Euroopan parlamentin työjärjestys
Seitsemäs vaalikausi - heinäkuu 2009
   PDF PDF
SISÄLLYS
 ASIAHAKEMISTO
 HUOMAUTUS

ASIAHAKEMISTO
ACDEHIJKLMNOPRSTUVYÄ
Arabialaiset numerot viittaavat artikloihin, roomalaiset numerot liitteisiin ja niitä seuraavat arabialaiset tai roomalaiset numerot tai kirjaimet viittaavat liitteiden osiin, artikloihin tai kohtiin.
A
AKTVII.II
alivaliokunnat188 , 190
aloite
EY:n perustamissopimuksen 192 artiklan mukainen42
jäsenvaltioiden tekemät aloitteet44
lainsäädäntöaloite41
valiokunta-aloitteinen mietintö41
alueiden komitea125
arkisto179 , 203
asiakirjarekisteri104 , XV
asiakirjat
jakelu144 , 148 , 179
julkisuus5 , 29 , 39 , 103 - 104 , 148 , XV
lainsäädännölliset43
luottamuksellisetVIII.A , VIII.B , VIII.C
avoimuus103 - 104 , I , XV
lainsäädäntömenettelyt39
parlamentin toiminta103 - 104
C
COSAC131
D
demokratia36 , 102 , 209 - 210
E
edustajantoimi2 , VII.XVI
toimikausi4
vapautuminen4
elimet22 , 24 , 27 - 28
enemmistöt, määräenemmistöt / jäsenten vähimmäismäärä
epäluottamuslause-esitys107
Euroopan tason poliittiset puolueet210
nimitykset
 Euroopan keskuspankki (äänestyksen lykkääminen)109
 komissio (jäsenet)106
 komissio (puheenjohtaja)105
 oikeusasiamies (ehdokkaat)204
 oikeusasiamies (erottaminen)206
 oikeusasiamies (äänestys)204
 tilintarkastustuomioistuin108
pyynnöt
 istunnon keskeyttäminen tai päättäminen178
 keskustelun lykkääminen177
 keskustelun päättäminen176
 kiireellinen käsittely142
 nimenhuutoäänestys167
 parlamentin koollekutsuminen134
 päätösvaltaisuuden toteaminen155
 tutkintavaliokunnan asettaminen185
 uudelleen kuuleminen59
 valiokuntaan palauttaminen175
 äänestyksen lykkääminen177
päätökset
 epäluottamuslause-esitys (hyväksyminen)107
 hyväksyntämenettely81
 kansainväliset sopimukset90
 kompromissitarkistusten ottaminen käsiteltäväksi161
 lainsäädäntöehdotus42
 liittymissopimukset89
 yhteinen kanta
hylkääminen65
tarkistukset66
 yhteinen teksti69
päätöslauselmaesitysten käsiteltäväksi jättäminen
 julkilausuman johdosta110
 suullisen kysymyksen johdosta115
suositukset neuvostolle121
talousarvioesityksen hylkääminenV.6
tarkistukset ja muutokset
 käsiteltäväksi jättäminen156
 lopullinen esityslistaluonnos140
 tarkistusluonnokset (talousarvio, 2. käsittely)V.5
 tarkistusluonnokset ja muutosehdotukset (talousarvio, 1. käsittely)V.3
 työjärjestys212
toimikauden ennenaikainen päättäminen19
uuden enimmäismäärän asettaminenV.2
valiokuntien ja poliittisten ryhmien muodostaminen
 poliittiset ryhmät30
 valiokunnat185 - 186
vastalause
 työjärjestyksen tulkinta211
 yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskeva suositus97
 äänestys, jos tarkistuksia ei ole jaettu kaikilla kielillä146 - 147 , 156
viranhaltijoiden vaali
 ehdokkaat13
 kvestorit16
 puhemies14
 varapuhemiehet15
ennakkoarvio tuloista ja menoista79 , V.8
ensimmäinen käsittely37 - 39 , 43 , 53 - 60 , 71
neuvottelumenettely60
päättäminen55
seurantamenettely58 - 60
sopimukseen pääseminen70 - 71
talousarvioV.3 , V.4
täysistunto55 - 57
valiokunnat37 - 39 , 45 - 50 , 52 - 54
äänestys55
entiset jäsenet9
epäluottamuslause-esitys komissiolle107
epäviralliset jäsenten ryhmät32 , I
erillisvirastot
lausuntopyyntö126
erioikeudet ja vapaudet5 - 7 , 207 , VII.XVI
erityisedustajat93 - 94
esittelijä45 , 47 , 52 , 195
esitykset, menettelyä koskevat172
esityslista
esityslistaluonnos25 , 137 - 138
hyväksyminen140 - 141
lopullinen esityslistaluonnos138 , 140 - 141
muuttaminen140 - 141
esitys siitä, että asiaa ei oteta käsiteltäväksi172 , 174
eturyhmät9 , X
Euroopan keskuspankki
johtokunnan jäsenten nimittäminen109
julkilausumat113
kirjallisesti vastattavat kysymykset118
Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous199
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea124
Euroopan tason poliittiset puolueet209 - 210
aiheettomasti maksettujen määrien takaisinperintä209
asiasta vastaavan valiokunnan toimivalta ja tehtävät210
jättäminen ilman rahoitusta209
ohjelma210
puhemiehen toimivalta ja tehtävät208
puhemiehistön toimivalta ja tehtävät209
riippumattomista henkilöistä muodostuva komitea210
soveltamissäännöt23
tekninen tuki209
Euroopan unionin perusoikeuskirja36
Eurooppa-neuvosto110
Europol100 , VII.XVII
H
hallintokaavio (pääsihteeristö)23 , 207 , V.8
henkilökohtaiset lausumat151
hymni213
hyväksyntämenettely81 , 89 - 90 , 102
hyväksyttyjen säädösten allekirjoittaminen73
hyväksytyt tekstit180
häiriöt muualla kuin istuntosalissaXVI
I
ihmisoikeudet98 , 102 , 122 , 209 - 210 , IV
ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkaukset122 , 137 , IV
istunnot133
audiovisuaalinen tallenne182
julkisuus103 , 179 , 181
keskeyttäminen tai päättäminen140 , 152 , 154 , 172 , 178
kokoontumispaikat135
toimittaminen23 , 154
istuntojakso133 - 134
istuntokausi133 - 134
istuntosaliin pääsy145
istuntosalista poistaminen153
istuntoselostukset, sanatarkat170 , 181
J
jakelu, asiakirjat144 , 148 , 179
julkilausumat
Euroopan keskuspankki113
Eurooppa-neuvosto110
komissio110 - 111
neuvosto110
tilintarkastustuomioistuin112
järjestyksenpito
istuntosalissa145 , 152 - 154 , XVI
puhetta johtavien henkilöiden toimivaltuudet152 - 153
järjestyshäiriöt154 , XVI
välittömät toimenpiteet152
järjestäytymisistunto3 , 12 , 134
jäsenet
Euroopan keskuspankki109
Euroopan parlamentti1 - 9 , 136
 jäsenten avustajatX.2
 sitoutumattomat jäsenet33
 taloudelliset edutI
 valiokunnat185 - 186 , IX
komissio106
tilintarkastustuomioistuin108
K
kannanotot, kirjalliset123
kansainväliset sopimukset90 - 91
kansalliset parlamentit25 , 130 - 132
kertomukset
komissio119
muut toimielimet119
tutkintavaliokunta185 , IX
keskeneräiset asiat214
keskustelu
ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkaukset122 , 137 , IV
julkilausuman johdosta110
lykkääminen172 , 177
menettely ilman tarkistuksia ja keskustelua138
päättäminen172 , 176
yhteiskeskustelu143
ylimääräinen141
kielet23 , 146 - 147 , 201 , XI
kieltäminen osallistumasta
valiokunnan toimintaan
valtuuskunnan toimintaan
kiireellinen käsittely142
kirjallisesti vastattavat kysymykset117 - 118 , III
kirjalliset kannanotot123
kodifiointi, yhteisön lainsäädäntö86
kohta kohdalta -äänestys160 , 163
kolmannet maat
AKTVII.II
liittymisneuvottelut89 , 200
liittymissopimukset81 , 89
suhteet kolmansiin maihin25 , 200
kolmas käsittely
sovittelumenettely43 , 67 - 68
täysistunto69
yhteinen teksti69
komissio
ehdolle asetetun komission ohjelma105
epäluottamuslause-esitys107
julkilausumat110 - 111
jäsenet106
kanta tarkistuksiin54 , 57 , 66
komission ehdotuksen hylkääminen56 , 87
komission ehdotuksen muuttaminen53
komission ehdotuksen peruuttaminen56 , 65
kysymykset115 - 117 , II
lainsäädäntö- ja työohjelma35
lausuntopyyntö43
neuvotteluvaltuudet90
puheaika149
puheenjohtajan valitseminen105
selonteko päätöksistä111
seurantamenettely59 - 60
täytäntöönpanovalta88 , XIII
valitseminen106 , XVII
vastuuvapaus76
komitologiaXIII
kompromissitarkistukset57 , 63 , 66 , 160 - 161
koneäänestys168 , 171
koollekutsuminen
parlamentti134
valiokunnat193
koskemattomuus, parlamentaarinen5 - 7 , VII.XVI
kulkulupa5 , 9 , X.1
kulut ja korvaukset8
kuuleminen
alueiden komitea125
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea124
EY:n perustamissopimuksen 122 artiklan mukainen lausuntomenettely83
jäsenvaltioiden tekemistä aloitteista44
poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa100
uudelleen kuuleminen59
yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka96
kuulemiset23 , 185 , XVII
kuulemismenettely37 - 39 , 53 - 60
kvestorit
kysymykset29
päätösten julkisuus29
tehtävät9 , 22 , 26 , I
vaali13 , 16 - 18
kyselytunti116 , II
valiokunnassa197
kysymykset
ensisijaiset117
Euroopan keskuspankille118 , III
kirjallisesti vastattavat117 - 118 , III
lyhyet ja tarkoin rajatut 30 minuutin aikana110 - 111
neuvostolle, komissiolle20 , 115 - 117 , II
puhemiehistölle, puheenjohtajakokoukselle, kvestoreille29
suullisesti vastattavat kysymykset, joista keskustellaan115
käsiteltäväksi ottaminen
kirjallisesti vastattavat kysymykset117
käsittelyjärjestys137 - 138 , 140 , 142 - 144
käyttäytyminen
menettelysäännöt9 , 152 , X , X.3 , XVI
L
laajennetut työryhmät32 , I
lainsäädäntöaloite41
lainsäädäntöehdotus36 , 42
lainsäädäntö- ja työohjelma35
lainsäädäntömenettelyt35 , 37 - 39 , 42 - 50 , 52 - 69 , 71 - 73 , 81 , 83 - 88 , 128 - 129 , 216
lainsäädäntöohjelma35 , 42 - 43
lainsäädäntöpäätöslauselma45 , 55 - 57 , 158
lausuma
Euroopan keskuspankin puheenjohtajaehdokas109
henkilökohtaiset lausumat151
komission puheenjohtajaehdokas105
tilintarkastustuomioistuin108
yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja94
lausunto
lausuntopyyntö43 - 44
 EU:n elimet126
neuvoston suosituksista83
parlamentti55 , 90 , 96 , 99
seurantamenettely58 - 60
valiokunnat46 , 49 - 50 , 121 , 188 , VII
valmistelija49
lehterit145
liitteet212 , 215
liittymisneuvottelut89 , 200
liittymissopimukset81 , 89
lippu213
lisät8
lisätalousarvio75 , V
luottamuksellisuus29 , 103 , 185 , VIII.A , VIII.B , VIII.C , IX , XV
lyhyt esittely48 , 139
läsnäololista136
M
menettelysäännöt9 , 152 , X , X.3 , XVI
menettelyt
hyväksyntämenettely81 , 89 - 90 , 102
ilman mietintöä142
ilman tarkistuksia ja keskustelua138 , 142
kiireellinen142
kuulemismenettely37 - 39 , 53 - 60
lainsäädäntömenettelyt35 , 37 - 39 , 42 - 50 , 52 - 69 , 71 - 73 , 81 , 83 - 88 , 128 - 129 , 216
menettelyä koskevat esitykset20 , 172
menettelyä koskevat puheenvuorot172 - 178
neuvottelumenettely60
seurantamenettely58 - 60
sovittelumenettely43 , 67 - 68
talousarviomenettely75 - 76 , 78 , V , VII.IV , VII.V
valiokunnassa45 , 47 - 50 , 52 , 193 , 195 , 197 , 216
vastuuvapaus76 - 77 , 80 , VI , VI.5 , VII.V
yhteispäätösmenettely37 - 39 , 53 - 69 , 71 - 73
yksinkertaistettu menettely46
äänestysmenettely158 - 159
menettelyt tuomioistuimissa128
mietintö
esittelijä45 , 47 , 52
jäsenvaltioiden tekemien aloitteiden pohjalta44
lainsäädäntömietintö45
luonnos52
menettely ilman mietintöä142
muu kuin lainsäädäntömietintö47
määräajat52
perustelut45 , 47 , 52
päätöslauselmaesityksen pohjalta120
toinen mietintö56 - 57
valiokunta-aloitteinen25 , 41 - 42 , 48 , 50 , 120
väliaikainen mietintö81
muutoksenhakumenettelyt154
määräajat
keskustelu ja äänestykset144
kohta kohdalta -äänestys163
mietintö52
määräajan pidentäminen62 , 67
nimenhuutoäänestys167
sovittelukomitea62 , 67 , 69
tarkistukset156 , 161
N
neuvosto
asiasta vastaavan valiokunnan ja neuvoston keskustelu58 , 63
julkilausumat110
kuulemispyynnöt43
kysymykset115 - 117 , II
parlamentin edustus neuvoston kokouksissa40
puheaika149
ratkaisun tekemättä jättäminen129
suositukset neuvostolle97 , 101 , 121
yhteinen kanta43 , 61
neuvottelumenettely
vuoden 1975 toimielinten välisen sopimuksen mukainen60
nimenhuutoäänestys160 , 167 - 169
nimitykset
Euroopan keskuspankki109
komission jäsenehdokkaat106
komission puheenjohtaja105
komission ulkomaisten edustustojen päälliköt95
oikeusasiamies204
tilintarkastustuomioistuin108
yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan erityisedustajat93
yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja92
äänestysmenettely169
O
oikaisut180 , 216
oikeudellinen ja kielellinen viimeistely71 , 74 , 180
oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa99 - 101
oikeusasiamies204 - 206
erottaminen206
nimittäminen204
toiminta205 , XI
oikeusperusta
asiasta vastaava valiokuntaVII.XVI
ensimmäinen käsittely37
EY:n perustamissopimuksen 192 artiklan mukainen lainsäädäntöaloite42
kansainväliset sopimukset90
komission ehdotukset (oikeusperustan muuttaminen)59
oikeusperustan tarkistaminen37
oikeusvaltion periaate36 , 81 , 102 , 122 , 209 - 210
OLAF10
P
paikkajako istuntosalissa34
parlamentaarinen koskemattomuus6 - 7 , VII.XVI
koskemattomuuden pidättäminen6 - 7
parlamentaariset sekavaliokunnat200
parlamentin elimet22 , 24 , 27 - 28
parlamentin vaalikausi133
parlamenttien konferenssi132
parlamenttien välisistä suhteista vastaavat valtuuskunnat198
perusoikeudet36 , 81 , VII.XVII
perusperiaatteet9
perussopimuksetVII.XVIII
perustelut45 , 47 , 49 , 52 , 156
petostentorjunta10 , XII
poliisiyhteistyö99 - 101
poliittiset ryhmät
muodostaminen30
oikeudellinen asema31
toiminta31
puheaika
esityslistan muuttaminen149
henkilökohtaiset lausumat151
jäsenten poistaminen istuntosalista153
keskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksista122 , 137
menettelyä koskevat esitykset149 , 172 - 173
minuutin puheenvuorot150
poliittisesti tärkeät asiat150
puheajan jakaminen149
pöytäkirjaa koskevat puheenvuorot149
suullisesti vastattavat kysymykset115
työjärjestyspuheenvuorot173
ylimääräinen keskustelu141
äänestysselitykset170
puheenjohtajakokous
kokoonpano24
kysymykset29
päätösten julkisuus29
tehtävät25 , 153 , 210
 ks. myös19 , 34 , 48 , 68 , 97 , 101 - 102 , 104 , 119 - 120 , 122 , 130 - 132 , 134 , 137 - 138 , 185 - 186 , 188 , 190 , 198 - 199 , 214 , VIII.A
puheenjohtajisto, valiokunnat185 , 191
puheenvuorot
minuutin puheenvuorot150
pöytäkirjaa koskevat puheenvuorot149
työjärjestyspuheenvuorot173
puhemiehenä väliaikaisesti toimiva jäsen12
puhemiehistö
kokoonpano17 - 18 , 22
kysymykset29
päätösten julkisuus29
tehtävät23 , 146 - 147 , 154 , 209 , V.8
 ks. myös33 , 79 - 80 , 104 , 135 , 168 , 188 , 207
puhemies
tehtävät20 , 126 , 153 , 208 , 210 , 216 , XVI
 ks. myös23 , 73 , 111 , 116 , 122 , 149 - 150 , 156 - 157 , 171 , 173
vaali12 - 14 , 17 - 18
puhujalista176
päiväraha
pääsihteeri4 , 23 , 73 , 79 , 147 , 152 , 207 , 209
pääsihteeristö23 , 207
pääsy parlamenttiin9 , XVI
päätöslauselmaesitykset42 , 47 - 48 , 110 , 120 , 122 , 157 , IV
yhteinen päätöslauselmaesitys110
päätösvaltaisuus155 , 195
pöytäkirjat
puheenjohtajakokous29
puhemiehistö29
täysistunto179
valiokunnat194
R
rahoituksen yhteensopivuus38 , 45 , 47
rahoituspöytäkirja90
rahoitusselvitys45 , 47
rahoitusvaikutukset36 , 38 , 96
S
salainen äänestys169
sanatarkat istuntoselostukset170 , 181
sanatarkat selostukset113
seuraamukset154
kieltäminen osallistumasta valtuuskunnan toimintaan153
kieltäminen osallistumista valiokunnan toimintaan153
päivärahan pidättäminen153
seurantamenettely58 - 60
sihteeristö
poliittiset ryhmät31
sitoutumattomat33
sisäiset talousarviomenettelyt79 - 80
sitoutumattomat jäsenet33
sopimukseen pääseminen ensimmäisessä käsittelyssä71
sopimukseen pääseminen toisessa käsittelyssä72
sovittelukomitea
koollekutsuminen67
määräajan pidentäminen62 , 67
sovittelukomiteavaltuuskunta68
sovittelumenettely, kolmas käsittely43 , 67 - 69
suhteellisuusperiaate36
suhteet muihin toimielimiin25 , 105 - 108 , 110 - 117 , 119 - 121 , 124 - 125 , 127 , XIV
suositukset42 , 81
kansainväliset sopimukset90 - 91
liittymissopimukset81 , 89
neuvostolle97 , 101 , 121
neuvostolta EY:n perustamissopimuksen 122 artiklan mukaisesti83
neuvotteluvaltuudet90
poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa99 , 101
talouspolitiikan laajoiksi suuntaviivoiksi114
toinen käsittely63 - 64
yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka96 - 97
suullisesti vastattavat kysymykset115
säädökset73
T
taloudelliset edut3 , I
talousarvio75 - 76 , 78 , V , VII.IV , VII.V
ennakkoarvio79
toteuttamisen valvonta78
vastuuvapaus76 - 77 , VI , VII.V
väliaikaiset kahdestoistaosatV.7
talouspolitiikkaVII.VI
tarkistukset156
esittely156
jakelu156
kielet146 - 147 , 156
komission ehdotus87
komission kanta tarkistuksiin54 , 57 , 66
kompromissitarkistukset57 , 63 , 66 , 160 - 161
käsiteltäväksi jättäminen156 , 195
käsiteltäväksi ottaminen66 , 87 , 157 , 161
menettely ilman tarkistuksia ja keskustelua138
määräaika156
ottaa nimiinsä156
painatus156
perustelut156
peruuttaminen156
raukeaminen156 - 157 , 161
suulliset156
tarkistusten hyväksyminen komission ehdotukseen57
valiokunnassa156 , 162 , 195
äänestysjärjestys158 - 161
tarkkailijat11
tasan menevät äänet159
tehtävän (ennenaikainen) päättyminen153
tiedote (Bulletin)29
tieteellinen tutkimus ja katsaukset126
tieteelliset lausunnot126
tiiviimpi yhteistyö jäsenvaltioiden välillä82
tilintarkastustuomioistuinVII.V
julkilausumat112
jäsenten nimittäminen108
toimielinten väliset neuvottelut lainsäädäntömenettelyissä70 - 72
toimielinten väliset sopimukset127 , VIII.B , VIII.C
toimihenkilöt12 - 18
toimikauden ennenaikainen päättäminen19
toinen käsittely43 , 61 - 62 , 64 - 66 , 72
määräaikojen pidentäminen62 , 64
sopimukseen pääseminen70 , 72
suositus toiseen käsittelyyn63 - 64
talousarvioV.5
toisen käsittelyn päättäminen64
täysistunto64 - 66 , 72
valiokunnat61 - 63
äänestys64 - 66 , 72 , 158
toinen mietintö56 - 57
toissijaisuusperiaate36
tulkkaus146
tunnuslause213
turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaVIII.B
tutkimus- ja tiedonhankintatehtävä188
tutkintaoikeusIX
tutkintavaliokunnat25 , 185 - 186 , 188 , IX
työjärjestys
muuttaminen211 - 212 , VII.XVIII
soveltaminen211 , VII.XVIII
työjärjestyspuheenvuorot20 , 173
työohjelma35
työvaliokunta30
täysistunto
ensimmäinen käsittely55 - 57
kolmas käsittely69
pöytäkirja179
sanatarkat istuntoselostukset181
tarkistukset156 , 162
toinen käsittely64 - 66 , 72
täytäntöönpanomenettelyt128
täytäntöönpanotoimenpiteet88
U
ulkopolitiikkaVII.I
V
vaali
kvestorit13 , 16 - 18
parlamentti1
puhemies13 - 14 , 17 - 18
varapuhemiehet13 , 15 , 17 - 18
valiokunnan koordinaattorit192
valiokunnat45 - 50 , 52 , 183 - 184 , 186 - 191 , 193 - 197 , VII
alivaliokunnat188 , 190
asettaminen183 - 185 , IX
asiasta vastaava valiokunta43 , 49 - 50 , 63 , 188
ensimmäinen käsittely37 - 39 , 53 - 54
erityisvaliokunnat184 , 188 , 190
esittelijä45 , 47 , 52
joilta on pyydetty lausunto49 , 188
jäsenet186 - 187 , 191 , 193
keskustelu neuvoston kanssa63
kiireellinen kokous97 , 101
kokoonpano25 , 186
kokoukset23 , 46 , 103 , 135 , 162 , 187 , 191 , 193 - 194
kokouspöytäkirjat194
koollekutsuminen193
kyselytunti197
lausunto49 - 50 , 188
menettely46 , 63 , 193 - 197
mietintö45 , 47 - 48 , 50 , 52
oikaisut216
oikeudet186 - 187
parlamentaarinen sekavaliokunta200
puheenjohtaja27 , 185 , 191
puheenjohtajisto191
pysyvät183
päätösvaltaisuus195
tehtävät188 , VII
toimivalta, tehtävät25 , 183 - 184 , 188 , VII
toimivaltaa koskeva kiista188
toinen käsittely61 - 63
tutkintavaliokunnat25 , 185 - 186 , 188 , IX
täysistuntotarkistukset162
valiokuntaan lähettäminen43 , 49 , 63 , 188 , 216
valiokuntaan palauttaminen55 - 57 , 175
valtakirjojen tarkastuksesta vastaava valiokunta189 , VII.XVI
varajäsenet187
väliaikaiset (ks. erityisvaliokunnat)
yhteiskokoukset51 , 188
yhteistyöhön osallistuvat50 , 88
äänestys195 - 196
valiokunta-aloitteinen mietintö41 , 48 , 50
valiokuntaan palauttaminen175
komission ehdotus
 ensimmäinen käsittely43
 hylkääminen56
 toinen käsittely63
 äänestyksen lykkääminen (komission hylkäämät tarkistukset)57
menettelyä koskevat esitykset172
neuvoston yhteinen kanta43
oikaisut216
talousarvioV.3 , V.6
valiokuntien puheenjohtajakokous27
valtakirjojen tarkastus3 , 12 , 189 , VII.XVI
valtuuskunnat23 , 146
COSAC131
neuvottelukomitea60
parlamenttien konferenssi132
parlamenttien välisistä suhteista vastaavat198 , VII.II
puheenjohtaja28
pysyvät valtuuskunnat25 , 198
sovittelukomitea68
tilapäiset valtuuskunnat25
valmistelukunta132
valtuuskuntien puheenjohtajakokous28
valvontavalta86 , 88 , 128 - 129
vapaaehtoiset sopimukset85
varajäsenet187
varapuhemiehet
tehtävät21 , 25 , 68 , 104 , 131
vaali13 , 15 , 17 - 18
varjoesittelijät192
vastuuvapaus76 , VI
komissio76
muut toimielimet77
parlamentti77 , 80
päätöksetVI.3 , VI.4 , VI.5 , VI.6
tilintarkastustuomioistuimen julkilausuma112
tilintarkastustuomioistuimen kertomuksetVI.1
vetoomukset201 - 203 , VII.XX
luettelo201 - 203
sähköinen rekisteri202
vuoropuhelu työmarkkinaosapuolten kanssa84
vuosikertomukset119
vähemmistöön jääneet mielipiteet52 , 185
väliaikainen mietintö81
Y
yhteinen kanta
hylkääminen65
hyväksyminen72
ilmoitus yhteisistä kannoista61 - 63
neuvoston jättäessä ratkaisu tekemättä129
tarkistukset66 - 67
yhteinen päätöslauselmaesitys110 , 122
yhteinen teksti69
yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka96 - 97 , VII.I
erityisedustajat93
korkea edustaja92 , 96
lausumat94
yhteiskeskustelu143
yhteispäätösmenettely37 - 39 , 53 - 69 , 71 - 73
yhteistyöhön osallistuvat valiokunnat50 , 88
yhteisöjen tuomioistuin, kanteen nostaminen128 - 129
yhteisön lainsäädännön uudelleenlaatiminen87
yhteisön lainsäädännön yksinkertaistaminen86 - 87
yhteisön oikeuden soveltaminen128 , VII.XVI , IX
yhteisön oikeus
uudelleenlaatiminen87
yksinkertaistaminen86 - 87
yhteisön taloudelliset edutXII
yksinkertaistettu menettely46
ylimääräinen keskustelu141
Ä
äänestys158 - 161 , 163 - 165 , 167 - 171
ensimmäinen käsittely55
epäselvyydet171
erillinen160
kohta kohdalta20 , 160 , 163
kolmas käsittely69
koneäänestys165 , 168 , 171
kättä nostamalla165
lykkääminen37 , 54 , 57 , 106 , 177
nimenhuudon mukaan20 , 160 , 167 - 169
pätevyys155 , 171
salainen169
seisomaan nousten165
tarkistukset156 , 161 - 162
tasan menevät äänestykset159
toinen käsittely64 - 66 , 72
valiokunnassa195
yhtenä ryhmänä20 , 83 , 160 - 161
äänestysjärjestys20 , 158 , 161
äänestysmenettely158 , 195
äänestysoikeus164
äänestysperiaatteet160
äänestysselitykset20 , 170
äänestyskone168
Päivitetty viimeksi: 1. heinäkuuta 2009Oikeudellinen huomautus