Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
7η νομοθετική περίοδος - Ιούλιος 2009
   PDF PDF
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΟΠΣΤΥΦΧΨΩCEO
Οι αραβικοί αριθμοί αναφέρονται στα άρθρα του Κανονισμού. Οι ρωμαϊκοί αριθμοί αναφέρονται στα παραρτήματα· τα γράμματα ή οι αραβικοί ή ρωμαϊκοί αριθμοί που τους ακολουθούν αναφέρονται σε τμήματα, άρθρα ή παραγράφους των παραρτημάτων αυτών.
Α
Αγόρευση
ενός λεπτού150
κατανομή χρόνου149
προτεραιότητα
Αγορητές172
κατάλογος
Άδειες εισόδου9 , X.1
Άδειες ελεύθερης διακίνησης5
ΑθλητισμόςVII.XV
Αίθουσα συνεδριάσεων
είσοδος145
κατανομή θέσεων34
τήρηση τάξης153
Αίτηση
επί της διαδικασίας20 , 172
κατεπείγοντος142
Αιτιολογήσεις ψήφου20
γραπτές170
καταχώριση στα Πλήρη Πρακτικά170
προφορικές170
Αιτιολογική έκθεση52
ΑΚΕVII.II
Ακροάσεις185 , XVII
Ακυρότητα τροπολογιών156 - 157
ΑλιείαVII.XIV
Άμεσα προσβάσιμα έγγραφα
Αναβολή
συζήτηση177
ψηφοφορία177
Αναγνώσεις37 - 40 , 42 - 50 , 52 - 69 , 71 - 73
δεύτερη61 - 66 , 72
περάτωση55
πρώτη37 - 39 , 53 - 60 , 71
τρίτη67 - 69 , 73
ψηφοφορία55
Αναδιατύπωση της κοινοτικής νομοθεσίας87
Αναλογικότητα36 , 44
Αναπομπή σε επιτροπή175
απαλλαγήVI.4
διορθωτικά216
κοινή θέση του Συμβουλίου43
πρόταση της Επιτροπής56 - 57
προϋπολογισμόςV.3 , V.6
Αναπομπή στο Κοινοβούλιο59
Ανάπτυξη και ΣυνεργασίαVII.II
Ανάπτυξη της ΥπαίθρουVII.XIII
Αναστολή
αξιώματος153
συμμετοχής σε αντιπροσωπεία153
συμμετοχής σε επιτροπή153
ΑναφορέςVII.XX
γνωστοποίηση203
δικαίωμα αναφοράς201
εμπιστευτική εξέταξη201
εξέταση202
πρωτόκολλο201
Αντιπρόεδροι
εκλογή13 , 15 , 17
καθήκοντα21 - 22 , 25
Αντιπροσωπείες23 , 146
αναστολή συμμετοχής153
διακοινοβουλευτικές28 , 198 , VII.II
 αρμοδιότητες198
 καθήκοντα198
 μέλη198
 σύσταση198
διάσκεψη των προέδρων των αντιπροσωπειών28
εξωτερικές της Επιτροπής95
μόνιμες25 , 198
ad-hoc25
Αξιωματούχοι12 - 21 , 153
αναπλήρωση18
αναστολή αξιώματος153
αφαίρεση αξιώματος153
εκλογή14 - 16
θητεία17
πρόωρη λήξη καθηκόντων19
υποψηφιότητες13
ΑπαλλαγήVI
άλλα όργανα77
απόφασηVI.6
άρνησηVI.3 , VI.5
δήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου112
διαδικασίαVI.5
έκθεσηVI.2 , VI.3
Επιτροπή76 - 77
χορήγηση76 - 77 , VI.3 , VI.5
ψηφοφορίεςVI.4 , VI.5
Απαράδεκτο (θέμα συζήτησης)174
Απαρτία155
ΑπασχόλησηVII.VII
Απάτη10
καταπολέμηση10 , XII
Απλοποίηση της κοινοτικής νομοθεσίας86 - 87
Αποβολή βουλευτή152
Αποζημίωση
απώλεια δικαιώματος153
Αποκλεισμός βουλευτή153
Απόρρητο103 , 185
Απόρριψη
ολική προϋπολογισμούV.6
πρόταση της Επιτροπής56
Αρμοδιότητες
εκτελεστικές της Επιτροπής
επιτροπών50 , 188 , VII
Άρση ασυλίας7
Αστυνομική συνεργασία99 - 101
Ασυλία5 - 6
άρση6
υπεράσπιση6
Ασυμβίβαστο4
Αταξία στην αίθουσα154
Αφαίρεση αξιώματος153
Β
ΒιομηχανίαVII.IX
Βοηθοί
βουλευτώνX.2
Βουλευτές1 - 5 , 7 - 9 , 136 , 145 , I
δικαίωμα ψήφου164
εκλογή1
έξοδα και αποζημιώσεις8
καθεστώςVII.XVI
μη εγγεγραμμένοι33
οικονομικά συμφέρονταI
πρώην9
Γ
Γενική Γραμματεία207
Γενικός Γραμματέας4 , 147 , 152 , 207 , 209
έκθεση79
ΓεωργίαVII.XIII
Γλώσσες23 , 147 , 185 , 201
επίσημες146
Γνωμοδότηση43
άλλης επιτροπής202
αρμόδιας επιτροπής80
διαδικασία83
επί συστάσεων του Συμβουλίου83
επιτροπών49 , 121 , V.1 , VI.1 , VII
Κοινοβούλιο55 , 58 - 59 , 90 , 99
Γνωστοποίηση αναφορών203
Γραμματεία
μη εγγεγραμμένοι33
πολιτικές ομάδες31
Γραπτές δηλώσεις
για εγγραφή στο Πρωτόκολλο123
για τα Πλήρη Πρακτικά149
Γραπτές ερωτήσεις116 - 117 , II
Δ
Δαπάνες
ανάληψη80
εκκαθάριση80
Δελτίο εισόδου145
Δελτίο του Κοινοβουλίου29
Δεύτερη ανάγνωση61 - 66 , 72
απόρριψη κοινής θέσης65
εξέταση σε επιτροπή61 - 63
εξέταση στην Ολομέλεια64 - 66 , 72
περάτωση64
προϋπολογισμόςV.5
συμφωνία70 , 72 , XX
σύσταση63
ψηφοφορία 64 - 66 , 72
Δηλώσεις
Ελεγκτικό Συνέδριο108 , 112
Επιτροπή65 , 110
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα109 , 113
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο110
ΚΕΠΠΑ
 ειδικοί εκπρόσωποι94
 Ύπατος Εκπρόσωπος94
Συμβούλιο110
του προτεινόμενου Προέδρου της Επιτροπής105
υποψηφίων Επιτρόπων106
Δημοκρατία36 , 102 , 209 - 210
Δημόσια υγείαVII.VIII
Δημοσιονομικές διατάξεις75
Δημοσιονομικές επιπτώσεις38 , 42
Δημοσιονομική συμβατότητα
έλεγχος38
Δημοσιονομικός Κανονισμός
Δημόσιο πρωτόκολλο αναφορών201 - 202
Δημοσιότητα
αποφάσεις29
εργασίες96 , 99 , 193 , VII , XIII
συζήτηση στην Ολομέλεια179 , 181
Διαβούλευση43
αστυνομική και δικαστική συνεργασία100
δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις90
εκθέσεις45
επί πρωτοβουλίας κράτους μέλους44
Επιτροπή των Περιφερειών125
ΚΕΠΠΑ96
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή124
συστάσεις του Συμβουλίου (άρθρο 122 ΣΕΚ)83
Διαδικασία
αιτήσεις επί20 , 172
απαλλαγήςVI.5
απλοποιημένη46
γνωμοδότησης (συστάσεις του Συμβουλίου83
διαβούλευσης37 , 60
ενώπιον του Δικαστηρίου128 - 129
κανονιστική215
κατεπείγοντος142
Κοινοβούλιο82
νομοθετική35 - 40 , 42 - 50 , 52 - 69 , 71 - 73 , 81 , 83 - 88 , 128 - 129 , 216
παρακολούθησης58 - 60 , 71
σε επιτροπή194 - 195 , 216
σύμφωνης γνώμης81 , 89 - 90
συναπόφασης37 , 65 - 67 , 72 - 73
συνδιαλλαγής43 , 67 - 68
συνεννόησης60
συνεργασίας37 , 65 - 66 , 72 , 158
συνοπτικής παρουσίασης48 , 139
του προϋπολογισμού75 - 78 , VII.IV
χωρίς έκθεση46 , 137
χωρίς τροπολογίες και χωρίς συζήτηση138
ψηφοφορίας158
Διακομματικές ομάδες32
Διακοπή της συνεδρίασης154
Διάλογος με το Συμβούλιο58
Διαμεσολαβητής201 , VII.XX
ακρόαση206
απαλλαγή206
διορισμός204
δράση205
καθεστώςXI.Α
καθήκοντα205
όροι άσκησης καθηκόντωνXI.Α
παραίτηση206
παύση206
υποψηφιότητες204
Διανομή εγγράφων148
Διαπραγματεύσεις προσχώρησης89 , 200 , XIV.II
Διάσκεψη Κοινοβουλίων132
Διάσκεψη των Προέδρων24 , 137
ερωτήσεις29
καθήκοντα25 , 153 , 210
σύνθεση24
Διάσκεψη των προέδρων των αντιπροσωπειών28
Διάσκεψη των προέδρων των επιτροπών27
Διάταξη των εργασιών137 , 140 , 142 - 144
Διατάραξη της τάξης152 - 153 , XVI
άμεσα μέτρα152
εκτός των συνεδριάσεωνXVI
εντός των εγκαταστάσεων του ΚοινοβουλίουXVI
κατά τη διεξαγωγή της συνεδρίασης152
Διαφάνεια
δραστηριότητες του Κοινοβουλίου103
νομοθετική διαδικασία39
οικονομικά συμφέροντα βουλευτώνI
Διεθνείς συμφωνίες81 , 90
αναστολή91
εφαρμογή91
Διεξαγωγή των συνεδριάσεων145 - 146 , 148 - 154
Διερμηνεία146 , 185
Δικαιοσύνη
Δικαίωμα
αναφοράς201
ενημέρωσης σχετικά με φακέλους5
ψήφου164
Δικαιώματα
ανθρώπινα δικαιώματα98 , 122 , 209 - 210 , VII.XVII
 παραβίαση122
θεμελιώδη36 , 42 , 81 , VII.XVII
του Κοινοβουλίου128
των ΓυναικώνVII.XIX
των ΠολιτώνVII.XVII
Δικαστήριο των Ευρωπαίκών Κοινοτήτων77 , 204 , VII.XVI
προσφυγές128 - 129 , VI.6
Δικαστική συνεργασία99 - 101
Διοργανικές διαπραγματεύσεις κατά τη νομοθετική διαδικασία70
Διοργανικές συμφωνίες127 , 215 , VIII.Β
πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίεςVIII.Β
 εφαρμογήVIII.Γ
Διορθωτικά180 , 216
Διορισμοί
Διαμεσολαβητής204
ειδικοί εκπρόσωποι για την ΚΕΠΠΑ93
Ελεγκτικό Συνέδριο108
Επιτροπή105 - 106
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα109
ορισθείς Επίτροπος106
Ύπατος Εκπρόσωπος για την ΚΕΠΠΑ92
Δράση του Διαμεσολαβητή205
Δραστηριότητες του Κοινοβουλίου
δημοσιότητα96 , 99 , 179 , 181 , 193 , VII , XIII
διαφάνεια103
Δωδεκατημόρια
προσωρινάV.7
Δωροδοκία
καταπολέμησηXII
Ε
Έγγραφα
άμεσα προσβάσιμα
δημοσίευση104
διανομή148
εμπιστευτικά και ευαίσθηταVIII
κατηγορίες104
μητρώο104
νομοθετικά156
πρόσβαση του κοινού 104 , XV
Έγκριση
λογαριαμών80
προϋπολογισμούV.4 , V.5
Εθελοντικές συμφωνίες85
Εισηγητής23 , 43 , 46 , 49 , 58 , 63 , 65 , 68 , 86 , 142 , 172 , 185 , 195
σκιώδης192
Είσοδος στην αίθουσα συνεδριάσεων145
Εκθέσεις
αιτιολογικές45
απαλλαγήςVI.2 , VI.3
από άλλα όργανα119
Γενικού Γραμματέα79
δεύτερη έκθεση56 - 57
διαδικασία χωρίς έκθεση46 , 137
εξεταστικής επιτροπής185
εξουσιοδότηση εκπόνησης48
εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου185 , IX
με βάση προτάσεις ψηφίσματος120
μη νομοθετικές47
νομοθετικές45
προσωρινές81
προφορικές52 , 56 - 57
πρωτοβουλίας25 , 48 , 50
της Επιτροπής119
Εκκρεμή ζητήματα214
Εκλογή
Αντιπρόεδροι15 , 17
Επιτροπή106 , XVII
Κοινοβούλιο1
Κοσμήτορες13 , 16 - 18
Πρόεδρος13 - 14 , 17 - 18
Πρόεδρος της Επιτροπής105
Εκπροσώπηση του Κοινοβουλίου στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου40
Έκτακτη συζήτηση141
Εκτέλεση του Προϋπολογισμού75 - 78
Εκτελεστικές αρμοδιότητες της ΕπιτροπήςXIII
όροι άσκησης (συμφωνία Κοινοβουλίου-Επιτροπής)
όροι άσκησης (ψήφισμα του Κοινοβουλίου)
Εκτελεστικές εξουσίες88
Ελεγκτικό Συνέδριο77 , VI.1 , VII.V
δηλώσεις112
διορισμός μελών108
Έλεγχος
εντολή12 , 189 , VII.XVI
νομική βάση37
Ελευθερίες
Έμβλημα213
Εμπιστευτικότητα29 , 185 , VIII , IX , XV
Εναρκτήριος λόγος14
ΕνέργειαVII.IX
Ενημερωτικές αποστολές και μελέτες23 , 188
Εντολή2
ανεξαρτησία2
διάρκεια4
έλεγχος3 , 12 , VII.XVI
Εξέταση
αναφορές202
απόφαση για τη χορήγηση απαλλαγήςVI.6
έγγραφα νομοθετικού περιεχομένου156
έκθεσηVI.4
εμπιστευτικά έγγραφαVIII.Α
θέματα
 χωρίς συζήτηση138
 χωρίς τροπολογίες138
του προϋπολογισμούV
των πραγμάτωνIX
Εξεταστικές επιτροπέςIX
έκθεση185
λειτουργία185
περάτωση εργασιών185
πορίσματα185
προθεσμία185
σύσταση185
Έξοδα και αποζημιώσεις βουλευτών8
Εξουσίες ελέγχου86 , 88 , 128 - 129
Εξωτερική πολιτικήVII.I
Εξωτερικό εμπόριοVII.III
Επείγουσες και έκτακτες συνεδριάσεις97 , 101
Επικουρικότητα36 , 42 , 44
Επίσημη Εφημερίδα30 , 73 , 117 , 179 , 181 , 185 , 204 , V.4 , V.5
Επιτροπές183 - 184 , 196 , VII
ακροάσεις106 , 108 - 109
αναπομπή175
αναστολή συμμετοχής153
αρμοδιότητα49 - 50
 για γνωμοδότηση49 , 63
 επί της ουσίας42 - 43 , 50 , 63
αρμοδιότητες183 - 184 , 188 , VII
γνωμοδοτήσεις49 , V.1 , VI.1
δεύτερη ανάγνωση61 - 63
διαδικασία193 - 194 , 196 - 197
διαδικασία συνεννόησης60
διάσκεψη των προέδρων27
διορθωτικά216
ειδικές184 , 188 , 190
έκθεση45 , 47 - 48 , 50 , 52 , 56 - 57
εκλογή μελών183
έκτακτη συνεδρίαση101
έλεγχος της εντολής3 , 189 , VII.XVI
εξεταστικές185 , IX
επιτροπή συνδιαλλαγής67 - 69
καθήκοντα25 , 188
κοινές συνεδριάσεις51
μικτές κοινοβουλευτικές200
μόνιμες183
παραπομπή63
προεδρείο191
πρόεδρος27
προσωρινές184 , 188 , 190
πρώτη ανάγνωση37 - 39 , 53 - 54
συμμετοχή153 , 193
συνδεδεμένες50 , 88 , VII.XVI
συνεδριάσεις193
σύνθεση25 , 186
συνοπτικά πρακτικά194
συντονιστής192
σύσταση160 , 184
τόπος συνεδριάσεων135
υποψηφιότητες186
ψηφοφορία195 - 196
ώρα των ερωτήσεων197
Επιτροπή
αιτήσεις γνωμοδότησης, διαβούλευση43
ανάκληση πρότασης56
απαλλαγή76 - 77
απόρριψη106
απόρριψη πρότασης56
απόσυρση πρότασης39 , 58 , 65
γραπτές ερωτήσεις116 - 117 , II
δηλώσεις65 , 110 - 111
διαπραγματευτική εντολή90
εκλογή106
εκλογή Προέδρου105
εκτελεστικές αρμοδιότητεςXIII
ερωτήσεις115 - 117
ετήσια έκθεση για την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου185
ετήσιο πρόγραμμα35
μέλη106
νομοθετικό πρόγραμμα35
πρόγραμμα εργασίας35
πρόταση μομφής107
προφορικές ερωτήσεις115
συνέχειες που δόθηκαν58 - 60
τροπολογίες σε πρόταση57
τροποποίηση πρότασης53
Επιτροπή συνδιαλλαγής62 , 69
αντιπροσωπεία
 θητεία μελών68
 ορισμός μελών68
κοινό σχέδιο69
σύγκληση67
Επιτροπή συνεννόησης60
Επιτροπή των Περιφερειών77
διαβούλευση125
Επιτροπολογία
ΈρευναVII.IX , IX
Ερωτήσεις
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα118 , III
κατά προτεραιότητα117
με αίτημα γραπτής απάντησης117 , III
με αίτημα προφορικής απάντησης115
Προεδρείο, Διάσκεψη των Προέδρων, Κοσμήτορες29
Συμβούλιο, Επιτροπή20 , 115 - 117 , II
συμπληρωματικέςII
ώρα των ερωτήσεων116
Εσωτερικές ΥποθέσειςVII.XVII
Εσωτερική αγοράVII.X
Ευαίσθητες πληροφορίεςVIII
πολιτική άμυνας και ασφάλειαςVIII.Β , VIII.Γ
πρόσβαση του ΚοινοβουλίουVIII.Β
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
δηλώσεις113
διορισμοί109
ερωτήσεις118
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο110
Εφαρμογή
Κανονισμός20 , 173 , 211
κοινοτικό δίκαιο185
Ζ
Ζήτημα
ακυρότητα214
εκκρεμές214
μείζονος ενδιαφέροντος141
προσωπικό151
σημαντικό πολιτικό141 , 150
Η
Ημερήσια διάταξη
διαγραφή θεμάτων122
διανομή137
εγγραφή θεμάτων7 , 52 , 57 - 58 , 63 - 64 , 69 , 97 , 100 - 101 , 115 , 122 , 137 - 138 , 141 - 142 , 175 , 188 , 204 , II , VI.4
εγγραφή προφορικών ερωτήσεων115
έγκριση140
επιλογή θεμάτωνIV
επιτροπής4
κατάρτιση155
σχέδιο25 , 137
τελικό σχέδιο140 , 149
τροποποίηση140
Θ
Θεμελιώδεις αρχές9 , VII.XVIII
Θεμελιώδη δικαιώματα36 , 42 , 81 , VII.XVII
Θέση της Επιτροπής44 , 54 , 57 , 61 , 66 , XIV
Θεωρεία145
Θητείες17 , 19
Ι
Ίσες ευκαιρίεςVII.XIX
Ισοψηφία14 - 15 , 22 , 159 , 191
Κ
Καθεστώς
του ΔιαμεσολαβητήXI.Α
των βουλευτώνVII.XVI
Καθήκοντα
Αντιπρόεδροι21
ΔιαμεσολαβητήςXI
 εκτελεστικές διατάξειςXI.Β
Διάσκεψη των Προέδρων25
Κοσμήτορες26
Προεδρείο23
Πρόεδρος20
Κακή διοίκηση205
Κανόνες συμπεριφοράς9 , 152 , XVI
Κανονισμός (ΕΚ) 1049/2001104 , VIII.Α , XV
Κανονισμός του Κοινοβουλίου
εξέταση στην αρμόδια επιτροπή211
ερμηνεία211
εφαρμογή20 , 173 , 211 , VII.XVIII
παραρτήματα127
παρατηρήσεις επί της εφαρμογής20 , 173
τροποποίηση212 , VII.XVIII
Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης του ΠροσωπικούVII.XVI
Κανονιστικές διαδικασίες215
Κατάλογος
αγορητών
υποστηρικτών αναφοράς202
Καταναλωτές
προστασίαVII.X
Κατανομή
θέσεων34
χρόνου αγόρευσης149
Καταπολέμηση απάτης, δωροδοκίαςXII
Κατάσταση προβλέψεων του Κοινοβουλίου79 , V.8
Κατεπείγον142
αίτηση142
ψηφοφορία επί αίτησης142
Κείμενα
εγκριθέντα180
νομική-γλωσσική επεξεργασία71 , 74 , 180
οριστική διατύπωση71 , 74 , 180
Κενές θέσεις
πλήρωση186
ΚΚΕρVII.IX
Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ)VII.I
βασικές επιλογές96
δημοσιονομικές πλευρές96
διορισμός ειδικών εκπροσώπων93
έγκριση97
Ύπατος Εκπρόσωπος92 , 96
Κοινή θέση του Συμβουλίου43 , 129
ανακοίνωση61
απόρριψη64 - 65
έγκριση64
έγκριση χωρίς τροπολογίες72
παράλειψη του Συμβουλίου129
τροπολογίες66
Κοινή συζήτηση143
Κοινοβουλευτική περίοδος133
Κοινοβούλια των κρατών μελών25 , 130
Κοινοβούλιο
γνωμοδότηση55 , 58 - 59 , 90 , 99
Δελτίο29
διαδικασίες82
δικαιώματα128
εκλογή1
κατάσταση προβλέψεων79
σύγκληση134
σύμφωνη γνώμη81 , 89 - 90 , 102
Κοινοτική νομοθεσία
κωδικοποίηση86
Κοινοτικό δίκαιοIX
αναδιατύπωση87
απλοποίηση86 - 87
εφαρμογή185 , VII.XVI , IX
παραβιάσεις185
Κοινωνικές ΥποθέσειςVII.VII
Κοινωνικοί εταίροι84
Κοινωνικός διάλογος84
Κοσμήτορες
εκλογή13 , 16 - 17
καθήκοντα9 , 22 , 26 , I
Κράτος δικαίου36 , 81 , 209 - 210
Κυρώσεις102 , 153 - 154
Κώδικας συμπεριφοράς9 , X.3
Κωδικοποίηση της κοινοτικής νομοθεσίας86
Λ
Λήξη καθηκόντων
πρόωρη19
ΛογαριασμοίVII.V
έγκριση80
Λόγος
αφαίρεση
παραχώρηση
Μ
Μειοψηφία
απόψεις52
Μέλη
αναπληρωτές187
Ελεγκτικό Συνέδριο108
επιτροπές186
Επιτροπή106
επιτροπή συνδιαλλαγής68
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα109
τακτικά επιτροπών187
υποεπιτροπές190
Μέσα ΕνημέρωσηςVII.XV
ΜεταφορέςVII.XI
Μετάφραση185
Μη εγγεγραμμένοι βουλευτές33 , 68 , 149 , 186
Μη νομοθετική πρόταση138
Μητρώο
εγγράφων104
εκπροσώπων συμφερόντων9 , X.3
Μικτές κοινοβουλευτικές επιτροπές200
Μομφή
σε βουλευτή153
στην Επιτροπή107
Ν
ΝεότηταVII.XV
Νομικά ΘέματαVII.XVI
Νομική βάση42 , 81
αρμόδια επιτροπήVII.XVI
διεθνείς συμφωνίες90
έλεγχος37
νομοθετική πρωτοβουλία42
τροποποίηση59
Νομισματική πολιτική113
Νομοθετικά έγγραφα156
εξέταση43
Νομοθετικές πράξεις73
Νομοθετική διαδικασία35 , 38 - 39 , 43 , 53 , 59 , 70 , 87 , 216 , XIV.I
διοργανικές διαπραγματεύσεις70 , XX
περάτωση65
συμφωνία κατά τη δεύτερη ανάγνωση70 , 72 , XX
συμφωνία κατά την πρώτη ανάγνωση70 - 71 , XX
Νομοθετική πρόταση42 , 46 , 81 , 138
Νομοθετική πρωτοβουλία35 , 44
Νομοθετικό πρόγραμμα137
Επιτροπή35
Νομοθετικό ψήφισμα44 - 45 , 55 , 158
Ο
Οικονομικά συμφέροντα
βουλευτών3 , I
Κοινοτήτων10
Οικονομικές επιπτώσεις36
Οικονομικές πολιτικές
προσανατολισμοί114
συστάσεις114
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή77
διαβούλευση124
Οικονομική και Νομισματική ΠολιτικήVII.VI
Ολική απόρριψη του προϋπολογισμούV.6
Ολομέλεια
δεύτερη ανάγνωση64 - 66 , 72
Πλήρη Πρακτικά181
προϋπολογισμόςV
πρώτη ανάγνωση43 , 55 - 57
Συνοπτικά Πρακτικά179
τρίτη ανάγνωση69
τροπολογίες49 , 162
Ομάδες
ανεπίσημες βουλευτών32 , I
διακομματικές32 , I
συμφερόντωνX
Ονομαστική ψηφοφορία160
Όργανα
άλλα25
σχέσεις25
Οργανόγραμμα207 , V.8
Π
ΠαιδείαVII.XV
Παραβίαση
ανθρώπινα δικαιώματα98 , 122 , 137
αρχές κράτους δικαίου122 , 137
δημοκρατία122 , 137
διαπίστωση102
κοινοτικό δίκαιο185
Παραδεκτό202
αναφορές201
ερωτήσεις116 , II
ερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης117
τροπολογίες20 , 157 , 161
Παράλειψη του Συμβουλίου129
Παραπομπή
σε επιτροπή63
Παράπτωμα19
Παραρτήματα (διάρθρωση)215
Παρατηρήσεις επί της εφαρμογής του Κανονισμού20 , 173
Παρατηρητές11
Παρεμβάσεις
Παύση του Διαμεσολαβητή206
Περάτωση της συζήτησης110 , 176
ΠεριβάλλονVII.VIII
Περίοδος συνόδου133 - 134
Περιφερειακή ανάπτυξηVII.XII
Περιφερειακή πολιτικήVII.XII
Πλειοψηφίες19 , V.2
αιτήσεις
 αναβολή της συζήτησης177
 αναβολή της ψηφοφορίας177
 αναπαραπομπή στο Κοινοβούλιο59
 αναπομπή σε επιτροπή175
 διακοπή ή λήξη της συνεδρίασης178
 έκτακτη συζήτηση141
 έλεγχος απαρτίας155
 επί της ημερήσιας διάταξης138 , 141
 κατεπείγοντος142
 περάτωση της συζήτησης176
 σύγκληση του Κοινοβουλίου134
 συζήτηση για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοκρατίας, αρχών κράτους δικαίου122
 σύσταση εξεταστικής επιτροπής123 , IX.2
 ψηφοφορία με ονομαστική κλήση167
αποφάσεις του Κοινοβουλίου
 για ψηφοφορία επί συμβιβαστικών τροπολογιών161
 διεθνείς συμφωνίες90
 εντάξεις89
 επικύρωση προσφυγής ενώπιον του Δικαστηρίου128
 κοινή θέση65 - 66
 κοινό σχέδιο69
 νομοθετική πρωτοβουλία42
 παραβίαση κοινών αρχών102
 πρόταση μομφής107
 σύμφωνη γνώμη89
διαπίστωση παραβίασης της Συνθήκης ΕΕ102
διορισμοί
 Διαμεσολαβητής204 , 206
 Ελεγκτικό Συνέδριο108
 Επιτροπή105 - 106
 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα109
ειδική πλειοψηφία
 πολιτικά κόμματα σε ευρωπαικό επίπεδο210
εκλογή αξιωματούχων13 - 16
ενστάσεις
 διαδικασία χωρίς τροπολογίες και χωρίς συζήτηση138
 ερμηνεία του Κανονισμού211
 συστάσεις στα πλαίσια της αστυνομικής και διακαστικής συνεργασασίας101
 συστάσεις στα πλαίσια της ΚΕΠΠΑ97
 ψηφοφορία επί τροπολογιών που δεν διενεμήθηκαν σε όλες τις γλώσσες146 - 147 , 156
παραρτήματα στον Κανονισμό215
προτάσεις
 άρνηση απαλλαγήςVI.4
 καθορισμός νέου συντελεστήV.2
 μομφής107
 ολική απόρριψη του προϋπολογισμούV.6
 ψηφίσματα
επί δηλώσεων Επιτροπής, Συμβουλίου, Ευρωπαϊκού Συμβουλίου110
επί περιπτώσεων παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοκρατίας, κράτους δικαίου122
επί προφορικών ερωτήσεων115
πρόωρη λήξη καθηκόντων19
συγκρότηση πολιτικών ομάδων30
σύμφωνη γνώμη81 , 89
συστάσεις προς το Συμβούλιο121
σύσταση επιτροπών185 - 186
τροπολογίες και τροποποιήσεις
 εξέταση σε επιτροπή162
 Κανονισμός212
 κατάθεση τροπολογιών156
 προϋπολογισμόςVI.3 , VI.4
 τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης140
Πλήρη πρακτικά
γλώσσες181
δημοσίευση181
οπτικοακουστική εγγραφή182
Πληροφορίες
εμπιστευτικές και ευαίσθητεςVIII
προς το Κοινοβούλιο (αρμοδιότητες ελέγχου)
προς το Κοινοβούλιο (διεθνείς συμφωνίες και διεύρυνση)XIV.II
Πληρωμή εξόδων8
Πλήρωση κενών θέσεων186
ΠΟΕVII.III
Πολιτικά κόμματα σε ευρωπαίκό επίπεδο208 - 210
αρμοδιότητες της αρμόδιας επιτροπής210
αρμοδιότητες του Προεδρείου209
αρμοδιότητες του Προέδρου208
είσπραξη αχρεωστήτως καταβληθέντων209
εξαίρεση από τη χρηματοδότηση209
επιτροπή ανεξαρτήτων προσωπικοτήτων210
κανόνες εφαρμογής23
πρόγραμμα210
τεχνική βοήθεια209
Πολιτικές ομάδες30 - 31 , 33 , 149
αλλαγή186
δραστηριότητες31
νομική κατάσταση31
συγκρότηση30
ΠολιτισμόςVII.XV
Πρακτικά
πλήρη181
συνοπτικά179
Πράξεις
έκδοση42 , 59 , 73
ισχύς73
τροποποίηση42
υπογραφή73
Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής
Προεδρείο
αντιπροσωπειών198
επιτροπών191
ερωτήσεις29
καθήκοντα154 , V.8
πρακτικά29
του Κοινοβουλίου22 - 23
 καθήκοντα146 - 147 , 209
Πρόεδρος της Επιτροπής
εκλογή105
Πρόεδρος του Κοινοβουλίου
εκλογή13 - 14 , 17 - 18
καθήκοντα20 , 128 , 153 , 208 , 210 , 216 , XVI
Προθεσμίες44 , 52 , 64 - 65 , 67 , 79 , 144 , 163 , 167 , 175 , 188 , 204 , II , V.2 , V.3
έκθεση52
επιτροπή συνδιαλλαγής67
κατάθεση τροπολογιών138 , IV
παράταση62
συζήτηση και ψηφοφορία144
Προνόμια και ασυλίες5 - 7 , 207 , VII.XVI
Πρόσβαση
κοινού σε έγγραφα104 , XV
σε πληροφορίες185
στο Κοινοβούλιο9 , XVI
Προστασία των ΚαταναλωτώνVII.X
Προσφυγές ενώπιον του Δικαστηρίου128
Προσφυγή
κατά κυρώσεως που επέβαλε ο Πρόεδρος154
Προσωπικό ασφαλείας152
Προσωπικό ζήτημα151
Προσωρινά δωδεκατημόριαV.7
Προσωρινή έκθεση81
Προσωρινή προεδρία12
Προτάσεις τροποποίησηςV.3
Προτάσεις ψηφίσματος102 , 120 , 122
Πρόταση μομφής
βουλευτής153
Επιτροπή107
Πρόταση της Επιτροπής
απόρριψη56 , 81
απόσυρση65
έγκριση τροπολογιών57 , 156
τροποποίηση45 , 53 , 57 , 81
Πρόταση τροποποίησης (Προϋπολογισμός)V.3
Προτεραιότητα
αγόρευσης
ψηφοφορίας160 , 169
Προϋποθέσεις άσκησης καθηκόντων19
ΠροϋπολογισμόςVII.IV , VII.V
απαλλαγή112 , VII.V
απόρριψηV.6
γενικός75 - 78
διαδικασία75
δωδεκατημόριαV.7
έγκρισηV.4 , V.5
έλεγχος εκτέλεσης78 , 112
εξέταση στο ΚοινοβούλιοV
κατάσταση προβλέψεων79
συμπληρωματικόςV
Πρώην βουλευτές9
Πρώτη ανάγνωση37 - 39 , 53 - 60 , 71
εξέταση σε επιτροπή37 - 39 , 45 - 50 , 52 - 54
εξέταση σε Ολομέλεια55 - 57
κατάσταση προβλέψεων79
παρακολούθηση58 - 60 , 71
περάτωση55
συμφωνία70 - 71 , XX
ψηφοφορία55 - 57
Πρωτοβουλία
εκθέσεις48 , 50
νομοθετική35
σύμφωνα με το άρθρο 192 ΣΕΚ42
ΠρωτοδικείοVII.XVI
Πρωτόκολλο
περί προνομίων και ασυλιών5 - 7 , 207
χρηματοδοτικό90
Πρωτόκολλο αναφορών
γενικό201
δημόσιο201 - 202
Σ
Σημαία213
Σκιώδης εισηγητής192
Σύγκληση του Κοινοβουλίου134
Συζήτηση
αναβολή177
για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Δημοκρατίας, αρχών κράτους δικαίου122
διαδικασία χωρίς συζήτηση και χωρίς τροπολογίες138
έκθεση εξεταστικής επιτροπής185
έκτακτη141
κοινή143
περάτωση176
της αρμόδιας επιτροπής με το Συμβούλιο63
Συμβιβαστικές τροπολογίες161
Σύμβολα της Ένωσης213
Συμβούλιο
δηλώσεις110
διαβούλευση43 - 44
διάλογος της αρμόδιας επιτροπής 63
ερωτήσεις115 - 117
κοινή θέση61
κοινό σχέδιο69
παράλειψη129
σύμφωνη γνώμη81 , 89 - 90 , 102
συνεδριάσεις
 εκπροσώπηση του Κοινοβουλίου40
συστάσεις97 , 101 - 102 , 121
Συμβούλιο της Ευρώπης
συνεργασία με την Κοινοβουλευτική Συνέλευση199
Συμπεριφορά
κανόνες συμπεριφοράς9 , 152 , XVI
Συμπληρωματική ερώτησηII
Συμπληρωματικός προϋπολογισμόςV
Συμφέροντα
εκπρόσωποι9
ΚοινότητεςXII
Σύμφωνη γνώμη81 , 89 - 90 , 102
περάτωση διαδικασίας81
Συμφωνίες
διεθνείς90
διοργανικές215
Συναπόφαση
διαδικασία65 - 67 , 72 - 73
Συνδεδεμένα κράτη200
Συνδεδεμένες επιτροπές50 , 88 , VII.XVI
Συνδιαλλαγή
διαδικασία43
επιτροπή62
τρίτη ανάγνωση67 - 68
Συνεδριάσεις133
δημοσιότητα συζητήσεων Ολομέλειας179 , 181
διακοπή ή λήξη152 , 178
διατάραξη152
διεξαγωγή23 , 145 - 154
επιτροπές193
 δημόσιες103
 κεκλεισμένων των θυρών103
 κοινές51
οπτικοακουστική εγγραφή182
συμμετοχή136 , 193
τόπος συνεδριάσεων135
Συνεννόηση
διαδικασία60
επιτροπή συνεννόησης60
Συνεργασία
αστυνομική99 , 101 , VII.XVII
διαδικασία37 , 65 - 66 , 72 , 158
δικαστική99 , 101 , VII.XVII
διοικητικήVII.XVII
ενισχυμένη
 μεταξύ κρατών μελών82
με την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης199
ποινικές υποθέσεις101
Σύνθεση
επιτροπών186
του Κοινοβουλίου1
υποεπιτροπών190
Συνθήκες75 - 76 , 81 , 89 , VII.XVIII
Συνθήκες προσχώρησης81 , 89
Συνθήκη ΕΕ81 - 82 , 99 , 102
Συνθήκη ΕΚ81 - 82
Σύνοδος133 - 134
για τη συγκρότηση του Κοινοβουλίου σε Σώμα3 , 12 , 134
Συνοπτικά πρακτικά
αμφισβήτηση179
δημοσίευση179
διανομή179
Διάσκεψη των Προέδρων29
εγγραφή δήλωσης203
έγκριση179 , 194
καταγραφή αποτελεσμάτων ψηφοφορίας167
Ολομέλεια179
Προεδρείο29
συνεδριάσεις επιτροπών194
υπογραφή179
Συνοπτική παρουσίαση48 , 139
Συνταγματικές υποθέσειςVII.XVIII
Σύνταξη εκθέσεων202
Συντελεστής (καθορισμός νέου)V.2
Συντονιστής επιτροπής192
Συστάσεις120
απόρριψη83
αρμόδιας επιτροπής81
αστυνομικές και δικαστικές υποθέσεις101
δεύτερη ανάγνωση63
διαπραγματευτική εντολή90
έγκριση83
εξεταστικής επιτροπής185
Επιτροπής114
ΚΕΠΠΑ97
προσανατολισμοί των οικονομικών πολιτικών114
προς το Συμβούλιο97 , 101 - 102 , 121
Συμβουλίου114
Συνθήκες προσχώρησης89
Σχέδιο
ημερήσιας διάταξης137
κοινό69
νομοθετικού ψηφίσματος55 , 57
προϋπολογισμούV.3
τελικό ημερήσιας διάταξης140 , 149
τροπολογίαςV.3
Σχέσεις με άλλα θεσμικά όργανα127
ΕπιτροπήXIV
Τ
Τάξη στην αίθουσα152
διατάραξη153 , XVI
τήρηση152
Τόπος συνεδριάσεων135
ΤουρισμόςVII.XI
Τρίτες χώρες
ΑΚΕVII.II
αντιπροσωπείες28 , 198 , 200
διαπραγματεύσεις προσχώρησης90 , 200 , XIV.II
συνδεδεμένα κράτη200
Συνθήκες προσχώρησης89
σχέσεις25
Τρίτη ανάγνωση67 - 69 , 73
εξέταση στην Ολομέλεια69 , 73
κοινό σχέδιο69
συνδιαλλαγή67 - 68
ψηφοφορία69
Τροπολογίες
ακυρότητα156 - 157
αναδοχή από άλλο βουλευτή156
απόσυρση156 , 161
γλώσσες146 - 147 , 156
διαβίβαση46
διανομή156
έγκριση156
έγκριση από το Συμβούλιο71
εξέταση από επιτροπή162
επί του προϋπολογισμούV.1 , V.3 , V.5
θέση Επιτροπής54 , 57 - 58
θέση Συμβουλίου54
κατάθεση49 , 156 , 195
παραδεκτό20 , 87
προθεσμίες κατάθεσης138 , 156
προφορικές97 , 156 , 195
σε πρόταση της Επιτροπής57 , 87
στην κοινή θέση66
στην Ολομέλεια49 , 162
συμβιβαστικές161
σχέδιοV.3
υποβολή46
υποστήριξη156
χωρίς συζήτηση46
ψηφοφορία161
Τροποποίηση
Κανονισμός212
πρότασηV.3
πρόταση της Επιτροπής53
προϋπολογισμόςV.1 , V.3 , V.5
Τρόφιμα
ασφάλειαVII.VIII
Υ
Ύμνος213
Ύπαιθρος
ανάπτυξηVII.XIII
Ύπατος Εκπρόσωπος για την ΚΕΠΠΑ92 , 94 , 96
δηλώσεις94
Υπηρεσιακή και οικονομική κατάσταση των υπαλλήλων207
Υπογραφή εγκριθεισών πράξεων73
Υποεπιτροπές
αναπληρωτές190
σύνθεση190
Υποστήριξη αναφοράς
κατάλογος υποστηρικτών202
Υποψηφιότητες
Αντιπρόεδροι15
αξιωματούχοι13 - 16
Διαμεσολαβητής204
επιτροπές186
Επίτροποι106
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα109
Κοσμήτορες16
Πρόεδρος13 - 14
Πρόεδρος της Επιτροπής105
Φ
Φάκελοι
εξέταση5
Χ
Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ36 , 103
Χηρεία4 , 18
Χρηματοδοτικό πρωτόκολλο90
Χρονοδιάγραμμα50
Χρόνος αγόρευσης115 , 122 , 141 , 172 - 173 , IV
κατανομή149
Ψ
Ψήφισμα81
επί δηλώσεων Επιτροπής, Συμβουλίου, Ευρ. Συμβουλίου110
επί προφορικών ερωτήσεων με συζήτηση115
νομοθετικό45 , 55 - 56
πρόταση78 , 120 , 122
σχέδιο55 , 57
Ψήφος
δικαίωμα164
Ψηφοφορία52 , 83 , 144 , 204 , VI.4
αιτιολογήσεις ψήφου20 , 170
αμφισβητήσεις171
αναβολή177
βάσεις της ψηφοφορίας160
για την έγκριση της Επιτροπής106
δεύτερη ανάγνωση64 - 66 , 72
διαδικασία158
δικαίωμα ψήφου164
εγκυρότητα155 , 171 , 195
επί αίτησης κατεπείγοντος142
ηλεκτρονική165 , 168
ισοψηφία14 - 15 , 22 , 159 , 191
καταγραφή αποτελέσματος167 - 169
κατά τμήματα20 , 160 , 163
με ανάσταση165
με ανάταση του χεριού165 , 195
με ονομαστική κλήση20 , 160 , 167 , 195
μυστική169
πρώτη ανάγνωση55 - 57
σε επιτροπή195
σειρά20 , 161
τρίτη ανάγνωση69
τροπολογίες161
χωριστή20
Ω
Ώρα των ερωτήσεων116 , II
στην Ολομέλεια116 , II
στις επιτροπές197
C
CEDEFOPVII.VII
COSAC131
E
Europol100 , VII.XVII
O
OLAF10
Τελευταία ενημέρωση: 1 Ιουλίου 2009Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου