Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

BETÄNKANDE 2     ***I
PDF 81kWORD 136k
24 oktober 2001
PE 302.300 A5-0374/2001
om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om behandling av personuppgifter och skydd för privatlivet inom sektorn för elektronisk kommunikation
(KOM(2000) 385 – C5-0439/2000 – 2000/0189(COD))
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Föredragande: Marco Cappato
PROTOKOLLSIDA
 FÖRSLAG TILL RÄTTSAKT
 FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

PROTOKOLLSIDA

Med en skrivelse av den 25 augusti 2000 förelade kommissionen parlamentet, i enlighet med artikel 251.2 och artikel 95 i EG-fördraget, ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om behandling av personuppgifter och skydd för privatlivet inom sektorn för elektronisk kommunikation (KOM(2000) 385 - 2000/0189(COD)).

Vid plenarsammanträdet den 8 september 2000 tillkännagav talmannen att detta förslag hänvisats till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor, som utsetts till ansvarigt utskott, och till budgetutskottet, utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden, utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi och utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor, som utsetts till rådgivande utskott (C5-0439/2000).

Vid plenarsammanträdet den 6 oktober 2000 tillkännagav talmannen att utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi som utsetts till rådgivande utskott, skulle delta i utarbetandet av betänkandet i enlighet med det förstärkta Hughesförfarandet.

Vid utskottssammanträdet den 29 augusti 2000 utsåg utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor Marco Cappato till föredragande.

Vid utskottssammanträdena den 4 december 2000, 19 juni och 11 juli 2001 behandlade utskottet kommissionens förslag och förslaget till betänkande.

Vid det sistnämnda sammanträdet godkände utskottet förslaget till lagstiftningsresolution med 22 röster för, 12 röster emot och 5 nedlagda röster.

Följande ledamöter var närvarande vid omröstningen: Graham R. Watson (ordförande), Robert J.E Evans och Enrico Ferri (vice ordförande), Marco Cappato (föredragande), Michael Cashman, Charlotte Cederschiöld, Carmen Cerdeira Morterero (suppleant för Gerhard Schmid), Ozan Ceyhun, Thierry Cornillet, Gérard M.J. Deprez, Giuseppe Di Lello Finuoli, Adeline Hazan, Jorge Salvador Hernández Mollar, Anna Karamanou, Sylvia-Yvonne Kaufmann (suppleant för Pernille Frahm), Margot Keßler, Timothy Kirkhope, Eva Klamt, Alain Krivine (suppleant för Fodé Sylla), Klaus-Heiner Lehne (suppleant för Mary Elizabeth Banotti), Luís Marinho (suppleant för Sérgio Sousa Pinto), Iñigo Méndez de Vigo (suppleant för Daniel J. Hannan), Hartmut Nassauer, Arie M. Oostlander (suppleant för Carlos Coelho), Elena Ornella Paciotti, Paolo Pastorelli, Hubert Pirker, Martine Roure (suppleant för Martin Schulz), Amalia Sartori (suppleant för Marcello Dell'Utri), Ingo Schmitt (suppleant för Bernd Posselt), Ilka Schröder (suppleant för Alima Boumediene-Thiery), Patsy Sörensen, Joke Swiebel, Anna Terrón i Cusí, Astrid Thors (suppleant för Baroness Sarah Ludford), Maurizio Turco (suppleant för Frank Vanhecke), Gianni Vattimo, Christian Ulrik von Boetticher och Jan-Kees Wiebenga.

Yttrandena från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden, utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi och utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor återgavs i det ursprungliga betänkandet.

Det ursprungliga betänkandet ingavs den 13 juli 2001 (A5-0270/2001).

Vid plenarsammanträdet den 6 september 2001 återförvisades ärendet till utskottet i enlighet med artikel 68.3 i arbetsordningen.

Vid utskottssammanträdena den 10 och 22 oktober 2001 behandlade utskottet förslaget till betänkande 2.

Vid det sistnämnda sammanträdet godkände utskottet förslaget till lagstiftningsresolution med 23 röster för och 14 röster emot.

Följande ledamöter var närvarande vid omröstningen: Graham R. Watson (ordförande), Robert J.E. Evans och Bernd Posselt (vice ordförande), Marco Cappato (föredragande), Alima Boumediene-Thiery, Michael Cashman, Charlotte Cederschiöld, Carmen Cerdeira Morterero (suppleant för Ozan Ceyhun), Carlos Coelho, Thierry Cornillet, Gérard M.J. Deprez, Giuseppe Di Lello Finuoli, Francesco Fiori (suppleant för Enrico Ferri i enlighet med artikel 153.2 i arbetsordningen), Pernille Frahm, Evelyne Gebhardt (suppleant för Adeline Hazan), Daniel J. Hannan, Jorge Salvador Hernández Mollar, Anna Karamanou, Margot Keßler, Timothy Kirkhope, Eva Klamt, Baroness Sarah Ludford, Lucio Manisco (suppleant för Fodé Sylla), Luís Marinho (suppleant för Gerhard Schmid), Juan Andrés Naranjo Escobar (suppleant för Mary Elizabeth Banotti), Arie M. Oostlander (suppleant för Marcello Dell'Utri), Elena Ornella Paciotti, Paolo Pastorelli, Martine Roure (suppleant för Joke Swiebel), Agnes Schierhuber (suppleant för Hubert Pirker i enlighet med artikel 153.2 i arbetsordningen), Patsy Sörensen, Anna Terrón i Cusí, Astrid Thors (suppleant för Bertel Haarder i enlighet med artikel 153.2 i arbetsordningen), Maurizio Turco (suppleant för Frank Vanhecke), Anne E.M. Van Lancker (suppleant för Martin Schulz), Gianni Vattimo och Christian Ulrik von Boetticher.

Det nya betänkandet ingavs den 24 oktober 2001.

Fristen för att inge ändringsförslag kommer att anges i förslaget till föredragningslista för den sammanträdesperiod vid vilken betänkandet skall behandlas.


FÖRSLAG TILL RÄTTSAKT

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om behandling av personuppgifter och skydd för privatlivet inom sektorn för elektronisk kommunikation (KOM(2000) 385 – C5-0439/2000 – 2000/0189(COD))

Förslaget ändras på följande sätt:

Kommissionens förslag(1)   Parlamentets ändringar
Ändringsförslag 1
Led 4a i beaktandemeningen (nytt)
 

med beaktande av artiklarna 7 och 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, proklamerad i Nice den 7 december 2000, vilka syftar till att skydda respekten för privatlivet och kommunikation, inklusive personuppgifter,

Motivering

Eftersom skydd av uppgifter uttryckligen nämns i stadgan om de grundläggande rättigheterna är denna hänvisning nödvändig. Denna ändring antogs i kammaren den 6 september 2001.

Ändringsförslag 2
Skäl 5a (nytt)
 

(5a)   Information som ingår i en sändningstjänst som tillhandahålls via ett allmänt tillgängligt kommunikationsnät är avsedd för en potentiellt obegränsad publik och utgör inte kommunikation i den mening som avses i detta direktiv. I de fall där den enskilde abonnent eller användare som får sådan information kan identifieras, till exempel när det gäller beställvideotjänster, omfattas emellertid den överförda informationen av vad som i detta direktiv avses med kommunikation.

Motivering

Dessa ändringar klargör statusen för sändningar som överförs på begäran. Denna ändring antogs i kammaren den 6 september 2001.

Ändringsförslag 3
Skäl 8

(8)   Medlemsstaterna, leverantörerna, användarna och de behöriga gemenskapsorganen bör samarbeta för att införa och utveckla lämplig teknik, när detta är nödvändigt för att tillämpa de garantier som föreskrivs i detta direktiv, med särskild hänsyn till målet att minimera behandlingen av personuppgifter och i möjligaste mån använda avidentifierade eller pseudonymförsedda uppgifter.

(8)   Medlemsstaterna, leverantörerna, användarna och de behöriga gemenskapsorganen bör se till att behandlingen av personuppgifter begränsas till ett minimum och att avidentifierade eller pseudonymförsedda uppgifter används i möjligaste mån, och de måste samarbeta för att införa och utveckla lämplig teknik, när detta är nödvändigt för att tillämpa de garantier som föreskrivs i detta direktiv.

Motivering

Denna ordalydelse understryker den prioritet som skydd av personuppgifter måste ges, jämfört med den ganska klena formuleringen i kommissionens förslag. Denna ändring antogs i kammaren den 6 september 2001.

Ändringsförslag 4
Skäl 10

(10)   I likhet med direktiv 95/46/EG omfattar det här direktivet inte sådana frågor om skydd av grundläggande fri- och rättigheter som rör verksamhet som inte omfattas av gemenskapsrätten. Det åligger medlemsstaterna att vidta de åtgärder som krävs för att skydda allmän säkerhet, försvar, statens säkerhet (inbegripet statens välstånd när verksamheten rör statens säkerhet) och brottsbekämpning. Det här direktivet påverkar inte medlemsstaternas möjlighet att utföra laglig avlyssning av elektronisk kommunikation om det är nödvändigt för något av dessa ändamål.

(10)   I likhet med direktiv 95/46/EG omfattar det här direktivet sådana frågor om skydd av grundläggande fri- och rättigheter som rör verksamhet som inte omfattas av gemenskapsrätten. Medlemsstaterna måste, då de vidtar åtgärder för att skydda allmän säkerhet, försvar, statens säkerhet (inbegripet statens välstånd när verksamheten rör statens säkerhet) och brottsbekämpning, samt då de utför laglig avlyssning av elektronisk kommunikation om det är nödvändigt för något av dessa ändamål, agera på grundval av en särskild lag som allmänheten kan förstå, och åtgärderna måste vara ytterst exceptionella, godkända av de rättsliga eller berörda myndigheterna i varje enskilt fall och för en begränsad tidsperiod, lämpliga, proportionella och nödvändiga i ett demokratiskt samhälle. I enlighet med Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna de grundläggande friheterna och avgöranden från domstolen för de mänskliga rättigheterna är varje form av elektronisk avlyssning i undersökningssyfte eller allmän elektronisk avlyssning i stor skala förbjuden.

Motivering

Detta skäl påminner om nödvändigheten av att respektera de grundläggande rättigheterna i fråga om skydd av uppgifter i enlighet med europeisk rättspraxis. Denna ändring antogs i kammaren den 6 september 2001.

Ändringsförslag 5
Skäl 13

(13)   Tjänsteleverantörer bör vidta lämpliga åtgärder för att garantera att deras tjänster är säkra, om nödvändigt tillsammans med den aktör som tillhandahåller nätet, och underrätta abonnenterna om alla särskilda risker till följd av brott mot nätsäkerheten. Sådana risker föreligger särskilt för elektroniska kommunikationstjänster över öppna nät som Internet. Det är framför allt viktigt att abonnenter och användare av sådana tjänster erhåller uttömmande information från tjänsteleverantören om existerande säkerhetsrisker som denne inte kan åtgärda. Tjänsteleverantörer som erbjuder allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster via Internet bör informera användare och abonnenter om åtgärder som de kan vidta för att garantera säkerheten för sin kommunikation, t.ex. genom att använda särskilda typer av program eller krypteringsteknik. Säkerheten bedöms mot bakgrund artikel 17 i direktiv 95/46/EG.

(13)   Tjänsteleverantörer bör vidta lämpliga åtgärder för att garantera att deras tjänster är säkra, om nödvändigt tillsammans med den aktör som tillhandahåller nätet, och underrätta abonnenterna om alla särskilda risker till följd av brott mot nätsäkerheten. Sådana risker föreligger särskilt för elektroniska kommunikationstjänster över öppna nät som Internet eller mobiltelefonnät. Det är framför allt viktigt att abonnenter och användare av sådana tjänster erhåller uttömmande information från tjänsteleverantören om existerande säkerhetsrisker som denne inte kan åtgärda. Det åligger tjänsteleverantören att meddela abonnenten om vilken typ av trafikuppgifter som sänds för behandling och om dennes rätt att säga nej till denna behandling. Tjänsteleverantörer som erbjuder allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster via Internet bör informera användare och abonnenter om åtgärder som de kan vidta för att garantera säkerheten för sin kommunikation, t.ex. genom att använda särskilda typer av program eller krypteringsteknik. Säkerheten bedöms mot bakgrund artikel 17 i direktiv 95/46/EG.

 

Kravet på att informera abonnenterna om särskilda säkerhetsrisker befriar inte en tjänsteleverantör från skyldigheten att på egen bekostnad vidta lämpliga och omedelbara åtgärder för att avhjälpa nya oförutsedda säkerhetsrisker och återställa tjänstens normala säkerhetsnivå. Information om säkerhetsrisker till abonnenten bör vara gratis, förutom eventuella nominella kostnader som abonnenten kan åsamkas vid mottagning eller hämtning av informationen, till exempel vid nedladdning av ett e-postmeddelande.

Motivering:

Det är nödvändigt att även ta med mobiltelefoni och användarens rättigheter i förslaget till direktiv. Denna ändring antogs i kammaren den 6 september 2001.

Ändringsförslag 6
Skäl 14

(14)   Åtgärder bör vidtas för att förhindra obehörig åtkomst av kommunikation, för att skydda telehemligheten vid kommunikation via allmänt tillgängliga kommunikationsnät och allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster såväl i fråga om innehåll som uppgifter som har samband med sådan kommunikation. Den nationella lagstiftningen i vissa medlemsstater förbjuder endast obehörig åtkomst av kommunikation om detta sker avsiktligen.

(14)   Åtgärder bör vidtas för att förhindra obehörig åtkomst av kommunikation, för att skydda telehemligheten vid kommunikation via allmänt tillgängliga kommunikationsnät och allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster såväl i fråga om innehåll som uppgifter som har samband med sådan kommunikation. Dessa åtgärder bör inkludera främjande av beprövad kryptering och redskap för avidentifiering eller tillhandahållande av pseudonym.

Motivering

Ett effektivt skydd kan inte enbart vara beroende av rättsliga åtgärder, oavsett deras omfattning. Det måste garanteras att lämpliga verktyg finns allmänt tillgängliga. Denna ändring antogs i kammaren den 6 september 2001.

Ändringsförslag 7
Skäl 15

(15)   De abonnentuppgifter som behandlas inom elektroniska kommunikationsnät i samband med uppkoppling och överföring av information innehåller upplysningar om fysiska personers privatliv, vilka har rätt till skydd för sin korrespondens. Juridiska personers berättigade intressen skall också tillvaratas. Sådana uppgifter får endast lagras i den utsträckning det är nödvändigt för att tillhandahålla tjänsten när det gäller fakturering och betalning av samtrafikavgifter, och endast under en begränsad tid. Om leverantören av den allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänsten vill låta sådana uppgifter undergå ytterligare behandling för att marknadsföra sina egna elektroniska kommunikationstjänster eller tillhandahålla mervärdestjänster, får detta endast ske om abonnenten givit sitt samtycke till detta efter att ha erhållit korrekt och uttömmande information av den berörda leverantören om vilka typer av ytterligare behandling som denne avser att företa och om abonnentens rätt att inte ge sitt samtycke eller att återkalla sitt samtycke till en sådan behandling. Trafikuppgifter som används för marknadsföring av egna kommunikationstjänster eller för tillhandahållande av mervärdestjänster bör också utplånas eller avidentifieras efter det att tjänsten tillhandahållits. Tjänsteleverantörer bör alltid hålla abonnenterna informerade om vilka typer av uppgifter som de behandlar samt om behandlingens syfte och varaktighet.

(15)   De abonnentuppgifter som behandlas inom elektroniska kommunikationsnät i samband med uppkoppling och överföring av information innehåller upplysningar om fysiska personers privatliv, vilka har rätt till skydd för sin korrespondens. Juridiska personers berättigade intressen skall också tillvaratas. Sådana uppgifter får endast lagras i den utsträckning det är nödvändigt för att tillhandahålla tjänsten när det gäller fakturering och betalning av samtrafikavgifter, och endast under en begränsad tid. Om leverantören av den allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänsten vill låta sådana uppgifter undergå ytterligare behandling för att marknadsföra elektroniska kommunikationstjänster eller tillhandahålla mervärdestjänster, får detta endast ske om abonnenten givit sitt samtycke till detta efter att ha erhållit korrekt och uttömmande information av den berörda leverantören om vilka typer av ytterligare behandling som denne avser att företa och om abonnentens rätt att inte ge sitt samtycke eller att återkalla sitt samtycke till en sådan behandling. Trafikuppgifter som används för marknadsföring av kommunikationstjänster eller för tillhandahållande av mervärdestjänster bör också utplånas eller avidentifieras efter det att tjänsten tillhandahållits. Tjänsteleverantörer bör alltid hålla abonnenterna informerade om vilka typer av uppgifter som de behandlar samt om behandlingens syfte och varaktighet.

 

Mervärdestjänster kan till exempel bestå av råd om de billigaste taxepaketen, vägvisning, trafikinformation, väderprognoser och turistinformation.

Motivering

Genom detta ändringsförslag återinförs, inom ramen för vad som verkar godtagbart, den text som rådets arbetsgrupp informellt kommit överens om, i syfte att främja ett eventuellt godkännande av direktivet vid första behandlingen. Denna ändring antogs i kammaren den 6 september 2001.

Ändringsförslag 8
Skäl 15a (nytt)
 

(15a)   I detta direktiv bör med en användares eller abonnents samtycke, oavsett om denne är en fysisk eller juridisk person, avses samma som den registrerades samtycke enligt vad som definieras i direktiv 95/46/EG.

Motivering

Genom detta ändringsförslag återinförs, inom ramen för vad som verkar godtagbart, den text som rådets arbetsgrupp informellt kommit överens om, i syfte att främja ett eventuellt godkännande av direktivet vid första behandlingen. Denna ändring antogs i kammaren den 6 september 2001.

Ändringsförslag 9
Skäl 15b (nytt)
 

(15b)   Förbudet mot lagring av kommunikation och tillhörande trafikuppgifter av andra än användarna eller utan deras samtycke är inte avsett att förbjuda någon automatisk, mellanliggande och tillfällig lagring av denna information, i den mån lagringen endast görs i syfte att utföra överföringen i det elektroniska kommunikationsnätet och under förutsättning att informationen inte lagras längre än vad som är nödvändigt för överföringen och trafikstyrningen och att konfidentialiteten förblir garanterad under lagringsperioden. Om det är nödvändigt för att effektivisera den fortsatta överföringen av allmänt tillgänglig information till andra mottagare av tjänsten på deras begäran, bör detta direktiv inte förhindra att sådan information lagras längre, förutsatt att informationen i alla händelser skulle vara tillgänglig för allmänheten utan begränsning och att alla uppgifter som hänvisar till vilka enskilda abonnenter eller användare som begär sådan information utplånas.

Motivering

Genom detta ändringsförslag återinförs, inom ramen för vad som verkar godtagbart, den text som rådets arbetsgrupp informellt kommit överens om, i syfte att främja ett eventuellt godkännande av direktivet vid första behandlingen. Denna ändring antogs i kammaren den 6 september 2001.

Ändringsförslag 10
Skäl 15c (nytt)
 

(15c)   Konfidentialiteten vid kommunikation bör också garanteras under bedrivandet av laglig affärsverksamhet. Om det är nödvändigt och tillåtet enligt lag kan kommunikation registreras för att styrka en affärstransaktion. Direktiv 95/46/EG bör tillämpas vid ett sådant förfarande. Parterna i kommunikationen bör informeras i förväg om registreringen, dess syfte och hur länge den kommer att lagras. Den registrerade informationen bör utplånas så snart som möjligt och under alla omständigheter senast vid utgången av den period när det lagligen går att göra invändningar mot transaktionen.

Motivering

Genom detta ändringsförslag återinförs, inom ramen för vad som verkar godtagbart, den text som rådets arbetsgrupp informellt kommit överens om, i syfte att främja ett eventuellt godkännande av direktivet vid första behandlingen. Denna ändring antogs i kammaren den 6 september 2001.

Ändringsförslag 11
Skäl 16

(16)   Införandet av specificerade räkningar har gett abonnenterna ökad möjlighet att kontrollera att tjänsteleverantören tar ut korrekta avgifter, men detta kan samtidigt utgöra ett hot mot privatlivet för användaren av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster. För att skydda användarens privatliv bör medlemsstaterna därför främja utvecklingen av valmöjligheter när det gäller elektroniska kommunikationstjänster, såsom alternativa betalningsmöjligheter som möjliggör anonym eller strängt privat tillgång till allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster, t.ex. telebetalkort eller betalning med kreditkort.

(16)   Införandet av specificerade räkningar har gett abonnenterna ökad möjlighet att kontrollera att tjänsteleverantören tar ut korrekta avgifter, men detta kan samtidigt utgöra ett hot mot privatlivet för användaren av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster. För att skydda användarens privatliv bör medlemsstaterna därför främja utvecklingen av valmöjligheter när det gäller elektroniska kommunikationstjänster, såsom alternativa betalningsmöjligheter som möjliggör anonym eller strängt privat tillgång till allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster, t.ex. telebetalkort eller betalning med kreditkort. Alternativt får medlemsstaterna kräva att några siffror i de uppringda numren tas bort på de specificerade räkningarna.

Motivering:

Ändringsförslaget återinför en del av skäl 18 i direktiv 97/66/EG om borttagande av siffror. Denna ändring antogs i kammaren den 6 september 2001.

Ändringsförslag 12
Skäl 17a (nytt)
 

(17a)   Huruvida det är användaren eller abonnenten som måste ge sitt samtycke till behandlingen av personuppgifter när en särskild mervärdestjänst tillhandahålls, beror på vilka uppgifter som skall behandlas, vilken tjänst som erbjuds och om det är tekniskt, formellt och kontraktsenligt möjligt att skilja mellan en enskild persons användning av en elektronisk kommunikationstjänst och den juridiska eller fysiska person som har abonnerat på den.

Motivering

Genom detta ändringsförslag återinförs, inom ramen för vad som verkar godtagbart, den text som rådets arbetsgrupp informellt kommit överens om, i syfte att främja ett eventuellt godkännande av direktivet vid första behandlingen. Denna ändring antogs i kammaren den 6 september 2001.

Ändringsförslag 13
Skäl 18

(18)   I fråga om nummerpresentation är det nödvändigt att skydda den uppringande partens rätt att förhindra identifiering av det nummer från vilket samtalet görs och den uppringda partens rätt att avvisa samtal från oidentifierade nummer. Det är i särskilda fall berättigat att förhindra att skydd mot nummerpresentation används. Det ligger i vissa abonnenters intresse, i synnerhet hjälporganisationer och liknande organisationer, att garantera de uppringandes anonymitet. I fråga om presentation av uppkopplat nummer är det nödvändigt att skydda den uppringda partens rätt och berättigade intresse att förhindra identifiering av det nummer till vilket den uppringande faktiskt är uppkopplad, särskilt vid omstyrda samtal. Den som tillhandahåller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster bör upplysa sina abonnenter om de möjligheter till nummerpresentation och presentation av uppkopplat nummer som finns i nätet, om alla andra tjänster som erbjuds på grundval av nummerpresentation och presentation av uppkopplat nummer och om de möjligheter till skydd av privatlivet som finns tillgängliga. Detta gör det möjligt för abonnenterna att göra ett väl underbyggt val av det skydd av privatlivet de vill ha. De möjligheter till skydd av privatlivet som erbjuds permanent per abonnentledning behöver inte nödvändigtvis tillhandahållas som en automatiskt nättjänst, utan bör kunna erhållas genom en enkel begäran till leverantören av den allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänsten.

(18)   I fråga om nummerpresentation är det nödvändigt att skydda den uppringande partens rätt att förhindra identifiering av det nummer från vilket samtalet görs och den uppringda partens rätt att avvisa samtal från oidentifierade nummer. Det är i särskilda fall berättigat att förhindra att skydd mot nummerpresentation används. Det ligger i vissa abonnenters intresse, i synnerhet hjälporganisationer och liknande organisationer, att garantera de uppringandes anonymitet. I fråga om presentation av uppkopplat nummer är det nödvändigt att skydda den uppringda partens rätt och berättigade intresse att förhindra identifiering av det nummer till vilket den uppringande faktiskt är uppkopplad, särskilt vid omstyrda samtal. Den som tillhandahåller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster bör upplysa sina abonnenter om de möjligheter till nummerpresentation och presentation av uppkopplat nummer som finns i nätet, om alla andra tjänster som erbjuds på grundval av nummerpresentation och presentation av uppkopplat nummer och om de möjligheter till skydd av privatlivet som finns tillgängliga. Detta gör det möjligt för abonnenterna att göra ett väl underbyggt val av det skydd av privatlivet de vill ha. De möjligheter till skydd av privatlivet som erbjuds permanent per abonnentledning behöver inte nödvändigtvis tillhandahållas som en automatiskt nättjänst, utan bör kunna erhållas avgiftsfritt genom en enkel och standardiserad begäran till leverantören av den allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänsten.

Motivering

Dessa möjligheter till skydd av privatlivet är en grundläggande rättighet och inte en "mervärdestjänst". Nödvändigheten av att kunna utnyttja dem när det gäller alla typer av nät eller uppkopplingspunkter (telefonautomater, förbindelser via tredje part etc.) kräver att de kan aktiveras med identiska koder för alla nät. Denna ändring antogs i kammaren den 6 september 2001.

Ändringsförslag 14
Skäl 18a (nytt)
 

(18a)   Om leverantören av en elektronisk kommunikationstjänst eller en mervärdestjänst lägger ut behandlingen av de personuppgifter som är nödvändiga för dessa tjänster på en underleverantör, måste denna underentreprenad och efterföljande behandling av uppgifterna stå i full överensstämmelse med kraven om registeransvariga och registerförare när det gäller personuppgifter i direktiv 95/46/EG.

Motivering

Genom detta ändringsförslag återinförs, inom ramen för vad som verkar godtagbart, den text som rådets arbetsgrupp informellt kommit överens om, i syfte att främja ett eventuellt godkännande av direktivet vid första behandlingen. Denna ändring antogs i kammaren den 6 september 2001.

Ändringsförslag 15
Skäl 18b (nytt)
 

(18b)   Om det för tillhandahållandet av en mervärdestjänst krävs att trafik- eller lokaliseringsuppgifter vidarebefordras från en leverantör av elektroniska kommunikationstjänster till en leverantör av mervärdestjänster, bör de abonnenter eller användare som uppgifterna berör få fullständig information om denna vidarebefordran innan de ger sitt samtycke till databehandlingen.

Motivering

Genom detta ändringsförslag återinförs, inom ramen för vad som verkar godtagbart, den text som rådets arbetsgrupp informellt kommit överens om, i syfte att främja ett eventuellt godkännande av direktivet vid första behandlingen. Denna ändring antogs i kammaren den 6 september 2001.

Ändringsförslag 16
Skäl 20

(20)   Förteckningar över abonnenter av elektroniska kommunikationstjänster distribueras i stora upplagor och är allmänt tillgängliga. Fysiska personers rätt till privatliv och juridiska personers berättigade intressen kräver att abonnenterna skall kunna avgöra om deras personuppgifter skall offentliggöras i en förteckning och i så fall vilka personuppgifter. Leverantörer av allmänna abonnentförteckningar bör upplysa de abonnenter som finns med i sådana förteckningar om förteckningens syfte och om de särskilda användningsområden som finns för de elektroniska versionerna av allmänna förteckningar, framför allt genom sökfunktioner i programmet, t.ex. funktioner för sökning i omvänd riktning som gör det möjligt för användare av förteckningen att få fram en abonnents namn och adress på grundval av endast ett telefonnummer.

(20)   Förteckningar över abonnenter av elektroniska kommunikationstjänster distribueras i stora upplagor och är allmänt tillgängliga. Fysiska personers rätt till privatliv och juridiska personers berättigade intressen kräver att abonnenterna skall ha rätt att kostnadsfritt och på begäran utelämnas från förteckningen eller avgöra i vilken omfattning deras personuppgifter skall offentliggöras, i en förteckning.

Motivering

Nuvarande lagstiftning (direktiv 97/66/EG) föreslås på nytt som en tillfredsställande lösning, eftersom alla redan har rätt att låta stryka sina personuppgifter, sitt mobiltelefonnummer eller sin e-postadress i abonnentförteckningarna.

Det är endast nödvändigt att ange att en begäran från användaren om att uppgifter skall utelämnas helt eller delvis bör vara kostnadsfri. Därför stryks bestämmelsen som tillåter operatörer att begära betalning.

Ändringsförslag 17
Skäl 20a (nytt)
 

(20a)   Skyldigheten att informera abonnenterna om ändamålet/ändamålen med allmänna abonnentförteckningar i vilka deras personuppgifter skall införas bör åläggas den part som samlar in uppgifterna för införande. Om uppgifterna kan komma att föras över till en eller flera tredje parter, bör abonnenten informeras om denna möjlighet, om mottagaren eller möjliga mottagarkategorier. Villkoret för all överföring är att uppgifterna inte får användas för andra ändamål än dem för vilka de insamlades. Om den part som samlar in uppgifterna från abonnenten, eller en tredje part till vilken uppgifterna överförts, önskar använda uppgifterna för ytterligare ett ändamål, måste abonnentens samtycke förnyas antingen av den part som först samlade in uppgifterna eller den tredje part som fått de överförda uppgifterna.

Motivering

Genom detta ändringsförslag återinförs, inom ramen för vad som verkar godtagbart, den text som rådets arbetsgrupp informellt kommit överens om, i syfte att främja ett eventuellt godkännande av direktivet vid första behandlingen. Denna ändring antogs i kammaren den 6 september 2001.

Ändringsförslag 18
Artikel 1, punkt 3

3.   Detta direktiv skall inte tillämpas på verksamheter som faller utanför EG-fördragets tillämpningsområde, t.ex. de som omfattas av avdelningarna V och VI i Fördraget om Europeiska unionen, och inte i något fall på verksamheter som avser allmän säkerhet, försvar, statens säkerhet (inbegripet statens välstånd när verksamheten rör statens säkerhet) och statens verksamhet på straffrättens område.

3.   Detta direktiv skall inte tillämpas på verksamheter som faller utanför EG-fördragets tillämpningsområde.

Motivering

Det är överflödigt att ge exempel på sådan verksamhet som faller utanför EG-fördragets tillämpningsområde, och det gör dessutom direktivet mindre anpassningsbart till eventuella ändringar av fördraget. Denna ändring antogs i kammaren den 6 september 2001 (tidigare ändringsförslag 22).

Ändringsförslag 19
Artikel 2, led b

b)   trafikuppgifter: alla uppgifter som behandlas i samband med eller i syfte att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät.

b)   trafikuppgifter: alla personuppgifter som behandlas i syfte att befordra ett meddelande i ett elektroniskt kommunikationsnät eller för faktureringen av denna tjänst.

Motivering

En kompromiss mellan rådets inriktning och ändringsförslaget till denna artikel i Cappato-betänkandet. Denna ändring antogs i kammaren den 6 september 2001 (tidigare ändringsförslag 23).

Ändringsförslag 20
Artikel 2, led b

b)   trafikuppgifter: alla uppgifter som behandlas i samband med eller i syfte att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät.

b)   trafikuppgifter: alla uppgifter som behandlas i samband med eller som är nödvändiga för att garantera överföringen av ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät.

Motivering

Ändringsförslaget innebär att tjänsteleverantörer endast kan lagra vad som vanligtvis krävs för att garantera kommunikation via ett elektroniskt nät, vilket varken inbegriper tillfällig lagring av trafikuppgifter under överföring eller alla de (ytterligare) uppgifter som skulle kunna begäras av olika berörda parter. Denna ändring antogs i kammaren den 6 september 2001 (tidigare ändringsförslag 56).

Ändringsförslag 21
Artikel 2, led d

d)   kommunikation: all information som utbyts eller överförs mellan ett begränsat antal parter genom en allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst.

d)   kommunikation: allt utbyte eller all befordran av information mellan ett begränsat antal parter genom en allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst.

 

Detta inbegriper inte information som befordras som del av en sändningstjänst till allmänheten via ett elektroniskt kommunikationsnät utom i den mån informationen kan sättas i samband med den enskilde abonnenten eller användaren av informationen.

Motivering

En kompromiss mellan rådets inriktning och ändringsförslaget till denna artikel i Cappatos betänkande. Denna ändring antogs i kammaren den 6 september 2001 (tidigare ändringsförslag 24).

Ändringsförslag 22
Artikel 2, led ea-eb (nya)
 

ea)   mervärdestjänst: en tjänst som kräver behandling av trafikuppgifter eller andra lokaliseringsuppgifter än trafikuppgifter, utöver vad som är nödvändigt för överföring av kommunikation eller dess fakturering.

 

eb)   elektronisk post: ett meddelande i form av text, röst, ljud eller bild som sänds via ett allmänt tillgängligt kommunikationsnät och som kan lagras i nätet eller i mottagarens terminalutrustning tills mottagaren hämtar det.

Motivering

Genom detta ändringsförslag återinförs, inom ramen för vad som verkar godtagbart, den text som rådets arbetsgrupp informellt kommit överens om, i syfte att främja ett eventuellt godkännande av direktivet vid första behandlingen. Denna ändring antogs i kammaren den 6 september 2001 (tidigare ändringsförslag 25).

Ändringsförslag 23
Artikel 4, punkt 2

2.   Om det föreligger särskilda risker för brott mot nätsäkerheten, skall leverantören av en allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst informera abonnenterna om sådana risker och om hur de kan avhjälpas, inbegripet de kostnader som detta kan medföra.

2.   Om det föreligger särskilda risker för brott mot nätsäkerheten, skall leverantören av en allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst informera abonnenterna om sådana risker och, om risken ligger utanför tillämpningsområdet för de åtgärder som tjänsteleverantören skall vidta, om hur de kan avhjälpas, inbegripet uppgift om de sannolika kostnader som detta kan medföra.

Motivering

Genom detta ändringsförslag återinförs, inom ramen för vad som verkar godtagbart, den text som rådets arbetsgrupp informellt kommit överens om, i syfte att främja ett eventuellt godkännande av direktivet vid första behandlingen. Denna ändring antogs i kammaren den 6 september 2001 (tidigare ändringsförslag 26).

Ändringsförslag 24
Artikel 5, punkt 1

1.   Medlemsstaterna skall genom nationell lagstiftning garantera telehemligheten vid kommunikation och därmed förbundna trafikuppgifter via allmänt tillgängliga kommunikationsnät och allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster. De skall särskilt förbjuda avlyssning, uppfångande med tekniskt hjälpmedel, lagring eller andra metoder som innebär att kommunikationen och de därmed förbundna trafikuppgifterna kan fångas upp eller övervakas av andra personer än användarna utan de berörda användarnas samtycke, utom när de har laglig rätt att göra detta i enlighet med artikel 15.1.

1.   Medlemsstaterna skall genom nationell lagstiftning garantera telehemligheten vid kommunikation och därmed förbundna trafikuppgifter via allmänt tillgängliga kommunikationsnät och allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster. De skall särskilt förbjuda avlyssning, uppfångande med tekniskt hjälpmedel, lagring eller andra metoder som innebär att kommunikationen och de därmed förbundna trafikuppgifterna kan fångas upp eller övervakas av andra personer än användarna utan de berörda användarnas samtycke, utom när de har laglig rätt att göra detta i enlighet med artikel 15.1. Denna punkt får inte förhindra teknisk lagring som är nödvändig för befordran av kommunikationen utan att det påverkar principen om konfidentialitet.

Motivering

Genom detta ändringsförslag återinförs, inom ramen för vad som verkar godtagbart, den text som rådets arbetsgrupp informellt kommit överens om, i syfte att främja ett eventuellt godkännande av direktivet vid första behandlingen. Denna ändring antogs i kammaren den 6 september 2001 (tidigare ändringsförslag 27).

Ändringsförslag 25
Artikel 5, punkt 2

2.   Punkt 1 påverkar inte sådan inspelning av kommunikation och därmed förbundna trafikuppgifter som är tillåten enligt lag och som görs i samband med bedrivande av laglig affärsverksamhet för att tillhandahålla bevis om en affärstransaktion eller annan affärskommunikation.

2.   Punkt 1 påverkar inte sådan inspelning av kommunikation och därmed förbundna trafikuppgifter som är tillåten enligt lag och som görs i samband med bedrivande av laglig affärsverksamhet för att tillhandahålla bevis om en affärstransaktion eller annan affärskommunikation. Anställningsförhållanden och förhållanden mellan arbetsgivare och arbetstagare skall inte betraktas som affärskommunikation i den mening som avses i denna punkt.

Motivering

Affärskommunikation bör endast omfatta en organisations operativa verksamhet.

Ändringsförslag 26
Artikel 5, punkt 2a (ny)
 

2a.   Medlemsstaterna skall förbjuda att elektroniska kommunikationsnät utnyttjas för att lagra eller få tillgång till information som lagras i en abonnents eller användares terminalutrustning, om inte den berörda abonnenten eller användaren i förväg givit sitt uttryckliga samtycke till detta. Detta skall inte hindra teknisk lagring eller åtkomst i uteslutande syfte att genomföra eller underlätta överföringen av kommunikation via ett elektroniskt kommunikationsnät.

Motivering

Terminalutrustning som tillhör användare av elektroniska kommunikationsnät och all information som lagras i sådan utrustning utgör en del av användarnas privata sfär som kräver skydd enligt den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Så kallade kakor, spionageprogram, programfel på webben, dolda identifierare och andra liknande mekanismer som tar sig in i användares terminalutrustning utan deras uttryckliga vetskap eller uttryckliga samtycke i syfte att få tillgång till information, lagra dold information eller spåra användares verksamhet kan innebära ett allvarligt intrång i dessa användares privatliv. Användning av sådana mekanismer bör därför förbjudas, såvida inte den berörda användaren uttryckligen, på välinformerad grund och fritt har givit sitt samtycke. Denna ändring antogs i kammaren den 6 september 2001 (tidigare ändringsförslag 29).

Ändringsförslag 27
Artikel 6, punkt 1

1.   Trafikuppgifter om abonnenter och användare som behandlas i syfte att överföra kommunikation och som lagras av den aktör som tillhandahåller ett allmänt tillgängligt kommunikationsnät och/eller en allmänt tillgänglig kommunikationstjänst skall utplånas eller avidentifieras vid samtalets slut utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i punkterna 2, 3 och 4.

1.   Trafikuppgifter om abonnenter och användare som behandlas i syfte att överföra kommunikation och som lagras av den aktör som tillhandahåller ett allmänt tillgängligt kommunikationsnät och/eller en allmänt tillgänglig kommunikationstjänst skall utplånas eller definitivt avidentifieras vid samtalets slut, med vederbörlig hänsyn till kraven i punkterna 2, 3 och 4, så att punkt 6 kan genomföras på lämpligt sätt.

Motivering

Behovet av att ytterligare utnyttja uppgifter är inte i sig ett skäl för att upphäva kravet på individuellt skydd när det finns alternativa tillvägagångssätt som pseudonymförsedda uppgifter, statistiskt format etc.

Ändringsförslag 28
Artikel 6, punkt 3

3.   Den som tillhandahåller en allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst får, i syfte att tillhandahålla mervärdestjänster till abonnenter, behandla de uppgifter som avses i punkt 1 i den utsträckning och under den tidsperiod som är nödvändig för sådana tjänster, om abonnenten samtycker.

3.   Den som tillhandahåller en allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst får, i syfte att tillhandahålla mervärdestjänster, behandla de uppgifter som avses i punkt 1 i den utsträckning och under den tidsperiod som är nödvändig för sådana tjänster eller sådant saluförande, om den abonnent eller användare som uppgifterna gäller har samtyckt till detta.

Motivering

Ändringsförslaget återspeglar rådets inriktning (som redan innehåller Cappatos ändringsförslag till denna punkt), med undantag för rådets sista mening om möjligheten att dra tillbaka sitt samtycke. Denna rätt garanteras redan i artikel 14 i direktiv 95/46/EG om den registrerades rätt att göra invändningar. Denna ändring antogs i kammaren den 6 september 2001 (tidigare ändringsförslag 31).

Ändringsförslag 29
Artikel 6, punkt 4

4.   Tjänsteleverantören skall informera abonnenten om de typer av trafikuppgifter som behandlas för de ändamål som anges i punkterna 2 och 3 och behandlingens varaktighet.

4.   Tjänsteleverantören skall informera abonnenten eller användaren om de typer av trafikuppgifter som behandlas och om behandlingens varaktighet för de ändamål som anges i punkt 2 och, innan samtycke erhållits, för ändamålen i punkt 3.

Motivering

Genom detta ändringsförslag återinförs, inom ramen för vad som verkar godtagbart, den text som rådets arbetsgrupp informellt kommit överens om, i syfte att främja ett eventuellt godkännande av direktivet vid första behandlingen. Denna ändring antogs i kammaren den 6 september 2001 (tidigare ändringsförslag 32).

Ändringsförslag 30
Artikel 6, punkt 5

5.   Behandlingen av trafikuppgifter skall, i enlighet med punkterna 1-4, begränsas till sådana personer som av leverantören av allmänt tillgängliga kommunikationsnät och/eller kommunikationstjänster getts i uppdrag att för dennes räkning hantera fakturering, trafikstyrning, kundförfrågningar, spårning av bedrägerier, marknadsföring av leverantörens egna elektroniska kommunikationstjänster eller tillhandahållande av en mervärdestjänst, och behandlingen skall begränsas till sådant som är nödvändigt för dessa verksamheter.

5.   Behandlingen av trafikuppgifter skall, i enlighet med punkterna 1-4, begränsas till sådana personer som av leverantören av allmänt tillgängliga kommunikationsnät och/eller kommunikationstjänster getts i uppdrag att för dennes räkning hantera fakturering, trafikstyrning, kundförfrågningar, spårning av bedrägerier, marknadsföring av elektroniska kommunikationstjänster eller tillhandahållande av en mervärdestjänst, och behandlingen skall begränsas till sådant som är nödvändigt för dessa verksamheter.

Motivering

Privatlivet bör skyddas oberoende vem som äger de tjänster som tillhandahålls. Denna ändring antogs i kammaren den 6 september 2001 (tidigare ändringsförslag 33).

Ändringsförslag 31
Artikel 6, punkt 6

6.   Punkterna 1, 2, 3 och 5 skall tillämpas utan att det påverkar behöriga myndigheters möjlighet att erhålla information om trafikuppgifter, i enlighet med tillämplig lagstiftning, i syfte att avgöra tvister, i synnerhet sådana som gäller samtrafik och fakturering.

6.   Punkterna 1, 2, 3 och 5 skall tillämpas utan att det påverkar behöriga organs möjlighet att erhålla information om trafikuppgifter, i enlighet med tillämplig lagstiftning, i syfte att avgöra tvister, i synnerhet sådana som gäller samtrafik och fakturering.

Motivering

Genom detta ändringsförslag återinförs, inom ramen för vad som verkar godtagbart, den text som rådets arbetsgrupp informellt kommit överens om, i syfte att främja ett eventuellt godkännande av direktivet vid första behandlingen. Denna ändring antogs i kammaren den 6 september 2001 (tidigare ändringsförslag 34).

Ändringsförslag 32
Artikel 9, rubrik och punkt 1

Lokaliseringsuppgifter

Andra lokaliseringsuppgifter än trafikuppgifter

1.   I de fall då de elektroniska kommunikationsnäten klarar att behandla andra lokaliseringsuppgifter än trafikuppgifter som rör användare eller abonnenter av deras tjänster, får dessa uppgifter endast behandlas om de avidentifieras eller om användarna eller abonnenterna givit sitt samtycke, och då i den utsträckning och för den tid som krävs för tillhandahållandet av en mervärdestjänst. Innan användaren eller abonnenten ger sitt samtycke skall tjänsteleverantören informera denne om vilken typ av lokaliseringsuppgifter som kommer att behandlas, behandlingens syfte och varaktighet samt om uppgifterna kommer att vidarebefordras till tredje part för tillhandahållande av mervärdestjänsten.

1.   I de fall då andra lokaliseringsuppgifter än trafikuppgifter som rör användare av elektroniska kommunikationsnät eller abonnenter av deras tjänster kan behandlas, får dessa uppgifter endast behandlas om de avidentifieras eller om användarna eller abonnenterna givit sitt samtycke, och då i den utsträckning och för den tid som krävs för tillhandahållandet av en mervärdestjänst. Innan användaren eller abonnenten ger sitt samtycke skall tjänsteleverantören informera denne om vilken typ av lokaliseringsuppgifter som kommer att behandlas, behandlingens syfte och varaktighet samt om uppgifterna kommer att vidarebefordras till tredje part för tillhandahållande av mervärdestjänsten. Användare och abonnenter skall ha möjlighet att när som helst dra tillbaka sitt samtycke till behandlingen av andra lokaliseringsuppgifter än trafikuppgifter.

Motivering

Genom detta ändringsförslag återinförs, inom ramen för vad som verkar godtagbart, den text som rådets arbetsgrupp informellt kommit överens om, i syfte att främja ett eventuellt godkännande av direktivet vid första behandlingen. Denna ändring antogs i kammaren den 6 september 2001 (tidigare ändringsförslag 35).

Ändringsförslag 33
Artikel 12, punkt 1

1.   Medlemsstaterna skall säkerställa att abonnenterna kostnadsfritt informeras om ändamålet eller ändamålen med en tryckt eller elektronisk abonnentförteckning som är tillgänglig för allmänheten eller kan erhållas genom en nummerupplysningstjänst, där abonnenternas personuppgifter kan finnas med, och om varje ytterligare användningsmöjlighet som bygger på sökfunktioner som finns i de elektroniska versionerna av abonnentförteckningen.

1.   Medlemsstaterna skall säkerställa att abonnenterna kostnadsfritt och innan de tas med i abonnentförteckningen informeras om ändamålet eller ändamålen med en tryckt eller elektronisk abonnentförteckning som är tillgänglig för allmänheten eller kan erhållas genom en nummerupplysningstjänst, där abonnenternas personuppgifter kan finnas med, och om varje ytterligare användningsmöjlighet som bygger på sökfunktioner som finns i de elektroniska versionerna av abonnentförteckningen.

Motivering

Tillägget ökar konsumenternas valmöjlighet när det gäller att finnas med eller inte i framtida abonnentförteckningar. Beslut om att man inte längre vill finnas med i en abonnentförteckning som redan har publicerats får inte samma effekt som att från början välja att man inte vill finnas med. Denna ändring antogs i kammaren den 6 september 2001 (tidigare ändringsförslag 57).

Ändringsförslag 34
Artikel 12, punkt 2

2.   Medlemsstaterna skall säkerställa att abonnenterna kostnadsfritt ges möjlighet att avgöra om deras personuppgifter skall finnas med i allmänna abonnentförteckningar och i så fall vilka uppgifter, i den utsträckning uppgifterna är relevanta för det ändamål med abonnentförteckningen som fastställts av den som tillhandahåller förteckningen, och att bekräfta, ändra eller dra tillbaka sådana uppgifter.

2.   Personuppgifter i tryckta eller elektroniska abonnentförteckningar som är tillgängliga för allmänheten eller som kan erhållas genom nummerupplysningen skall begränsas till vad som krävs för att identifiera en särskild abonnent, såvida inte abonnenten givit sitt uttryckliga samtycke till att kompletterande personuppgifter publiceras. Abonnenten skall kostnadsfritt ha rätt att på begäran bli struken i en tryckt eller elektronisk abonnentförteckning, att avgöra vilka uppgifter som får anges, att bekräfta, ändra eller dra tillbaka sådana uppgifter, att ange att hans eller hennes personuppgifter inte får användas för direkt marknadsföring, att få sin adress delvis utelämnad och, när detta är ändamålsenligt ur språklig synvinkel, att inte låta sådana uppgifter ingå som anger hans eller hennes kön.

Motivering

Nuvarande lagstiftning (direktiv 97/66/EG) föreslås på nytt som en tillfredsställande lösning, eftersom alla redan har rätt att låta stryka sina personuppgifter, sitt mobiltelefonnummer eller sin e-postadress i abonnentförteckningarna.

Det är endast nödvändigt att ange att en begäran från användaren om att uppgifter skall utelämnas helt eller delvis bör vara kostnadsfri. Därför stryks bestämmelsen som tillåter operatörer att begära betalning.

Ändringsförslag 35
Artikel 13, punkterna 1 och 2

1.   Användning av automatiska uppringningssystem utan mänsklig medverkan (automatisk uppringningsutrustning), telefaxapparater (fax) eller elektronisk post för direkt marknadsföring kan bara tillåtas i fråga om abonnenter som i förväg har gett sitt samtycke.

1.   Användning av automatiska uppringningssystem utan mänsklig medverkan (automatisk uppringningsutrustning), telefaxapparater (fax) eller SMS (mobiltelefonitjänst för korta textmeddelanden) för direkt marknadsföring kan bara tillåtas i fråga om abonnenter som i förväg har gett sitt samtycke.

2.   Medlemsstaterna skall vidta lämpliga åtgärder för att kostnadsfritt säkerställa att icke begärd kommunikation för direkt marknadsföring som sker på andra sätt än dem som anges i punkt 1 inte tillåts utan den berörda abonnentens samtycke eller till abonnenter som inte önskar få sådan kommunikation; vilken av dessa möjligheter som väljs skall avgöras enligt nationell lagstiftning.

2.   Medlemsstaterna skall vidta lämpliga åtgärder för att kostnadsfritt och på ett klart och tydligt sätt säkerställa att icke begärd kommunikation för direkt marknadsföring som sker på andra sätt än dem som anges i punkt 1 inte tillåts utan den berörda abonnentens samtycke eller till abonnenter som inte önskar få sådan kommunikation; vilken av dessa möjligheter som väljs skall avgöras enligt nationell lagstiftning.

 

Det skall vara förbjudet att sända elektroniska meddelanden för direkt marknadsföring med dold avsändaridentitet eller utan giltig adress till vilken mottagaren kan sända en begäran om att denna typ av kommunikation skall upphöra.

 

Trettio månader efter det att detta direktiv trätt i kraft skall abonnenterna ha rätt att begära att leverantörer av elektroniska kommunikationstjänster skall använda tekniska lösningar som möjliggör att de kan se det elektroniska meddelandets avsändare och ärende och också kan radera meddelanden utan att först ha laddat ner resterande del av det elektroniska meddelandets innehåll eller eventuella bifogade filer.

Motivering

Kompromissändringsförslag baserat på möjligheten att medlemsstaterna själva får avgöra.

Ändringsförslag 36
Artikel 14, punkt 3

3.   När så krävs skall kommissionen anta bestämmelser för att säkerställa att terminalutrustning innehåller de säkerhetsmekanismer som krävs för att garantera skyddet av användarens och abonnentens personuppgifter och privatliv i enlighet med direktiv 1999/5/EG och rådets beslut 87/95/EEG.

3.   När produktkategorier ger upphov till farhågor, kan det bli nödvändigt att anta bestämmelser för att säkerställa att terminalutrustning tillverkas på ett sätt som är förenligt med användarnas rätt att skydda och kontrollera användningen av sina personuppgifter, i enlighet med direktiv 1999/5/EG och rådets beslut 87/95/EEG.

Motivering

Ändringsförslaget ser till att användares privatliv och personuppgifter ges bättre skydd. Förbud mot utveckling av teknisk utrustning som innebär intrång i användares rättigheter har en starkare förebyggande effekt än reaktioner på själva intrånget.

Ändringsförslaget klargör att terminalutrustning inte skall medföra intrång i den enskildes privatliv, till skillnad från den ursprungliga formuleringen som föreslår att terminalutrustning bör innehålla säkerhetsmekanismer. Denna ändring antogs i kammaren den 6 september 2001 (tidigare ändringsförslag 49).

Ändringsförslag 37
Artikel 15, punkt 1

1.   Medlemsstaterna får genom lagstiftning vidta åtgärder för att begränsa omfattningen av de rättigheter och skyldigheter som anges i artiklarna 5, 6, 8.1-8.4 och 9 i detta direktiv när en sådan begränsning är nödvändig för att skydda statens säkerhet, försvar och allmän säkerhet samt för förebyggande, undersökning eller avslöjande av brott och åtal för brott eller vid obehörig användning av ett elektroniskt kommunikationssystem enligt artikel 13.1 i direktiv 95/46/EG.

1.   Medlemsstaterna får genom lagstiftning vidta åtgärder för att begränsa omfattningen av de rättigheter och skyldigheter som anges i artiklarna 5, 6, 8.1-8.4 och 9 i detta direktiv när en sådan begränsning i ett demokratiskt samhälle är nödvändig, lämplig, proportionell och tidsbegränsad för att skydda statens säkerhet, försvar och allmän säkerhet samt för förebyggande, undersökning eller avslöjande av brott och åtal för brott eller vid obehörig användning av ett elektroniskt kommunikationssystem enligt artikel 13.1 i direktiv 95/46/EG. Dessa åtgärder måste vara ytterst exceptionella och baserade på en särskild lag som allmänheten kan förstå samt ha godkänts av de rättsliga eller berörda myndigheterna i varje enskilt fall. I enlighet med Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och avgöranden från domstolen för de mänskliga rättigheterna är varje form av elektronisk avlyssning i undersökningssyfte eller allmän elektronisk avlyssning i stor skala förbjuden.

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att förhindra att medlemsstaterna genom undantag skall kunna begränsa de grundläggande rättigheterna till skydd av privatlivet, i strid mot den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna, Strasbourg-domstolens rättspraxis och gemenskapslagstiftningen. Denna ändring antogs i kammaren den 6 september 2001 (tidigare ändringsförslag 50).

Ändringsförslag 38
Artikel 15, punkt 3, stycke 1a och 1b (nya)
 

Arbetsgruppen skall ta största hänsyn till de synpunkter som framförs av samtliga berörda parter, inbegripet industrin och konsumenterna.

 

Den skall ange i vilken utsträckning berörda parters synpunkter har hörts och beaktats samt ge berörda parter möjlighet att lämna kommentarer inom en rimlig tid som står i proportion till betydelsen av den fråga som behandlas.

Motivering

Eftersom arbetsgruppen för närvarande endast består av företrädare för nationella myndigheter för dataskydd, kan arbetsgruppens rekommendationer ges på ett mer öppet sätt genom att diskussioner med berörda parter som industrin och konsumentorganisationer möjliggörs. Detta leder till bättre balans mellan de berörda intressena och ger en bättre verklighetsanknytning och mer användbara rekommendationer och yttranden. Denna ändring antogs i kammaren den 6 september 2001 (tidigare ändringsförslag 58).

Ändringsförslag 39
Artikel 16

Artikel 12 skall inte tillämpas på upplagor av abonnentförteckningar som utgivits innan de nationella bestämmelser som antas i enlighet med detta direktiv har trätt i kraft.

Artikel 12 skall inte tillämpas på abonnentförteckningar som utgivits innan de nationella bestämmelser som antas i enlighet med detta direktiv har trätt i kraft.

Motivering

Denna strykning förhindrar att kopior av abonnentförteckningar som redan har publicerats och distribuerats eventuellt måste konfiskeras.

Vidare bör elektroniskt tillgängliga abonnentförteckningar också vara föremål för en övergångsreglering, vilket uppnås genom detta ändringsförslag. Denna ändring antogs i kammaren den 6 september 2001 (tidigare ändringsförslag 59).

Ändringsförslag 40
Artikel 16, stycke 1

Artikel 12 skall inte tillämpas på upplagor av abonnentförteckningar som utgivits innan de nationella bestämmelser som antas i enlighet med detta direktiv har trätt i kraft.

1.   Artikel 12 skall inte tillämpas på upplagor av abonnentförteckningar som redan framställts eller släppts ut på marknaden i tryckt eller nedkopplad elektronisk form innan de nationella bestämmelser som antas i enlighet med detta direktiv har trätt i kraft.

Motivering

Genom detta ändringsförslag återinförs, inom ramen för vad som verkar godtagbart, den text som rådets arbetsgrupp informellt kommit överens om, i syfte att främja ett eventuellt godkännande av direktivet vid första behandlingen. Denna ändring antogs i kammaren den 6 september 2001 (tidigare ändringsförslag 52).

Ändringsförslag 41
Artikel 17, punkt 1, stycke 1

1.   Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 31 december 2001 och skall genast underrätta kommissionen om detta.

1.   Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast inom 15 månader och skall genast underrätta kommissionen om detta.

Motivering

Fristen till den 31 december 2001 är omöjlig att hålla. Datum för direktivets ikraftträdande bör anpassas till det datum som gäller för övriga åtgärder inom ”telekommunikationspaketet”.

Ändringsförslag 42
Artikel 18a (ny)
 

Artikel 18a

 

Översynsklausul

 

Europeiska kommissionen skall senast tre år efter tidpunkten för medlemsstaternas genomförande av detta direktiv för Europaparlamentet och rådet lägga fram en rapport om direktivets effekter för ekonomiska aktörer och konsumenter, särskilt med avseende på bestämmelserna om icke begärda meddelanden. Vid behov skall kommissionen lägga fram förslag till ändring av direktivet för att ta hänsyn till resultaten av ovannämnda rapport och eventuella förändringar i sektorn samt andra förslag som den bedömer som nödvändiga för att förbättra direktivets effektivitet.

Motivering

Formuleringen av denna översynsklausul hör samman med det kompromissändringsförslag som baseras på möjligheten att medlemsstaterna själva får avgöra.

(1)EGT C 365, 19.12.2000, s. 223.


FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om behandling av personuppgifter och skydd för privatlivet inom sektorn för elektronisk kommunikation (KOM(2000) 385 – C5-0439/2000 – 2000/0189(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet, (KOM(2000) 385(1)),

–   med beaktande av artikel 251.2 och artikel 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C5-0439/2000),

–   med beaktande av artikel 67 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandena från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden, utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi och utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor (A5-0270/2001),

–   med beaktande av betänkande 2 från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A5-0374/2001).

1.   Parlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet,

2.   uppmanar kommissionen att på nytt höra parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra detta förslag eller ersätta det med ett nytt,

3.   uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1)EGT C 365, 19.12.2000, s. 223.

Senaste uppdatering: 6 november 2001Rättsligt meddelande