Europaparlamentets arbetsordning
Sjunde valperioden - januari 2012
   PDF PDF
INNEHÅLL
 REGISTER
 ANMÄRKNING TILL LÄSAREN

REGISTER
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWYÅÄÖ
Arabiska siffror hänvisar till artikelnummer. Romerska siffror hänvisar till bilagor. Arabiska eller romerska siffror eller bokstäver som följer på dessa romerska siffror betecknar delar, artiklar eller punkter i bilagorna.
A
Allmänhetens tillgång till handlingar9 , 103 - 104 , XV
Andra behandlingen43 , 61 - 66 , 72
andrabehandlingsrekommendation63 - 64
avslutning64
förlängning av tidsfrister62
gemensamma utskottssammanträden51
i kammaren64 - 66 , 72
i utskotten61 - 63
omröstning64 - 66 , 72 , 158
överenskommelse70 , 72 , XX
Andrabehandlingsrekommendation63 - 64
Andrabetänkande56 - 57 , 175
Anföranden på en minut150
Anslutningsfördrag74 c , 81 , 200
Anslutningsförhandlingar74 c , 200 , XIV.4
Ansvarsfrihet
andra organ77
beslutVI
kommissionen76
parlamentet80
revisionsrättens uttalanden112
Ansvarsområden, utskottens183 , 188
Antagna rättsakter73 - 74
Antagna texter180
Arbetsmarknadens parter, dialog mellan84
Arbetsordningen
internationella avtal127
ordningsfrågor173
tillämpning211 , VII.XVIII
ändring212 , VII.XVIII
Arbetsprogram35
Arkiv179 - 180 , 203
Assistenter9 , 193 , X
Associerade stater200
Associerade utskott50 , 88
Avbrytande av sammanträdet178 , 188 , 202
AVSVII.II
Avslutande av debatten172 , 176
Avslutande av sammanträdet178
Avslutning av räkenskaperna80
Avstängning
från en delegation153
från ett utskott193 , VIII.A
från kammaren153
Avsättning av ombudsmannen206
Avvisning
av ett ärende som otillåtligt172 , 174
rådets ståndpunkt65
B
Bedrägeribekämpning (Olaf)10
BedrägerierXII
Begäran till EU-organ126
Beslutsförhet122 , 155 , 195
Betänkanden
andra56 - 57
förslag52
initiativbetänkande25 , 41 - 42 , 48 , 50 , 74 e , 119 - 120 , XVIII
motivering41 , 45 , 47 , 52
muntligt52 , 56 - 57 , 142
nytt56 - 57
resolutionsförslag120
Bilagor212 , 215
Blått kort149
Brådskande förfarande142
Budget75 a - 75 f , 78 , VI , VII.IV , VII.V
ansvarsfrihet76 , 112 , VI , VII.V
förfarande i parlamentet75 - 75 f
kontroll över genomförandet78 , 112
Budgetberäkning79 - 79 a
C
Centralbanken, Europeiska109 , 113 , 118
Cosac131
D
Debatt
avslutning172 , 176
efter ett uttalande110
förfarande utan46 , 138
gemensam143
särskild141
uppskjutande172 , 177
Debatt om kränkningar av de mänskliga rättigheterna etc122 , 137 , IV
Delegationer23 , 146
ad hoc25
interparlamentariska198 , VII.II
ordförande28
ständiga25 , 198
till gemensamma parlamentarikerkommittéer200
Delegationsordförandekonferensen28
Delegerade akter87 a
Demokrati36 , 38 a , 74 e , 81 , 122 , 209 - 210 , IV
Dokument96 , 148 , VIII , IX , XI , XVIII , XXI
E
Ekonomiska intressen
ledamöter3 , 9 , 19 , 32 , I
unionensXII
Ekonomiska konsekvenser38 , 42 , 45 , 47 , 96
Ekonomiska åtaganden80
Ekonomisk förenlighet38 , 45 , 47
Ekonomisk politik114
Elektroniskt omröstningssystem165 , 168 - 169
Elektroniskt register för framställningar202
Entledigande19
Ersättare /suppleanter187
Ersättningar8
EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna36 , 103
EU-organ126
EurogruppenII
Europarådet199
Europeiska centralbanken
frågor för skriftligt besvarande118
utnämningar109
uttalanden113
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén9 , 124
Europeiska rådet110
Europeiska rådets ordförande106 , 110 , 117 , 149
Europeiska unionens domstol
förfaranden vid128 , 204 , 206 , VI.6
utnämning107 a
Europeiska unionens officiella tidning30 , 72 - 73 , 75 e , 104 , 117 - 118 , 179 - 181 , 185 , 204
EuropolVII.XVII
Extra sammanträde, parlamentet134
F
Finansieringsöversikt41 , 45 , 47
Finanspolitiskt trepartsmöte75 c
Finansprotokoll90
Flagga213
Flerårig budgetram75
Framställningar201 - 203 , 214 , VII.XX
Frihet74 e , 81
Frister se Tidsfrister
Frivilliga överenskommelser85
Frågestund
frågors tillåtlighet116 , II
i utskotten197
Frågor110 , III
för muntligt besvarande115
för skriftligt besvarande117 - 118 , III
korta, koncisa (30 minuter)110 - 111
presidiet, talmanskonferensen, kvestorerna29
prioriterade117
rådet, kommissionen20 , 115 - 117 , II
till Europeiska centralbanken118 , III
Fullständigt förhandlingsreferat181
Förbindelser med andra institutioner25 , 34 , 105 , 125 , 127
Fördelning av platser i plenisalen34
Fördjupat samarbete74 g
Fördrag74 a - 74 c , 81 , VII.XVIII
förenklat förfarande74 b
ordinarie förfarande74 a
Föredragningslista
förslag till25 , 137 - 138
godkännande140 - 141
slutgiltigt förslag till122 , 138 , 140 , XIV
upptagande på7 , 52 , 57 - 58 , 64 , 69 , 97 , 115 , 122 , 137 - 138 , 141 - 142 , 175 , 188 , II , IV , VI.4
utskott4 , 63 , 117 - 118 , 193 , VIII.A
ändring140 , 175 , 177
Förenklat förfarande46 , 138
Förenkling av unionslagstiftning86 - 87
Förfarande för överklagande154
Förfaranden
ansvarsfrihet76 - 77 , 80 , VI
brådskande142
budget75 a - 75 f , 78 , VII.IV
förenklat46 , 138
för kortfattad redogörelse48 , 139
förlikning67 - 69 , 75 d , XX
förslag172
i utskott45 - 50 , 52 , 63 , 67 - 68 , 162 , 191 , 193 - 195 , 197 , 216 , VIII.A
lagstiftning35 - 37 , 38 , 39 - 40 , 42 - 50 , 52 - 59 , 61 - 69 , 71 - 73 , 81 , 83 - 87 , 88 , 128 , 216 , XX
omröstning138 , 158 - 159 , 172
utan ändringsförslag och debatt46 , 138
vid domstolen128 , 204 , 206 , VI.6
Förhandlingsmandat90
Förhandlingsreferat, fullständigt181
Förkastande av kommissionsförslag56 , 87
Förklaringar och uttalanden110 - 113 , 123
röstförklaringar170
Förlikning
budget75 d
tredje behandlingen67 - 69
Förlikningskommittén
delegationen till68
sammankallande av67
Första behandlingen36 - 37 , 38 a - 39 , 43 , 53 - 59 , 71
avslutande53 , 55
budget75 e
i kammaren55 - 57
i utskotten37 , 38 , 39 , 45 - 50 , 52 - 54
omröstning55
uppföljning58 - 59
överenskommelse70 - 71 , XX
G
Gemensam debatt143
Gemensamma utskottssammanträden51
Gemensam parlamentarikerkommitté200
Gemensamt förslag till resolution110 , 115 , 122
Gemensamt utkast69
Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik96 - 97 , VII.I , VIII.B
Generalsekretariatet207
Generalsekreteraren4 , 9 , 23 , 73 , 79 , 145 , 147 , 152 , 207 , 209 , I , X
Genomförande av budgeten76 , 78
Genomförandebestämmelser88 , 128
Godkännandeförfarandet74 a - 74 e , 81 , 90
Granskning av bevis3 , 12 , VII.XVI
Grundläggande principer9 , 74 e , VII.XVIII
Grundläggande rättigheter, respekt för36 , VII.XVII
Grupper30 - 31 , 33 - 34
bildande30
rättslig ställning31
verksamhet31
ändring av grupptillhörighet186 - 187
Grupplösa33 , 192
Gåvor eller liknande formerI
H
Handlingar148
sekretessbelagdaVIII
tillgång till103 - 104 , VIII.A , VIII.B , VIII.C , XV
utdelning144 , 148
Hymn213
Hänvisning till utskott
andra behandlingen63
första behandlingen43
rättelser216
Höga representanten, se kommissionens vice ordförande/höga representanten
hörande på nytt av parlamentet59
I
Immunitet5 , 7 , VII.XVI
Immunitet och privilegier5 - 7 , 207 , VII.XVI
InformationssäkerhetVIII.E
Initiativ
enligt artikel 225 i EUF-fördraget42
från medlemsstaterna44
Initiativbetänkande25 , 41 - 42 , 48 , 50 , 74 e , 119 - 120 , XVIII
Inofficiella grupper med ledamöter32 , I
Interimsbetänkande81
Interinstitutionella avtal127 , 215 , VIII.B , VIII.C , XIV.4
Interinstitutionella förhandlingar i lagstiftningsförfaranden70
Internationella avtal81 , 90 - 91
Interparlamentariska delegationer198
IntressekonfliktI
J
Juridisk och språklig slutgranskning71 , 74 , 180 , XX
K
Kammaren
andra behandlingen64 - 66 , 72
budget75 a - 75 f
fullständigt förhandlingsreferat181
första behandlingen55 - 57 , 69
protokoll179
tredje behandlingen69
ändringsförslag49 - 50 , 156 , 162
Kodifiering av unionslagstiftning86
Kommissionen
allmän årsrapport119
ansvarsfrihet76
antagande av ändringar till kommissionsförslag57
arbetsprogram35
begäran om yttrande43
frågor115 - 117 , II
förhandlingsmandat90
förkastande av kommissionsförslag56 , 87
genomförande88 , XIII , XIV.2
information till parlamentetVIII.E , XIV
lagstiftnings- och arbetsprogram35
ledamöter106 , XIV
misstroendevotum107
ordförande105
program105
ramavtalVIII.E , XIV
ståndpunkt vid ändringsförslag54 , 57 - 58 , 61 , 66 , XIV
talartid149
tillbakadragande av förslag39 , 56 , 58 , 65
uppföljning58 - 59
uttalande110 - 111
val106
ändringar av förslag53
KommittéförfarandeXIII
Kompromissändringsförslag57 , 63 , 66 , 160 - 161
Konstituerande sammanträde3 , 12 , 134
Kontroll
frivilliga överenskommelser85
rättslig grund36 - 37
Kontrollbefogenheter88 , 128
KorruptionXII
Kränkningar av de mänskliga rättigheterna98 , 122 , 137 , 209 - 210 , IV
Kvestorer9
frågor29 , I , X
passerkort9
uppgifter9 , 22 - 23 , 26
upplysningsplikt29
val13 , 16 - 18
Känslig information5 , VIII.B , VIII.C , VIII.E , XV
L
Lagstiftningsakter73
Lagstiftningsförfaranden35 - 37 , 38 , 39 - 40 , 42 - 50 , 52 - 59 , 61 - 69 , 71 - 73 , 83 - 87 , 88 , 128 , 216 , XIV.2 , XX
Lagstiftningsinitiativ35 - 36 , 41 - 42 , 44
Lagstiftnings- och arbetsprogram (se Arbetsprogram)
Lagstiftningsresolution44 - 45 , 55 - 57 , 158
Lagstiftningstexter43 , 158
Ledamöter1 - 9 , 136 , 185 - 186 , X
assistenterX
avstängning153
ekonomiska intressen9
entledigande19
Europeiska centralbanken109
före detta6 , 9 , I , X
grupplösa33
kommissionen106 , XIV
ledamotsstadgan8 - 9 , 48 , I , VII.XVI
mandattid4
revisionsrätten108
Lediga poster4 , 18
Lika röstetal159
Lobbyverksamhet9 , X
M
Majoritet (kvalificerad) och det minsta antal ledamöter som krävs
begäran
 avbrytande eller avslutande av sammanträde178
 avslutande av debatt176
 brådskande förfarande142
 debatt om kränkningar av mänskliga rättigheter och demokratiska och rättsstatliga principer122
 fastställande av beslutsförhet155
 föredragningslista
att debatt ska ske utan ändringsförslag138
att ärende ska vara föremål för ändringsförslag138
särskild debatt141
 nytt hörande av parlamentet59
 omröstning med namnupprop167
 sammankallande av parlamentet134
 tillsättning av undersökningskommitté185
 uppskjutande av debatt177
 uppskjutande av omröstning177
 återförvisning till utskott175
beslut fattade av parlamentet
 anslutning74 c
 gemensamt utkast69
 godkännandeförfarandet81
 huruvida kompromissändringsförslag ska gå till omröstning161
 internationella avtal90
 lagstiftningsinitiativ42 , 44
 misstroendeförklaring (antagande)107
 rådets ståndpunkt
avvisning65
ändringsförslag66
 vidhållande av talan vid domstolen128
bilagor till arbetsordningen215
bildande av utskott, kommittéer och grupper
 politiska grupper30
 undersökningskommittéer185 - 186
entledigande19
ingivande av förslag
 om misstroendeförklaring107
 till resolution
beslut att inte bevilja ansvarsfrihetVI.4
debatt om mänskliga rättigheter, demokratiska och rättsstatliga principer122
frågor för muntligt besvarande med debatt115
uttalanden av kommissionen, rådet och Europeiska rådet110
invändningar
 föredragningslistan, punkter utan ändringsförslag och debatt138
 omröstning beträffande ändringsförslag som inte delats ut på alla officiella språk156
 tolkning av arbetsordningen211
 utskottsrekommendationer om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken97
 ändring av omröstningsordning161
nomineringar och utnämningar
 Europeiska centralbanken (begäran om uppskjuten omröstning)109
 kommissionen (ledamöter)105
 kommissionen (ordförande)106
 ombudsmannen (avsättning)206
 ombudsmannen (utnämning)204
 revisionsrätten (begäran om uppskjuten omröstning)108
politiska partier på europeisk nivå210
rekommendationer till rådet121
val av talman, vice talmän och kvestorer (nominering)13
ändringsförslag
 arbetsordningen212
 ingivande156
 slutgiltigt förslag till föredragningslista140
Mandat2 , VII.XVI
Mandattid4 , 17
Medborgarinitiativ203 a , XIV
Misstroendeförklaring, kommissionen107
Monetär politik113
Motivering45 , 47 , 49 , 52 , 156 , 212
Motto213
Mänskliga rättigheter74 e , 98 , 122 , 209 - 210 , IV
N
Nationella parlament23 , 25 , 38 a , 130 - 131
motiverat yttrande38 a
Nomineringar och utnämningar se Utnämningar och nomineringar
O
Oavslutade ärenden214
Observatörer11
Offentlighet
i utskotten96 , 103 , 193
presidiet29
talmanskonferensen29
vid plenarsammanträden103 , 179
Olaf10
Omarbetning av unionslagstiftning87
Ombudsmannen201 , 204 - 206 , XI
avsättning206
utnämning204
verksamhet205 , XI
Omröstning83 , 138 , 155 , 158 - 161 , 163 - 165 , 167 - 171 , 176
andra behandlingen64 - 66 , 72
beslutsförhet155
delad20 , 160 , 163
elektronisk168
förfarande158 - 159 , 195
förklaringar20 , 170
första behandlingen55
gemensam20
grundläggande principer160
handuppräckning165
invändningar171
i utskotten195
lika röstetal14 - 15 , 22 , 159
namnupprop20 , 160 , 167 - 169 , 195
omröstningsordning20 , 158 , 161
röstförklaringar170
sluten169
tredje behandlingen69
uppskjuten56
ändringsförslag156 , 161 - 162
Ordförande3 , 153
Ordning
ordningsregler9 , 152 , X , XVI
vid sammanträden23 , 153
Ordning i kammaren152 - 154 , XVI
Ordningsfrågor20 , 173
Otillåtligt ärende174
P
Parlamentariska konferenser132
Parlamentets företrädare vid rådsmöten40
Parlamentets sammansättning74 f
Parlamentets sessioner134 - 135
Parlamentets valperiod133
Passerkort5
Personakter5
Personliga uttalanden151
Platser i plenisalen34
Plenarsammanträden se Kammaren
Plenisalen, tillträde till145
Politiska grupper se Grupper
Politiska partier på europeisk nivå208 - 210
ansvarigt utskotts och plenums befogenheter210
kommittén av oavhängiga personer210
presidiets befogenheter209
program210
talmannens befogenheter208
tekniskt stöd209
tillämpningsföreskrifter23
uteslutning från finansiering209
återbetalning av belopp som felaktigt erhållits209
Poster, lediga18
Presidiet185 , 191 , VIII.A
frågor29
offentlighet29
sammansättning17 - 18 , 22
uppgifter8 - 9 , 23 , 146 - 147 , 154 , 209
Privilegier5 - 7 , 9 , 207 , VII.XVI
Privilegier och immunitet se Immunitet och privilegier
Procedurfrågor172 - 178
Proportionalitetsprincipen38 a
Protokoll
plenarsammanträdet179
presidiet29
talmanskonferensen29
utskott194 , VIII.A
Påföljder153 - 154 , I
R
RamavtalXIV
Rapporter
tillfällig undersökningskommitté185
Regionkommittén9 , 125
Register
framställningar201 - 202
lobbyverksamhet9 , X
tvärpolitiska grupper32
öppenhetsregister9 , X
över parlamentets handlingar104 , XV
Rekommendationer42 , 64 , 120 - 121
allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken114
andrabehandlingsrekommendation63 - 64
anslutningsfördrag74 c , 200
från rådet enligt artikel 140 i FEU83
förhandlingsmandat90
förslag från undersökningskommitté185
gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken96 - 97
till rådet97 , 121
Resolutionsförslag47 - 49 , 58 , 74 e , 78 , 85 , 98 , 110 , 115 , 120 , 122 , 157 , 202 , 214 , IV
gemensamma110
RevisionsrättenVI.1 , VII.V
utnämnande108
uttalanden112
Rådet
ansvarigt utskotts dialog med rådet58 , 63
frågor115 - 117 , II
rekommendationer97 , 121
sammanträden40
samråd43 , 45
ståndpunkt61
uttalanden110
Rådets ordförande63 , 72 , 107 , VIII , XVII , XX
Rådets ståndpunkt61 - 63
avvisning65
godkännande72
mottagande61 - 63
ändringsförslag66
Rådgivande kommitté för ledamöters uppförandeI
Räkenskaper79 - 80 , VII.IV , VII.V
Rättelser180 , 216
Rättsakter73 - 74
Rättslig grund
ansvarigt utskottVII.XVI
första behandlingen37
initiativ enligt artikel 225 i EUF-fördraget42
internationella avtal90
kommissionens förslag59
Rättsstatsprincipen36 , 38 a , 74 e , 81 , 122 , 209 - 210 , IV
Röstförklaringar20 , 170
Rösträtt164
S
Sammankallande
parlamentet134
utskott193
Sammanträden133
audiovisuell upptagning182
avbrytande eller avslutande140 , 152 , 154 , 172 , 178
fullständigt förhandlingsreferat181
protokoll179
sammanträdesplats (säte)135
sammanträdets förlopp145 - 146 , 148 - 150 , 152 - 154 , 194
Sammanträdesordning23
Sammanträdesperiod133 - 134
Sammanträdesprotokoll179
Samråd43 - 44
betänkande45
enligt artikel 140 i EUF-fördraget83
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén124
förnyat59
gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken96
Regionkommittén125
Sekretariat
grupplösa33
politiska grupper31
Sekretess5 , 9 , 23 , 29 , 185 , 205 , VIII.A , VIII.B , VIII.C , VIII.E , IX , XV
Session133 - 134
Skriftliga förklaringar123 , 149
Skuggföredragande192
Språk23 , 146 - 147 , 185 , 201 , XI
Studie- eller informationsuppdrag188
Störande uppträdande152 - 154 , XVI
omedelbara åtgärder152
påföljder153 - 154
Störningar i parlamentet152 - 153 , XVI
Subsidiaritet37 , 38 - 38 a , 44
Suppleant/ersättare187
Systemet med de provisoriska tolftedelarna75 f
Särskilda representanter93
Särskilda utskott184 , 188 , 190
Särskild debatt141
T
Talare149 - 151 , 153
Talarlista176
Talartid110 , 115 , 140 - 142 , 150 , 153 , 172 - 173 , IV , XVII
fördelning122 , 149 , IV
Talmannen157
uppgifter19 - 20 , 23 , 73 , 111 , 116 , 122 , 126 , 128 , 149 - 150 , 153 , 156 , 171 , 173 , 208 , 210 , 216 , I , II , XVI
val13 - 14 , 17 - 18 , 23
Talmanskonferensen
frågor29
offentlighet29
sammansättning24
uppgifter19 , 25 , 153 , 210
Tidsfrister52 , 62 , 67 , 69 , 144 , 156 , 161 , 163 , 167
Tillfällig ordförande12
Tillfällig undersökningskommitté25 , 185 - 186 , IX
Tillgång till handlingar5 , 29 , 39 , 103 - 104 , 148 , VIII.B , VIII.C , VIII.E , XV
Tillträde
till parlamentet9 , XVI
till plenisalen145
till åhörarläktaren145
Tillåtlighet157
frågor116
frågor för skriftligt besvarande117
ändringsförslag20 , 66 , 157 , 161
Tillämpningsföreskrifter8 , 23 , VII.XIII
Tjänsteförteckning (generalsekretariatet)23 , 31 , 79 , 207 , VII.IV
Tolkning146
Traktamente153
Tredje behandlingen
förlikning67 - 68 , 79 a , XX
gemensamma utskottssammanträden51
gemensamt utkast69
i kammaren69
Tredjeland
anslutningsfördrag74 c , 81
anslutningsförhandlingar74 c , 200 , XIV , XIV.4
associerade stater200
AVSVII.II
delegationer28 , 198 , 200
förbindelser med25 , 200
Tvärpolitiska grupper32 , I
Tystnadsplikt103 , VIII , XI
U
Undersökningskommitté, tillfällig25 , 185 - 186 , IX
Undertecknande av antagna rättsakter73
Underutskott188 , 190 - 191 , VII.I , XVIII
Unionens externa representation
särskilda representanter93
vice ordförande för kommissionen/höga representant96
Unionens symboler213
Unionslagstiftning
förenkling86 - 87
kodifiering86
omarbetning87
tillämpning128 , 185 , VII.XVI , IX , XIV.2
Uppföljningsförfarande58 - 59
Uppförande23 , 145 - 154 , X
Uppförandekod9 , 19 , I , X , XIV , XXI
Upphävande av immunitet6 - 7
Uppskjutande av debatt och omröstning172 , 177
Utdelning av handlingar144 , 148 , 179 , IV
Utfrågningar185 , 192 - 193 , 202 , XVII
Utnämningar och nomineringar204
chef för externa delegationer95
Europeiska centralbanken109
förfarande vid omröstning169
kommissionens ordförande105
kommissionsledamöter106 , XVII
kvestorer16
ombudsmannen204
plats för sammanträden135
revisionsrätten108
särskild representant93
talman14
utskott186
vice talman15
Utrikespolitik96 - 97 , VII.I
Utskott45 - 50 , 52 , 67 , 135 , 162 , 183 - 184 , 186 - 191 , 193 - 197 , VII , VIII.A , IX
andra behandlingen61 - 63
ansvarigt42 - 43 , 63
ansvarsområden183 - 184 , 188 , VII
associerade50 , 88 , XVII
betänkande45 , 47 - 48 , 50 , 52 , 56 - 57
brådskande sammanträde97
dialog med rådet63
frågestund197
förfarande45 - 52 , 63 , 193 - 197
förlikning (artikel 294 EUF)67 - 69 , XX
första behandlingen37 , 38 , 39 , 53 - 54
granskning av bevis3 , 189 , VII.XVI
hänvisning till43 , 52 , 188
ledamöter186 , 191
omröstning195 - 196
ordförande27 , 52 , 88 , 191
plats för sammanträden135
protokoll103 , 194
rådgivande49 , 188
rättelser216
rättigheter186 - 187 , VII
sammankallande193
sammansättning25 , 186
sammanträden23 , 46 , 63 , 96 , 103 , 106 , 108 - 109 , 113 , 135 , 162 , 187 , 190 - 191 , 193 - 194 , VIII.A
samverkandeXVII
suppleanter187
tillsättning183 - 184
tredje behandlingen67 - 68 , XX
underutskott188 , 190 - 191 , VII , XVIII
uppgifter25 , 188 , VII
valprövning3
yttrande49 - 50 , 188 , VII
återförvisning till175
Utskottsordförandekonferensen27
Utskottssamordnare192 , XVII
Utskottsutfrågningar23 , 93 , 95 , 106 , 185 , 193 , 204 , XVII
Uttalanden112 - 113
Europeiska centralbanken113
Europeiska rådet110
kommissionen110
kommissionens ordförande105
revisionsrätten112
rådet110
Utträde ur unionen74 d
V
Val
kommissionen106 , XVII
kommissionens ordförande105
kvestorer13 , 16 - 18
ombudsmannen204
parlamentet1 , 214
talman13 - 14 , 17 - 18
vice talmän13 , 15 , 17 - 18
Valprövning3 , 12 , 189 , VII.XVI
Vice ordförande/höga representanten96 , II
Vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant96 , II
Vice talman15
uppgifter21 - 23 , 25 , 68 , 75 c - 75 d , 104 , 131
val13 , 15 , 17 - 18
W
Webbplats29 , 32 , 104 , 182 , I , X
Y
Yttranden90
anhållan om43 - 44
parlamentet55 , 90 , 96 , 105 , 108 - 109 , 119 , 142 , 195
rekommendationer från rådet83
utskotten37 , 38 , 46 , 49 - 50 , 121 , 188 , 202 - 203 , VI.1 , VII
Å
Åhörarläktaren145
Årligt lagstiftnings- och arbetsprogram35 , 42 - 43 , 137
Årsrapporter119
Åsidosättande av mänskliga rättigheter74 e
Återförvisning till utskott172 , 175
ansvarsfrihetVI.5
budget75 b
kommissionens förslag56 - 57 , 63
rådets ståndpunkt43
rättelser216
Ä
Ändringar, tillåtlighet87
Ändring av förslag till lagstiftningsakt53
Ändringsförslag156 - 157
antagande57
bortfall156 - 157
frister156
förfarande utan46 , 138
ingivande156 , 195
kommissionens ståndpunkt54 , 57 - 58 , 61 , 66 , XIV
kompromissändringsförslag57 , 63 , 66 , 160 - 161
muntliga97 , 156 , 195
omröstningsordning161
språk146 - 147 , 156
tillbakadragande156
tillåtlighet20 , 157
tryckning156
utdelning156
utskott162 , 195
övertagande156
Ö
Öppenhet
i parlamentets verksamhet5 , 9 , 23 , 29 , 103 - 104 , VIII , IX , XVII
ledamöters ekonomiska intrressen9 , I
under lagstiftningsförfarandet39
öppenhetsregister9 , X
Överenskommelse vid andra behandlingen70 , 72 , XX , XXI
Överenskommelse vid första behandlingen70 - 71 , XX , XXI
Överklagande154 , VIII , XI
Senaste uppdatering: 9 januari 2012Rättsligt meddelande