Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Sjunde valperioden - juli 2009
   PDF PDF
INNEHÅLL
REGISTER
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN

AVDELNING II : LAGSTIFTNING, BUDGET OCH ANDRA FÖRFARANDEN
KAPITEL 1 : LAGSTIFTNINGSFÖRFARANDEN - ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 36 : Prövning av respekten för de grundläggande rättigheterna, subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna och rättsstatsprincipen samt av de ekonomiska konsekvenserna

Vid prövning av ett förslag till rättsakt ska parlamentet ta särskild hänsyn till huruvida förslaget respekterar de grundläggande rättigheterna och framför allt att rättsakten står i överensstämmelse med Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna samt rättsstatsprincipen. Har ett förslag ekonomiska konsekvenser ska parlamentet fastställa huruvida tillräckliga finansiella medel har föreslagits.

Senaste uppdatering: 1 juli 2009Rättsligt meddelande