Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
7. volebné obdobie - júl 2009
   PDF PDF
OBSAH
REGISTER
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA

HLAVA II : LEGISLATÍVNE, ROZPOČTOVÉ A INÉ POSTUPY
KAPITOLA 1 : LEGISLATÍVNE POSTUPY - VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 35 : Legislatívny plán a plán práce Komisie

1.   Parlament spoločne s Komisiou a Radou stanovujú legislatívny plán Európskej únie.

Parlament a Komisia spolupracujú pri príprave legislatívneho plánu a plánu práce Komisie v súlade s časovým rozvrhom a opatreniami, na ktorých sa dohodli, a ktoré sú uvedené v prílohe rokovacieho poriadku.(1)

2.   V prípade naliehavých a nepredvídaných okolností môže ktorýkoľvek orgán z vlastného podnetu a v súlade s postupmi stanovenými v zmluvách navrhnúť doplnenie legislatívneho plánu o ďalšie legislatívne opatrenie.

3.   Predseda postúpi uznesenie prijaté Parlamentom ostatným orgánom, ktoré sa zúčastňujú na legislatívnom procese Európskej únie, a parlamentom členských štátov.

Predseda požiada Radu o stanovisko k Ročnému legislatívnemu plánu Komisie, ako aj k uzneseniu Parlamentu.

4.   Ak niektorý orgán nie je schopný dodržať stanovený časový rozvrh, oznámi ostatným orgánom dôvod omeškania a navrhne nový časový rozvrh.

(1)Pozri prílohu XIV.
Posledná úprava: 3. augusta 2009Právne oznámenie