Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
7-ми парламентарен мандат - юли 2009
   PDF PDF
СЪДЪРЖАНИЕ
ИНДЕКС
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ

ДЯЛ II : ЗАКОНОДАТЕЛНИ, БЮДЖЕТНИ И ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
ГЛАВА 1 : ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОЦЕДУРИ - ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 35 : Законодателна и работна програма на Комисията

1.   Парламентът работи съвместно с Комисията и Съвета за определяне на законодателната програма на Европейския съюз.

Парламентът и Комисията си сътрудничат при изготвянето на законодателна и работна програма на Комисията в съответствие с графика и реда, договорени между двете институции и приложени към настоящия правилник(1) .

2.   При неотложни и непредвидени обстоятелства всяка институция може, по собствена инициатива и в съответствие с предвидените в Договорите процедури, да предложи допълнително включване на законодателна мярка към предложените в законодателната програма.

3.   Председателят изпраща приетата от Парламента резолюция на останалите институции, които участват в законодателната процедура на Европейския съюз, и на парламентите на държавите-членки.

Председателят иска становище от Съвета относно годишната законодателна програма на Комисията и относно резолюцията на Парламента.

4.   Ако някоя от институциите не може да спази предвидения график, тя уведомява останалите институции за причините за закъснението и предлага нов график.

(1)Виж Приложение ХIV.
Последно осъвременяване: 3 август 2009 г.Правна информация