Euroopa Parlamendi kodukord
Euroopa Parlamendi seitsmes ametiaeg - jaanuar 2012
   PDF PDF
SISU
 INDEKS
 LUGEJALE

INDEKS
ABCDEFHIJKLMNOPRSTUVÕÜ
Märksõnaloendis kasutatakse järgmist tähistussüsteemi: Araabia numbrid tähistavad vastavaid kodukorra artikleid, Rooma numbrid tähistavad vastavaid kodukorra lisasid; kodukorra lisade osi, artikleid või lõikeid tähistatakse Araabia numbrite, Rooma numbrite või tähtedega.
A
Aastaaruanne119
Aastaaruanne liidu õiguse kohaldamise kohta119
Ajutine istungi juhataja12
Ajutiste kaheteistkümnendike süsteem75 f
AKVVII.II
Algatus
algatusraport41 , 48 , 50
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 225 alusel42
kodanikualgatus203 a , XIV
liikmesriigi algatus44
õigusloomealgatus35 - 36 , 41 - 42
Allkomisjonid188 , 190
Aluspõhimõtted9 , 74 e , VII.XVIII
Ametiaeg
ametikandjate ametiaeg17
parlamendiliikmete ametiaeg4
Ametid
konsulteerimine126
Ametikandjad12 - 18 , 20 - 21 , 152 - 153
Ametikandjate valimine
asepresidendid15
kvestorid16
president14
Ametikohtade loetelu (peasekretariaat)23 , 207
Ametissenimetamine
eriesindajad93
Euroopa Keskpank109
hääletuskord169
kontrollikoja liikmed108
välisdelegatsioonide juhid95
Arhiivid179 , 203
Aruanne
Euroopa Komisjoni aruanne119
liidu õiguse kohaldamine119
liikmesriigi algatuse kohta44
suuline aruanne52 , 56 - 57 , 142
teiste institutsioonide aruanded119
Arutelu
avalduse alusel110
edasilükkamine172 , 177
erakorraline141
inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumised122 , 137 , IV
lõpetamine172 , 176
menetlus ilma aruteluta46 , 138
ühine143
Arutelu ja hääletuse edasilükkamine172 , 177
Arvamused
arvamuse küsimine43 - 44
komisjoni arvamus37 , 38 , 46 , 49 - 50 , 121 , 188 , 202 - 203 , VI.1 , VII
nõukogu soovituste kohta83
parlamendi arvamus55 , 90 , 96 , 105 , 108 - 109 , 119 , 142 , 195
vähemuse arvamus52 , 185
Asendusliikmed187
Asepresidendid
valimine13 , 15 , 17 - 18
ülesanded21 - 23 , 25 , 68 , 75 c - 75 d , 104 , 131
Assistendid9 , 193 , X
Avaistung3 , 12 , 134
Avaldused110 , 113 , 123
Euroopa Keskpank109 , 113
Euroopa Komisjon53 , 110
Euroopa Komisjoni presidendi kandidaat105
Euroopa Ülemkogu110
kontrollikoda108 , 112
majanduslike huvide deklaratsioon9 , 19 , 32 , I
nõukogu110
Avatus ja läbipaistvus29 , 103 - 104 , I
B
Bülletään29
C
COSAC131
D
Delegatsioonid23 , 146
ad hoc25
alalised25 , 198
juht28
parlamentaarsetes ühiskomisjonides200
parlamentidevahelised198 , VII.II
Delegatsioonide juhtide konverents28
Delegeeritud õigusaktid87 a
Demokraatia38 a , 74 e , 81 , 122 , 209 - 210 , IV
Dialoog nõukoguga58 , 63
Dokumendid
juurdepääs103 - 104 , 148 , VIII.A , VIII.B , VIII.C , XV
kehtetuks muutumine214
konfidentsiaalsedVIII
seadusandlikud43
väljajagamine144 , 148
Dokumentidega tutvumine5
Dokumentide väljajagamine144 , 148 , 179 , IV
E
Edasikaebamine153 - 154
Eelarve75 a - 76 , 78 , VI , VII.IV , VII.V
kontroll parlamendis75 - 75 f
täitmise kontroll78 , 112
täitmisele heakskiidu andmine76 - 77 , 112 , VI , VII.V
Eelarvestus79
Eelarve täitmisele heakskiidu andmine
Euroopa Komisjon76
kontrollikoja avaldus112
muud asutused77
otsusedVI
parlamendi president77
parlament80
Eesõigused ja puutumatus5 - 7 , 207 , VII.XVI
Endised parlamendiliikmed6 , 9 , I , X
Erakorraline arutelu141
Eriesindajad93
Erikomisjonid184 , 188 , 190
Esimeeste konverents
aruandekohustus29
koosseis24
küsimused29
ülesanded19 , 25 , 153 , 210
Esimene lugemine36 - 37 , 38 - 39 , 43 , 53 - 59 , 71
hääletus55
järelmeetmed58 - 59
kokkulepped70 - 71 , XX
komisjonietapp37 , 38 , 39 , 45 - 50 , 52 - 54
lõpetamine53 , 55
täiskoguetapp55 - 57
Esimese lugemise kokkulepped70 - 71 , XX , XXI
Esitamine
muudatusettepanekud156
vastuvõetamatus172 , 174
Ettepanekud
Euroopa Komisjonile umbusalduse avaldamise ettepanek107
menetlusega seotud172
resolutsiooni ettepanekud47 - 49 , 58 , 74 e , 78 , 85 , 98 , 110 , 115 , 120 , 122 , 157 , 202 , 214 , IV
Euroopa Keskpank
ametissenimetamised109
avaldused113
kirjalikult vastatavad küsimused118
Euroopa Komisjon
aastaaruanne119
aastaaruanne liidu õiguse kohta119
arvamuse küsimine43
avaldused110 - 111
eelarve täitmisele heakskiidu andmine76
ettepaneku muudatusettepanekute vastuvõtmine57
ettepaneku muutmine53
ettepaneku tagasilükkamine56 , 87
ettepaneku tagasivõtmine39 , 56 , 58 , 65
järelmeetmed58 - 59
kõneaeg149
küsimused115 - 117 , II
liikmed106 , XIV
liikme tagasiastumineXIV
läbirääkimisvolitused90
parlamendi teavitamineVIII.E , XIV
president105
raamkokkulepeVIII.E , XIV
rakendusvolitused88 , XIII , XIV.2
seisukoht muudatusettepanekute suhtes54 , 57 - 58 , 61 , 66 , XIV
tööprogramm35
umbusalduse avaldamise ettepanek107
valimine106
volinikukandidaatide programm105
õigusloome- ja töökava (vt Tööprogramm)
Euroopa Komisjoni asepresident/ kõrge esindaja96 , II
Euroopa Komisjoni president (valimine)105
Euroopa Liidu Kohus
kohtumenetlused128 , 204 , 206 , VI.6
nimetamised107 a
Euroopa Liidust väljaastumine74 d
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee9 , 124
Euroopa Nõukogu199
Euroopa Nõukogu parlamentaarne assamblee199
Euroopa tasandi erakonnad208 - 210
ekslikult makstud summade tagasinõudmine209
juhatuse volitused ja kohustused209
presidendi volitused ja kohustused208
programm210
rahastamise lõpetamine209
rakenduseeskirjad23
sõltumatutest väljapaistvatest isikutest koosnev komitee210
tehniline abi209
vastutava komisjoni volitused ja kohustused210
Euroopa Ülemkogu110
Euroopa Ülemkogu eesistuja106 , 110 , 117 , 149
EuropolVII.XVII
EurorühmII
F
Finantshuvid
liit10 , XII
Finantskalkulatsioon45 , 47
Finantsmõju38 , 96
Finantsprotokoll90
Finantsraamistikuga kokkusobivus38 , 45 , 47
Fraktsioonid30 - 31 , 33 - 34
liikmete vahetumine186 - 187
moodustamine30
tegevus31
õiguslik staatus31
Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed33 , 192
H
Huvide konfliktI
Huvigrupid9 , X
Hääletus158 - 161 , 163 - 165 , 167 - 171 , 176
edasilükkamine56
elektrooniline hääletus168
esimene lugemine55
hääleõigus164
häälte võrdne jagunemine14 - 15 , 22 , 159
istumajäämise ja püstitõusmisega165
järjekord20 , 158 , 161
kehtivus155
kolmas lugemine69
komisjon195
kord158 , 195
käe tõstmisega165
muudatusettepanekud156 , 161 - 162
nimeline hääletus20 , 160 , 167 - 169 , 195
osade kaupa20 , 160 , 163
põhimõtted160
salajane hääletus169
selgitused20 , 170
teine lugemine64 - 66 , 72
vaidlused171
ühine hääletus20 , 83 , 160 - 161
Häälte võrdne jagunemine159
Hümn213
I
Iga-aastane õigusloomekava35 , 42 - 43
Infotund
komisjonis197
täiskogul116 , II
Inimõigused74 e , 81 , 98 , 122 , 209 - 210 , IV
Institutsioonidevahelised kokkulepped127 , 215 , VIII.B , VIII.C , XIV.4
Institutsioonidevahelised läbirääkimised seadusandlikus menetluses70
Isiklikud avaldused151
Istungid133
avalikkus179 , 181 - 182
avalik läbiviimine96 , 179 , 181 , 193 - 194 , VIII.A
katkestamine või lõpetamine140 , 152 , 154 , 172 , 178
käitumine23 , 145 - 154
protokoll179
stenogramm181
toimumiskoht135
Istungisaal (pääs istungisaali)145
Istungite ja koosolekute toimumiskoht135
Istungite läbiviimine23 , 145 - 154
Istungjärgud133 - 134
J
Juhatus
aruandekohustus29
esialgse eelarvestuse projekt23 , 79
komisjonid185 , 191 , I , VIII.A
koosseis17 - 18 , 22
küsimused29
ülesanded8 - 9 , 23 , 146 - 147 , 153 - 154 , 209
Juhtlause213
Juhtorganid22 - 29
Juurdepääs dokumentidele39 , 103 - 104 , 148 , VIII.B , VIII.C , VIII.E , XV
Järelevalvevolitused88 , 128
K
Kaasatud komisjonid50 , 88
Kandidaatide esitamine
asepresidendid15
Euroopa Keskpank109
Euroopa Komisjoni president105
komisjonid186
kvestorid16
ombudsman204
parlamendi ametikandjad13 - 16 , 186
parlamendi president14
volinikukandidaadid106 , XVII
Keeled23 , 146 - 147 , 185 , 201 , XI
Kehtetuks muutumine
dokumendid214
muudatusettepanekud156 - 157
Kiireloomulisus142
Kingitused ja sarnased soodustusedI
Kirjalikud deklaratsioonid
registrisse kantud123
stenogrammile lisatud149
Kodukord
institutsioonidevahelised kokkulepped127
kodukorda puudutavad märkused173
kohaldamine211 , VII.XVIII
muutmine212 , VII.XVIII
Kodukorda puudutavad märkused20 , 173
Kohtade jaotus istungisaalis34
Kohtumenetlused128
Kokkukutsumine
komisjonid193
parlament134
Kolmandad riigid
AKVVII.II
liiduga assotsieerunud200
suhted kolmandate riikidega25 , 200
ühinemislepingud74 c , 81
ühinemisläbirääkimised74 c , 200 , XIV.4
Kolmas lugemine
komisjonide ühised koosolekud51
lepitus67 - 68 , 79 a , XX
täiskoguetapp69
ühine tekst69
Kolmepoolsed kohtumised finantsküsimustes75 c
Komisjonid45 - 50 , 52 , 183 - 191 , 193 - 197 , VII
alalised komisjonid183
allkomisjonid188 , 190
arvamused49 - 50
asendusliikmed187
dialoog nõukoguga63
erakorraline koosolek97
erikomisjonid184
esimees27 , 52 , 88 , 185 , 191
esimene lugemine37 , 38 , 39 , 53 - 54
hääletus195 - 196
infotund197
juhatus52 , 191
kaasatud50 , 88 , XVII
kolmas lugemine67 - 68 , XX
koosolekud23 , 46 , 63 , 96 , 103 , 106 , 108 - 109 , 113 , 135 , 162 , 187 , 190 - 191 , 193 - 194 , VIII.A
koosolekute toimumiskoht135
koosseis25 , 186
lepitus67 - 69 , XX
liikmed186 , 191
menetlus63 , 193 - 197
moodustamine183 - 185 , IX
nõuandvad49 , 188 , 195
parandused216
parlamentaarsed ühiskomisjonid200
protokoll103 , 194
pädevusvaidlus188
raport45 , 47 - 48 , 50 , 52 , 56 - 57
tagasisaatmine175
teine lugemine61 - 63
täiskogul esitatud muudatusettepanekud162
uurimiskomisjonid25 , 185 - 186 , 188 , IX
vastutav komisjon42 - 43 , 63
volitused ja vastutusalad183 - 184 , 188 , VII
volituste kontrollimine3 , 189 , VII.XVI
õigused186 - 187
ühised koosolekud51 , 188
ühiselt kuulavadXVII
ülesanded25 , 188 , VII
Komisjonide koordinaatorid192 , I , XVII
Komisjonide ühised koosolekud51
Komisjonile edastamine
esimene lugemine43
parandused216
teine lugemine63
Komisjonile tagasisaatmine
eelarve täitmisele heakskiidu andmineVI.5
Euroopa Komisjoni ettepanekud
 hääletuse edasilükkamine (Euroopa Komisjoni poolt üle võtmata muudatused)57
 tagasilükkamine56
 teine lugemine63
menetlusega seotud ettepanekud172
nõukogu seisukoht43
parandused216
KomiteemenetlusXIII
Kompromissmuudatusettepanekud57 , 63 , 66 , 160 - 161
Konfidentsiaalsus5 , 9 , 23 , 29 , 103 , 185 , 205 , VIII.A , VIII.B , VIII.C , VIII.E , IX , XV
Konsulteerimine43 - 44
ELi (või Euroopa) asutused126
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 14083
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee124
liikmesriikide algatustel põhinevad seadusandlikud menetlused44
raport45
Regioonide Komitee125
uuesti59
ÜVJP96
KontrollikodaVI.1 , VII.V
avaldused112
liikmete ametissenimetamine108
Kontrollimine
volituste kontrollimine3 , 12 , 189 , VII.XVI
õigusliku aluse kontrollimine37
Koostöö
tõhustatud koostöö74 g
Kord istungisaalis145 , 152 - 154 , XVI
Korrarikkumised152 , 154 , XVI
sanktsioonid153 - 154
viivitamatult võetavad meetmed152
Korruptsioon10 , XII
Kuulamised23 , 185 , 192 - 193 , 202 , XVII
Kvestorid
aruandekohustus29
küsimused kvestoritele29
majanduslikud huvid
töörühmadele antud toetuse register32
valimine13 , 16 - 17
ülesanded9 , 22 - 23 , 26 , X
Kvoorum155 , 195
Kõneaja eraldamine122 , 149 , IV
sinine kaart149
Kõrge esindaja - vt Euroopa Komisjoni asepresident/kõrge esindaja
Kõrvaldamine
delegatsioonist153
istungisaalist153
komisjonist193 , VIII.A
Käitumine
käitumisjuhend9 , X , XVI
käitumisreeglid9 , 152 , XVI
Käitumisjuhend9 , 19 , I , X
Käitumisreeglid9 , 152
Küsimused
Euroopa Keskpangale118 , III
infotund116
juhatusele, esimeeste konverentsile ja kvestoritele29
kirjalikult vastatavad117 - 118 , III
lühikesed ja täpselt sõnastatud110 - 111
nõukogule ja Euroopa Komisjonile20 , 115 - 117 , II
pooleliolevad214
prioriteetsus117
suuliselt vastatavad koos aruteluga115
L
Laiendatud töörühmad32 , I
Lepingud74 c , 81 , VII.XVIII
lihtsustatud läbivaatamine74 b
tavaline läbivaatamine74 a
Lepitus
eelarve75 d
kolmas lugemine67 - 69
lepituskomitee koosseis ja menetlus68
Lihtsustatud menetlus46 , 138
Liidu esindamine välissuhetes
eriesindajad93
Euroopa Komisjoni asepresident/kõrge esindaja96
Liidu sümbolid213
Liidu õigus
kodifitseerimine86
kohaldamine128 , 185 , VII.XVI , IX , XIV.2
lihtsustamine86 - 87
uuesti sõnastamine87
Liikmed1 - 9 , 136
Euroopa Keskpank109
Euroopa Komisjon106 , XIV
komisjon185 - 186 , IX
kontrollikoda108
põhimäärusVII.XVI
Lipp213
Lisad212 , 215
Lugemised37 , 38 , 39 - 40 , 42 - 50 , 52 - 59 , 61 - 69 , 71 - 73
Lõplik õiguslik ja keeleline vormistamine71 , 74 , 180 , XX
Läbipaistvus9
parlamendiliikmete majanduslikud huvid9 , I
parlamendis5 , 9 , 23 , 29 , 103 - 104 , 185 , 203 , VIII , IX , XVII
register9 , X
seadusandlikus protsessis39
Läbipääsuload9 , X
Läbirääkimisvolitused90
Lühiettekandega menetlus48 , 139
M
Majanduslikud huvid
parlamendiliikmed9 , I
Majanduspoliitika114
Mandaat2 , VII.XVI
Menetlus
eelarvemenetlus75 a - 75 f , 78 , VII.IV
eelarve täitmisele heakskiidu andmine76 - 77 , 80
ettepanekud20 , 172
hääletus138 , 158 - 159 , 195
ilma muudatusettepanekute ja aruteluta46 , 138
järelmeetmed58 - 59 , 185
kiireloomulisus142
komisjonis45 - 50 , 52 , 63 , 67 - 68 , 162 , 191 , 193 - 195 , 197 , 216 , VIII.A
lepitusmenetlus67 - 69 , 75 d , XX
lihtsustatud46 , 138
nõusolekumenetlus73 , 74 c , 81 , 90
seadusandlik menetlus35 - 37 , 38 , 39 - 40 , 42 - 50 , 52 - 59 , 61 - 69 , 71 - 73 , 81 , 83 - 87 , 88 , 128 , 216 , XX
vabatahtlike kokkulepete kontrollimine85
Menetlusega seotud sõnavõtud172 - 178
Menetlus Euroopa Liidu Kohtus128 , 204 , 206 , VI.6
Mitmeaastane finantsraamistik75
Muudatusettepanekud156
esitamine156 , 195
Euroopa Komisjoni seisukoht54 , 57 - 58 , 61 , 66 , XIV
hääletamise järjekord161
keeled146 - 147 , 156
kehtetuks muutumine156 - 157
komisjon162 , 195
kompromissmuudatusettepanekud57 , 63 , 66 , 160 - 161
menetlus ilma muudatusettepanekuteta46 , 138
suulised muudatusettepanekud97 , 156 , 195
tagasivõtmine156
trükkimine156
tutvustamine156
tähtajad156
täiskogul esitatud muudatusettepanekute läbivaatamine komisjonis162
vastuvõetavus20 , 87 , 157
vastuvõtmine57
väljajagamine156
ülevõtmine156
Muutmine
kodukord211 - 212
õigusakti ettepanek53
N
Nõukogu
avaldused110
konsulteerimine43 , 45
koosolekud40
kõneaeg149
küsimused115 - 117 , II
seisukoht61
soovitused nõukogule97 , 121
vastutava komisjoni dialoog nõukoguga58 , 63
Nõukogu eesistuja63 , 72 , 107 , VIII , XVII , XX
Nõusolekumenetlus74 c , 74 e , 74 g , 81 , 90
Nõutav häälteenamus (kvalifitseeritud) ja nõutav arv parlamendiliikmeid
Ametikandjate valimine
 asepresident13
 kandidaatide esitamine13
 kvestorid13
 president13
Ametisse nimetamine
 Euroopa Keskpank (hääletuse edasilükkamise taotlus)109
 Euroopa Komisjon (liikmed)106
 Euroopa Komisjon (president)105
 kontrollikoda (hääletuse edasilükkamise taotlus)108
 ombudsman (ametissenimetamine)204
 ombudsman (ametist tagandamine)206
Ettepanekute esitamine
 resolutsiooni ettepanekud
eelarve täitmisele heakskiidu andmata jätmineVI.4
Euroopa Komisjoni, nõukogu ja Euroopa Ülemkogu avaldused110
inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumiste arutelu122
suuliselt vastatavad küsimused aruteluga115
 umbusalduse avaldamise ettepanek107
Euroopa tasandi erakonnad210
Komisjonide ja fraktsioonide moodustamine
 fraktsioonid30
 uurimiskomisjonid185 - 186
Lisad215
Muudatusettepanekud
 esitamine156
 kodukord212
 lõplik päevakorra projekt140
 vastuseis kõikides ametlike keeltes väljajagamata muudatusettepaneku hääletusele146 - 147 , 156
Parlamendi otsused
 Euroopa Kohtule esitatud hagi128
 kompromissmuudatusettepaneku hääletusele panemise kohta161
 nõusolekumenetlus81
 rahvusvahelised lepingud90
 umbusalduse avaldamise ettepanek (vastuvõtmine)107
 õigusloomealgatus42 , 44
 ühinemine74 c
 ühine seisukoht
muudatusettepanekud66
tagasilükkamine65
 ühine tekst69
Rikkumise kindlakstegemine74 e
Soovitused nõukogule121
Taotlused
 arutelu edasilükkamine177
 arutelu lõpetamine176
 hääletuse edasilükkamine177
 inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumiste arutelu122
 istungi katkestamine või lõpetamine178
 kiireloomulisus142
 komisjonile tagasisaatmine175
 kvoorumi kontrollimine155
 nimeline hääletus167
 parlamendi kokkukutsumine134
 päevakord
erakorraline arutelu141
punkti arutamine ilma muudatusettepanekuteta138
punkti kohta muudatusettepanekute esitamise lubamine138
 uuesti konsulteerimine59
 uurimiskomisjoni moodustamine185
Vastuväited
 hääletusjärjekorra muutmine161
 kodukorra tõlgendamine211
 komisjoni soovitused ühise välis- ja julgeolekupoliitika kohta97
 kõikides ametlike keeltes väljajagamata muudatusettepaneku hääletus156
 päevakord
ilma muudatusettepanekute ja aruteluta käsitletavad punktid138
Volituste (ennetähtaegne) lõpetamine19
O
OLAF10
Ombudsman204 - 206
ametist tagandamine206
tegevus205 , XI
valimine204
Osaistungjärgud133 - 134
P
Parandused180 , 216
Parlamendi ametiaeg133
Parlamendid
liikmesriikide parlamendid25 , 130 - 131
 põhjendatud arvamused38 a
parlamentide konverentsid132
Parlamendi erakorraline istung134
Parlamendi esindamine nõukogu koosolekutel40
Parlamendi koosseis74 f
Parlamendiliikmed1 - 9 , 136
ametiaeg4
assistendidX
fraktsioonilise kuuluvuseta33
kulud8
majanduslikud huvid9 , I
põhimäärus8 - 9 , 48 , I , VII , XVI
tegevusest kõrvaldamine153
Parlamendiliikmete käitumise küsimustega tegelev nõuandekomiteeI
Parlamendiliikmete mitteametlikud rühmad32 , I
Parlamendi president
valimine13 - 14 , 17 - 18
ülesanded19 - 20 , 23 , 73 , 111 , 116 , 122 , 126 , 128 , 149 - 150 , 153 , 156 - 157 , 171 , 173 , 208 , 210 , 216 , I , II , IV , XVI
Parlamendi seisukoha järelmeetmed58 - 59
Parlamendi töö häirimine152 - 153 , XVI
Parlamentaarsed ühiskomisjonid200
Parlamentide konverents132
Parlamentidevahelised delegatsioonid198
Peasekretär4 , 9 , 23 , 73 , 79 , 145 , 147 , 152 , 207 , 209 , I , X
Petitsioonid201 - 203 , 214 , VII.XX
Petitsioonide elektrooniline register202
Pettused10 , XII
Pettuste ja korruptsiooni tõkestamine10 , XII
Pooleliolevad küsimused214
Proportsionaalsus38 a
Protokoll
esimeeste konverents29
istungid179
juhatus29
komisjonid194 , VIII.A
Puutumatus5 - 7 , VII.XVI
Puutumatuse äravõtmine6 - 7
Põhivabadused74 e , 81
Põhiõigused 36 , 81 , VII.XVII
Põhiõiguste harta36 , 103
Päevakord
komisjoni päevakord4 , 63 , 117 - 118 , 193 , VIII.A
lõplik projekt122 , 138 , 140 , XIV
muutmine140 , 175 , 177
projekt25 , 137 - 138
punktide kandmine päevakorda7 , 52 , 57 - 58 , 64 , 69 , 97 , 115 , 122 , 137 - 138 , 141 - 142 , 175 , 188 , 204 , II , IV , VI.4
vastuvõtmine140 - 141
Päevaraha8 , 153
Pääs
istungisaali145
parlamendi ruumidesse9 , XVI
rõdule145
R
Raamatupidamisaruandlus79 , 80 , VII.IV , VII.V
Rahalised vahendid80
Rahapoliitika113
Rahvusvahelised lepingud90 - 91
Rakendusmeetmed88 , 128 , XIII
Raport
algatusraport25 , 41 - 42 , 48 , 50 , 74 e , 119 - 120
konsulteerimise kohta45
liikmesriigi algatuse kohta44
muu kui seadusandlik47
raporti projekt52
resolutsiooni ettepaneku põhjal120
seadusandlik raport45 , 55
suuline aruanne52 , 56 - 57 , 142
teine raport56 - 57
uurimiskomisjoni raport185 , IX
vaheraport81
vähemuse arvamus52 , 185
Raportöör ja arvamuse koostaja4 , 19 , 23 , 43 , 45 - 47 , 49 , 52 , 57 - 58 , 61 , 63 , 65 , 68 , 86 , 142 , 158 , 160 - 161 , 172 , 185 , 195 , XVII
Regioonide Komitee9 , 125
Register
huvigrupid9 , X
parlamendi dokumendid104 , XV
parlamendiliikmete huvid
petitsioonid201 - 202
töörühmadele antud toetus32
Resolutsiooni ühisettepanek110 , 115 , 122
Riikide parlamendid
koostöö130
põhjendatud arvamused38 a
suhted23
Rikkumised
aluspõhimõtete rikkumine74 e
inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumine122 , 137 , IV
S
Salajasus5 , VIII.B , VIII.C , VIII.E , XV
Sanktsioonid153 - 154 , I
Seadusandlik algatus35 , 41 - 42 , 44
Seadusandlik menetlus35 - 37 , 38 , 39 - 40 , 42 - 50 , 52 - 59 , 61 - 69 , 71 - 73 , 81 , 83 - 87 , 88 , 128 , 216 , XIV.2 , XX
Seadusandlik resolutsioon44 - 45 , 55 - 57 , 158
Seadusandlikud dokumendid43
Seisukoht
Euroopa Komisjoni seisukoht44 , 54 , 57 - 58 , 61 , 66 , XIV
nõukogu seisukoht61
parlamendi seisukoht58
Sekretariaat23 , 207
fraktsioonid31
fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed33
Selgitused45 , 47 , 49 , 156 , 212
Selgitused hääletuse kohta20 , 170
Sinine kaart149
Soovitused42 , 64 , 81 , 120 - 121 , 123
läbirääkimisvolitused90
majanduspoliitika üldsuunised114
nõukogule97 , 121
nõukogult Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 140 alusel83
pärast uurimist185
teisele lugemisele63 - 64
ühinemislepingud74 c , 81 , 200
ÜVJP96 - 97
Stenogramm181
Subsidiaarsus37 , 38 a , 44
Suhted teiste institutsioonidega25 , 34 , 105 - 107 , 108 - 125 , 127
Suuline tõlge146
Sõnavõtjad
kõneaeg110 , 115 , 140 - 142 , 150 - 151 , 153 , 172 - 173 , XVII
kõneaja eraldamine122 , 149 , IV
sõnavõtjate nimekiri176
Sõnavõtjate nimekiri176
T
Tagasilükkamine
Euroopa Komisjoni ettepanek56 , 87
nõukogu seisukoht65
TeabeturveVIII.E
Teaduslikud arvamused126
Teadusuuringud126
Teine lugemine43 , 61 - 66 , 72
hääletus64 - 66 , 72 , 158
kokkulepped70 , 72 , XX
komisjonide ühised koosolekud51
komisjonietapp61 - 63
lõpetamine64
soovitus teisele lugemisele63 - 64
tähtaegade pikendamine62
täiskoguetapp64 - 66 , 72
Teine raport56 - 57 , 175
Teise lugemise kokkulepped70 , 72 , XX , XXI
Teise lugemise muudatusettepanekud70 , 72 , XXI
Tundlik teave5 , VIII.B , VIII.C , VIII.E , XV
Tundliku teabe edastamineVIII.B , VIII.E
Tõhustatud koostöö liikmesriikide vahel74 g , 81
Tähtajad
arutelu ja hääletus144
muudatusettepanekud156 , 161
nimeline hääletus167
osade kaupa hääletus163
pikendamine62 , 67 , 69
raport52
Täiskogu
eelarve75 a - 76
esimene lugemine55 - 57 , 69
kolmas lugemine69
muudatusettepanekud49 - 50 , 156 , 162
protokoll179
stenogramm181
teine lugemine64 - 66 , 72
Tööplaan137 - 138 , 140 , 142 - 144
Tööprogramm35
Tööturu osapoolte dialoog84
U
Umbusalduse avaldamine107
Uuesti menetlemine parlamendis59
Uurimine185 , IX
Uurimis- ja teabehankimislähetused188
V
Vaatlejad11
Vabad ametikohad4 , 18
Vabatahtlikud kokkulepped85
Vaheraport81
Valimine
asepresidendid13 , 15 , 18
Euroopa Komisjon106 , XVII
Euroopa Komisjoni president105
kvestorid13 , 16 - 18
ombudsman204
parlament1 , 214
president13 - 14 , 17 - 18
Variraportöörid192
Vastuvõetamatus (esitamine)172 , 174
Vastuvõetavus
kirjalikult vastatavad küsimused117
küsimused116
muudatusettepanekud20 , 66 , 157 , 161
Vastuvõetud tekstid180
Vastuvõetud õigusaktid73
Vastuvõetud õigusaktide allakirjutamine73
Veebileht29 , 32 , 104 , 182 , I , X
Volitused (kontrollimine)3 , 12 , 189
Volituste (ennetähtaegne) lõpetamine19 , 153
Volituste kontrollimineVII.XVI
Vähemuse arvamus52 , 185
Välispoliitika96 - 97 , VII.I
Õ
Õiguslik alus
esimene lugemine37
Euroopa Komisjoni ettepanek (muutmine)59
rahvusvahelised lepingud90
seadusandlik algatus Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 225 alusel42
vastutav komisjonVII.XVI
Õigusloome- ja töökava (vt Tööprogramm)
Õigusriigi põhimõte38 a , 74 e , 81 , 122 , 209 - 210 , IV
Ü
Üheminutilised sõnavõtud150
Ühine arutelu143
Ühinemine
lepingud74 c , 81 , 200
läbirääkimised74 c , 200 , XIV.4
Ühine seisukoht
edastamine61 - 63
heakskiitmine72
muudatusettepanekud66
tagasilükkamine65
Ühine tekst69
Ühine välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP)96 - 97 , VII.I , VIII.B
Üldsuse juurdepääs dokumentidele29 , 103 - 104 , XV
Viimane päevakajastamine: 9. jaanuar 2012Õigusalane teave