Europa-Parlamentets forretningsorden
7. valgperiode - juli 2009
   PDF PDF
INDHOLDSFORTEGNELSE
 REGISTER
 OPLYSNING TIL LÆSEREN

REGISTER
ABCDEFGHIKLMNOPRSTUVÆØÅ
Tallene henviser til artikler. Romertal henviser til bilag, og tal eller bogstaver, der følger efter romertal, henviser til underafsnit i bilag.
A
Adfærdskodeks9 , X , XVI
Adfærdsregler9 , 152 , XVI
Adgang
til mødesalen145
til Parlamentet9 , XVI
Adgangskort9 , X
Afbrydelse af mødet152 , 178
Afgørelse
budget75 , V
decharge76 - 77 , VI , VI.5
ophævelse af immunitet6 - 7
Afskedigelse
ombudsmanden206
personer valgt til hverv i Parlamentet19 , 153
Afslutning af forhandling172 , 176
Afstemning158 - 165 , 167 - 171 , 176
andenbehandling64 - 66 , 72
beslutningsdygtighed155
delt20 , 160 , 163
elektronisk168
førstebehandling55
grundlag160
hemmelig169
håndsoprækning165
navneopråb20 , 160 , 167 - 169 , 195
procedure158 , 195 , V.3
rækkefølge20 , 158 , 161 , V.3
stemmeforklaringer20 , 170
stemmelighed14 - 15 , 22 , 158 - 159
stemmeret164
tredjebehandling69
udsættelse56 , 106 , 175
udvalg195
under ét20 , 83 , 160 - 161
uoverensstemmelser171
ved at rejse sig165
ændringsforslag156 , 161 - 162
Afstemningsanlæg165 , 168
Aftaler
interinstitutionelle127 , 215 , VIII.B , VIII.C
internationale90 - 91 , XIV.II
Aftale ved andenbehandling70 , XX
Aftale ved førstebehandling70 - 71 , XX
Afvikling af møderne20 , 23 , 145 - 151 , 154
Afvisning af en sag af formelle grunde172 , 174
Agenturer
høring126
Aktindsigt5 , 29 , 103 - 104 , 148 , XV
Anbefalinger, Rådets83
Andenbehandling43 , 61 - 66 , 72
afslutning64
afstemning64 - 66 , 72 , 158
aftaler70
budgetV.5
forlængelse af tidsfrister62
forslag om forkastelse i udvalg63
indstilling63 - 64
plenarmødet64 - 66 , 72
udvalg52 , 61 - 63
Anden betænkning56 - 57 , 175
Andragender201 - 203 , 214 , VII.XX
Arbejdsplan137 - 138 , 140 - 144
Arbejdsprogram, Den Europæiske Unions lovgivnings- og42 - 43
Arkiv179 , 203
Assistenter, medlemmernes193 , X.2
Associerede stater200
Associerede udvalg50 , 88
AVSVII.II
B
Begrundelser45 , 47 , 49 , 52 , 156 , 212
Behandling
budgetV
dechargeVI
forespørgsler til skriftlig besvarelse, betingelser for117
fortrolige dokumenterVIII.A
følsomme oplysningerVIII.B , VIII.C
lovgivningsmæssige dokumenter35 - 40 , 42 - 47 , 49 - 50 , 52 - 53
ændringsforslag, betingelser for20
Behandlinger (første-, anden- og tredje-)37 - 40 , 42 - 47 , 49 - 50 , 52 - 69 , 71 - 73
Bekæmpelse af svig10 , XII
Bemærkninger til forretningsordenen20 , 173
Beretning
fra andre institutioner119
Kommissionens års-119
undersøgelsesudvalg185 , VIII.A , IX
Berigtigelser180 , 216
Beslutninger42 , 48 , 120 - 123
lovgivningsmæssige45 , 55 - 57 , 158
Beslutningsdygtighed155 , 195
Beslutningsforslag47 - 49 , 58 , 78 , 102 , 110 , 115 , 120 , 122 , 202 , 214 , IV
fælles110 , 115 , 122
Beslutningsprocedure, fælles37 - 40 , 43 , 45 - 47 , 49 - 50 , 52 - 69 , 71 - 73
Betalingsanvisning80
Betalingsforpligtelse80
Betænkning
anden56 - 57 , 175
begrundelse45 , 52
beslutningsforslag, på grundlag af120
dechargeVI.3
der ikke vedrører retsakter47
høringer45
ikke-lovgivningsmæssige47
initiativ25 , 41 - 42 , 48 , 50 , 102 , 119 - 120
initiativer fra medlemsstater44
interims-81
lovgivningsmæssige45 , 55
mundtlig52 , 56 - 57 , 142
udkast46 , 52
undersøgelsesudvalg, se Beretning, undersøgelsesudvalg
Bilag til forretningsordenen212 , 215
Blandede parlamentariske udvalg200
Bortfald
uafsluttede sager214
ændringsforslag156 - 157
Budget75 - 78 , V , VII.IV , VII.V
afstemningsprocedureV.3
afstemningsrækkefølgeV.3
decharge76 - 77 , 112 , VI , VII.V
kontrol med gennemførelsen78 , 112 , VII.V
ordningen med foreløbige tolvtedeleV.7
overslag79
tillægs-75 , V
Budgetoverslag, foreløbigt forslag til79 , V.3 , V.8
Bulletin29
C
Centralbank, se Europæiske Centralbank
Charter om grundlæggende rettigheder, Den Europæiske Unions36 , 103
COSAC131
D
Dagpenge153
Dagsorden
endeligt forslag til122 , 137 - 138 , 140 , XIV
fastsættelse7 , 52 , 57 - 58 , 64 , 69 , 97 , 101 , 115 , 122 , 137 - 138 , 140 - 142 , 175 , 188 , 204 , II , IV , VI.4
forslag til25 , 137 - 138
godkendelse140 - 141
udvalg4 , 63 , 117 - 118 , 193 , VIII.A
ændring140 , 175 , 177
Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet122 , 137 , IV
Decharge
afgørelserVI
andre organer77
Kommissionen76
Parlamentet80
Parlamentets formand77
redegørelse fra Revisionsretten112
Delegationer
ad hoc25
blandede parlamentariske200
formand28
interparlamentariske198 , VII.II
sprog23 , 146
stående25 , 198
Delegationsformandskonferencen28
Demokrati36 , 81 , 102 , 122 , 209 - 210 , IV
Dialogen på arbejdsmarkedet84
Dokumenter103 - 104
adgang til Parlamentets5 , 29 , 103 - 104 , 148 , XV
fortroligeVIII.A
følsommeVIII.B , VIII.C
lovgivningsmæssige43
omdeling144 , 148
register over Parlamentets104 , XV
Domstolen128 - 129 , 204 , 206 , VI.6
E
Ekspertudtalelser126
Ekstraordinær debat141
Ekstraordinært møde, Parlamentet134
Endelig juridisk-sproglig udformning71 , 74 , 180
Erklæringer
forslag til formand for Kommissionen105
Revisionsretten108 , 112
skriftlige
 indført i registret123
 vedføjet det fuldstændige forhandlingsreferat149
stemmeforklaringer170
EurogruppenII
Europarådet199
Europol100
Europæiske Centralbank
forespørgsler til skriftlig besvarelse118
redegørelser113
udnævnelse af medlemmer af direktionen109
Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)10 , XII
Europæiske Råd110
Europæiske System af Centralbanker113
Europæiske Unions Tidende30 , 71 - 73 , 104 , 117 - 118 , 179 , 181 , 185 , 204 , V.4 , V.5 , VI.6 , IX
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg124
F
Finansiel forenelighed38 , 45 , 47
Finansielle interesser, Fællesskabernes10 , XII
Finansielle virkninger36 , 38 , 45 , 47 , 96
Finansieringsoversigt45 , 47
Finansprotokoller90
Flag213
Flertal (kvalificeret)/nødvendige antal medlemmer30
afskedigelse
 ombudsmanden206
 personer valgt til hverv i Parlamentet19
anmodninger
 afbrydelse/hævelse af mødet178
 afslutning af forhandlingen176
 afstemning om forslag til ændring og ændringsforslag til budgettetV.3
 debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet122
 ekstraordinær debat141
 fornyet høring59
 henvisning til fornyet udvalgsbehandling175
 indkaldelse af Parlamentet134
 konstatering af beslutningsdygtighed155
 navneopråb167
 nedsættelse af undersøgelsesudvalg185
 procedure på plenarmødet uden ændringsforslag og forhandling138
 tilladelse til at stille ændringsforslag138
 udsættelse af forhandlingen177
 uopsættelighedsprocedure142
 ændring af mødested135
fastslåelse af overtrædelse102
forslag om samlet forkastelse af budgettetV.6
forslag til afgørelse om fastsættelse af ny maksimalsatsV.2
henstillinger til Rådet121
indgivelse af
 beslutningsforslag
forespørgsler til mundtlig besvarelse115
nægtelse af dechargeVI.4
redegørelser fra Kommissionen, Rådet og Det Europæiske Råd110
indsigelser
 afstemningsrækkefølge161
 fortolkning af forretningsordenen211
 henstillinger i fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik97 , 101
 procedure på plenarmødet uden ændringsforslag og forhandling46 , 138
 ændringsforslag, der ikke foreligger på alle sprog147 , 156
mistillidsvotum107
nedsættelse af udvalg og dannelse af grupper
 politiske grupper30
 udvalg og undersøgelsesudvalg185 - 186
Parlamentets afgørelser
 forkastelse (samarbejdsproceduren)65
 fælles holdning65 - 66
 fælles udkast69
 internationale aftaler90
 lovgivningsinitiativ42
 mistillidsvotum (vedtagelse)107
 om afstemning om kompromisændringsforslag161
 opretholdelse af søgsmål ved Domstolen128
 samstemmende udtalelse81
 tiltrædelsesansøgninger89
politiske partier på europæisk plan210
udnævnelser
 Den Europæiske Centralbank (anmodning om udsættelse af afstemningen)109
 ombudsmand204
 Revisionsretten (anmodning om udsættelse af afstemningen)108
valg af Kommissionen105 - 106
valg til hverv i Parlamentet13
 formand13
 kandidater13
 kvæstorer13
 næstformænd13
ændringsforslag og forslag til ændring
 budget (andenbehandling)V.5
 budget (førstebehandling)V.3
 endeligt forslag til dagsorden140
 forretningsordenen212
 indgivelse156
 ændringsforslag, der ikke foreligger på alle sprog146 - 147 , 156
Forbindelser med andre institutioner25 , 105 - 125 , 127
Fordeling af pladser25 , 34
Forelæggelse
betænkning45 , 47 , 52
ændringsforslag156
Foreløbigt forslag til budgetoverslag79 , V.3
Forenklet procedure46 , 138
Forespørgsel
forespørgsler til skriftlig besvarelse til Den Europæiske Centralbank118
til mundtlig besvarelse til Rådet og Kommissionen115
til skriftlig besvarelse til Rådet og Kommissionen117
Forhandling
afslutning110 , 172 , 176
beretning fra et midlertidigt undersøgelsesudvalg185
ekstraordinær141
korresponderende udvalgs dialog med Rådet63
procedure på plenarmødet uden46 , 138
redegørelse, på grundlag af 110
udsættelse172 , 177
under ét143
Forhandlingsmandat90
Forhandlingsreferat, fuldstændigt113 , 149 , 170 , 181
Forkastelse
forslag i udvalget63
fælles holdning65
kommissionsforslag56
Forlig, tredjebehandling67 - 69
Forligsudvalget
delegation til68
indkaldelse af67
Formand
afskedigelse19
opgaver20 , 23 , 73 , 111 , 116 , 122 , 126 , 128 , 149 - 150 , 153 , 156 - 157 , 171 , 173 , 208 , 210 , 216 , II , XVI
valg13 - 14 , 17 - 18
Formand for Kommissionen, indstilling105
Formandskab, udvalg185 , 191
Formandskonferencen
opgaver19 , 25 , 34 , 48 , 50 , 68 , 97 , 101 - 102 , 104 , 115 - 116 , 120 , 122 , 131 - 132 , 134 , 137 - 138 , 149 , 153 , 159 , 183 - 186 , 188 , 190 , 198 - 199 , 210 , 214 , VIII.A , VIII.B , VIII.C
oplysningspligt29
sammensætning24
spørgsmål29
Fornyet forelæggelse for Parlamentet59
Fornyet udvalgsbehandling175
berigtigelser216
budgetV.3 , V.6
dechargeVI.4 , VI.5
indlæg til forretningsordenen172
kommissionsforslag
 forkastelse56
 udsættelse af afstemningen (ændringsforslag, som Kommissionen ikke kan godkende)57
Forretningsorden
anvendelse211 , VII.XVIII
bemærkninger til173
indlæg til172
interinstitutionelle aftaler127
ændring212 , VII.XVIII
Forslag
beslutning47 - 49 , 58 , 78 , 85 , 98 , 102 , 110 , 115 , 120 , 122 , 157 , 202 , 214 , IV
dagsorden25 , 137
dagsorden, endeligt122 , 138 , 140 , XIV
lovgivningsmæssig beslutning45 , 55 - 57 , 158
ændringV.3
Forstyrrelse uden for mødesalen153 , XVI
Forstyrrende uro152 , XVI
øjeblikkelige forholdsregler152
Forstærket samarbejde mellem medlemsstater81 - 82
Fortrolighed5 , 29 , 103 , 185 , 205 , VIII.A , VIII.B , VIII.C , IX , XV
Frister
betænkning52
delt afstemning163
forhandling og afstemning144
Forligsudvalget67
forlængelse62 , 67 , 69
navneopråb167
registerI
ændringsforslag156 , 161
Frivillige aftaler85
Fuldstændigt forhandlingsreferat113 , 149 , 170 , 181
Funktionsperiode17
Fælles beslutningsforslag110 , 115 , 122
Fælles beslutningsprocedure37 - 40 , 43 , 45 - 47 , 49 - 50 , 52 - 69 , 71 - 73
Fælleserklæringen fra 1975 om samrådsproceduren60
Fælles holdning61 , 63 - 67 , 72 , 129 , 158
forkastelse65
godkendelse72 , 129
henvisning af63
meddelelse61 - 63
Rådets passivitet129
ændring66
Fællesskabslovgivning
kodifikation86
omarbejdning87
simplificering86 - 87
Fællesskabsret, gennemførelse128 , 185 , VII.XVI , IX , XIV.I
Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik96 - 97 , VII.I , VIII.B , VIII.C
højtstående repræsentant92 , 96 , II
redegørelser94
særlige repræsentanter93
Fælles udkast69
Følsomme oplysninger5 , VIII.B , VIII.C , XV
Førstebehandling37 - 39 , 43 , 53 - 60 , 71
afslutning53 , 55
afstemning55
aftaler70
budgetV.3 , V.4
opfølgningsprocedure58 - 60
plenarmødet54 - 57
udvalg37 - 39 , 45 - 47 , 49 - 50 , 52 - 53
G
Generalsekretariat23 , 207
Generalsekretær4 , 23 , 73 , 79 , 145 , 147 , 152 , 207 , 209
Gennemførelse af budgettet76 - 78 , 80
Gennemførelse af fællesskabsretten185 , VII.XVI , IX , XIV.I
Gennemførelsesbeføjelser88 , 128 , XIII , XIV.I
Gennemskuelighed5 , 29 , 103 - 104 , I , XV
Godkendelse af Kommissionen106
Godkendelse af Rådets fælles holdning72
Godtgørelser8
Grundlæggende principper9 , 102 , VII.XVII , VII.XVIII
Grundlæggende rettigheder36 , 102
Gruppeformænd122
Grupper30 - 31 , 33 - 34
dannelse30
retsstilling31
virksomhed31
ændring af tilhørsforhold186 - 187
H
Hemmeligholdelse5 , 185 , VIII.B , VIII.C , IX , XV
Henstillinger42 , 81 , 120 - 121 , 123
forhandlingsmandat90
fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik96 - 97
overordnede retningslinjer for de økonomiske politikker114
politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager99 , 101
Rådet97 , 101 , 121
tiltrædelsestraktater89 , 200
undersøgelsesudvalg185
Henvisninger39
anmodning om udtalelse37 - 40 , 43 - 47 , 49 - 50 , 52 - 54
berigtigelser216
fornyet udvalgsbehandling56 - 57 , 172 , 175 , V.3 , V.6
fælles holdning63
høring37 - 40 , 43 - 47 , 49 - 50 , 52 - 54
udvalg43 , 49 , 63 , 188
Holdning, fælles61 , 63 - 67 , 72 , 129 , 158
Holdning, Kommissionens44 , 54 , 57 - 58 , 61 , 66 , XIV
Holdning, Rådets54
Hverv12 - 21 , 152 - 153
Hymne213
Motto
Hævelse af mødet152 , 172 , 178
Højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik92 , 94 , 96 , II
Høring43 - 44 , 83 , 214
betænkning45
EU-organer126
fornyet59
fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik96
initiativ fra en medlemsstat44
politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager100
Regionsudvalget125
Økonomiske og Sociale Udvalg124
Høringer23 , 185 , 193 , 202 , XVII
Høringsprocedure37 - 40 , 42 - 47 , 49 - 50 , 52 - 60 , 83
I
Immunitet5 - 7 , 104 , VII.XVI
Indbringelse for Domstolen128 - 129 , 204 , 206 , VI.6
Indkaldelse
Parlamentet134
udvalg193
Indlæg149
til forretningsordenen172
til proceduren172 - 178
Indlæg af et minuts varighed150
Indlæg til forretningsordenen172
Indre anliggender99 - 101
Indstillinger ved andenbehandlingen63 - 64
Initiativbetænkning25 , 41 - 42 , 48 , 50 , 102 , 119 - 120
Initiativer
i henhold til EF-traktatens artikel 19242
initiativbetænkning41
medlemsstater44
til lovgivning41
Initiativ til lovgivning35 , 41 - 42
Interessegrupper9 , X
Interimsbetænkning81
Interinstitutionelle aftaler127 , 215 , VIII.B , VIII.C
Interinstitutionelle forhandlinger som led i lovgivningsprocedurer70
Internationale aftaler90 - 91 , XIV.II
Interparlamentariske delegationer198
K
Kandidater
Europæiske Centralbank109
formand13
kvæstorer16
næstformænd15
ombudsmand204
udvalg186
Klageprocedurer153 - 154
Kodifikation af fællesskabslovgivning86
Komitologi, se Udvalgsprocedurer
Kommissionen
anmodning om udtalelse43
arbejdsprogram35
decharge76
forhandlingsmandat90
forkastelse af forslag56
gennemførelsesbeføjelser88 , XIII , XIV.I
holdning til ændringsforslag54 , 57 - 58 , 61 , 66 , 76 , XIV
indstilling af formand105
lovgivnings- og arbejdsprogram35
medlemmer106 , XIV
mistillidsvotum107
opfølgning58 - 60
orientering af ParlamentetXIV
program106
redegørelser110 - 111
spørgsmål og forespørgsler115 - 117 , II
taletid149
udpegning af medlemmer106
valg af106
ændring af forslag53
ændringsforslag til forslag56 - 57
årsberetning119
Kommissionsforslag
forkastelse56 , 81 , 87
tilbagetagelse39 , 56 , 58 , 65
vedtagelse af ændringsforslag54 - 55 , 57 - 58 , 87
ændring53 , 57 , 81
Kompromisændringsforslag57 , 63 , 66 , 160 - 161
Konstituerende møde3 , 12 , 134
Kontrolbeføjelser86 , 88 , 128 - 129
Krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet122 , 137 , IV
Kvæstorer
adgangskort9 , X
afskedigelse19
opgaver9 , 22 - 23 , 26 , I , X
oplysningspligt29
spørgsmål29
valg13 , 16 - 18
økonomiske interesserI
L
Lovgivningsinitiativ35 , 42
Lovgivningsmæssige dokumenter43
Lovgivningsmæssige procedurer35 - 40 , 42 - 50 , 52 - 69 , 71 - 73 , 81 , 83 - 88 , 128 - 129 , 216 , XIV.I
Lovgivnings- og arbejdsprogram, Den Europæiske Unions35 , 42 - 43
Lovgivningsprogram35 , 42 - 43
Løsgængere33
M
Mandat2
prøvelse3 , 12 , 189 , VII.XVI
varighed4
Mandatnedlæggelse4
Medarbejdere, se medlemmernes assistenter
Meddelelse af Rådets fælles holdning61 - 63
Medlemmer1 - 9 , 136
Europæiske Centralbanks direktion109
Kommissionen106 , XIV
løsgængere33
Revisionsretten108
tidligere9
udelukkelse153
udvalg185 - 186 , VIII.A , IX
økonomiske interesser3 , 9
Medlemmernes assistenter193 , X.2
Menneskerettigheder81 , 98 , 102 , 122 , 209 - 210 , IV
Midlertidige undersøgelsesudvalg, se Undersøgelsesudvalg
Midlertidig formand12
Mindretalsudtalelser52 , 185
Mistillidsvotum, Kommissionen107
Monetær politik113
Motto213
Mødeperioder133 - 134
Mødeprotokol179
Møder4 , 20 , 133 , 136
afbrydelse eller hævelse140 , 152 , 154 , 172 , 178
afvikling20 , 23 , 145 - 151 , 154 , 164
fuldstændigt forhandlingsreferat113 , 149 , 170 , 181
konstituerende3 , 12 , 134
mødested135
offentliggørelse af optagelser182
offentlighed96 , 99 , 179 , 181 , 193 - 194 , VIII.A
protokol179
udvalg23 , 67 , 135 , 187 , 190 - 191 , 193 - 194 , VIII.A
Mødesalen, adgang145 , 152
Mødested135
N
Nedlæggelse af mandat4
Nærhedsprincippet36 - 37 , 42 , 44
Næstformænd
afskedigelse19
opgaver21 - 22 , 25 , 68 , 104
valg13 , 15 , 17 - 18
O
Observatører11
Offentliggørelse73 , 179 , 181 , V.4 , V.5 , VI.6
Offentlighed103 , XV
andragender203
plenarmøder103 , 179 , 181
udvalgsplan96 , 99 , 103 - 104 , 193
OLAF10 , XII
Omarbejdning af fællesskabslovgivning87
Ombudsmand204 - 206 , XI
afskedigelse206
sprogXI
udnævnelse204
virke205 , XI
Omdeling af dokumenter144 , 148 , 179 , IV
Omkostningsgodtgørelser8
Opfølgningsprocedure58 - 60 , 185
Opgaver
formanden20
Formandskonferencen25
kvæstorerne26
næstformændene21
Præsidiet23
udvalgene25 , 188 , VII
Ophævelse af immunitet6 - 7
Oplysningspligt29 , I
Orden i mødesalen145 , 151 - 154 , XVI
Ordensbestemmelser145 , 152 - 154
Ordfører46 , 49 , 172 , 185 , 195
Organer117
andre77 , 105 - 119 , 126 , 185 , II , IX
Parlamentets22 - 29
Overtrædelse af grundlæggende principper102 , VII.XVII , VII.XVIII
P
Parlamentariske Forsamling, Europarådets199
Parlamenter, medlemsstaternes25 , 35 , 130 - 132
Parlamentets sessioner133 - 134
Parlamentskonferencer132
Passersedler5 , 9
Passivitet, Rådets129
Personlige bemærkninger151
Plenarmødet
andenbehandling64 - 66 , 72
budgetV
fuldstændigt forhandlingsreferat181
førstebehandling43 , 55 - 57
protokol179
tredjebehandling69
ændringsforslag49 , 156
Politisamarbejde99 - 101
Politiske grupper, se Grupper
Politiske partier på europæisk plan23 , 208 - 210
bevillinger209
formandens beføjelser208
gennemførelsesbestemmelser23
kompetente udvalgs beføjelser210
plenarmødets beføjelser210
program210
Præsidiets beføjelser209
rapport210
teknisk støtte209
tilbagesøgning af finansiering209
udelukkelse fra finansiering209
udvalg af fremtrædende personer210
Privilegier og immuniteter5 - 7 , 207 , VII.XVI
Procedure
afstemning138 , 158 - 159 , 195
budget75 - 78 , V , VII.IV
decharge76 - 77 , 80 , VI , VII.V
forenklet46 , 138
forlig67 - 69 , 72
fælles beslutningstagning37 - 39 , 43 , 53 - 69 , 71 - 73
høring37 - 40 , 42 - 47 , 49 - 50 , 52 - 60 , 83
indlæg til20 , 142 , 155 , 171 - 178
kontrol med frivillige aftaler85
lovgivningsmæssig35 - 40 , 42 - 50 , 52 - 69 , 71 - 73 , 81 , 83 - 88 , 128 - 129 , 216 , XIV.I
opfølgning58 - 60 , 185
samarbejds-37 - 40 , 42 - 43 , 45 - 47 , 49 - 50 , 52 - 66 , 71 - 72
samråd60
samstemmende udtalelse81 , 89 - 90
søgsmål128 - 129
uden ændringsforslag og forhandling46 , 138
udvalg45 - 50 , 52 , 63 , 67 - 68 , 162 , 191 , 193 - 197 , 216 , VIII.A
Procedure med kortfattet forelæggelse48 , 139
Proportionalitetsprincippet36 , 44
Protokol
Formandskonferencen29
plenarmødet179
Præsidiet29
udvalg194 , VIII.A
Præsidiet
opgaver8 - 9 , 23 , 25 , 33 , 79 - 80 , 104 , 135 , 146 - 147 , 153 - 154 , 168 , 200 , 207 , 209 , I , II , V.8 , VIII.A , VIII.C
oplysningspligt29
sammensætning17 - 18 , 22
spørgsmål29
Prøvelse, valg3 , 12 , 189 , VII.XVI
R
Rapporter fra andre institutioner119
Redegørelser105 , 110 - 113
Europæiske Centralbank109 , 113
Europæiske Råd110
højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik94
Kommissionen110
Revisionsretten112
Rådet110
Regionsudvalget125
Register
andragender201 - 202
medlemmernes økonomiske interesserI
Parlamentets dokumenter104 , XV
personer, der har adgang til Parlamentet9 , X
Regnskab79 - 80 , VII.IV , VII.V
Repræsentation af Parlamentet20 , 40
Retligt samarbejde i kriminalsager99 - 101
Retsakter73
Retsgrundlag37 , VII.XVI
internationale aftaler90
kommissionsforslag (ændring)59
lovgivningsinitiativ42
Retssager128
Retsstatsprincippet36 , 81 , 102 , 122 , 209 - 210 , IV
RevisionsrettenVI.1 , VII.V
redegørelser108 , 112
udnævnelse108
Rådet
Det Europæiske Råd110
fælles holdning61
fælles udkast69
godkendelse af Parlamentets ændringer71
henstillinger97 , 101 , 121
høringer43 - 45
korresponderende udvalgs dialog med58 , 63
møder i40
passivitet129
redegørelser110
repræsentation af Parlamentet i samlinger i40
spørgsmål og forespørgsler115 - 117 , II
taletid149
S
Sagsområder, udvalgenes183 - 184 , 200 , VII
Samarbejde
medlemsstaterne81 - 82
politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager99 - 101
udvalg50
Samarbejdsproceduren37 - 40 , 42 - 43 , 45 - 47 , 49 - 50 , 52 - 66 , 71 - 72
Samrådsprocedure60
Samrådsudvalg60
Samstemmende udtalelse81 - 82 , 89 - 90 , 102
Sanktioner153 - 154
Sekretariat
grupper31
løsgængere33
Sessioner4 , 133 - 134
Simplificering af fællesskabslovgivning86 - 87
Skriftlige erklæringer
indført i registret123
vedføjet det fuldstændige forhandlingsreferat149
Skyggeordførere192
Sprog23 , 146 - 147 , 185 , 201
Spørgetid116 , II
betingelser for behandling af spørgsmålII
udvalg197
Spørgsmål og forespørgsler115 - 117
Europæiske Centralbank118 , III
korte, præcist formulerede (30 minutter)110 - 111
mundtlig besvarelse med forhandling115
prioriterede117
Præsidiet, Formandskonferencen, kvæstorer29
Rådet, Kommissionen20 , 115 - 117 , II
skriftlig besvarelse117 - 118 , III
spørgetid116
uafsluttede214
Stedfortrædere3 , 45 , 47 , 63 , 68 , 156 , 185 , 187 , 190 , II
Stemmeforklaringer20 , 170
Stemmelighed14 - 15 , 22 , 158 - 159 , 191
Stillingsfortegnelse (Generalsekretariatet)23 , 207 , V.8
Subsidiaritetsprincippet36 - 37 , 42 , 44
Svig, bekæmpelse af10 , XII
Særlige repræsentanter for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik93 - 94
Særlige udvalg184 , 188 , 190
Søgsmål128
T
Talerliste176
Taletid110 , 115 , 140 - 142 , 150 - 151 , 153 , 172 - 173
fordeling122 , 149 , IV
Kommissionen149
Rådet149
tildeling
Tilhørerloge145
Tillægsbudget75 , V
Tilstedeværelsesliste136
Tiltrædelsesforhandlinger89 , 200 , XIV.II
Tiltrædelsestraktater81 , 89 , 200
Tolkning146
Traktater81 , 89 , VII.XVIII
Tredjebehandling43 , 67 - 69 , 73
afstemning69
forlig67 - 68
Forligsudvalg67 - 68
fælles udkast69
plenarmødet69
Tredjelande198 , 200
associerede stater200
AVSVII.II
delegationer28 , 198 , 200
forbindelser til25 , 200
tiltrædelsesforhandlinger89 , 200 , XIV.II
tiltrædelsestraktater81 , 89
Tværpolitiske grupper32 , I
Tættere samarbejde mellem medlemsstater, se Forstærket samarbejde
U
Uafsluttede sager214
Udelukkelse153 , 193 , VIII.A , VIII.C
Udenrigs- og sikkerhedspolitik96 - 97 , VII.I , VIII.B , VIII.C
Udgiftsforpligtelser, indgåelse og afvikling80
Udkast, fælles69
Udnævnelser
afstemningsprocedure169
delegationsleder95
Europæiske Centralbank109
højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik92
ombudsmanden204
Revisionsretten108
særlige repræsentanter for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik93
Udsættelse af forhandlingen og afstemningen172 , 177
Udtalelser
anmodning om43 - 44
EU-organer126
opfølgningsprocedure58 - 60
Parlamentets55 , 90 , 96 , 99 , 105 , 108 - 109 , 119 , 142 , 195
Rådets anbefalinger83
udvalg37 - 38 , 49 - 50 , 119 - 121 , 188 , 202 - 203 , V.1 , VI.1
Udvalg45 - 50 , 52 , 183 - 191 , 193 - 197 , VI.1
afstemning195 - 196
andenbehandling61 - 63
associerede50 , 88
behandling af spørgsmål i fællesskab50 , 188
berigtigelser216
betænkning45 , 47 - 48 , 50 , 52 , 56 - 57
blandede parlamentariske200
dialog med Rådet63
Forligs-67 - 68
formand27 , 52 , 88 , 185 , 191
formandskab52 , 191
fælles udvalgsmøder51 , 188
førstebehandling37 - 39 , 53 - 54
henvisning43 , 49 , 63 , 188
henvisning til fornyet udvalgsbehandling55 - 57 , 159 , 172 , 175 , 211 , V.3
indkaldelse193
kompetencestrid188
korresponderende42 - 43 , 49 , 63 , 188
medlemmer186 , 191
midlertidige (se særlige udvalg)
møder23 , 46 , 63 , 96 , 99 , 103 , 106 , 108 - 109 , 113 , 135 , 146 , 162 , 187 , 190 - 191 , 193 - 194 , VIII.A
nedsættelse183 - 185 , IX
opgaver25 , 42 - 43 , 183 - 184 , 188 , 193 - 194 , 197 , VII
procedure45 - 50 , 52 , 63 , 193 - 197
protokol103 , 194
rettigheder186 - 188 , VII
rådgivende49 , 188 , 195
sagsområder183 - 184 , 188 , VII
sammensætning25 , 186
Samråds-60
spørgetid197 , II
stedfortrædere187
stående udvalg183
tredjebehandling67 - 68
udtalelse37 - 38 , 49 - 50 , 119 - 121 , 188 , 202 - 203 , V.1 , VI.1
udvalgsudtalelser79
undersøgelses-25 , 185 - 186 , 188 , VIII.A , IX
underudvalg188 , 190
uopsætteligt møde97 , 101
valgs prøvelse3 , 12 , 189 , VII.XVI
ændringsforslag indgivet til behandling på plenarmødet162
Udvalgsbehandling, fornyet159 , 175 , 211
budgetV.3
dechargeVI.5
indlæg til forretningsordenen172
kommissionsforslag43 , 55
 forkastelse56
 førstebehandling43 , 55 - 56
 udsættelse af afstemningen (ændringsforslag, som Kommissionen ikke kan godkende)57
Udvalgsformandskonferencen27
Udvalgskoordinatorer192
Udvalgsprocedurer88 , XIII , XIV.I
Undersøgelses- og informationsrejser23 , 188
Undersøgelsesudvalg25 , 185 - 186 , 188 , VIII.A , IX
Undertegnelse af vedtagne retsakter73
Underudvalg188 , 190
Unionens symboler213
Uofficielle grupper af medlemmer32 , I
Uopsættelig forhandling142
Uopsættelighed134 , 142
Uopsætteligt møde, udvalg97 , 101
Uro i salen154
V
Valg
afstemningsprocedure169
formand13 - 14 , 17 - 18
formand for Kommissionen105
indstillede kommissærer106
Kommissionen106 , XVII
kvæstorer13 , 16 - 18
næstformænd13 , 15 , 17 - 18
Parlamentet1 , 214 , VII.XVI
valgperioder133
Valgs prøvelse3 , 12 , 189 , VII.XVI
Varighed af mandat4
Vedtagne tekster179 - 180
Videnskabelige undersøgelser126
Æ
Ændring af
forretningsordenen211 , VII.XVIII
kommissionsforslag36 , 53
Ændringsforslag156 - 157
afstemningsrækkefølge161
betingelser for behandling20 , 66 , 87 , 157 , 161
bortfald af156 - 157
budgetV.3 , V.4 , V.5
forelæggelse156
frister156
fælles holdning66 - 67
indgivelse156
Kommissionens holdning54 , 57 - 58 , 61 , 66 , XIV
kompromis-57 , 63 , 66 , 160 - 161
mundtlige97 , 156 , 195
omdeling156
overtagelse156
procedure på plenarmødet uden46 , 138
sprog146 - 147 , 156
tilbagetagelse156
trykning156
udvalg49 - 50 , 162 , 195
udvalgsbehandling af ændringsforslag indgivet til behandling på plenarmødet162
vedtagelse57
Ø
Økonomiske interesser, medlemmernes9 , I
Økonomiske og Sociale Udvalg, se Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
Økonomiske politikker114 , VII.VI
Å
Åbenhed29 , 103 - 104 , I , XV
i lovgivningsproceduren39
medlemmernes økonomiske interesser9 , I
Åbningstale14
Årsberetning, Kommissionens almindelige119
Årsberetninger fra andre institutioner119
Årsprogram for lovgivning35 , 42 - 43
Seneste opdatering: 1. juli 2009Juridisk meddelelse