturer (KOM(96)0331 - C4-0027/97 - 96/0182(SYN))

Förslaget godkänns med följande ändringar:

Kommissionens förslag(1)

Parlamentets ändringsförslag

(Ändringsförslag 1)
Stycke 2a i ingressen (nytt)

2a. Med Europaparlamentets resolution av den 30 januari 1997 om internalisering av transportens externa kostnader (betänkande av Schmidbauer) erkänns principen om påföring av de externa kostnaderna. I det här avseendet krävs också att kommissionen snarast påvisar de externa kostnaderna för de enskilda transportsätten, för att möjliggöra att de externa kostnaderna kan påföras alla transportsätt samtidigt. Kommissionen uppmanas att lägga fram ett sådant förslag inom ett år. På grund av detta förhållande är det i samband med den här rättsakten för närvarande bara möjligt att göra en tydlig differentiering efter fordonens väg- och avgasbelastning beträffande bestämmelserna om vägtrafikavgifter, vilket framgår av bilaga III.

(Ändringsförslag 2)
Stycke 3 i ingressen

3. Medlemsstaterna bör säkerställa att den inre marknaden fungerar och undvika hinder för den fria rörelsen för varor eller tjänster inom gemenskapen. Om den inre marknaden på transportområdet skall fungera krävs en harmonisering av konkurrensvillkoren på vägtransportområdet genom minskning av oberättigade skillnader i nivåerna för transportrelaterade avgifter, inklusive skatter och andra relevanta avgiftsformer. Fordonsskatter och trafikavgiftssatser bör därför fastställas inom en maximi- och miniminivå.

3. Medlemsstaterna bör säkerställa att den inre marknaden fungerar och undvika hinder för den fria rörelsen för varor eller tjänster inom gemenskapen. Om den inre marknaden på transportområdet skall fungera krävs en harmonisering av konkurrensvillkoren på vägtransportområdet genom minskning av oberättigade skillnader i nivåerna för transportrelaterade avgifter, inklusive skatter och andra relevanta avgiftsformer. Därför bör fordonsskatter inte fastställas under vissa miniminivåer och trafikavgiftssatser bör fastställas inom en maximi- och miniminivå.

(Ändringsförslag 3)
Tredje beaktandet a i ingressen (nytt)

med beaktande av Alpkonventionen,

(Ändringsförslag 4)
Stycke 4a i ingressen (nytt)

4a. Det vore även lämpligt att överväga en omfattande omfördelning av transportsätten och framför allt en analytisk omplanering av godstransporter på väg.

(Ändringsförslag 5)
Stycke 9 i ingressen

9. Minimiskattesatser för fordonsskatter behöver inte tillämpas i medlemsstater där ett system med trafikavgifter används.

(utgår)

(Ändringsförslag 6)
Stycke 11 och 12 i ingressen

11. Viss lokal inhemsk transportverksamhet med en liten inverkan på gemenskapens transportmarknad har för närvarande nedsatta fordonsskattesatser. Medlemsstaterna bör för att säkerställa en smidig övergång bemyndigas tillåta tillfälliga undantag från minimiskattesatserna.

11. Viss lokal inhemsk transportverksamhet med liten inverkan på gemenskapens transportmarknad har för närvarande nedsatta skattesatser och medlemsstaterna bör därför tillåtas att tillämpa nedsatta skattesatser eller undantag från fordonsskatt för fordon vars användning sannolikt inte kan inverka på gemenskapens transportmarknad.

12. Medlemsstaterna bör tillåtas att tillämpa nedsatta skattesatser eller undantag från fordonsskatt för fordon vars användning sannolikt inte kan inverka på gemenskapens transportmarknad.

(Ändringsförslag 7)
Stycke 14 i ingressen

14.Bestämningen av "känsliga vägsträckor" bör göras av kommissionen genom ett förfarande med en rådgivande kommitté som består av företrädare för medlemsstaterna. Tillgången till alternativ i form av lämplig service genom andra transportsätt bör vara en nödvändig förutsättning för att en vägsträcka skall kunna bedömas som känslig.

14. Bestämningen av "känsliga vägsträckor" respektive "känsliga områden" bör göras av kommissionen genom ett särskilt förfarande under medverkan av företrädare för medlemsstaterna och företrädare för de berörda områdena. I samband härmed bör hänsyn tas till tillgången till lämplig service genom andra transportsätt, såsom järnvägar och kombinerade transporter. Resultatet av bestämningsförfarandet skall införas i det kommissionsförslag som anges i det nya stycket 2a i ingressen.

(Ändringsförslag 8)
Stycke 16 i ingressen

16. Trafikavgiftssatserna bör grunda sig på hur länge infrastrukturen ifråga används och ligga så nära de faktiska kostnaderna som orsakas av vägfordonen som möjligt. Detta bör fullföljas i ett kortsiktigt perspektiv genom införandet av en begränsad differentiering av satserna i enlighet med den skada som sker på infrastrukturen och miljön.

16. Trafikavgiftssatserna bör grunda sig på hur länge infrastrukturen ifråga används och ligga så nära de faktiska kostnaderna som orsakas av vägfordonen som möjligt. Detta bör fullföljas i ett kortsiktigt perspektiv genom införandet av en differentiering av satserna i enlighet med den skada som sker på infrastrukturen och miljön. Det bör vara möjligt att göra en differentiering av satserna för användning av infrastrukturen under rusningstid, nattetid eller under andra nyckeltider.

(Ändringsförslag 9)
Stycke 17 i ingressen

17. För att säkerställa att trafikavgifter och vägtullar tillämpas enhetligt bör vissa regler fastställas för hur dessa får tillämpas, som till exempel vilka egenskaper hos infrastrukturen som sådana trafikavgifter och vägtullar kan tillämpas på, vilka infrastruktur- och externa kostnadselement som avgiftssatserna kan täcka samt maximi- och miniminivåerna för vissa avgiftssatser. Vad gäller vägtullar, kan satserna också innehålla en räntabilitetsfaktor för investerat kapital liknande den som är tillämplig på liknande investeringsprojekt.

17. För att säkerställa att trafikavgifter och vägtullar tillämpas enhetligt skall vissa regler fastställas för hur dessa får tillämpas, som till exempel vilka egenskaper hos infrastrukturen som sådana trafikavgifter och vägtullar kan tillämpas på och vilka infrastrukturelement som avgiftssatserna kan täcka. Vad gäller vägtullar, kan satserna också innehålla en räntabilitetsfaktor för investerat kapital liknande den som är tillämplig på liknande investeringsprojekt.

(Ändringsförslag 10)
Stycke 18 i ingressen

18. I detta sammanhang bör två eller flera medlemsstater få samarbeta för att införa ett gemensamt system för trafikavgifter, förutsatt att systemet uppfyller några ytterligare villkor

18. Territorialitetsprincipen bör gälla. I detta sammanhang bör två eller flera medlemsstater få samarbeta för att införa ett gemensamt system för trafikavgifter, förutsatt att systemet uppfyller några ytterligare villkor.

(Ändringsförslag 11)
Artikel 6.1 första stycket

1. Oavsett strukturen på de skatter som anges i artikel 3 skall medlemsstaterna bestämma skattesatserna så att ingen skattesats för någon fordonskategori, eller underkategori som anges i bilaga I, är lägre än den minimiskattesats eller högre än den maximiskattesats som fastställs i den bilagan.

1. Oavsett strukturen på de skatter som anges i artikel 3 skall medlemsstaterna bestämma skattesatserna så att ingen skattesats för någon fordonskategori, eller underkategori som anges i bilaga I, är lägre än den minimiskattesats som fastställs i den bilagan.

(Ändringsförslag 12)
Artikel 6.1 andra stycket

Medlemsstaterna kan emellertid ta ut fordonsskatter som är lägre än dessa minimiskattesatser under förutsättning att de tillämpar ett system för trafikavgifter i enlighet med detta direktiv.

(utgår)

(Ändringsförslag 13)
Artikel 6.1a (ny)

1a. Minimisatserna och de faktiskt fastställda skattesatserna skall revideras den 1 januari 2001 och därefter vartannat år. Kommissionen skall föreslå de anpassningar som är nödvändiga med avseende på en fortsatt harmonisering och en minskning respektive ett avskaffande av fordonsbeskattningen, som skall antas av rådet i enlighet med det förfarande som föreskrivs i EG-fördraget.

(Ändringsförslag 14)
Artikel 7.2 första stycket

2. Vägtullar och trafikavgifter skall endast erläggas av dem som använder broar, tunnlar, bergspass, känsliga vägsträckor; och motorvägar eller andra flerfiliga vägar av motorvägskaraktär.

2. Vägtullar och trafikavgifter skall endast erläggas av dem som använder broar, tunnlar, bergspass och motorvägar eller andra flerfiliga vägar av motorvägskaraktär. Trafikavgifter behöver inte erläggas för motorvägar i stadsområden.

(Ändringsförslag 15)
Artikel 7.2 första stycket a (nytt)

Vägtrafikavgifterna sänks med 50 % för fordon som är registrerade i avlägset belägna områden.

(Ändringsförslag 16)
Artikel 7.6 första stycket

6. Trafikavgifter, inklusive administrativa kostnader, skall av den berörda medlemsstaten från den 1 januari 1998 bestämmas för alla fordonskategorier till ett belopp motsvarande mellan 50 % och 100 % av de maximisatser som fastställts i bilaga III för de skilda fordonskategorierna enligt bilaga II och III. Oavsett vilket belopp som väljs, skall satserna för de individuella fordonskategorierna stå i samma förhållande till varandra som maximisatserna i bilaga III.

6. Trafikavgifter, inklusive administrativa kostnader, skall av den berörda medlemsstaten från den 1 januari 1998 bestämmas för alla fordonskategorier till ett belopp motsvarande mellan 50 % och 100 % av de maximisatser som fastställts i bilaga III. Oavsett vilket belopp som väljs, skall satserna för de individuella fordonskategorierna stå i samma förhållande till varandra som maximisatserna i bilaga III.

(Ändringsförslag 17)
Artikel 7.8

8. Vägtullsatser skall fastställas så att intäkterna härav inte överskrider kostnaderna för byggande och hantering samt utveckling av den berörda infrastrukturen plus en räntabilitet motsvarande den som gäller för liknande investeringsprojekt. Dessutom kan medlemsstaten också lägga till en extern kostnadskomponent som speglar de motsvarande externa kostnaderna, upp till ett maximibelopp av 0,03 ecu per kilometer.

8. Vägtullarna skall fastställas så att intäkterna härav inte överskrider kostnaderna för byggande och hantering samt utveckling av den berörda infrastrukturen, plus en räntabilitet motsvarande den som gäller för liknande investeringsprojekt. I det särskilda fallet med Brenner-motorvägen kan rådet i enlighet med det förfarande som förskrivs i EG-fördraget bemyndiga de berörda medlemsstaterna att höja vägtullarna med en kostnadskomponent som bidrar till att genomföra och bibehålla en hållbar trafikfördelning i alpregionen. Härvid skall hänsyn tas till principen i första meningen.

(Ändringsförslag 18)
Artikel 7.9

9. I enlighet med det förfarande som fastställts i artikel 10 får medlemsstaterna bemyndigas att ta ut externa kostnader på känsliga vägsträckor, utöver de nivåer som fastställs i punkt 8, efter att ha företett en motivering enligt artikel 9.1. Den externa kostnadskomponenten får under inga förhållanden överstiga 0,5 ecu per kilometer.

(utgår)

På känsliga vägsträckor där inga vägtullar debiteras får medlemsstaterna, i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 10, bemyndigas införa en särskild dygnsavgift för externa kostnader, grundad på en motivering enligt artikel 9.1, uppgående till maximalt 15 ecu per dygn.

(Ändringsförslag 19)
Artikel 7.10

10. Identifieringen av känsliga vägsträckor som avses i punkterna 3 och 9 i denna artikel skall ske i enlighet med det förfarande som fastställts i artikel 10 och i överensstämmelse med de kriterier som anges i artikel 9.2.

(utgår)

(Ändringsförslag 20)
Artikel 8.2 a

a) De gemensamma trafikavgifterna skall fastställas av de deltagande medlemsstaterna på nivåer som inte är högre än maximisatserna eller lägre än minimisatserna för de satser som anges i artikel 7.6, 7.7 och 7.9.

a) De gemensamma trafikavgifterna skall fastställas av de deltagande medlemsstaterna på nivåer som inte är högre än maximisatserna eller lägre än minimisatserna för de satser som anges i artikel 7.6 och 7.7.

(Ändringsförslag 21)
Artikel 9

1. Vid klassificeringen av känsliga vägsträckor och fastställandet av de avgifter som är tillämpliga på dem i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 10 skall medlemsstaterna förse kommissionen med all relevant information och med motivering för de föreslagna avgifterna. Motiveringen för de föreslagna avgifterna skall omfatta metoden och beräkningen som har använts för att fastställa satserna, åtgärder som vidtagits för att minska relevanta externa kostnader från alla väganvändare i området samt åtgärder som vidtagits för bekämpning av luftföroreningar från alla källor i området.

(utgår)

2. De kriterier som skall tillämpas för bestämningen av känsliga vägsträckor är de som används för bedömning om en motorväg är överbelastad, om trafiken på den på ett betydelsefullt sätt bidrar till dålig luftkvalitet eller till att bullerstandarderna överskrids i dess närhet, i synnerhet i zoner och tätbebyggelse som definierats på basis av artikel 2 i direktiv ( ) om utvärdering och säkerställande av luftkvaliteten. Kompletterande villkor som skall uppfyllas är: tillgång till motsvarande servicekvalitet genom andra transportsätt i området, särskilt i fråga om fri och ickediskriminerande tillgång till infrastruktur för bemyndigade transportörer, samt förekomsten av åtgärder för bekämpning av luftföroreningar från alla källor i området.

(Ändringsförslag 22)
Artikel 10.1

1. Kommissionen skall biträdas av den rådgivande kommitté som inrättats enligt beslut 65/270/EEG av den 13 maj 1965 och vars ordförande är en företrädare för kommissionen.

1. Kommissionen skall vid genomförandet av artikel 6.4 biträdas av den rådgivande kommitté som inrättats enligt beslut 65/270/EEG av den 13 maj 1965 och vars ordförande är en företrädare för kommissionen.

(Ändringsförslag 23)
Artikel 13.1

1. Medlemsstaterna skall senast den 1 juni 1999 delge kommissionen den information som denna behöver för att kunna utarbeta rapporten.

1. Medlemsstaterna skall senast den 1 juni 1999 delge kommissionen den information som denna behöver för att kunna utarbeta rapporten. I denna information skall också ingå upplysningar om kostnadstäckningsgraden för vägtrafiken enligt fordons- och vägkategori.

(Ändringsförslag 24)
BILAGA I
Hela bilaga I utgår och ersätts av följande tabell:
BILAGA I
Minimiskatt för motorfordon (i ecu/år)
!!! The following table cannot be reproduced in HTML - Please refer to the WP or the PDF version !!!
(Ändringsförslag 25)
BILAGA II
Bilaga II utgår

4 eller 5 axlar

2 500

2 000

1 500

(Ändringsförslag 26)
BILAGA III
Hela bilaga III utgår och ersätts av följande tabell:
BILAGA III
Maximibelopp för årliga trafikavgifter (i ecu/år)

Fordonskategorier

2, 3 eller 6 axlar

Euro 0

2 000

Euro I

1 500

Euro II och bättre

1 000

Lagstiftningsresolution med Europaparlamentets yttrande över förslaget till rådets förordning om avgifter på tunga godstransporter för användningen av vissa infrastrukturer (KOM(96)0331 - C4-0027/97 - 96/0182(SYN))

(Samarbetsförfarandet - första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

- med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(96)0331 - 96/0182(SYN))(2),

- efter att ha hörts av rådet i enlighet med artikel 75 och 189c i EG-fördraget (C4-0027/97),

- med beaktande av artikel 58 i arbetsordningen,

- med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentskydd (A4-0243/97).

1. Parlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet,

2. uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed, i enlighet med artikel 189a andra stycket i EG-fördraget,

3. uppmanar rådet att införliva parlamentets ändringar i den gemensamma ståndpunkt som rådet skall anta i enlighet med artikel 189c a i EG-fördraget,

4. begär att medlingsförfarandet inleds om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt,

5. uppmanar rådet att på nytt höra parlamentet om det har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag,

6. uppdrar åt sin ordförande att vidarebefordra detta yttrande till rådet och kommissionen.

(1)() EGT nr C 59, 26.2.1997, s. 9.
(2)() EGT nr C 59, 26.2.1997, s. 9.


 B. MOTIVERING

I. Allmän motivering

Rådets direktiv 93/89/EEG av den 25 oktober 1993 om medlemsstaternas tillämpning av skatter på vissa fordon som används för godstransporter på väg och tullar och avgifter för användningen av vissa infrastrukturer (EGT nr L 279, 12.11.1993, s. 32) annullerades av Europeiska gemenskapernas domstol den 5 juli 1995 på grund av att Europaparlamentets deltagande var bristfälligt. Domstolen har emellertid av rättssäkerhetsskäl upprätthållit direktivets verkliga effekter tills ett nytt direktiv har antagits på vederbörligt sätt av rådet. Avsikten med det förslag till direktiv som kommissionen nu har lagt fram är därför att skapa en ny rättslig grund för beskattningen av transportfordon och ta ut vägtullar och trafikavgifter.

Direktiv 93/89/EEG som annullerades av domstolen hade i huvudsak följande innehåll:

- (låga) minimisatser för fordonsskatt,

- möjligheten för medlemsstaterna att behålla eller införa avståndsrelaterade motorvägsavgifter, vars storlek beror på kostnader för byggande, hantering och ytterligare utbyggnad av det berörda vägnätet,

- alternativt möjligheten för medlemsstaterna att införa tidsrelaterade vägtrafikavgifter, vars storlek inte får överstiga beloppet 1 250 ecu per år.

Det förslag till direktiv som nu föreligger sträcker sig avsevärt längre än det ursprungliga direktivet och innehåller i huvudsak följande:

- Minimisatser och maximisatser skall fastställas för fordonsskatten.

- Minimisatserna för fordonsskatt kan underskridas av en medlemsstat om den tillämpar ett system med trafikavgifter som motsvarar bestämmelserna i direktivet.

- Tidsrelaterade vägtrafikavgifter skall i framtiden få tas ut med hänsyn till ett transportfordons så kallade vägskadeklass (minst 12 ton tillåten totalvikt) och dess utsläppsförhållanden enligt en skala från 750 till 2 000 ecu per år.

- Vägtullarna skall kunna höjas med en avgiftskomponent för att täcka externa kostnader, särskilt på så kallade "känsliga vägsträckor".

II. Motivering av ändringsförslagen

1. Fordonsskatten

Det system för fordonsskattesatser som kommissionen har föreslagit är alldeles för komplicerat och bör därför förenklas. Dessutom bör kommissionen avstå från maximisatser för att uppnå enighet med rådet. Härav följer ändringsförslag nr 2, 11 och 24.

Minimiskattesatserna bör emellertid ändå utformas så att de tar hänsyn till fordonens väg- och avgasbelastning, så att de därmed uppmuntrar till köp av mer miljövänliga fordon (se i detta avseende punkt 18 i Europaparlamentets resolution av den 30 januari 1997 om internalisering av transportens externa kostnader). Det system för fordonsskatten som nu föreslagits föreskriver därför att minimiskattesatserna för Euro I och Euro II bör ligga på 80 % av minimiskattesatserna för icke-Eurofordon. Härav följer också ändringsförslag nr 24.

Vidare kommer det inte att vara möjligt att underskrida minimisatserna för fordonsskatterna (i de fall vägtrafikavgifter tas ut) för att säkerställa att konkurrensvillkoren är så enhetliga som möjligt i unionen. Se ändringsförslag nr 5 och 12.

Slutligen införs en revideringsklausul som föreskriver att minimiskattesatserna skall avskaffas eller revideras år 2001, samtidigt som maximisatserna för vägtrafikavgifterna ses över. Se ändringsförslag nr 13.

2. Vägtullarna och trafikavgifterna

Det system som kommissionen har föreslagit för vägtrafikavgifterna förenklas också så att det blir lättare att tillämpa dem i praktiken. Det nya förslaget tar ändå hänsyn till fordonens väg- och avgasbelastning (se med anledning härav punkt 22 i ovannämnda resolution). Det nya systemet med årliga maximisatser innebär dessutom en rimlig ökning av satserna efter fem år. För användningen av motorvägar i stadsområden införs en förtydligande regel. Härav följer ändringsförslag nr 14, 16, 24 och 25.

Inbegripandet av en avgiftskomponent för att täcka externa kostnader i vägtullarna tillbakavisas för tillfället eftersom den vitbok om internalisering av trafikens externa kostnader som kommissionen skall utarbeta och den omfattande undersökningen för att påvisa de externa kostnaderna för varje enskilt transportmedel som parlamentet har begärt ännu inte är avslutade (se särskilt punkterna 1, 3, 10, 25 och 26 i ovannämnda resolution). Kommissionen uppmanas att inom ett år lägga fram den begärda rapporten om påvisandet av de externa kostnaderna för alla transportsätt och dess konsekvenser. Härav följer ändringsförslag nr 1, 9, 17 och 18.

Införandet av "känsliga sträckor" respektive "känsliga områden" och de höjningar av vägtullarna som kommissionen planerar i samband härmed kan inte komma i fråga för tillfället eftersom det ännu inte finns några specifika bestämmelser för definiering av vilka vägkorridorer som ur miljösynpunkt är särskilt belastade. Dessutom måste "känsliga sträckor" och "känsliga områden" fastställas genom gemenskapslagstiftningen (se punkt 23 i ovannämnda resolution). Klargörandet av dessa frågor bör tas med av kommissionen i den begärda rapporten som nämndes i föregående stycke. För det särskilda fallet med Brenner-motorvägen föreslås möjligheten att tillämpa en specialbestämmelse som är anpassad till de speciella förhållandena i alpregionen. Härav följer ändringsförslag nr 7, 14, 18, 19, 20, 21, och 22.

23 maj 1997


 YTTRANDE

(artikel 147 i arbetsordningen)

till utskottet för transport och turism

om förslag till rådets direktiv om avgifter på tunga godstransporter för användningen av vissa infrastrukturer (KOM(96)0331 - C4-0027/97 - 96/0182(SYN)) (betänkande av Jarzembowski)

Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentskydd

Föredragande: Gianni Tamino

ÄRENDETS GÅNG

Vid utskottssammanträdet den 17 december 1996 utsåg utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentskydd Gianni Tamino till föredragande.

Vid utskottssammanträdena den 16 april och den 21 maj 1997 behandlade utskottet förslaget till yttrande.

Vid det sistnämnda sammanträdet antog utskottet nedanstående slutsatser med 18 röster för och 5 röster mot.

Följande deltog i omröstningen: Dybkjær (suppleant för ordföranden), Lannoye (vice ordförande), Tamino (föredragande), Blokland, Breyer, Correia (suppleant för Apolinário), Flemming, Graenitz, Grossetête, Hautala (suppleant för McKenna), Hulthén, Jackson, Kirsten Jensen, Kuhn, Lange (suppleant för Bowe), Needle, Pollack, Riis-Jørgensen (suppleant för Eisma), Roth-Behrendt, Schleicher, Virgin, White och Whitehead.

Inledning

Det föreslagna direktivet avser att ersätta direktiv (EEG) nr 93/89 (även kallat Eurovignettdirektivet), som annullerades av Europeiska gemenskapernas domstol den 5 juli 1995(1) på grund av förfarandemässiga oegentligheter. Eurovignettdirektivets bestämmelser kommer att gälla till ny gemenskapslagstiftning i frågan antagits för att undvika ett rättsligt tomrum.

Innehållet i kommissionens förslag

Kommissionens dokument är det första konkreta resultatet av några av idéerna som lades fram i grönboken om "Korrekta och effektiva priser på transportområdet"(2). Förslaget syftar till att säkerställa ett bättre samband mellan vägavgifter och nyttjandegrad samt det använda fordonet. Kommissionen vill uppnå detta mål genom mer differentierade fordonsskatter och trafikavgifter.

Huvuddragen i direktivet är:

- Införandet av större differentiering av satserna för årliga fordonsskatter och trafikavgifter för individuella fordonskategorier i relation till de kostnader de förorsakar.

- Ändring av bestämmelserna rörande fordonsskatter, trafikavgifter och vägtullar i syfte att framhäva användningen och därigenom närma sig territorialitetsprincipen vid avgifter för väganvändningen.

- Ytterligare harmonisering av fordonsskatternas och avgifternas struktur och nivåer över hela gemenskapen.

- Införandet av möjligheter till en extern kostnadskomponent för vägtullar och trafikavgifter.

- Införandet av konceptet "känsliga vägsträckor" för vilka en större kostnadskomponent kan tas ut.

- Särskilda krav för trafikavgifter för kortare perioder som syftar till att uppmuntra en utveckling mot marginalkostnadsavgifter.

Slutsatser

• Det föreslagna direktivet är ett steg på vägen mot effektivare och finjusterad prissättning på tunga godstransporter i EU och kommer att underlätta tillämpningen av territorialitetsprincipen.

• Direktivet bör hänvisa till alla fyra huvudsakliga orsaker till externa kostnader från transporter så som de beskrivs i grönboken "Korrekta och effektiva priser på transportområdet", nämligen trafikbelastning, luftföroreningar, buller och olyckor.

• Det skulle vara lämpligt om direktivet - i samband med känsliga områden - hänvisade till Alpkonventionen och de särskilda förhållandena i detta område.

• Begreppet "känsliga vägsträckor" bör utvidgas till "känsliga områden" för att inte flytta trafik från vägsträckor som definierats som "känsliga" till ännu sårbarare och mindre säkra vägar i de berörda området, exempelvis är hela Alpområdet ett sådant känsligt område.

• Regionala företrädare från de berörda områdena har en viktig roll och kan ge viktiga bidrag till förfarandet för att definiera känsliga vägsträckor och områden. Dessutom bör vägtullsatsen ta hänsyn till den skada de berörda regionerna lider och inkomster från vägtullar i dessa regioner.

• Direktivet bör även införa möjligheten att differentiera avgifterna för när användningen av infrastrukturen sker och de extra kostnader detta medför (till exempel nattetid och rusningstider).

• Direktivet bör i första hand endast upprätta miniminivåer (och inga maximinivåer) för avgifter i syfte att möjliggöra för medlemsstaterna att ta tillbaka hela kostnaden för vägtransporter. Principen om territorialitet måste tillämpas på ett icke-diskriminerande sätt utan hinder av gränser.

Kommissionens förslag

Parlamentets ändringsförslag

(Ändringsförslag 1)
Tredje beaktandet a i ingressen (nytt)

med beaktande av Alpkonventionen,

(Ändringsförslag 2)
Stycke 3 i ingressen

3. Medlemsstaterna bör säkerställa att den inre marknaden fungerar och undvika hinder för den fria rörelsen för varor eller tjänster inom gemenskapen. Om den inre marknaden på transportområdet skall fungera krävs en harmonisering av konkurrensvillkoren på vägtransportområdet genom minskning av oberättigade skillnader i nivåerna för transportrelaterade avgifter, inklusive skatter och andra relevanta avgiftsformer. Fordonsskatter och trafikavgiftssatser bör därför fastställas inom en maximi- och miniminivå.

3. Medlemsstaterna bör säkerställa att den inre marknaden fungerar och undvika hinder för den fria rörelsen för varor eller tjänster inom gemenskapen. Om den inre marknaden på transportområdet skall fungera krävs en harmonisering av konkurrensvillkoren på vägtransportområdet genom minskning av oberättigade skillnader i nivåerna för transportrelaterade avgifter, inklusive skatter och andra relevanta avgiftsformer samt i sociala villkor för chaufförer. Vad gäller fordonsskatter och trafikavgiftssatser bör därför vissa miniminivåer gälla.

(Ändringsförslag 3)
Stycke 3 i ingressen

3. Medlemsstater bör säkerställa att den inre marknaden fungerar och undvika hinder för den fria rörelsen för varor eller tjänster inom gemenskapen. Om den inre marknaden på transportområdet skall fungera krävs en harmonisering av konkurrensvillkoren på vägtransportområdet genom minskning av oberättigade skillnader i nivåerna för transportrelaterade avgifter, inklusive skatter och andra relevanta avgiftsformer. Fordonsskatter och trafikavgiftssatser bör därför fastställas inom en maximi- och miniminivå.

3. Medlemsstater bör säkerställa att den inre marknaden fungerar och undvika hinder för den fria rörelsen för varor eller tjänster inom gemenskapen. Om den inre marknaden på transportområdet skall fungera krävs en harmonisering av konkurrensvillkoren på vägtransportområdet genom minskning av oberättigade skillnader i nivåerna för transportrelaterade avgifter, inklusive skatter och andra relevanta avgiftsformer. Fordonsskatter och trafikavgiftssatser bör därför fastställas med en miniminivå.

(Ändringsförslag 4)
Stycke 9 i ingressen

9. Minimiskattesatser för fordonsskatter behöver inte tillämpas i medlemsstater där ett system med trafikavgifter används.

(utgår)

(Ändringsförslag 5)
Stycke 14 i ingressen

14. Bestämningen av "känsliga vägsträckor" bör göras av kommissionen genom ett förfarande med en rådgivande kommitté som består av företrädare för medlemsstaterna. Tillgången till alternativ i form av lämplig service genom andra transportsätt bör vara en nödvändig förutsättning för att en vägsträcka skall kunna bedömas som känslig.

14. Bestämningen av "känsliga områden" bör föreslås av kommissionen genom ett förfarande med en rådgivande kommitté som består av företrädare för medlemsstaterna liksom av företrädare för de berörda områdena. Tillgången till lämplig service i form av mer hållbara transportsätt, såsom järnvägar och kombinerade transporter, bör utvecklas mer intensivt.

(Ändringsförslag 6)
Stycke 16 i ingressen

16. Trafikavgiftssatserna bör grunda sig på hur länge infrastrukturen ifråga används och ligga så nära de faktiska kostnaderna som orsakas av vägfordonen som möjligt. Detta bör fullföljas i ett kortsiktigt perspektiv genom införandet av en begränsad differentiering av satserna i enlighet med den skada som sker på infrastrukturen och miljön.

16. Trafikavgiftssatserna bör grunda sig på hur länge infrastrukturen ifråga används och ligga så nära de faktiska kostnaderna som orsakas av vägfordonen som möjligt. Detta bör fullföljas i ett kortsiktigt perspektiv genom införandet av en begränsad differentiering av satserna i enlighet med den skada som sker på infrastrukturen och miljön. Det bör vara möjligt att differentiera satserna för användning av infrastruktur under rusningstid, nattetid och vid andra viktiga tider.

(Ändringsförslag 7)
Stycke 17 i ingressen

17. För att säkerställa att trafikavgifter och vägtullar tillämpas enhetligt bör vissa regler fastställas för hur dessa får tillämpas, som till exempel vilka egenskaper hos infrastrukturen som sådana trafikavgifter och vägtullar kan tillämpas på, vilka infrastruktur- och externa kostnadselement som avgiftssatserna kan täcka samt maximi- och miniminivåerna för vissa avgiftssatser. Vad gäller vägtullar, kan satserna också innehålla en räntabilitetsfaktor för investerat kapital liknande den som är tillämplig på liknande investeringsprojekt.

17. För att säkerställa att trafikavgifter och vägtullar tillämpas enhetligt bör vissa regler fastställas för hur dessa får tillämpas, till exempel att de skall tillämpas enligt samma grunder på hela infrastrukturen för vägar i syfte att inte överföra transporter till mer sårbara och mindre säkra vägar, de infrastruktur- och externa kostnadselement som avgiftssatserna kan täcka samt miniminivåerna för vissa avgiftssatser. Vad gäller vägtullar kan satserna också beakta den skada som drabbade regioner lider, och återbetalning av kapital till dessa regioner.

(Ändringsförslag 8)
Stycke 17a i ingressen (nytt)

17a. De medel som samlas in skall användas för att främja miljövänlig rörlighet och för att minska de externa kostnader som uppstått till följd av vägtrafiken.

(Ändringsförslag 9)
Stycke 18 i ingressen

18. I detta sammanhang bör två eller flera medlemsstater få samarbeta för att införa ett gemensamt system för trafikavgifter, förutsatt att systemet uppfyller några ytterligare villkor.

18. Territorialitetsprincipen bör gälla. I detta sammanhang bör två eller flera medlemsstater få samarbeta för att införa ett gemensamt system för trafikavgifter, förutsatt att systemet uppfyller några ytterligare villkor.

(Ändringsförslag 10)
Artikel 2 -a (ny)

a) infrastruktur: vägkonstruktionen (hårdvaran) liksom organisationen (mjukvaran) för att göra vägens användning möjlig och säkrare,

(Ändringsförslag 11)
Artikel 2a (ny)

a) väg: allmän väg, som är utformad och byggd för användning av motorfordon,

(Ändringsförslag 12)
Artikel 2 g

g) känsliga vägsträckor: del av infrastruktur där vägtullar eller trafikavgifter kan tas ut i enlighet med artikel 7.2 som uppfyller de kriterier som nämns i artikel 9.2 och som har definierats i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 10,

g) känsligt område: område inom vilket vägtullar eller trafikavgifter på infrastrukturen kan tas ut i enlighet med artikel 7.2 som uppfyller de kriterier som nämns i artikel 9.2 och som har definierats i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 10. Hela Alpområdet är ett sådant känsligt område.

(Ändringsförslag 13)
Artikel 2 h

h) externa kostnader: kostnaderna för trafikbelastning, luftföroreningar och buller,

h) externa kostnader: sociala kostnader och kostnaderna för miljön såsom olyckor, trafikbelastning, luftföroreningar och buller,

(Ändringsförslag 14)
Artikel 6.1 första stycket

1. Oavsett strukturen på de skatter som anges i artikel 3 skall medlemsstaterna bestämma skattesatserna så att ingen skattesats för någon fordonskategori, eller underkategori som anges i bilaga I, är lägre än den minimiskattesats eller högre än den maximiskattesats som fastställs i den bilagan.

1. Oavsett strukturen på de skatter som anges i artikel 3 skall medlemsstaterna bestämma skattesatserna så att ingen skattesats för någon fordonskategori, eller underkategori som anges i bilaga I, är lägre än den minimiskattesats som fastställs i den bilagan.

(Ändringsförslag 15)
Artikel 6.1 andra stycket

Medlemsstaterna kan emellertid ta ut fordonsskatter som är lägre än dessa minimiskatter under förutsättning att de tillämpar ett system för trafikavgifter i enlighet med detta direktiv.

(utgår)

(Ändringsförslag 16)
Artikel 6.1 tredje stycket

Fordonsskatterna för icke-Euro-fordon måste vara minst 10 % högre än skatterna för motsvarande Euro I-fordon. Skattesatserna som fastställts för Euro I-fordon måste vara minst 10 % högre än skattesatserna för motsvarande Euro II-fordon.

Fordonsskatterna för icke-Euro-fordon måste vara minst 50 % högre än skatterna för motsvarande Euro I- och II-fordon i enlighet med bilaga I, tabell 1 i detta direktiv.

(Ändringsförslag 17)
Artikel 7.2

2. Vägtullar och trafikavgifter skall endast erläggas av dem som använder broar, tunnlar, bergspass, känsliga vägsträckor; och motorvägar eller andra flerfiliga vägar av motorvägskaraktär.

2. Vägtullar och trafikavgifter skall endast erläggas av dem som använder broar, tunnlar, bergspass, känsliga vägsträckor.

I en medlemsstat där det inte finns något allmänt motorvägsnät eller tvåfiliga vägar med skilda körbanor med liknande egenskaper kan emellertid vägtullar och trafikavgifter tas ut av användarna av väg i den högsta kategorin i den medlemsstaten.

(utgår)

Efter samråd med kommissionen, i enlighet med det förfarande som fastställs i rådets beslut av den 21 mars 1962, kan avgifter också tas ut av användare av vissa avsnitt av huvudledsnätet särskilt då det finns säkerhetsskäl att göra detta.

Efter samråd med kommissionen, i enlighet med det förfarande som fastställs i rådets beslut av den 21 mars 1962, kan avgifter också tas ut av användare av vägnätet särskilt då det finns säkerhets- eller miljöskäl att göra detta.

Efter samråd med kommissionen, i enlighet med det förfarande som fastställs i rådets beslut av den 21 mars 1962, kan särskilda arrangemang för gränsområden göras av de berörda medlemsstaterna.

Efter samråd med kommissionen, i enlighet med det förfarande som fastställs i rådets beslut av den 21 mars 1962, kan särskilda arrangemang för gränsområden göras av de berörda medlemsstaterna.

(Ändringsförslag 18)
Artikel 7.2 första stycket

2. Vägtullar och trafikavgifter skall endast erläggas av dem som använder broar, tunnlar, bergspass, känsliga vägsträckor och motorvägar eller andra flerfiliga vägar av motorvägskaraktär.

2. Vägtullar och trafikavgifter skall endast erläggas av dem som använder broar, tunnlar, bergspass, vägar i känsliga områden och motorvägar eller andra flerfiliga vägar av motorvägskaraktär.

(Ändringsförslag 19)
Artikel 7.6

6. Trafikavgifter, inklusive administrativa kostnader, skall av den berörda medlemsstaten från den 1 januari 1998 bestämmas för alla fordonskategorier till ett belopp motsvarande mellan 50 % och 100 % av de maximisatser som fastställts i bilaga III för de skilda fordonskategorierna enligt bilaga II och III. Oavsett vilket belopp som väljs, skall satserna för de individuella fordonskategorierna stå i samma förhållande till varandra som maximisatserna i bilaga III.

6. Trafikavgifter, inklusive administrativa kostnader, skall av den berörda medlemsstaten från den 1 januari 1998 bestämmas för alla fordonskategorier i enlighet med bilagorna.

Den 1 januari 2001 och vartannat år därefter skall dessa maximibelopp revideras. Kommissionen skall, i den omfattning som anses nödvändig, utarbeta förslag till lämpliga justeringar och rådet skall besluta om dessa i enlighet med bestämmelserna i fördraget.

(utgår)

(Ändringsförslag 20)
Artikel 7.7 första stycket

7. Trafikavgiftssatser skall stå i förhållande till hur länge infrastrukturen används.

7. Trafikavgiftssatser skall vara prestationsrelaterade, det vill säga stå i förhållande till antalet kilometer infrastrukturen används.

(Ändringsförslag 21)
Artikel 7.8

8. Vägtullsatser skall fastställas så att intäkterna härav inte överskrider kostnaderna för byggande och hantering samt utveckling av den berörda infrastrukturen plus en räntabilitet motsvarande den som gäller för liknande investeringsprojekt. Dessutom kan medlemsstaten också lägga till en extern kostnadskomponent som speglar de motsvarande externa kostnaderna, upp till ett maximibelopp av 0,03 ecu per kilometer.

8. Vägstullsatser skall fastställas så att intäkterna härav omfattar möjlig ersättning för skador i de berörda områdena samt en avgiftssats som täcker investeringskostnaden för infrastrukturen. Medlemsstaten kan lägga till en avgiftssats som speglar de motsvarande externa kostnaderna.

(Ändringsförslag 22)
Artikel 7.9

9. I enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 10 får medlemsstaterna bemyndigas att ta ut externa kostnader på känsliga vägsträckor, utöver de nivåer som fastställs i punkt 8, efter att ha företett en motivering enligt artikel 9.1. Den externa kostnadskomponenten får under inga förhållanden överstiga 0,5 ecu per kilometer.

9. I enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 10 får medlemsstaterna bemyndigas att ta ut externa kostnader på vägar genom känsliga områden efter att ha företett en motivering enligt artikel 9.1.

På känsliga vägsträckor där inga vägtullar debiteras får medlemsstaterna, i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 10, bemyndigas införa en särskild dygnsavgift för externa kostnader, grundad på en motivering enligt artikel 9.1, uppgående till maximalt 15 ecu per dygn.

På vägar genom känsliga områden där inga vägtullar debiteras får medlemsstaterna, i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 10, bemyndigas införa en särskild avgift per dag eller natt för externa kostnader, grundad på en motivering enligt artikel 9.1.

(Ändringsförslag 23)
Artikel 8.2 a

2. a) De gemensamma trafikavgifterna skall fastställas av de deltagande medlemsstaterna på nivåer som inte är högre än maximisatserna eller lägre än minimisatserna för de satser som anges i artikel 7.6, 7.7 och 7.9.

2. a) De gemensamma trafikavgifterna skall fastställas av de deltagande medlemsstaterna enligt territorialitetsprincipen på nivåer som inte är lägre än minimisatserna för de satser som anges i artikel 7.6, 7.7 och 7.9.

(Ändringsförslag 24)
Artikel 9.1

1. Vid klassificeringen av känsliga vägsträckor och fastställandet av de avgifter som är tillämpliga på dem i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 10 skall medlemsstaterna förse kommissionen med all relevant information och med motivering för de föreslagna avgifterna. Motiveringen för de föreslagna avgifterna skall omfatta metoden och beräkningen som har använts för att fastställa satserna, åtgärder som vidtagits för att minska relevanta externa kostnader från alla väganvändare i området samt åtgärder som vidtagits för bekämpning av luftföroreningar från alla källor i området.

1. Vid klassificeringen av känsliga områden och fastställandet av de avgifter som är tillämpliga på vägar genom dem i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 10 skall medlemsstaterna förse kommissionen med all relevant information och med motivering för de föreslagna avgifterna. Motiveringen för de föreslagna avgifterna skall omfatta metoden och beräkningen som har använts för att fastställa satserna, åtgärder som vidtagits för att undvika eller minska relevanta externa kostnader från alla väganvändare i området samt åtgärder som vidtagits för bekämpning av luftföroreningar från alla källor i området.

(Ändringsförslag 25)
Artikel 9.2

2. De kriterier som skall tillämpas för bestämningen av känsliga vägsträckor är de som används för bedömning om en motorväg är överbelastas, om trafiken på den på ett betydelsefullt sätt bidrar till dålig luftkvalitet eller till att bullerstandarderna överskrids i dess närhet, i synnerhet i zoner och tätbebyggelse som definierats på basis av artikel 2 i direktiv [ [ om utvärdering och säkerställande av luftkvaliteten. Kompletterande villkor som skall uppfyllas är: tillgång till motsvarande servicekvalitet genom andra transportsätt i området; särskilt i fråga om fri och ickediskriminerande tillgång till infrastruktur för bemyndigade transportörer, samt förekomsten av åtgärder för bekämpning av luftföroreningar från alla källor i området.

2. De kriterier som skall tillämpas för bestämningen av känsliga områden är graden av trafikbelastning på vägar genom detta område, om trafiken på den på ett betydelsefullt sätt bidrar till dålig luftkvalitet eller till att bullerstandarderna överskrids i dess närhet, i synnerhet i zoner och tätbebyggelse som definierats på basis av artikel 2 i direktiv [ [ om utvärdering och säkerställande av luftkvaliteten. Kompletterande villkor som skall uppfyllas är: tillgång till motsvarande servicekvalitet genom andra transportsätt i området; särskilt i fråga om fri och ickediskriminerande tillgång till infrastruktur för bemyndigade transportörer, samt förekomsten av åtgärder för bekämpning av luftföroreningar från alla källor i området. I princip skall ett område inte begränsas av en nationsgräns, om samma kriterier är tillämpliga på andra sidan gränsen.

(Ändringsförslag 26)
Artikel 10.1

1. Kommissionen skall biträdas av den rådgivande kommitté som inrättats enligt beslut 65/270/EEG av den 13 maj 1965 och vars ordförande är en företrädare för kommissionen.

1. Kommissionen skall biträdas av den rådgivande kommitté som inrättats enligt beslut 65/270/EEG av den 13 maj 1965 med deltagande av företrädare för Europaparlamentet och för det berörda området, och vars ordförande är en företrädare för kommissionen.

(Ändringsförslag 27)
BILAGA I, första tabellen
!!! The following table cannot be reproduced in HTML - Please refer to the WP or the PDF version !!!
(Ändringsförslag 28)
BILAGA I, första tabellen

Tredje kolumnen från vänster"Maximiskatt (i ecu/år)"

(utgår)

(Ändringsförslag 29)
BILAGA I, andra tabellen
!!! The following table cannot be reproduced in HTML - Please refer to the WP or the PDF version !!!
(Ändringsförslag 30)
BILAGA I, andra tabellen

Tredje kolumnen från vänster"Maximiskatt (i ecu/år)""Alla fordonstyper"

(utgår)

(Ändringsförslag 31)
BILAGA III, punkt 1

1. Maximibelopp för årliga trafikavgifter som avses i artikel 7.6

1. Minimibelopp för årliga trafikavgifter som avses i artikel 7.6

(Ändringsförslag 32)
BILAGA III, punkt 2

2.minimibelopp för årliga trafikavgifter som avses i artikel 7.6Minimibeloppen för årliga trafikavgifter har fastställts till 50 % av de maximala beloppen enligt tabell ovan

(utgår)

(1)() Mål, C-21/94, parlamentet mot rådet.
(2)() KOM(95)0691.

Senaste uppdatering: 5 maj 1999Rättsligt meddelande