Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

ANDRABEHANDLINGS-REKOMMENDATION     ***II
PDF 183kWORD 105k
22 april 2002
PE 311.019 A5-0130/2002
om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation
(15396/2/2001 – C5‑0035/2002 – 2000/0189(COD))
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Föredragande: Marco Cappato
PROTOKOLLSIDA
 FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

PROTOKOLLSIDA

Vid plenarsammanträdet den 13 november 2001 fastställde parlamentet sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet, en behandling som avsåg förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om behandling av personuppgifter och skydd för privatlivet inom sektorn för elektronisk kommunikation (KOM(2000) 385 - 2000/0189(COD)).

Vid plenarsammanträdet den 6 februari 2002 tillkännagav talmannen att den gemensamma ståndpunkten hade mottagits och att denna hänvisats till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (15396/2/2001 - C5-0035/2002).

Vid utskottssammanträdet den 29 augusti 2000 hade utskottet utsett Marco Cappato till föredragande.

Vid utskottssammanträdena den 19 februari, 19 mars och 18 april 2002 behandlade utskottet den gemensamma ståndpunkten och förslaget till andrabehandlingsrekommendation.

Vid det sistnämnda sammanträdet godkände utskottet förslaget till lagstiftningsresolution med 36 röster för och 6 röster emot.

Följande ledamöter var närvarande vid omröstningen: Ana Palacio Vallelersundi (ordförande), Lousewies van der Laan och Giacomo Santini (vice ordförande), Marco Cappato (föredragande), Roberta Angelilli, Maria Berger (suppleant för Adeline Hazan), Hans Blokland (suppleant för Ole Krarup i enlighet med artikel 153.2 i arbetsordningen), Alima Boumediene-Thiery, Kathalijne Maria Buitenweg (suppleant för Heide Rühle), Michael Cashman, Carmen Cerdeira Morterero, Ozan Ceyhun, Carlos Coelho, Thierry Cornillet, Gianfranco Dell'Alba (suppleant för Mario Borghezio i enlighet med artikel 153.2 i arbetsordningen), Gérard M.J. Deprez, Giuseppe Di Lello Finuoli, Francesco Fiori (suppleant för Marcello Dell'Utri i enlighet med artikel 153.2 i arbetsordningen), Pernille Frahm (suppleant för Fodé Sylla i enlighet med artikel 153.2 i arbetsordningen), Jorge Salvador Hernández Mollar, Pierre Jonckheer, Margot Keßler, Eva Klamt, Jean Lambert (suppleant för Patsy Sörensen), Baroness Sarah Ludford, Hartmut Nassauer, William Francis Newton Dunn, Arie M. Oostlander (suppleant för Bernd Posselt), Elena Ornella Paciotti, Paolo Pastorelli (suppleant för Giuseppe Brienza), Hubert Pirker, Martine Roure, Gerhard Schmid, Olle Schmidt (suppleant för Francesco Rutelli), Ilka Schröder, The Earl of Stockton (suppleant för Mary Elizabeth Banotti), Joke Swiebel, Anna Terrón i Cusí, Maurizio Turco, Jaime Valdivielso de Cué (suppleant för The Lord Bethell i enlighet med artikel 153.2 i arbetsordningen), Gianni Vattimo (suppleant för Sérgio Sousa Pinto), Christian Ulrik von Boetticher, Christos Zacharakis (suppleant för Charlotte Cederschiöld) och Olga Zrihen Zaari (suppleant för Martin Schulz).

Andrabehandlingsrekommendationen ingavs den 22 april 2002.

Fristen för att inge ändringsförslag till den gemensamma ståndpunkten kommer att anges i förslaget till föredragningslista för den sammanträdesperiod vid vilken andrabehandlingsrekommendationen skall behandlas.


FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (15396/2/2001 – C5‑0035/2002 – 2000/0189(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt (15396/2/2001 – C5‑0035/2002),

–   med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(1), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2000) 385(2)),

–   med beaktande av artikel 251.2 i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 80 i arbetsordningen,

–   med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A5‑0130/2002).

1.   Parlamentet föreslår nedanstående ändringar i den gemensamma ståndpunkten,

2.   uppmanar kommissionen att undersöka hur man kan uppnå en enhetlig strategi när det gäller integritetsskydd, och när det gäller lagring, avlyssning och behandling av personuppgifter, och att lägga fram ett lämpligt förslag till Europaparlamentet senast den (högst ett år).

3.   uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Rådets gemensamma ståndpunkt   Parlamentets ändringar
Ändringsförslag 1
Skäl 2a (nytt)
 

(2a)   Strukturen med tre pelare i EG- och EU‑fördragen och den skilda uppdelningen av kompetens mellan var och en av dessa pelare kan hindra ett effektivt skydd av den grundläggande mänskliga rättigheten till ett privatliv, vilken fastställs i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

Motivering

Ingen motivering behövs.

Ändringsförslag 2
Skäl 11

(11)   I likhet med direktiv 95/46/EG omfattar det här direktivet inte sådana frågor om skydd av grundläggande fri‑ och rättigheter som rör verksamhet som regleras av gemenskapslagstiftningen. Det ändrar därför inte den befintliga jämvikten mellan den enskildes rätt till integritet och medlemsstaternas möjligheter att vidta sådana åtgärder, enligt artikel 15.1 i det här direktivet, som krävs för att skydda allmän säkerhet, försvar, statens säkerhet (inbegripet statens ekonomiska välstånd när verksamheten rör statens säkerhet) och brottsbekämpning. Det här direktivet påverkar följaktligen inte medlemsstaternas möjlighet att utföra laglig avlyssning av elektronisk kommunikation eller att vidta andra åtgärder om det är nödvändigt för något av dessa ändamål och sker i enlighet med Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Sådana åtgärder måste vara lämpliga, i strikt proportion till det avsedda ändamålet och nödvändiga i ett demokratiskt samhälle.

(11)   I likhet med direktiv 95/46/EG omfattar det här direktivet sådana frågor om skydd av grundläggande fri- och rättigheter som rör verksamhet som regleras av gemenskapslagstiftningen. Medlemsstaterna bör, då de vidtar åtgärder för att skydda allmän säkerhet, försvar, statens säkerhet (inbegripet statens ekonomiska välstånd när verksamheten rör statens säkerhet) och brottsbekämpning, samt då de lagligen avlyssnar elektronisk kommunikation om det är nödvändigt för något av dessa ändamål, agera på grundval av en särskild lag som allmänheten kan förstå, och åtgärderna bör endast vidtas i absoluta undantagsfall, vara godkända av rättsliga eller andra berörda myndigheter i varje enskilt fall och för en begränsad tidsperiod samt vara lämpliga, proportionella och nödvändiga i ett demokratiskt samhälle. I enlighet med Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt i enlighet med avgöranden från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna är varje form av elektronisk avlyssning i stor skala eller elektronisk avlyssning i sonderingssyfte förbjuden.

(Återinför ändring 4 från första behandlingen A5-0374/2001)

Motivering

Ändringsförslaget påminner om principerna som Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna fastställt i sin rättsskipning om integritet och övervägandena i den arbetsgrupp för integritetsskydd som inrättades genom artikel 29.

Ändringsförslag 3
Skäl 21

(21)   Åtgärder bör vidtas för att förhindra obehörig åtkomst av kommunikation, så att konfidentialiteten vid kommunikation via allmänna kommunikationsnät och allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster skyddas såväl i fråga om innehåll som uppgifter som har samband med sådan kommunikation. Den nationella lagstiftningen i vissa medlemsstater förbjuder endast obehörig åtkomst av kommunikation om detta sker avsiktligen.

(21)   Åtgärder bör vidtas för att förhindra obehörig åtkomst av kommunikation, så att konfidentialiteten vid kommunikation via allmänna kommunikationsnät och allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster skyddas såväl i fråga om innehåll som uppgifter som har samband med sådan kommunikation. Dessa åtgärder bör inkludera att beprövad kryptering och redskap för avidentifiering eller tillhandahållande av pseudonym främjas.

(Återinför ändring 6 från första behandlingen A5-0374/2001)

Motivering

Ett effektivt skydd kan inte enbart vara beroende av rättsliga åtgärder, oavsett deras omfattning. Det måste garanteras att lämpliga verktyg finns allmänt tillgängliga.

Ändringsförslag 4
Skäl 25

(25)   Sådana anordningar, till exempel s.k. cookies, kan utgöra ett legitimt och användbart verktyg, exempelvis för att analysera hur effektiv utformningen av en webbplats och annonseringen är och för att kontrollera identiteten hos användare som ägnar sig åt onlinetransaktioner. Om sådana anordningar, till exempel cookies, har ett legitimt syfte som att underlätta tillhandahållandet av informationssamhällets tjänster, bör de tillåtas under förutsättning att tydlig och klar föregående information om syftet med cookies eller liknande anordningar lämnas av den operatör för en webbplats som sänder anordningarna eller gör det möjligt för tredje man att sända sådana via denna webbplats. En operatör för en webbplats bör även ge användare åtminstone möjlighet att vägra att en cookie eller en liknande anordning lagras i deras terminalutrustning. Information om användning av flera anordningar som skall installeras på användarens terminalutrustning samt rätten att vägra dessa anordningar kan erbjudas på en gång under samma förbindelse och även omfatta framtida användning av dessa anordningar under senare förbindelser. Sättet att lämna information, ge rätt att vägra eller begära samtycke bör vara så användarvänligt som möjligt. Tillträde till särskilt innehåll på webbplatsen kan ändå göras beroende av ett uttryckligen givet godkännande av en cookie eller liknande anordning om den används i ett legitimt syfte.

(25)   Sådana anordningar, till exempel s.k. cookies, kan utgöra ett legitimt och användbart verktyg, exempelvis för att analysera hur effektiv utformningen av en webbplats och annonseringen är och för att kontrollera identiteten hos användare som ägnar sig åt onlinetransaktioner. Om sådana anordningar, till exempel cookies, har ett legitimt syfte som att underlätta tillhandahållandet av informationssamhällets tjänster, bör de tillåtas under förutsättning att användarna och abonnenterna har tillgång till tydlig och klar föregående information om syftet med cookies eller liknande anordningar och att det finns garantier om att användarna är medvetna om den information som lagras på den terminalutrustning de använder. Användarna bör ha möjlighet att vägra att en cookie eller en liknande anordning lagras i deras terminalutrustning. Detta är särskilt viktigt i de fall då andra än de ursprungliga användarna har tillgång till terminalutrustningen och därmed till eventuella känsliga personuppgifter som lagrats i denna utrustning. Information om användning av flera anordningar som skall installeras på användarens terminalutrustning samt rätten att vägra dessa anordningar kan erbjudas på en gång under samma förbindelse och även omfatta framtida användning av dessa anordningar under senare förbindelser. Sättet att lämna information, ge rätt att vägra eller begära samtycke bör vara så användarvänligt som möjligt. Tillträde till särskilt innehåll på webbplatsen kan ändå göras beroende av ett uttryckligen givet godkännande av en cookie eller liknande anordning om den används i ett legitimt syfte.

Motivering

Cookies är legitima verktyg som har en rad olika nyttiga funktioner. Cookies gör det möjligt att utnyttja webbplatsernas funktioner, vilket förbättrar nätsurfandet och gör webbtjänsterna effektivare. Eftersom konsumenterna får tillgång till klar och utförlig information blir det möjligt för dem att göra ett medvetet val. Dessutom innehåller de flesta webbläsarprogramvaror redan möjligheter att tillåta och/eller vägra att cookies lagras. Kravet på att en operatör för en webbplats skall erbjuda denna möjlighet är därför onödigt. Vissa cookies innehåller dock mycket känslig information – till exempel kreditkortsnummer, lösenord och till och med användarens fullständiga namn – utan att det finns något skydd mot otillåten åtkomst. Dessutom skall sägas att de allra flesta användare är helt omedvetna om att cookies lagras i de persondatorer de använder. Därför känner de inte till att denna känsliga information lämnas på halvoffentliga persondatorer, och att den därmed kan missbrukas av andra personer som använder samma persondator.

Ändringsförslag 5
Skäl 28

(28)   Skyldigheten att utplåna trafikuppgifter eller att avidentifiera dem när de inte längre behövs för överföring av en kommunikation står inte i strid med sådana förfaranden på Internet som cachelagring av IP‑adresser i domännamnssystemet eller cachelagring av IP‑adressers koppling till fysiska adresser eller användning av inloggningsinformation för att kontrollera rätten till tillträde till nät eller tjänster.

utgår

Motivering

Det fanns ingen liknande text i kommissionens förslag eller parlamentets första behandling. Det är tämligen oklart och förvirrande vad det skäl som rådet lagt till betyder eller syftar till.

Ändringsförslag 6
Skäl 38

(38)   Förteckningar över abonnenter av elektroniska kommunikationstjänster distribueras i stora upplagor och är allmänna. Fysiska personers rätt till integritet och juridiska personers berättigade intressen kräver att abonnenterna skall kunna avgöra om deras personuppgifter skall offentliggöras i en förteckning och i så fall vilka personuppgifter. Leverantörer av allmänna abonnentförteckningar bör upplysa de abonnenter som skall finnas med i sådana förteckningar om förteckningens syfte och om de särskilda användningsområden som finns för de elektroniska versionerna av allmänna abonnentförteckningar, framför allt genom sökfunktioner i programvaran, t.ex. funktioner för sökning i omvänd riktning som gör det möjligt för användare av förteckningen att få fram en abonnents namn och adress på grundval av endast ett telefonnummer.

(38)   Förteckningar över abonnenter av elektroniska kommunikationstjänster distribueras i stora upplagor och är allmänt tillgängliga. Fysiska personers rätt till integritet och juridiska personers berättigade intressen kräver att abonnenterna bör ha rätt att på begäran kostnadsfritt utelämnas från förteckningen eller avgöra i vilken omfattning deras personuppgifter skall offentliggöras i en förteckning.

(Återinför ändring 16 från första behandlingen A5-0374/2001)

Motivering

Det här ändringsförslaget bibehåller systemet med aktivt utträde från allmänna abonnentförteckningar som ger abonnenterna rätt att utelämnas eller på begäran få vissa personliga uppgifter utelämnade från en förteckning. I ändringsförslaget påpekas att det skall vara kostnadsfritt för abonnenterna att utelämna uppgifter.

Ändringsförslag 7
Skäl 40

(40)   Åtgärder bör vidtas för att skydda abonnenterna mot intrång i integriteten genom icke begärda kommunikationer för direkt marknadsföring, i synnerhet i form av automatiska uppringningssystem, fax och elektronisk post, inklusive SMS‑meddelanden. Dessa former av icke begärd kommersiell kommunikation kan å ena sidan vara relativt enkla och billiga att skicka, men å andra sidan kan de utgöra en börda och/eller en kostnad för mottagaren. I vissa fall kan dessutom deras volym medföra svårigheter för elektroniska kommunikationsnät och terminalutrustning. För sådana former av icke begärd kommunikation för direkt marknadsföring är det motiverat att kräva ett uttryckligt samtycke från mottagarna innan sådana kommunikationer skickas till dem. Inom den inre marknaden krävs det ett harmoniserat tillvägagångssätt för att säkerställa enkla bestämmelser för företag och användare inom hela gemenskapen.

(40)   Åtgärder bör vidtas för att skydda abonnenterna mot intrång i integriteten genom icke begärda samtal, telefaxmeddelanden, elektroniska brev och andra typer av kommunikation för direkt marknadsföring. Medlemsstaterna kan begränsa sådana åtgärder till abonnenter som är fysiska personer.

(Se skäl 21 i KOM(2000) 385)

Motivering

Det här ändringsförslaget återinför skäl 21 i kommissionens text om icke begärda meddelanden. Texten förhåller sig neutralt till det system för aktivt utträde eller deltagande som införts för olika kommunikationstyper, och kan bidra till att parlamentet når kompromisser med rådet.

Ändringsförslag 8
Skäl 41

(41)   Inom ett befintligt kundförhållande är det emellertid rimligt att tillåta användning av uppgifter om elektronisk adress för att erbjuda liknande produkter eller tjänster som dem som kunden ursprungligen köpte, men endast av samma företag som direkt från kunden har fått uppgifterna om elektronisk adress. När uppgifterna om elektronisk adress har erhållits bör kunden informeras om deras ytterligare användning för direkt marknadsföring på ett tydligt sätt och få möjlighet att vägra att uppgifterna används på ett sådant sätt. Denna möjlighet bör fortsättningsvis erbjudas kostnadsfritt vid varje följande kommunikation för direkt marknadsföring, med undantag för eventuella kostnader för att överföra denna vägran.

(41)   Inom ett befintligt kundförhållande är det emellertid rimligt att tillåta användning av uppgifter om elektronisk adress för att erbjuda produkter eller tjänster, men endast av samma företag som direkt från kunden har fått uppgifterna om elektronisk adress. När uppgifterna om elektronisk adress har erhållits bör kunden informeras om deras ytterligare användning för direkt marknadsföring på ett tydligt sätt och få möjlighet att vägra att uppgifterna används på ett sådant sätt. Denna möjlighet bör fortsättningsvis erbjudas kostnadsfritt vid varje följande kommunikation för direkt marknadsföring, med undantag för eventuella kostnader för att överföra denna vägran.

Motivering

I det här ändringsförslaget stöds rådets text med en liten ändring: begreppet ”liknande” produkter är alltför vagt.

Ändringsförslag 9
Skäl 44

(44)   Direkt marknadsföring som utförs av politiska organisationer, välgörenhetsorganisationer eller andra organisationer, till exempel för att värva nya medlemmar, samla in pengar eller värva röster, ingår i begreppet direkt marknadsföring enligt direktiv 95/46/EG. Meddelanden från politiska eller andra organisationer för andra ändamål än direkt marknadsföring, till exempel framförande av åsikter, tankar och idéer, omfattas inte av bestämmelserna om icke begärd kommunikation i det här direktivet.

utgår

Motivering

Rådet har lagt till det här skälet, som varken fanns med i kommissionens eller parlamentets text. Åtskillnaden mellan direkt marknadsföring (”för att värva nya medlemmar, samla in pengar eller värva röster”) och annan verksamhet (”framförande av åsikter, tankar och idéer”) är konstgjord, eftersom de här verksamheterna, som utgör grunden och orsaken till att sammanslutningar, välgörenhetsorganisationer och partier finns till, har blivit sammanblandade och kopplade till varandra.

Ändringsförslag 10
Artikel 1, punkt 3

3.   Detta direktiv skall inte tillämpas på verksamheter som faller utanför tillämpningsområdet för Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, t.ex. de som omfattas av avdelningarna V och VI i Fördraget om Europeiska unionen, och inte i något fall på verksamheter som avser allmän säkerhet, försvar, statens säkerhet (inbegripet statens ekonomiska välstånd när verksamheten rör statens säkerhet) och statens verksamhet på straffrättens område.

3.   Detta direktiv skall inte tillämpas på verksamheter som faller utanför EG‑fördragets tillämpningsområde.

(Återinför ändring 18 från första behandlingen A5-0374/2001)

Motivering

Motivering saknas.

Ändringsförslag 11
Artikel 5, punkt 3

3.   Medlemsstaterna skall säkerställa att användningen av elektroniska kommunikationsnät för att lagra information eller för att få tillgång till information som är lagrad i en abonnents eller användares terminalutrustning endast är tillåten på villkor att abonnenten eller användaren i fråga i förväg erhåller klar och fullständig information, bland annat om ändamålen med behandlingen, i enlighet med direktiv 95/46/EG, och erbjuds rätten att vägra sådan behandling av den dataregisteransvarige. Detta får inte förhindra någon teknisk lagring eller åtkomst som endast sker för att utföra eller underlätta överföringen av en kommunikation via ett elektroniskt kommunikationsnät eller som är absolut nödvändigt för att leverera en av informationssamhällets tjänster som användaren eller abonnenten uttryckligen har begärt.

3.   Medlemsstaterna skall säkerställa att användningen av elektroniska kommunikationsnät för att lagra information eller för att få tillgång till information som är lagrad i en abonnents eller användares terminalutrustning endast är tillåten på villkor att abonnenten eller användaren i fråga har tillgång till klar och fullständig information, bland annat om ändamålen med behandlingen och erbjuds rätten att vägra sådan behandling av den dataregisteransvarige. Detta får inte förhindra någon teknisk lagring eller åtkomst som endast sker för att utföra eller underlätta överföringen av en kommunikation via ett elektroniskt kommunikationsnät eller som är absolut nödvändigt för att leverera en av informationssamhällets tjänster som användaren eller abonnenten uttryckligen har begärt.

Motivering

Cookies är legitima verktyg som har en rad olika nyttiga funktioner. Cookies gör det möjligt att utnyttja webbplatsernas funktioner, vilket förbättrar nätsurfandet och gör webbtjänsterna effektivare. Eftersom konsumenterna får tillgång till klar och utförlig information blir det möjligt för dem att göra ett medvetet val. Dessutom innehåller de flesta webbläsarprogramvaror redan möjligheter att tillåta och/eller vägra att cookies lagras. Kravet på att en operatör för en webbplats skall erbjuda denna möjlighet är därför onödigt. Vissa cookies innehåller dock mycket känslig information – till exempel kreditkortsnummer, lösenord och till och med användarens fullständiga namn – utan att det finns något skydd mot otillåten åtkomst. Dessutom skall sägas att de allra flesta användare är helt omedvetna om att cookies lagras i de persondatorer de använder. Därför vet de inte att denna känsliga information lämnas på halvoffentliga persondatorer, och att den därmed kan missbrukas av andra personer som använder samma persondator.

Ändringsförslag 12
Artikel 6, punkt 1

1.   Trafikuppgifter om abonnenter och användare som behandlas och lagras av leverantören av ett allmänt kommunikationsnät eller en allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst skall utplånas eller avidentifieras när de inte längre behövs för sitt syfte att överföra en kommunikation, utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 2, 3 och 5 i den här artikeln samt artikel 15.1.

1.   Trafikuppgifter om abonnenter och användare som behandlas i syfte att överföra kommunikation och som lagras av leverantören av ett allmänt kommunikationsnät eller en allmän kommunikationstjänst skall utplånas eller definitivt avidentifieras vid överföringens slut, med vederbörlig hänsyn till kraven i punkterna 2, 3 och 4, så att punkt 6 kan genomföras på lämpligt sätt.

(Återinför ändring 27 från första behandlingen A5-0374/2001)

Motivering

Hänvisningen till artikel 15.1 som varken fanns med i kommissionens eller parlamentets text skall utgå.

Ändringsförslag 13
Artikel 12, punkt 1

1.   Medlemsstaterna skall säkerställa att abonnenterna kostnadsfritt informeras om ändamålen med tryckta eller elektroniska abonnentförteckningar som är tillgängliga för allmänheten eller kan erhållas genom en nummerupplysningstjänst, där abonnenternas personuppgifter kan finnas med, och om varje ytterligare användningsmöjlighet som bygger på sökfunktioner som finns i de elektroniska versionerna av abonnentförteckningen.

1.   Medlemsstaterna skall säkerställa att abonnenterna kostnadsfritt och innan de tas med i abonnentförteckningen informeras om ändamålen med tryckta eller elektroniska abonnentförteckningar som är tillgängliga för allmänheten eller kan erhållas genom en nummerupplysningstjänst, där abonnenternas personuppgifter kan finnas med, och om varje ytterligare användningsmöjlighet som bygger på sökfunktioner som finns i de elektroniska versionerna av abonnentförteckningen.

(Återinför ändring 33 från första behandlingen A5-0374/2001)

Motivering

Enligt ändringsförslaget från parlamentets första behandling skall abonnenterna informeras innan de tas med i abonnentförteckningen.

Ändringsförslag 14
Artikel 12, punkt 2

2.   Medlemsstaterna skall säkerställa att abonnenterna ges möjlighet att avgöra om deras personuppgifter skall finnas med i en allmän abonnentförteckning och i så fall vilka personuppgifter, i den utsträckning uppgifterna är relevanta för det ändamål med abonnentförteckningen som fastställts av den som tillhandahåller förteckningen, och att bekräfta, rätta eller dra tillbaka sådana uppgifter. Det skall vara kostnadsfritt att inte förtecknas i allmänna abonnentförteckningar eller att kontrollera, rätta eller dra tillbaka personuppgifter från dem.

2.   Personuppgifter i tryckta eller elektroniska abonnentförteckningar som är tillgängliga för allmänheten eller kan erhållas genom en nummerupplysningstjänst skall begränsas till vad som krävs för att identifiera en särskild abonnent, såvida inte abonnenten gett sitt uttryckliga samtycke till att kompletterande personuppgifter publiceras. Abonnenten skall ha rätt att på begäran kostnadsfritt bli utelämnad ur en tryckt eller elektronisk abonnentförteckning, att avgöra vilka uppgifter som får anges, att bekräfta, ändra eller stryka sådana uppgifter, att ange att hans eller hennes personuppgifter inte får användas för direkt marknadsföring, att få sin adress delvis utelämnad och, när detta är språkligt möjligt, att inte låta sådana uppgifter ingå som anger hans eller hennes kön.

(Återinför ändring 34 från första behandlingen A5-0374/2001)

Motivering

Det här ändringsförslaget bibehåller systemet med aktivt utträde från allmänna abonnentförteckningar som ger abonnenterna rätt att inte stå med i eller på begäran få vissa personliga uppgifter utelämnade från en förteckning. I ändringsförslaget påpekas att det skall vara kostnadsfritt för abonnenterna att utelämna uppgifter.

Ändringsförslag 15
Artikel 13, punkt 1

1.   Användningen av automatiska uppringningssystem utan mänsklig medverkan (automatisk uppringningsutrustning), telefaxapparater (fax) eller elektronisk post för direkt marknadsföring får bara tillåtas i fråga om abonnenter som i förväg har gett sitt samtycke.

1.   Användning av automatiska uppringningssystem utan mänsklig medverkan (automatisk uppringningsutrustning), telefaxapparater (fax) eller SMS (mobiltelefonitjänst för korta textmeddelanden) för direkt marknadsföring får bara tillåtas i fråga om abonnenter som i förväg har gett sitt samtycke.

(Återinför ändring 35 från första behandlingen A5-0374/2001)

Motivering

Ändringsförslaget från parlamentets första behandling rör de kommunikationstyper som hör till systemet med aktivt deltagande då det används för direkt marknadsföring. Förslaget utesluter elektronisk post, men tar med SMS.

Ändringsförslag 16
Artikel 13, punkt 2

2.   Utan hinder av punkt 1 får en fysisk eller juridisk person, som fått uppgifter om elektronisk adress för elektronisk post direkt från sina kunder i samband med köp av en vara eller en tjänst, i enlighet med direktiv 95/46/EG, använda dessa uppgifter om elektronisk adress för direkt marknadsföring av sina egna, likartade varor eller tjänster, under förutsättning att kunderna klart och tydligt ges möjlighet att, kostnadsfritt och enkelt, motsätta sig sådan användning av uppgifter om elektronisk adress, när de samlas in och i samband med varje meddelande om kunden inte inledningsvis har motsatt sig sådan användning.

2.   Utan hinder av punkt 1 får en fysisk eller juridisk person, som fått uppgifter om elektronisk adress för elektronisk post direkt från sina kunder i samband med köp av en vara eller en tjänst, i enlighet med direktiv 95/46/EG, använda dessa uppgifter om elektronisk adress för direkt marknadsföring av sina egna varor eller tjänster, under förutsättning att kunderna klart och tydligt ges möjlighet att, kostnadsfritt och enkelt, motsätta sig sådan användning av uppgifter om elektronisk adress, när de samlas in och i samband med varje meddelande om kunden inte inledningsvis har motsatt sig sådan användning. Trettio månader efter det att detta direktiv trätt i kraft skall abonnenterna ha rätt att begära att leverantörer av elektroniska kommunikationstjänster skall använda tekniska lösningar som gör det möjligt för dem att se det elektroniska meddelandets avsändare och ärende och också kan radera meddelanden utan att först ha laddat ner resterande del av det elektroniska meddelandets innehåll eller eventuella bifogade filer.

Motivering

I det här ändringsförslaget stöds rådets text med en liten ändring: begreppet ”likartade” varor är alltför vagt.

Ändringsförslag 17
Artikel 13, punkt 3

3.   Medlemsstaterna skall vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att, kostnadsfritt, icke begärd kommunikation för direkt marknadsföring, som sker på andra sätt än de som anges i punkt 1, inte tillåts utan den berörda abonnentens samtycke eller till abonnenter som inte önskar få sådan kommunikation; vilken av dessa möjligheter som väljs skall avgöras enligt nationell lagstiftning.

3.   Medlemsstaterna skall vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att, kostnadsfritt, icke begärd kommunikation för direkt marknadsföring, som sker på andra sätt och med andra metoder än de som anges i de föregående punkterna, inte tillåts utan den berörda abonnentens samtycke eller till abonnenter som inte önskar få sådan kommunikation; vilken av dessa möjligheter som väljs skall avgöras enligt nationell lagstiftning.

Motivering

Detta ändringsförslag krävs för att det nya direktivets syften skall uppnås. Enligt direktivet har medlemsstaterna självbestämmanderätt endast när det gäller den icke begärda kommunikation som inte omfattas av särskilda bestämmelser i direktivet. Dessa bestämmelser fastställs nu för vissa typer av elektronisk kommunikation, både i artikel 13.1 (samtycke) och i artikel 13.2 (icke-motstånd, vilket föreslagits av parlamentet och i stort sett vunnit gehör hos rådet). Om man tillåter medlemsstaterna att göra avsteg från dessa regler skulle man skapa en uppsplittring av den inre marknaden. Detta skulle även skapa större rättslig ovisshet och därmed upphäva de rättsliga skälen bakom artikel 13.1-2. Därför kan artikel 13.3 endast tillämpas på den elektroniska kommunikation som inte harmoniseras i enlighet med de föregående punkterna.

Ändringsförslag 18
Artikel 13, punkt 6

6.   Senast tre år efter den tillämpningsdag som avses i artikel 17.1 skall kommissionen till Europaparlamentet och rådet lägga fram en rapport om de konsekvenser som denna artikel haft för konsumenterna och marknadsaktörerna, varvid hänsyn skall tas till den internationella situationen. I tillämpliga fall skall kommissionen lägga fram förslag till ändring av denna bestämmelse för att ta hänsyn till resultaten av den ovannämnda rapporten och alla eventuella förändringar inom denna sektor samt alla andra förslag som den anser vara nödvändiga.

utgår

Motivering

Vid sin första behandling antog parlamentet en ändring där kommissionen uppmanades att utarbeta en rapport om hur hela direktivet genomförts. Rådet har begränsat rapportens omfattning till de aspekter som behandlas i artikel 13. Bestämmelsen måste utgå och den relevanta texten från parlamentets första behandling återinföras efter artikel 18.

Ändringsförslag 19
Artikel 14, punkt 3

3.   När så krävs skall kommissionen vidta åtgärder för att säkerställa att terminalutrustning är konstruerad så att den är förenlig med användarnas rätt till skydd och kontroll av sina personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/5/EG av den 9 mars 1999 om radioutrustning och teleterminalutrustning och om ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse och rådets beslut 87/95/EEG av den 22 december 1986 om standardisering inom området informationsteknologi och telekommunikation.

3.   När produktkategorier ger upphov till farhågor, kan det bli nödvändigt att vidta åtgärder för att säkerställa att terminalutrustning är konstruerad så att den är förenlig med användarnas rätt till skydd och kontroll av sina personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/5/EG av den 9 mars 1999 om radioutrustning och teleterminalutrustning och om ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse och rådets beslut 87/95/EEG av den 22 december 1986 om standardisering inom området informationsteknologi och telekommunikation.

(Återinför ändring 36 från första behandlingen A5-0374/2001)

Motivering

I det här ändringsförslaget återinförs texten från parlamentets första behandling för att klargöra när kommissionen skall ingripa och införa tekniska normer.

Ändringsförslag 20
Artikel 15, punkt 1

1.   Medlemsstaterna får genom lagstiftning vidta åtgärder för att begränsa omfattningen av de rättigheter och skyldigheter som anges i artikel 5, artikel 6, artikel 8.1, 8.2, 8.3 och 8.4 och artikel 9 i detta direktiv när en sådan begränsning är nödvändig för att skydda nationell säkerhet (dvs. statens säkerhet), försvaret och allmän säkerhet samt för förebyggande, undersökning, avslöjande av och åtal för brott eller vid obehörig användning av ett elektroniskt kommunikationssystem enligt artikel 13.1 i direktiv 95/46/EG. Medlemsstaterna får för detta ändamål bland annat föreskriva att uppgifter får bevaras under en begränsad period som motiveras av de skäl som fastställs i denna punkt, i enlighet med de allmänna principerna i gemenskapslagstiftningen.

1.   Medlemsstaterna får genom lagstiftning vidta åtgärder för att begränsa omfattningen av de rättigheter och skyldigheter som anges i artiklarna 5, 6, 8.1-8.4 och 9 i detta direktiv när en sådan begränsning i ett demokratiskt samhälle är nödvändig, lämplig, proportionell och tidsbegränsad för att skydda statens säkerhet, försvar och allmän säkerhet samt för förebyggande, undersökning eller avslöjande av brott och åtal för brott eller vid obehörig användning av ett elektroniskt kommunikationssystem enligt artikel 13.1 i direktiv 95/46/EG. Dessa åtgärder måste vara ytterst exceptionella och baserade på en särskild lag som allmänheten kan förstå samt ha godkänts av de rättsliga eller berörda myndigheterna i varje enskilt fall. I enlighet med Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och avgöranden från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna är varje form av elektronisk avlyssning i undersökningssyfte eller allmän elektronisk avlyssning i stor skala förbjuden.

Motivering

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna bör omnämnas samtidigt som Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna och tillhörande rättspraxis.

Ändringsförslag 21
Artikel 15, punkt 3

3.   Den arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandling av personuppgifter som inrättades genom artikel 29 i direktiv 95/46/EG skall också utföra de uppgifter som avses i artikel 30 i det direktivet när det gäller frågor som omfattas av det här direktivet, nämligen skyddet av de grundläggande fri‑ och rättigheterna samt berättigade intressen inom sektorn för elektronisk kommunikation.

3.   Den arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandling av personuppgifter som inrättades genom artikel 29 i direktiv 95/46/EG skall också utföra de uppgifter som avses i artikel 30 i det direktivet när det gäller frågor som omfattas av det här direktivet, nämligen skyddet av de grundläggande fri‑ och rättigheterna samt berättigade intressen inom sektorn för elektronisk kommunikation. Arbetsgruppen skall ge berörda parter möjlighet att inom en rimlig tid lämna kommentarer och den skall ta största hänsyn till dessa synpunkter.

(Återinför ändring 38 från första behandlingen A5-0374/2001)

Motivering

En eventuell kompromiss mellan ändringen från parlamentets första behandling och rådets text.

Ändringsförslag 22
Artikel 16, punkt 2

2.   Om personuppgifter rörande abonnenter av fasta allmänna taltelefonitjänster har inkluderats i en allmän abonnentförteckning i enlighet med bestämmelserna i artikel 11 i direktiv 97/66/EG innan de nationella bestämmelser som antas i enlighet med det här direktivet har trätt i kraft, får personuppgifterna om dessa abonnenter stå kvar i den allmänna abonnentförteckningen i tryckt eller elektronisk form såvida inte abonnenterna meddelar annat efter att ha fått fullständig information om ändamål och alternativ i enlighet med artikel 12 i det här direktivet.

utgår

Motivering

Det behövs inga övergångsåtgärder om bestämmelsen om det nuvarande systemet med aktivt utträde från abonnentförteckningar bibehålls i parlamentets andrabehandlingsrekommendation.

Ändringsförslag 23
Artikel 18a (ny)
 

Artikel 18a

 

Kommissionen skall senast tre år efter tidpunkten för medlemsstaternas tillämpning av detta direktiv för Europaparlamentet och rådet lägga fram en rapport om direktivets genomförande, dess effekter för ekonomiska aktörer och konsumenter, särskilt med avseende på bestämmelserna om icke begärda meddelanden och de åtgärder som medlemsstaterna vidtagit i enlighet med artikel 15.1. Kommissionen kan för det här ändamålet be medlemsstaterna om information som de skall lämna utan onödigt dröjsmål. Vid behov skall kommissionen lägga fram förslag till ändring av direktivet för att ta hänsyn till resultaten av denna rapport och eventuella förändringar i sektorn samt andra förslag som den bedömer som nödvändiga för att förbättra direktivets effektivitet.

(Återinför ändring 42 från första behandlingen A5-0374/2001 med ett tillägg)

Motivering

Vid sin första behandling antog parlamentet en ändring där kommissionen uppmanades att utarbeta en rapport om hur hela direktivet genomförts. Rådet har begränsat rapportens omfattning till de aspekter som behandlas i artikel 13. Bestämmelsen måste utgå och den relevanta texten från parlamentets första behandling återinföras.

(1)Texter antagna under sammanträdet den 13.11.2001, punkt 6.
(2)EGT C 365, 19.12.2000, s. 223.

Senaste uppdatering: 21 maj 2002Rättsligt meddelande