Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
7. parlamentārais sasaukums - 2009. gada jūlijs
   PDF PDF
SATURA RĀDĪTĀJS
ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM

II SADAĻA : LIKUMDOŠANAS, BUDŽETA UN CITAS PROCEDŪRAS
1. NODAĻA : LIKUMDOŠANAS PROCEDŪRAS VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

35. pants : Komisijas likumdošanas un darba programma

1.   Parlaments kopā ar Komisiju un Padomi nosaka Eiropas Savienības likumdošanas programmu.

Parlaments un Komisija sadarbojas, sagatavojot Komisijas likumdošanas un darba programmu saskaņā ar grafiku un metodēm, par kurām abas iestādes ir vienojušās un kuras ir izklāstītas pielikumā(1) .

2.   Steidzamos un neparedzētos gadījumos iestāde pēc savas iniciatīvas un saskaņā ar Līgumos noteiktajām procedūrām var ierosināt kāda likumdošanas pasākuma pievienošanu tiem, kas likumdošanas programmā jau ir iekļauti.

3.   Parlamenta pieņemto rezolūciju Parlamenta priekšsēdētājs nosūta citām iestādēm, kas piedalās Eiropas Savienības likumdošanas procedūrā, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Parlamenta priekšsēdētājs lūdz Padomi izteikt atzinumu par Komisijas likumdošanas gada programmu un par Parlamenta rezolūciju.

4.   Ja kāda no iestādēm nespēj ievērot noteikto grafiku, tā informē pārējās iestādes par kavēšanās iemesliem un ierosina jaunu grafiku.

(1)Sk. XIV pielikumu.
Pēdējā atjaunošana - 2009. gada 15. jūlijaJuridisks paziņojums