Правилник за дейността на Европейския парламент
7-ми парламентарен мандат - януари 2012
   PDF PDF
СЪДЪРЖАНИЕ
 ИНДЕКС
 БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ

ИНДЕКС
АБВГДЕЗИКЛМНОПРСТУФХЧЩ
Арабските цифри съответстват на членовете от Правилника за дейността. Приложенията са обозначени с римски цифри, а арабските или римски цифри или следващите ги букви се отнасят за съответните раздели, членове или параграфи от приложенията.
А
Агенции
консултации 126
АКТБVII.II
Aрхиви179 - 180 , 203
Асоциирани комисии50 , 88
Б
Безредие152 - 153 , XVI
незабавни мерки152
санкции153
Бивши членове на ЕП9 , X
Бюджет23 , 25 , 31 , 33 , 75 , 76 , 78 , VI , VII.IV , VII.V
контрол върху изпълнението78 , 112
освобождаване от отговорност76 - 77 , 112 , VI , VII.V
разглеждане в Парламента75 , VII
Бюджетна прогноза79
Бюлетин
Бюро
въпроси29 , 79 , 80 , 104
на комисия185 , 191
публичност на решенията29
състав17 - 18 , 22
функции9 , 23 , 146 - 147 , 209
В
Валутна политика113
Вот на недоверие на Комисията107
Време за въпроси
в комисиите 197
в пленарно заседание116 , II
по член 109 от ПравилникаII
Време за изказване115 , 122 , 140 - 142 , 149 , 151 , 172 - 173 , IV , XVII
Временно председателство12
Връщане за ново разглеждане в комисия
бюджет
освобождаване от отговорностVI.5
позиция на Съвета43
поправки216
предложения на Комисията
 второ четене63
 отлагане на гласуване57
 отхвърляне56
процедурни предложения172
Второ четене61 - 66 , 72
бюджет
гласуване64 - 66 , 72 , 158
препоръка за63 - 64
приключване64
процедура за гласуване158
споразумение72 , XXI
стадий на разглеждане в комисия61 - 63
стадий на разглеждане на пленарно заседание64 - 66 , 72
Съвместни заседания на комисии51
удължаване на срокове62
Външна политика96 - 97 , VII.I
Въпроси
време за въпроси116
въпроси от първостепенна важност117
въпроси с искане за писмен отговор117 - 118 , III
въпроси с искане за устен отговор, последван от разисквания115
кратки и конкретни въпроси110 - 111
към Бюрото, Председателския съвет и Квесторите29
към Европейската централна банка118 , III
към Съвета и Комисията20 , 115 - 117 , II
недовършени214
Върховен представител (вж. Заместник-председател на Комисията/Върховен представител)
Г
Генерален секретар4 , 23 , 73 , 79 , 145 , 147 , 152 , 207 , 209
Гласуване158 - 161 , 163 - 165 , 167 - 171 , 176
"ан блок"83 , 160 - 161
в комисия195
второ четене64 - 66 , 72
действителност155
 действителност в комисия195
електронно168
изменения156 , 161 - 162
обяснение на вот20 , 170
отсрочване85
поименно20 , 160 , 167 - 169 , 195
поотделно160
право на глас164
принципи160
процедура158 , 195
първо четене55
равен брой гласове14 - 15 , 22 , 159
разделно гласуване20 , 160 , 163
ред158 , 161
с вдигане на ръка165
спорове171
сядане и изправяне165
тайно169
трето четене69
Годишен доклад119
Годишна законодателна програма35 , 42 - 43
Групи30 - 31 , 33 - 34
дейност31
образуване30
правно положение31
Д
Девиз213
Делегации25 , 28
в Помирителния комитет68
документи
към съвместни парламентарни комитети200
междупарламентарни198 , VII
постоянни25 , 198
превод146
председател28 , 152 - 153
ad-hoc25
Делегирани актове87 а
Демокрация74 д , 122 , 209 - 210 , IV
Диалог със Съвета58 , 63
Дневен ред
включване на точки в дневния ред7 , 52 , 57 - 58 , 64 , 69 , 97 , 115 , 122 , 137 - 138 , 141 - 142 , 175 , 188 , 204 , II , IV , VI.4
изменение140 , 177
на комисия63 , 117 - 118
окончателен проект122 , 137 - 138 , 140
приемане140 - 141
проект137 - 138
Доброволни споразумения85
Договори74 в , 81 , VII.XVIII
обикновена процедура за преразглеждане74 а
опростена процедура за преразглеждане74 б
Доклади
във връзка с инициативи на държава-членка44
законодателни доклади45 , 55
междинен доклад 81
мнение на малцинството52 , 185
на анкетна комисия185
на Комисията119
на основата на предложения за резолюции120
незаконодателни доклади47
от други институции119
по процедура на консултация45
по собствена инициатива25 , 41 - 42 , 48 , 50 , 74 д , 119 - 120
прилагане на правото на Сьюза119
проектодоклад52
устен доклад52 , 56 - 57 , 142
Докладчик и докладчик по становище4 , 23 , 43 , 45 - 47 , 49 , 52 , 57 - 58 , 61 , 63 , 65 , 68 , 86 , 142 , 158 , 160 - 161 , 172 , 185 , 195 , XVII
Докладчици в сянка192
Документи
достъп до103 - 104 , 148 , XV
законодателни43
поверителниVIII
разпространяване144 , 148
Допустимост
въпроси за писмен отговор117
Достъп
до галериите145
до документи104 , 145 , VIII.E
до документи и предоставяне на информация на Парламента39
до пленарната зала145
Е
Европейска комисия
вот на недоверие107
време за изказвания149
въпроси115 - 117 , II
годишен доклад119
законодателна и работна програма35 , VIII.E
избор106
изпълнителни правомощияXIII
изявления110 - 111
информиране на Парламента
исканe за становище43
мандат за преговори90
освобождаване от отговорност76
оставка на член на Комисията
оттегляне на предложение39 , 56 , 58 , 65
отхвърляне на предложение56
позиция по измененията54 , 57 - 58 , 61 , 66
последващи действия58 - 59
председател105
приемане на изменения към предложение57
промени в предложението53
Рамково споразумениеVIII.E , XIV
членове на ЕП106
Европейска служба за борба с измамите (OLAF)10
Европейска централна банка
въпроси с искане за писмен отговор118
изявления113
кандидатури109
Европейския съвет110
ЕврополVII.XVII
Едноминутни изказвания150
Езици23 , 146 - 147 , 185 , 201 , XI
Електронен регистър на петициите202
З
Законодателна инициатива35 , 41 - 42
Законодателна и работна програма35
Законодателна резолюция44 - 45 , 55 - 57 , 158
Законодателни документи43
Законодателни процедури35 - 37 , 38 , 39 - 40 , 43 - 50 , 52 - 59 , 61 - 69 , 71 - 73 , 81 , 83 - 87 , 88 , 128 , 216
Заместник-председатели
избор13 , 15 , 17 - 18
функции21 - 23 , 25 , 68 , 75 в - 75 г , 104 , 131
Заместник-председател на Комисията/Върховен представител96
Заместници187
Заседания133
място на провеждане на заседанията135
прекратяване или закриване140 , 154 , 172 , 178
провеждане145 - 154
протокол179
публичност на дейността179 , 181
стенографски протоколи181
Засилено сътрудничество между държави-членки74 ж
Знаме213
И
Избор
заместник-председатели13 , 15 , 18
квестори13 , 16 - 18
Комисия106 , XVII
Омбудсман204
Парламент1 , 214
председател на Комисията105
председател на Парламента13 - 14 , 17 - 18
Избор на ръководство
заместник-председател15
квестори16
председател14
Извънредни разисквания141
Измами10 , XII
Изменения156
внасяне156 , 195
допустимост20 , 87 , 157
езици146 - 147 , 156
комисия162 , 195
компромис57 , 63 , 66 , 160 - 161
отпечатване156
оттегляне156
поемане от друг член156
позиция на Комисията54 , 57 - 58 , 61 , 66 , XIV
предлагане156
приемане57
процедура без46 , 138
разглеждане в комисия на изменения, внесени за гласуване на пленарно заседание162
разпространяване156
ред за гласуване161
срокове156
устно предложениe97 , 156 , 195
Изслушвания23 , 106 , 185 , 192 - 193 , 202 , XVII
Изявления
Върховен представител96
Декларация за финансови интересиI
Европейска централна банка113
Европейски съвет110
Кандидат за председател на Комисията105
Комисия110
Сметна палата112
Съвет110
Икономически и социален комитет9 , 124
Икономически политики114
Имунитет5 - 7 , VII.XVI
Инициатива
гражданска203 а , XIV
доклад по собствена инициатива41 , 48 , 50
законодателна35 , 41
на държава-членка35 - 36 , 44
по член 225 от ДФЕС42
Интергрупи32
К
Кандидатури
Европейска централна банка
заместник-председатели15
квестори16
комисии109 , 186
мандатни длъжности в Парламента13 - 15 , 186
номинирани за членове на Комисията106 , XVII
Омбудсман204
председател на Комисията105
председател на Парламента14
Квестори
въпроси 29
избор13 , 16 , 18
пропуски9
публичност на решенията29
финансови интересиI
функции9 , 26 , I , X
Кворум155 , 195
Кодекс за поведение9 , X
Кодификация на законодателството на Съюза86
Комисии45 - 50 , 52 , 183 - 191 , 193 - 197 , VII
анкетни комисии25 , 185 - 186 , 188
асоциирани50 , 88 , XVII
бюро49 , 52 , 191
водеща42 - 43 , 63 , 188
време за въпроси197
временни (вж. специални)
връщане за ново разглеждане175
второ четене61 - 63
гласуване195 - 196
диалог със Съвета43 , 63
доклад45 , 47 - 48 , 50 , 52 , 56 - 57
заместници187
заседания24 , 46 , 63 , 96 , 103 , 106 , 108 - 109 , 113 , 135 , 162 , 187 , 190 - 191 , 193 - 194
изменения, внесени за пленарно заседание162
място на провеждане на заседанието135
отхвърляне на предложението87
подкомисии188 , 190
помирителна процедура (член 294 от ДФЕС)67 - 69
поправки216
постоянни183 , VII
правомощия и отговорности188 , VII
председател27 , 52 , 88 , 185 , 191
проверка на пълномощията3 , 189 , VII.XVI
протоколи103 , 194
процедура63 , 193 - 197
първо четене37 , 38 , 39 , 53 - 54
сезирани за становищe49 , 188 , 195
специални184 , 188 , 190
спешно заседание97
спор за компетентност188
становища49 - 50
съвместнаXVII
съвместни заседания188
съвместни парламентарни комитети200
създаване183 - 185
състав25 , 186
трето четене67 - 68
функции25 , 188 , VII
членове на ЕП186 , 191
Комитет на регионите9 , 125
КомитологияXIII
Компромисни изменения57 , 63 , 66 , 160 - 161
Консултации43 - 44
европейски органи (органи на ЕС)126
Икономически и социален комитет124
инициативи на държава-членка44
Комитет на регионите125
ОВППС96
повторно сезиране59
Член 140 от ДФЕС83
Контролни правомощия128
Конференции на парламентите132
Конференция на комисиите по европейски въпроси (КОСАК)131
Координатори на комисии192 , XVII
Корупция10 , XII
Л
Лични изявления151
Лобисти9 , X
М
Мандат2 , VII.XVI
Мандат за преговори90
Мандатни длъжности12 - 15 , 17 - 18
Междинен доклад81
Междуинституционални преговори при законодателните процедури70
Междуинституционални споразумения127
Международни споразумения90 - 91
Междупарламентарни делегации198 - 200
Месечни сесии133 - 134
Мнението на малцинството52 , 185
Многогодишна финансова рамка75
Мнозинства (квалифицирано) и необходим минимален брой членове на парламента
Внасяне на предложения
 за вот на недоверие107
 за резолюции
въпроси с искане за устен отговор, последван от разисквания115
изявления на Комисията, Съвета и Европейския съвет110
отказ за освобождаване от отговорностVI.4
разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава122
 предложение за отхвърляне на проектобюджета в цялост
 предложения за решения, определящи нов максимален процент
Възражения
 гласуване на изменение, което не е отпечатано и разпространено на всички официални езици156
 Дневен ред
точки без изменения или разисквания138
 препоръки на комисията по въпросите на общата външна политика и политиката на сигурността97
 промяна в реда за гласуване161
 тълкувания на Правилника за дейността211
Избор на мандатни длъжности в Парламента169
Изменения
 внасяне156
 възражение срещу гласуване на изменение, което не е отпечатано и разпространено на всички официални езици146 - 147 , 156
 окончателен проект на дневен ред140
 Правилник за дейността212
 проектоизменения и предложения за промени при първо четене на бюджета
 проектоизменения при второ четене на бюджета
Искания
 връщане за ново разглеждане в комисия175
 дневен ред
внасяне на изменения по точка138
извънредни разисквания141
разискване на точка без изменение138
 закриване на разискванията176
 неотложна процедура142
 отлагане на гласуване177
 отлагане на разисквания 177
 подновена консултация59
 поименно гласуване167
 прекъсване или закриване на заседанието178
 разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава122
 свикване на Парламента134
 създаване на анкетна комисия185
 установяване на кворума155
Назначения
 Европейска централна банка (искане за отлагане на гласуването)109
 Комисия (председател)105
 Комисия (членове)106
 Омбудсман (избор)204
 Омбудсман (освобождаване)206
 Сметна палата (искане за отлагане на гласуването)108
Образуване на комисии и политически групи
 анкетни комисии185 - 186
 политически групи30
Политически партии на европейско равнище210
Предсрочно освобождаване на председателя на Парламента19
Препоръки до Съвета121
Приложения215
Решения на Парламента
 за гласуване на компромисни изменения161
 международни споразумения90
 общ проект69
 поддържането на иск предявен пред Съда на Европейския съюз128
 Позиция на Съвета
изменения66
отхвърляне65
 право на инициатива по член 192 от Договора за ЕО42
 предложение за вот на недоверие на Комисията (приемане)107
 процедура на одобрение81
 разширявания74 в
Установяване на нарушения
Мотиви41 , 45 , 47
Мярка за прилагане88 , 128 , XIII
Място на провеждане на заседанията135
Н
Наблюдатели11
Надбавки8
Назначаване
Европейска централна банка109
ръководители на външни делегации95
специални представители93
членове на Сметната палата108
Най-възрастен член на ЕП
Нарушаване
на основните принципи74 д
на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава122 , 137 , IV
Нарушение извършено извън пленарната зала153
Нарушения на правилника20
Национални парламенти38 а
връзки с23
мотивирано становище38 а
сътрудничество с130
Недовършени дела214
Недопустимост (искане за обявяване)172 , 174
Независими членове33 , 192
Неотложна процедура142
Неформални обединения на членове на ЕП32
О
Обща външна политика и политика на сигурност (ОВППС)96 - 97 , VII.I
Общо разискване143
Обяснение на вот20 , 170
Омбудсман204 - 206
дейност205 , XI
назначаване204
освобождаване206
Опростена процедура46 , 138
Опростяване на законодателството на Съюза86 - 87
Оратори
време за изказване110 , 115 , 140 - 142 , 149 - 151 , 153 , 172 - 173
даване на думата173
изказвания
разпределяне на времето за изказване149 , IV
списък на ораторите176
Освобождаване (предсрочно)19
Освобождаване от отговорност
други органи77
изявление на Сметната палата112
Комисия76
председател на Европейския парламент77
процедураVI
решенияVI
Основни права81 , VII.XVII
Основни принципи36 , 74 д , VII.XVIII
Основни свободи74 д , 81
Откритост и прозрачност29 , 103 - 104
Отлагане на разисквания и на гласуване172
Отнасяне в комисия
второ четене63
поправки216
първо четене43
Отношения с други институции25 , 34 , 105 , 124 - 125 , 127
Отстраняване
от комисия
от пленарна зала153
Оттегляне от Съюза74 г
Отхвърляне
позиция на Съвета65
предложение на Комисията56
П
Парламентарен мандат133
Парламентарна асамблея на Съвета на Европа199
Парламенти
Конференции на парламентите132
Националните парламенти на държавите-членки25 , 130 - 131
Петиции201 - 203 , 214 , VII.XX
Писмени декларации
включени в регистъра123
приложени към стенографския протокол149
Пленарна зала /Достъп до/145
Пленарни заседания
бюджет
второ четене 64 - 66 , 72
изменения 49 - 50 , 156 , 162
протокол 179
първо четене 55 - 57
стенографски протоколи 181
трето четене 69
Поведение
кодекс за поведениеX
провеждане на пленарни заседания145 - 154
Поверителност5 , 29 , 185 , 205 , VIII.E , XV
Повторно сезиране на Парламента59
Подкомисии188 , 190
Подписване на приетите актове73
Позиция
на Комисията44 , 54 , 57 - 58 , 61 , 66 , XIV
на Парламента58
на Съвета61
Позиция на Съвета
изменения66
отхвърляне65
Политически групи - вж. групи
Политически партии на европейско равнище208 - 210
възстановяване на недължимо изплатени суми 209
изключване от финансиране209
комисия от независими личности210
правила за прилагане23
правомощия и отговорности на Бюрото209
правомощия и отговорности на компетентната комисия 210
правомощия и отговорности на председателя 208
програма 210
техническа помощ 209
Помирителна процедура
състав и процедура на комитета68
трето четене67 - 69
Поправки180 , 216
Права на човека74 д , 81 , 98 , 122 , 209 - 210 , IV
Правилник за дейността на Парламента
изменение212 , VII.XVIII
междуинституционални споразумения127
прилагане211 , VII.XVIII
процедурни въпроси173
Правно-езикова проверка71 , 74 , 180
Правно основание42
водеща комисияVII.XVI
законодателна инициатива по член 225 от ДФЕС
международни споразумения90
предложения на Комисията (изменение)59
първо четене37
Право на Сьюза
кодификация86
опростяване87
преработване87
прилагане128 , 185 , VII.XVI
Преглеждане на досиета5
Предлагане
за обявяване на недопустимост172 , 174
на изменения 156
Предложения
за вот на недоверие на Комисията107
за резолюции47 - 49 , 58 , 74 д , 78 , 85 , 110 , 115 , 120 , 122 , 157 , 202 , 214 , IV
процедурни 172
Предотвратяване на измами и корупция10 , XII
Председател на Европейския съвет 106 , 110 , 117 , 149
Председател на Комисията (избор)105
Председател на Парламента
избор13 - 14 , 17 - 18
функции20 , 23 , 73 , 111 , 116 , 122 , 126 , 128 , 149 - 150 , 156 - 157 , 171 , 173 , 208 , 210 , II , XVI
Председател на Съвета63 , 72 , 107 , VIII , XVII , XX
Председателски съвет
въпроси29
отчетност29
състав24
функции25 , 210
Представители на интереси9 , X
Представителство на Парламента на заседанията на Съвета40
Представителство на Съюза във външните отношения
Заместник-председател на Комисията/Върховен представител96
специални представители93
Препоръки42 , 64 , 81 , 120 - 121 , 123
договори за присъединяване74 в , 81 , 200
за второ четене63 - 64
към Съвета97 , 121
мандат за преговори90
на Съвета, съгласно член 140 от ДФЕС83
Общата външна политика и политика на сигурност97
общи насоки на икономическите политики114
Полицейско и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси
последващо разследване185
Преработване на законодателството на Съюза87
Привилегии и имунитети5 - 7 , 207 , VII.XVI
Приети актове73 , 172
Приети текстове180
Приложения212 , 215
Принципа на правовата държава36 , 74 д , 81 , 122 , 209 - 210 , IV
Присъединяване
договори за присъединяване74 в , 81 , 200
преговори за присъединяване74 в , 200
Проверка
на правното основание37
на пълномощията3 , 12 , 189 , VII.XVI
Продължителност на мандата
мандатни длъжности17
членовете на ЕП4
Прозрачност
в Парламента103 - 104 , XVII
законодателен процес39
Регистър9 , X
финансови интереси на членовете на ЕП104
Производства пред Съда на Европейския съюз128
Промени
Правилник за дейността211 - 212
предложения на Комисията53
Пропорционалност 38 а , 44
Пропуски5 , 9 , X
Протоколи
Бюрото29
заседания179
комисии194
Председателския съвет29
Проучвателна или информационна мисия188
Процедура
бюджет 75 , 76 , 78 , VII.IV
в комисия45 - 50 , 52 , 63 , 67 - 68 , 162 , 191 , 193 - 195 , 197 , 216
за гласуване138 , 158 - 159 , 195
законодателна 35 - 37 , 38 , 39 - 40 , 42 - 50 , 52 - 59 , 61 - 69 , 71 - 73 , 81 , 84 - 87 , 88 , 128 , 216
неотложна процедура 142
опростена процедура 46 , 138
освобождаване от отговорност 76 - 77 , 80
помирителна процедура 67 - 69
предложения 20 , 172
процедура без изменения и разисквания46 , 138
процедура на одобрение73 , 81 , 90
процедура на предприемане на последващи действия 58 - 59 , 185
разглеждане на доброволни споразумения 85
Процедура на кратко представяне48 , 139
Процедура на одобрение81 , 90
Процедурни въпроси173
Процедурни предложения172 - 178
Публичен достъп до документи29 , 103 - 104 , XV
Пълномощия (проверка на)3 , 12 , 189
Първо четене36 - 37 , 38 , 43 , 53 - 59 , 71
бюджет
гласуване55
помирителна процедура
приключване53 , 55
процедура на предприемане на последващи действия58 - 59
споразумение71 , XXI
стадий на разглеждане в комисия37 , 38 , 39 , 45 - 47 , 49 - 50 , 52 - 54
стадий на разглеждане на пленарно заседание55 - 57
Р
Работна програма35
Равен брой гласове159
Разисквания
закриване172 , 176
извънредни141
нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава122 , 137 , IV
отлагане на разисквания172 , 177
процедура без46 , 138
Разпределяне
време за изказвания122 , 149 , IV
на местата в пленарната зала 34
Разпространяване144 , 148 , 179 , IV
Разследване185
Регистър
документи на Парламента104 , XV
за прозрачност9 , X
интереси на членовете на ПарламентаI
на лобистите9 , X
петиции201 - 202
Ред в пленарната зала145 , 152 - 154
Ред на работа на Парламента137 - 138 , 140 , 142 - 144
Режим на временните суми от една дванадесета75 е
С
Свикване на
комисии193
Парламента134
Свободни места4 , 18
Секретариат207
независими членове на ЕП33
политически групи31
Сесии133 - 134
Сигурност на информациятаVIII.E
Символи на Съюза213
Синя карта149
Сметна палатаVI.1 , VII.V
изявления112
назначаване на членовете108
Снемане на имунитет6
Социалeн диалог84
Специални представители93
Списък на ораторите176
Споразумение на второ четене72 , XXI
Споразумение на първо четене71 , XXI
Срокове
доклад52
изменения156 , 161
поименно гласуване167
разделно гласуване163
разисквания и гласуване144
удължаване62 , 67 , 69
Становища
искания за43 - 44
малцинство46 , 52 , 185
на комисии 37 , 38 , 49 - 50 , 121 , 188 , 202 - 203 , VI.1 , VII
на Парламента 55 , 90 , 96 , 105 , 108 - 109 , 119 , 142 , 195
по препоръки на Съвета 83
процедура на предприемане на последващи действия след становище на Парламента 58 - 59
Стенографски протоколи181
Субсидиарност37 , 38 а , 44
Счетоводство79 , 80 , VII.IV , VII.V
Съвет
бездействие
време за изказвания149
въпроси115 - 117 , II
заседания40
изявления110
консултации43 , 45
обща позиция61
препоръки към97 , 121
Съвет на Европа199
Съвет на председателите на делегации28
Съвет на председателите на комисии27
Съвместни заседания на комисии51
Съвместни парламентарни комитети200
Съвместно предложение за резолюция110 , 115 , 122
Съдебно сътрудничество
Съд на Европейския съюз
назначаване107 а
производства пред128 , 204 , 206 , VI.6
Състав на Парламента74 е
Сътрудници9 , 193 , X
Сътрудничество
засилено сътрудничество74 ж , 81
Т
Трети страни
АКТБVII.II
асоциирани към Съюза200
договори за присъединяване74 в , 81
отношения с25 , 200
преговори за присъединяване74 в , 200
Трето четене
общ проект69
помирителна процедура67 - 68
стадий на разглеждане в пленарно заседание69
съвместни заседания на комисии51
У
Устен превод146
Ф
Финансова обосновка41 , 45 , 47
Финансова съвместимост38 , 45 , 47
Финансови интереси
на Съюза10 , XII
на членовете на ЕП9 , I
Финансови последици38 , 96
Финансов протокол90
Финансов триалог75 в
Х
Харта на основните права36 , 103
Химн213
Ч
Четения37 , 38 , 39 , 42 - 50 , 52 - 59 , 61 - 69 , 71 - 73
Членове1 - 9 , 136
Европейска комисия106
Европейска централна банка109
Европейски парламент 1 - 9 , 136
Комисии185 - 186
независими членове на ЕП33 , 192
отстраняване на членове на ЕП153
продължителност на мандата4
разноски8
Сметна палата108
сътруднициX
Устав8 - 9 , 48 , VII.XVI
финансови интереси 9 , I
Чувствителна информация5 , VIII.E , XV
Щ
Щатно разписание (Генералeн секретариат)30 , 207
Последно осъвременяване: 9 януари 2012 г.Правна информация