Euroopan parlamentin työjärjestys
Seitsemäs vaalikausi - heinäkuu 2009
   PDF PDF
SISÄLLYS
 ASIAHAKEMISTO
 HUOMAUTUS

SISÄLLYS
OsatIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIII   
LiitteetIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIVXVXVIXVIIXVIIIXIXXX

OSA I: EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSENET, ELIMET JA POLIITTISET RYHMÄT
LUKU 1: EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSENET

1 artikla : 
Euroopan parlamentti

2 artikla : 
Edustajantoimen riippumattomuus

3 artikla : 
Valtakirjojen tarkastus

4 artikla : 
Jäsenten toimikausi

5 artikla : 
Erioikeudet ja vapaudet

6 artikla : 
Koskemattomuuden pidättäminen

7 artikla : 
Koskemattomuutta koskevat menettelyt

8 artikla : 
Jäsenten asemaa koskevien sääntöjen täytäntöönpano

9 artikla : 
Jäsenten taloudelliset edut, menettelysäännöt ja pääsy Euroopan parlamenttiin

10 artikla : 
Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) sisäiset tutkimukset

11 artikla : 
Tarkkailijat
LUKU 2: PARLAMENTIN TOIMIHENKILÖT

12 artikla : 
Puhemiehenä väliaikaisesti toimiva jäsen

13 artikla : 
Ehdokkaaksi asettaminen ja yleiset määräykset

14 artikla : 
Puhemiehen vaali – avauspuhe

15 artikla : 
Varapuhemiesten vaali

16 artikla : 
Kvestorien vaali

17 artikla : 
Toimihenkilöiden toimikausi

18 artikla : 
Vapautuvat toimet

19 artikla : 
Toimikauden ennenaikainen päättäminen
LUKU 3: PARLAMENTIN ELIMET JA NIIDEN TEHTÄVÄT

20 artikla : 
Puhemiehen tehtävät

21 artikla : 
Varapuhemiesten tehtävät

22 artikla : 
Puhemiehistön kokoonpano

23 artikla : 
Puhemiehistön tehtävät

24 artikla : 
Puheenjohtajakokouksen kokoonpano

25 artikla : 
Puheenjohtajakokouksen tehtävät

26 artikla : 
Kvestorien tehtävät

27 artikla : 
Valiokuntien puheenjohtajakokous

28 artikla : 
Valtuuskuntien puheenjohtajakokous

29 artikla : 
Puhemiehistön ja puheenjohtajakokouksen päätösten julkisuus
LUKU 4: POLIITTISET RYHMÄT

30 artikla : 
Poliittisten ryhmien muodostaminen

31 artikla : 
Poliittisten ryhmien toiminta ja oikeudellinen asema

32 artikla : 
Laajennetut työryhmät

33 artikla : 
Sitoutumattomat jäsenet

34 artikla : 
Paikkojen jako istuntosalissa

OSA II: LAINSÄÄDÄNTÖ, TALOUSARVIO JA MUUT MENETTELYT
LUKU 1: LAINSÄÄDÄNTÖMENETTELYT – YLEISET MÄÄRÄYKSET

35 artikla : 
Komission lainsäädäntö- ja työohjelma

36 artikla : 
Perusoikeuksien kunnioittaminen, toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaate, oikeusvaltioperiaate ja rahoitusvaikutukset

37 artikla : 
Oikeusperustan tarkistaminen

38 artikla : 
Rahoituksen yhteensopivuuden tarkistaminen

39 artikla : 
Parlamentin oikeus saada tietoja ja tutustua asiakirjoihin

40 artikla : 
Parlamentin edustus neuvoston kokouksissa

41 artikla : 
Parlamentille perussopimusten mukaan kuuluvat aloiteoikeudet

42 artikla : 
EY:n perustamissopimuksen 192 artiklan mukaiset aloitteet

43 artikla : 
Lainsäädäntöasiakirjojen käsittely

44 artikla : 
Kuuleminen jäsenvaltioiden tekemistä aloitteista
LUKU 2: MENETTELYT VALIOKUNNISSA

45 artikla : 
Lainsäädäntömietinnöt

46 artikla : 
Yksinkertaistettu menettely

47 artikla : 
Muut kuin lainsäädäntömietinnöt

48 artikla : 
Valiokunta-aloitteiset mietinnöt

49 artikla : 
Valiokuntien lausunnot

50 artikla : 
Valiokuntien yhteistyömenettely

51 artikla : 
Valiokuntien yhteiskokouksia koskeva menettely

52 artikla : 
Mietinnön laatiminen
LUKU 3: ENSIMMÄINEN KÄSITTELY
Valiokuntavaihe

53 artikla : 
Komission ehdotuksen muuttaminen

54 artikla : 
Komission ja neuvoston kanta tarkistuksiin
Täysistuntovaihe

55 artikla : 
Ensimmäisen käsittelyn päättäminen

56 artikla : 
Komission ehdotuksen hylkääminen

57 artikla : 
Tarkistusten hyväksyminen komission ehdotukseen
Seurantamenettely

58 artikla : 
Parlamentin kannan seuranta

59 artikla : 
Asian antaminen uudelleen parlamentin käsiteltäväksi

60 artikla : 
Vuoden 1975 yhteisen julistuksen mukainen neuvottelumenettely
LUKU 4: TOINEN KÄSITTELY
Valiokuntavaihe

61 artikla : 
Neuvoston yhteisen kannan ilmoittaminen

62 artikla : 
Määräaikojen pidentäminen

63 artikla : 
Asiasta vastaavaan valiokuntaan lähettäminen ja käsittely
Täysistuntovaihe

64 artikla : 
Toisen käsittelyn päättäminen

65 artikla : 
Neuvoston yhteisen kannan hylkääminen

66 artikla : 
Tarkistukset neuvoston yhteiseen kantaan
LUKU 5: KOLMAS KÄSITTELY
Sovittelu

67 artikla : 
Sovittelukomitean koollekutsuminen

68 artikla : 
Sovittelukomiteavaltuuskunta
Täysistuntovaihe

69 artikla : 
Yhteinen teksti
LUKU 6: LAINSÄÄDÄNTÖMENETTELYN PÄÄTTÄMINEN

70 artikla : 
Toimielinten väliset neuvottelut lainsäädäntömenettelyissä

71 artikla : 
Sopimukseen pääseminen ensimmäisessä käsittelyssä

72 artikla : 
Sopimukseen pääseminen toisessa käsittelyssä

73 artikla : 
Säädösten laatimista koskevat vaatimukset

74 artikla : 
Hyväksyttyjen säädösten allekirjoittaminen
LUKU 7: TALOUSARVIOMENETTELYT

75 artikla : 
Yleinen talousarvio

76 artikla : 
Talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntäminen komissiolle

77 artikla : 
Muut vastuuvapausmenettelyt

78 artikla : 
Parlamentin harjoittama talousarvion toteuttamisen valvonta
LUKU 8: SISÄISET TALOUSARVIOMENETTELYT

79 artikla : 
Parlamentin ennakkoarvio tuloista ja menoista

80 artikla : 
Maksusitoumukset ja maksujen suorittaminen
LUKU 9: HYVÄKSYNTÄMENETTELY

81 artikla : 
Hyväksyntämenettely
LUKU 10: TIIVIIMPI YHTEISTYÖ

82 artikla : 
Parlamentissa sovellettavat menettelyt
LUKU 11: MUUT MENETTELYT

83 artikla : 
EY:n perustamissopimuksen 122 artiklan mukainen lausuntomenettely

84 artikla : 
Työmarkkinaosapuolten kanssa käytävään vuoropuheluun liittyvät menettelyt

85 artikla : 
Vapaaehtoisten sopimusten tarkastelua koskeva menettely

86 artikla : 
Kodifiointi

87 artikla : 
Uudelleenlaatiminen

88 artikla : 
Täytäntöönpanotoimenpiteet
LUKU 12: PERUSTAMIS- JA LIITTYMISSOPIMUKSET SEKÄ KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

89 artikla : 
Liittymissopimukset

90 artikla : 
Kansainväliset sopimukset

91 artikla : 
EY:n perustamissopimuksen 300 artiklaan perustuvat menettelyt sovellettaessa kansainvälisiä sopimuksia väliaikaisesti tai keskeytettäessä niiden soveltaminen tai määritettäessä yhteisön kanta kansainvälisellä sopimuksella perustetussa elimessä
LUKU 13: UNIONIN ULKOINEN EDUSTUS JA YHTEINEN ULKO- JA TURVALLISUUSPOLITIIKKA

92 artikla : 
Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan nimittäminen

93 artikla : 
Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan toteuttamiseen liittyvien erityisedustajien nimittäminen

94 artikla : 
Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja muiden erityisedustajien lausumat

95 artikla : 
Kansainvälinen edustus

96 artikla : 
Parlamentin kuuleminen ja tietojen antaminen sille yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevissa asioissa

97 artikla : 
Yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevat suositukset

98 artikla : 
Ihmisoikeuksien loukkaukset
LUKU 14: POLIISIYHTEISTYÖ JA OIKEUDELLINEN YHTEISTYÖ RIKOSASIOISSA

99 artikla : 
Tietojen antaminen parlamentille poliisiyhteistyöstä ja oikeudellisesta yhteistyöstä rikosasioissa

100 artikla : 
Euroopan parlamentin kuuleminen poliisiyhteistyötä ja oikeudellista yhteistyötä rikosasioissa koskevissa asioissa

101 artikla : 
Suositukset poliisiyhteistyöstä ja oikeudellisesta yhteistyöstä rikosasioissa
LUKU 15: JÄSENVALTION RIKKOESSA PERUSTAVANLAATUISIA PERIAATTEITA

102 artikla : 
Rikkomisen toteaminen

OSA III: AVOIMUUS JA SEURATTAVUUS

103 artikla : 
Parlamentin toiminnan avoimuus

104 artikla : 
Asiakirjojen julkisuus

OSA IV: SUHTEET MUIHIN TOIMIELIMIIN JA ELIMIIN
LUKU 1: NIMITYKSET

105 artikla : 
Komission puheenjohtajan valitseminen

106 artikla : 
Komission valitseminen

107 artikla : 
Epäluottamuslause-esitys komissiolle

108 artikla : 
Tilintarkastustuomioistuimen jäsenten nimittäminen

109 artikla : 
Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenten nimittäminen
LUKU 2: JULKILAUSUMAT

110 artikla : 
Komission, neuvoston ja Eurooppa-neuvoston julkilausumat

111 artikla : 
Selonteko komission päätöksistä

112 artikla : 
Tilintarkastustuomioistuimen julkilausumat

113 artikla : 
Euroopan keskuspankin julkilausumat

114 artikla : 
Suositus talouspolitiikan laajoiksi suuntaviivoiksi
LUKU 3: NEUVOSTOLLE, KOMISSIOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE OSOITETUT KYSYMYKSET

115 artikla : 
Suullisesti vastattavat kysymykset, joista keskustellaan

116 artikla : 
Kyselytunti

117 artikla : 
Kirjallisesti vastattavat kysymykset

118 artikla : 
Kirjallisesti vastattavat kysymykset Euroopan keskuspankille
LUKU 4: MUIDEN TOIMIELINTEN KERTOMUKSET

119 artikla : 
Muiden toimielinten vuosikertomukset ja muut kertomukset
LUKU 5: PÄÄTÖSLAUSELMAT JA SUOSITUKSET

120 artikla : 
Päätöslauselmaesitykset

121 artikla : 
Suositukset neuvostolle

122 artikla : 
Keskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista

123 artikla : 
Kirjalliset kannanotot

124 artikla : 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuuleminen

125 artikla : 
Alueiden komitean kuuleminen

126 artikla : 
Lausuntopyynnöt erillisvirastoille
LUKU 6: TOIMIELINTEN VÄLISET SOPIMUKSET

127 artikla : 
Toimielinten väliset sopimukset
LUKU 7: ASIOIDEN KÄSITTELY YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMESSA

128 artikla : 
Menettelyt tuomioistuimissa

129 artikla : 
Seuraukset neuvoston laiminlyödessä ratkaisun tekemisen yhteisen kannan vahvistamisen jälkeen yhteistoimintamenettelyssä

OSA V: SUHTEET KANSALLISIIN PARLAMENTTEIHIN

130 artikla : 
Tietojen vaihto, yhteydet ja vastavuoroiset palvelut

131 artikla : 
Yhteisöasioita käsittelevien elinten konferenssi (COSAC)

132 artikla : 
Parlamenttien konferenssi

OSA VI: ISTUNNOT
LUKU 1: PARLAMENTIN ISTUNNOT

133 artikla : 
Parlamentin vaalikausi, istuntokausi, istuntojakso ja istunto

134 artikla : 
Parlamentin koollekutsuminen

135 artikla : 
Kokoontumispaikat

136 artikla : 
Jäsenten osallistuminen istuntoihin
LUKU 2: PARLAMENTIN KÄSITTELYJÄRJESTYS

137 artikla : 
Esityslistaluonnos

138 artikla : 
Menettely täysistunnossa ilman tarkistuksia ja keskustelua

139 artikla : 
Lyhyt esittely

140 artikla : 
Esityslistan hyväksyminen ja muuttaminen

141 artikla : 
Ylimääräinen keskustelu

142 artikla : 
Kiireellisyys

143 artikla : 
Yhteiskeskustelu

144 artikla : 
Määräajat
LUKU 3: YLEISIÄ SÄÄNTÖJÄ ISTUNTOJEN KULUSTA

145 artikla : 
Istuntosaliin pääsy

146 artikla : 
Kielet

147 artikla : 
Siirtymäkauden sääntö

148 artikla : 
Asiakirjojen jakelu

149 artikla : 
Puheajan jakaminen ja puhujaluettelo

150 artikla : 
Minuutin puheenvuorot

151 artikla : 
Henkilökohtaiset lausumat
LUKU 4: MENETTELYSÄÄNTÖJEN RIKKOMISESTA AIHEUTUVAT TOIMENPITEET

152 artikla : 
Välittömät toimenpiteet

153 artikla : 
Seuraamukset

154 artikla : 
Sisäiset oikeussuojakeinot
LUKU 5: PÄÄTÖSVALTAISUUS JA ÄÄNESTÄMINEN

155 artikla : 
Päätösvaltaisuus

156 artikla : 
Tarkistusten jättäminen ja esittely

157 artikla : 
Tarkistusten ottaminen käsiteltäväksi

158 artikla : 
Äänestysmenettely

159 artikla : 
Tasan menevät äänestykset

160 artikla : 
Äänestysperiaatteet

161 artikla : 
Tarkistuksia koskeva äänestysjärjestys

162 artikla : 
Täysistuntotarkistusten käsittely valiokunnassa

163 artikla : 
Kohta kohdalta -äänestys

164 artikla : 
Äänestysoikeus

165 artikla : 
Äänestäminen

166 artikla : 
Lopullinen äänestys

167 artikla : 
Äänestys nimenhuudon mukaan

168 artikla : 
Koneäänestys

169 artikla : 
Salainen äänestys

170 artikla : 
Äänestysselitykset

171 artikla : 
Äänestystä koskevat epäselvyydet
LUKU 6: MENETTELYÄ KOSKEVAT PUHEENVUOROT

172 artikla : 
Menettelyä koskevat esitykset

173 artikla : 
Työjärjestyspuheenvuorot

174 artikla : 
Esitys siitä, että asiaa ei oteta käsiteltäväksi

175 artikla : 
Valiokuntakäsittelyyn palauttaminen

176 artikla : 
Keskustelun päättäminen

177 artikla : 
Keskustelun ja äänestyksen lykkääminen

178 artikla : 
Istunnon keskeyttäminen tai päättäminen
LUKU 7: ISTUNTOASIAKIRJOJEN JULKISTAMINEN

179 artikla : 
Pöytäkirjat

180 artikla : 
Hyväksytyt tekstit

181 artikla : 
Sanatarkat istuntoselostukset

182 artikla : 
Keskustelujen audiovisuaalinen tallenne

OSA VII: VALIOKUNNAT JA VALTUUSKUNNAT
LUKU 1: VALIOKUNNAT – ASETTAMINEN JA TEHTÄVÄT

183 artikla : 
Pysyvien valiokuntien asettaminen

184 artikla : 
Erityisvaliokuntien asettaminen

185 artikla : 
Tutkintavaliokunnat

186 artikla : 
Valiokuntien kokoonpano

187 artikla : 
Varajäsenet

188 artikla : 
Valiokuntien tehtävät

189 artikla : 
Valtakirjojen tarkastuksesta vastaava valiokunta

190 artikla : 
Alivaliokunnat

191 artikla : 
Valiokuntien puheenjohtajistot

192 artikla : 
Valiokunnan koordinaattorit ja varjoesittelijät
LUKU 2: VALIOKUNNAT – TOIMINTA

193 artikla : 
Valiokunnan kokoukset

194 artikla : 
Valiokunnan kokouspöytäkirjat

195 artikla : 
Äänestys valiokunnassa

196 artikla : 
Valiokunnassa sovellettavat täysistuntoja koskevat määräykset

197 artikla : 
Kyselytunti valiokunnassa
LUKU 3: PARLAMENTTIEN VÄLISISTÄ SUHTEISTA VASTAAVAT VALTUUSKUNNAT

198 artikla : 
Parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien asettaminen ja niiden tehtävät

199 artikla : 
Yhteistyö Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen kanssa

200 artikla : 
Parlamentaariset sekavaliokunnat

OSA VIII: VETOOMUKSET

201 artikla : 
Oikeus esittää vetoomus

202 artikla : 
Vetoomusten käsittely

203 artikla : 
Tiedonanto vetoomuksista

OSA IX: OIKEUSASIAMIES

204 artikla : 
Oikeusasiamiehen nimittäminen

205 artikla : 
Oikeusasiamiehen toiminta

206 artikla : 
Oikeusasiamiehen erottaminen

OSA X: PARLAMENTIN PÄÄSIHTEERISTÖ

207 artikla : 
Pääsihteeristö

OSA XI: EUROOPAN TASON POLIITTISIA PUOLUEITA KOSKEVA TOIMIVALTA

208 artikla : 
Puhemiehen toimivalta

209 artikla : 
Puhemiehistön toimivalta

210 artikla : 
Asiasta vastaavan valiokunnan ja parlamentin täysistunnon toimivalta

OSA XII: TYÖJÄRJESTYKSEN SOVELTAMINEN JA MUUTTAMINEN

211 artikla : 
Työjärjestyksen soveltaminen

212 artikla : 
Työjärjestyksen muuttaminen

OSA XIII: MUITA MÄÄRÄYKSIÄ

213 artikla : 
Euroopan unionin tunnukset

214 artikla : 
Keskeneräiset asiat

215 artikla : 
Liitteiden ryhmittely

216 artikla : 
Oikaisut

LIITE I
9 artiklan 1 kohdan soveltamista koskevat määräykset avoimuudesta ja jäsenten taloudellisista eduista

LIITE II
116 artiklassa tarkoitetun kyselytunnin järjestäminen

LIITE III
117 ja 118 artiklan mukaisia kirjallisesti vastattavia kysymyksiä koskevat ohjeet

LIITE IV
Ohjeita ja yleisperiaatteita, joita on noudatettava valittaessa aiheita 122 artiklan mukaisten, ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista käytävien keskustelujen esityslistalle

LIITE V
Euroopan unionin yleisen talousarvion ja lisätalousarvioiden käsittelyssä noudatettava menettely

LIITE VI
Vastuuvapauden myöntämispäätösten käsittely ja hyväksymismenettely

LIITE VII
Pysyvien valiokuntien toimivalta

I. : 
Ulkoasiainvaliokunta

II. : 
Kehitysyhteistyövaliokunta

III. : 
Kansainvälisen kaupan valiokunta

IV. : 
Budjettivaliokunta

V. : 
Talousarvion valvontavaliokunta

VI. : 
Talous- ja raha-asioiden valiokunta

VII. : 
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

VIII. : 
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

IX. : 
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

X. : 
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

XI. : 
Liikenne- ja matkailuvaliokunta

XII. : 
Aluekehitysvaliokunta

XIII. : 
Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

XIV. : 
Kalatalousvaliokunta

XV. : 
Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta

XVI. : 
Oikeudellisten asioiden valiokunta

XVII. : 
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

XVIII. : 
Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta

XIX. : 
Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta

XX. : 
Vetoomusvaliokunta

LIITE VIII
Luottamukselliset ja arkaluonteiset tiedot ja asiakirjat

LIITE IX
Euroopan parlamentin tutkintaoikeuden käyttämistä koskevat yksityiskohtaiset säännöt

LIITE X
9 artiklan 4 kohdan soveltamista koskevat määräykset edunvalvonnasta Euroopan parlamentissa

LIITE XI
Oikeusasiamiehen tehtävien hoitaminen

LIITE XII
Petosten, lahjonnan ja yhteisöjen etua vahingoittavan muun laittoman toiminnan torjunta

LIITE XIII
Euroopan parlamentin ja komission välinen sopimus menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY, soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

LIITE XIV
Puitesopimus Euroopan parlamentin ja komission välisistä suhteista

LIITE XV
Asetus (EY) N:o 1049/2001 asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi

LIITE XVI
Jäseniin sovellettavien menettelysääntöjen tulkintaa koskevat suuntaviivat

LIITE XVII
Komission hyväksymistä koskevat suuntaviivat

LIITE XVIII
Valiokunta-aloitteisten mietintöjen laatimista koskeva lupamenettely

LIITE XIX
Kumppanuuteen perustuva EU-viestintä

LIITE XX
Yhteispäätösmenettelyssä käytävien neuvottelujen menettelysäännöt
Päivitetty viimeksi: 1. heinäkuuta 2009Oikeudellinen huomautus