Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Sjunde valperioden - december 2009
   PDF PDF
INNEHÅLL
REGISTER
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN

AVDELNING IV : FÖRBINDELSER MED ANDRA ORGAN
KAPITEL 5 : RESOLUTIONER OCH REKOMMENDATIONER

Artikel 123 : Skriftliga förklaringar

1.   En skriftlig förklaring på högst 200 ord om ett ämne som hör till Europeiska unionens behörighetsområde, och som inte gäller frågor som är föremål för pågående lagstiftningsarbete, kan inges av upp till fem ledamöter. Godkännande ska ges av talmannen från fall till fall. Skriftliga förklaringar ska tryckas på de officiella språken och delas ut. De ska tillsammans med namnen på undertecknarna finnas i ett register. Detta register ska vara offentligt och ska under sammanträdesperioderna placeras utanför ingången till plenisalen, medan det mellan sammanträdesperioderna ska placeras på en lämplig plats som bestäms av kvestorskollegiet.

Innehållet i en skriftlig förklaring får inte överskrida den sedvanliga formen för en förklaring och, i synnerhet, inte innehålla beslut om frågor för vars antagande det i arbetsordningen anges särskilda förfaranden och behörigheter.

2.   Varje ledamot har rätt att underteckna en skriftlig förklaring som införts i registret.

3.   När en majoritet av parlamentets samtliga ledamöter har undertecknat en förklaring ska talmannen underrätta parlamentet om detta, i protokollet offentliggöra namnen på undertecknarna samt offentliggöra förklaringen som en antagen text.

4.   Förfarandet avslutas i och med att förklaringen, tillsammans med namnen på undertecknarna, vid sammanträdesperiodens slut översänds till mottagarna.

5.   En skriftlig förklaring bortfaller om den har varit införd i registret längre än tre månader och inte har undertecknats av minst hälften av parlamentets samtliga ledamöter.

Senaste uppdatering: 1 december 2009Rättsligt meddelande