Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
7η κοινοβουλευτική περίοδος - Ιούλιος 2012
   PDF PDF
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΟΠΣΤΥΦΧΨΩCEO
Οι αραβικοί αριθμοί αναφέρονται στα άρθρα του Κανονισμού. Οι ρωμαϊκοί αριθμοί αναφέρονται στα παραρτήματα· τα γράμματα ή οι αραβικοί ή ρωμαϊκοί αριθμοί που τους ακολουθούν αναφέρονται σε τμήματα, άρθρα ή παραγράφους των παραρτημάτων αυτών.
Α
Αγόρευση
ενός λεπτού150 , 179
κατανομή χρόνου149
προτεραιότητα149
Αγορητές172
Άδειες ελεύθερης διακίνησης5
ΑθλητισμόςVII.XV
Αίθουσα συνεδριάσεων
είσοδος145
κατανομή θέσεων34
τήρηση τάξης153
Αίτηση
επί της διαδικασίας20 , 172
κατεπείγοντος142
Αιτιολογήσεις ψήφου20
γραπτές170
καταχώριση στα Πλήρη Πρακτικά170
προφορικές170
Αιτιολογική έκθεση52
ΑΚΕVII.II
Ακροάσεις185 , 192 , 197 α , XVII
Ακυρότητα τροπολογιών156 - 157
ΑλιείαVII.XIV
Αναβολή
συζήτηση177
ψηφοφορία177
Αναγνώσεις37 , 38 , 39 - 40 , 42 - 50 , 52 - 59 , 61 - 69 , 71 - 73
δεύτερη61 - 66 , 72
περάτωση55
πρώτη37 , 38 , 39 , 53 - 59 , 71
τρίτη67 - 69 , 73
ψηφοφορία55
Αναδιατύπωση της κοινοτικής νομοθεσίας87
Αναλογικότητα38 α , 44
Αναπομπή σε επιτροπή175
απαλλαγήVI.4
διορθωτικά216
θέση του Συμβουλίου43
πρόταση νομοθετικης πράξης56 - 57
Αναπομπή στο Κοινοβούλιο59
Ανάπτυξη και ΣυνεργασίαVII.II
Ανάπτυξη της ΥπαίθρουVII.XIII
Αναστολή
αξιώματος153
συμμετοχής σε αντιπροσωπεία153
συμμετοχής σε επιτροπή153
ΑναφορέςVII.XX
γνωστοποίηση203
δικαίωμα αναφοράς201
εμπιστευτική εξέταση201
εξέταση202
πρωτοβουλία πολιτών203 α
πρωτόκολλο201
Αντιπρόεδροι
εκλογή13 , 15 , 17
καθήκοντα21 - 22 , 25 , 68 , 197 α
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατος Εκπρόσωπος96 , 116
Αντιπροσωπείες23 , 146
αναστολή συμμετοχής153
διακοινοβουλευτικές28 , 198 , VII.II
 αρμοδιότητες198
 καθήκοντα198
 μέλη198
 σύσταση198
διάσκεψη των προέδρων των αντιπροσωπειών28
εξωτερικές της Ένωσης95
μόνιμες25 , 198
ad-hoc25
Αξιωματούχοι12 - 21 , 153
αναπλήρωση18
αναστολή αξιώματος153
αφαίρεση αξιώματος153
εκλογή14 - 16
θητεία17
πρόωρη λήξη καθηκόντων19
υποψηφιότητες13
ΑπαλλαγήVI
άλλα όργανα77
απόφασηVI.6
άρνησηVI.3 , VI.5
δήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου112
διαδικασίαVI.5
έκθεσηVI.2 , VI.3
Επιτροπή76 - 77
χορήγηση76 - 77 , VI.3 , VI.5
ψηφοφορίεςVI.4 , VI.5
Απαράδεκτο (θέμα συζήτησης)174
Απαρτία155
ΑπασχόλησηVII.VII
Απάτη10
καταπολέμηση10 , XII
Απλοποίηση της κοινοτικής νομοθεσίας86 - 87
Αποβολή βουλευτή152
Αποζημίωση
απώλεια δικαιώματος153
Αποκλεισμός βουλευτή153
Απόρρητο103 , 185 , VIII.Α , VIII.Β , VIII.E
Αποχώρηση από την Ένωση74 δ
Αρμοδιότητες
εκτελεστικές της ΕπιτροπήςXIII
επιτροπών25 , 50 - 51 , 188 , 200 , 210 , VII
Άρση ασυλίας7
Ασυλία5 - 6
άρση6
υπεράσπιση6
Ασυμβίβαστο4
Ασφάλεια πληροφοριώνVIII.E
Αταξία στην αίθουσα154
Αφαίρεση αξιώματος153
Β
ΒιομηχανίαVII.IX
Βοηθοί9 , 193 , X
Βουλευτές1 - 5 , 7 - 9 , 136 , 145 , I
δικαίωμα ψήφου164
εκλογή1
έξοδα και αποζημιώσεις8
Καθεστώς8 , I , VII.XVI
μη εγγεγραμμένοι33 , 192
οικονομικά συμφέρονταI
πρώην6 , 9 , I , X
Γ
Γαλάζια κάρτα149
Γενική Γραμματεία207
Γενικός Γραμματέας4 , 147 , 152 , 207 , 209
έκθεση79
ΓεωργίαVII.XIII
Γλώσσες23 , 87 α , 147 , 185 , 201
επίσημες146
Γνωμοδότηση43
άλλης επιτροπής202
αρμόδιας επιτροπής80
διαδικασία83
επί συστάσεων του Συμβουλίου83
επιτροπών49 , 121 , VI.1 , VII
Κοινοβούλιο55 , 58 - 59 , 90
Γνωστοποίηση αναφορών203
Γραμματεία
μη εγγεγραμμένοι33
πολιτικές ομάδες31
Γραπτές δηλώσεις
για εγγραφή στο Πρωτόκολλο123
για τα Πλήρη Πρακτικά149
Γραπτές ερωτήσεις116 - 117 , II
Δ
Δαπάνες
ανάληψη80
εκκαθάριση80
Δελτίο εισόδου145
Δελτίο του Κοινοβουλίου29
Δεύτερη ανάγνωση61 - 66 , 72
απόρριψη θέσης του Συμβουλίου65
εξέταση σε επιτροπή61 - 63
εξέταση στην Ολομέλεια64 - 66 , 72
κοινές συνεδριάσεις επιτροπών51
περάτωση64
συμφωνία70 , 72 , XX , XXI
σύσταση63
ψηφοφορία 64 - 66 , 72
Δηλώσεις
Ελεγκτικό Συνέδριο108 , 112
Επιτροπή65 , 110
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα109 , 113
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο110
Συμβούλιο110
του υποψηφίου Προέδρου της Επιτροπής105
υποψηφίων Επιτρόπων106
Δημοκρατία209 - 210
Δημόσια υγείαVII.VIII
Δημόσιες ακροάσεις για πρωτοβουλίες πολιτών197 α
Δημοσιονομικές διατάξεις75
Δημοσιονομικές επιπτώσεις38 , 42
Δημοσιονομική συμβατότητα
έλεγχος38
Δημοσιονομικό δελτίο41 , 45 , 47
Δημόσιο πρωτόκολλο αναφορών201 - 202
Δημοσιότητα
αποφάσεις29
εργασίες96 , 193 , VII , XIII
συζήτηση στην Ολομέλεια179 , 181
Διαβούλευση43
δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις90
εκθέσεις45
επί πρωτοβουλίας κράτους μέλους44
Επιτροπή των Περιφερειών125
ΚΕΠΠΑ96
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή124
συστάσεις του Συμβουλίου (άρθρο 140 ΣΛΕΕ)83
Διαδικασία
αιτήσεις επί20 , 172
απαλλαγήςVI.5
απλοποιημένη46
γνωμοδότησης (συστάσεις του Συμβουλίου83
διαβούλευσης37
έγκρισης81 , 90
ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης128
κανονιστική215
κατεπείγοντος142
κοινές συνεδριάσεις επιτροπών51
νομοθετική35 , 37 , 38 , 39 - 40 , 42 - 50 , 52 - 59 , 61 - 69 , 71 - 73 , 81 , 83 - 87 , 88 , 128 , 216 , XX
παρακολούθησης58 - 59 , 71
σε επιτροπή194 - 195 , 216
συνδιαλλαγής43 , 67 - 68 , XX
συνεργασίας37 , 65 - 66 , 72 , 158
συνήθης νομοθετική37 , 38 , 65 - 67 , 72 - 73
συνοπτικής παρουσίασης48 , 139
του προϋπολογισμού75 - 78 , VII.IV
χωρίς έκθεση46 , 137
χωρίς τροπολογίες και χωρίς συζήτηση138
ψηφοφορίας158
Διακομματικές ομάδες32
Διακοπή της συνεδρίασης154
Διάλογος με το Συμβούλιο58
Διαμεσολαβητής201 , VII.XX
ακρόαση206
απαλλαγή206
διορισμός204
δράση205
καθεστώςXI.Α
καθήκοντα205
όροι άσκησης καθηκόντωνXI.Α
παραίτηση206
παύση206
υποψηφιότητες204
Διανομή εγγράφων148
Διαπιστευμένοι βοηθοί9 , X
Διαπραγματεύσεις προσχώρησης200
Διάσκεψη Κοινοβουλίων132
Διάσκεψη των Προέδρων24 , 137 , XVII
ερωτήσεις29
καθήκοντα19 , 25 , 153 , 210
σύνθεση24
Διάσκεψη των προέδρων των αντιπροσωπειών28
Διάσκεψη των προέδρων των επιτροπών27 , 197 α , XVII
Διάταξη των εργασιών137 , 140 , 142 - 144
Διατάραξη της τάξης152 - 153 , XVI
άμεσα μέτρα152
εκτός των συνεδριάσεωνXVI
εντός των εγκαταστάσεων του ΚοινοβουλίουXVI
κατά τη διεξαγωγή της συνεδρίασης152
Διαφάνεια
δραστηριότητες του Κοινοβουλίου103 , XVII
Μητρώο9 , X
νομοθετική διαδικασία39
οικονομικά συμφέροντα βουλευτώνI
Διεθνείς συμφωνίες51 , 81 , 90 , XIV.3
αναστολή91
εφαρμογή91
Διεθνής εκπροσώπηση της Ένωσης
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατος Εκπρόσωπος96
ειδικοί εντεταλμένοι93
Διεξαγωγή των συνεδριάσεων145 - 146 , 148 - 154
Διερμηνεία146 , 185
Δικαίωμα
αναφοράς201
ενημέρωσης σχετικά με φακέλους5
ψήφου164
Δικαιώματα
ανθρώπινα δικαιώματα98 , 122 , 209 - 210 , VII.XVII
 παραβίαση122
θεμελιώδη36 , 42 , 81 , VII.XVII
του Κοινοβουλίου128
των ΓυναικώνVII.XIX
των ΠολιτώνVII.XVII
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης77 , 204 , VII.XVI
προσφυγές128 , VI.6
Διοργανικές διαπραγματεύσεις κατά τη νομοθετική διαδικασία70
Διοργανικές συμφωνίες127 , 215 , VIII.Β
πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίεςVIII.Β , VIII.E
 εφαρμογήVIII.Γ
Διορθωτικά180 , 216
Διορισμοί
Διαμεσολαβητής204
ειδικοί εντεταλμένοι93
Ελεγκτικό Συνέδριο108
Επιτροπή105 - 106 , 192 , XVII
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα109
ορισθείς Επίτροπος106 , 192 , XVII
Δράση του Διαμεσολαβητή205
Δραστηριότητες του Κοινοβουλίου
δημοσιότητα96 , 179 , 181 , 193 , VII , XIII
διαφάνεια103
Δωδεκατημόρια
προσωρινά75
Δώρα ή παρόμοιες παροχέςI
Δωροδοκία
καταπολέμησηXII
Ε
Έγγραφα
δημοσίευση104
διαβάθμισηVIII.E
διανομή148
εμπιστευτικά και ευαίσθηταVIII , VIII.Α , VIII.Β , VIII.Γ , VIII.E
εξέτασηVIII.E
κατηγορίες104
μητρώο104
νομοθετικά156
πρόσβαση του κοινού 104 , XV
συνόδου75 α
Έγκριση81 , 90
λογαριασμών80
νομοθετική διαδικασία81
προϋπολογισμού75 ε
Εθελοντικές συμφωνίες85
Εθνικά κοινοβούλια
αιτιολογημένη γνώμη38 α
Ειδικοί εντεταλμένοι93
Εισηγητής4 , 19 , 23 , 43 , 46 , 49 , 58 , 63 , 65 , 68 , 86 , 87 α - 88 , 142 , 172 , 185 , 195 , XVII
σκιώδης192
Είσοδος στην αίθουσα συνεδριάσεων145
Εκθέσεις
αιτιολογικές45
απαλλαγήςVI.2 , VI.3
από άλλα όργανα119
Γενικού Γραμματέα79
δεύτερη έκθεση56 - 57
διαδικασία χωρίς έκθεση46 , 137
εξεταστικής επιτροπής185
εξουσιοδότηση σύνταξης48
εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου185 , IX
με βάση προτάσεις ψηφίσματος120
μη νομοθετικές47
νομοθετικές45
προσωρινές81
προφορικές52 , 56 - 57
πρωτοβουλίας25 , 48 , 50 , XVII
στρατηγικές48 , XVII
της Επιτροπής119
Εκκρεμή ζητήματα214
Εκλογή
Αντιπρόεδροι15 , 17
Επιτροπή106 , XVII
Κοινοβούλιο1
Κοσμήτορες13 , 16 - 18
Πρόεδρος13 - 14 , 17 - 18
Πρόεδρος της Επιτροπής105
Εκπροσώπηση του Κοινοβουλίου στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου40
Έκτακτη συζήτηση141
Εκτέλεση του Προϋπολογισμού75 , 76 - 78
Εκτελεστικά μέτρα88 - 88 α , 128
Εκτελεστικές αρμοδιότητες της ΕπιτροπήςXIII
Εκτελεστικές πράξεις88 - 88 α , 128
Ελεγκτικό Συνέδριο77 , VI.1 , VII.V
δηλώσεις112
διορισμός μελών108
Έλεγχος
εντολή12 , 189 , VII.XVI
νομική βάση37
Έμβλημα213
Εμπιστευτικότητα9 , 23 , 29 , 185 , VIII , VIII.Α , VIII.Β , VIII.Γ , VIII.E , IX , XV
Εναρκτήριος λόγος14
ΕνέργειαVII.IX
Ενημερωτικές αποστολές και μελέτες23 , 188
Εντολή2
ανεξαρτησία2
διάρκεια4
έλεγχος3 , 12 , VII.XVI
Εξέταση
αναφορές202
απόφαση για τη χορήγηση απαλλαγήςVI.6
έγγραφα νομοθετικού περιεχομένου156
έκθεσηVI.4
εμπιστευτικά έγγραφαVIII.Α , VIII.Β , VIII.Γ , VIII.E
θέματα
 χωρίς συζήτηση138
 χωρίς τροπολογίες138
του σχεδίου προϋπολογισμού75 β
των πραγμάτωνIX
Εξεταστικές επιτροπέςIX
έκθεση185
λειτουργία185
περάτωση εργασιών185
πορίσματα185
προθεσμία185
σύσταση185
Έξοδα και αποζημιώσεις βουλευτών8
Εξουσίες ελέγχου86 , 88 , 128
Εξωτερική πολιτικήVII.I
Εξωτερικό εμπόριοVII.III
Επείγουσες και έκτακτες συνεδριάσεις97
Επικουρικότητα38 α , 42 , 44
Επίσημη Εφημερίδα23 , 30 , 72 , 74 , 75 ε , 104 , 117 - 118 , 179 - 181 , 185 , 204 , VI , VIII , IX , XI , XV , XVIII , XX
Επιτροπές183 - 184 , 196 , VII
ακροάσεις106 , 108 - 109
αναπομπή175
αναστολή συμμετοχής153
αρμοδιότητα49 - 50
 για γνωμοδότηση49 , 63
 επί της ουσίας42 - 43 , 50 , 63
αρμοδιότητες183 - 184 , 188 , VII
γνωμοδοτήσεις49 , VI.1
δεύτερη ανάγνωση61 - 63 , XX
διαδικασία193 - 194 , 196 - 197
διάσκεψη των προέδρων27
διορθωτικά216
ειδικές184 , 188 , 190
έκθεση45 , 47 - 48 , 50 , 52 , 56 - 57
εκλογή μελών183
έλεγχος της εντολής3 , 189 , VII.XVI
εξεταστικές25 , 185 - 186 , 188 , IX
επιτροπή συνδιαλλαγής67 - 69
καθήκοντα25 , 188
κοινές συνεδριάσεις51
μικτέςXVII
μικτές κοινοβουλευτικές200
μόνιμες183
παραπομπή63
προεδρείο191
πρόεδρος27
προσωρινές184 , 188 , 190
πρώτη ανάγνωση37 , 38 , 39 , 53 - 54
συμμετοχή153 , 193
συνδεδεμένες50 , 56 , 88 - 88 α , 197 α , VII.XVI , XVII , XVIII
συνεδριάσεις193
σύνθεση25 , 186
συνοπτικά πρακτικά194
συντονιστής192
σύσταση160 , 184
τόπος συνεδριάσεων135
τρίτη ανάγνωση67 - 68 , XX
υποψηφιότητες186
ψηφοφορία195 - 196
ώρα των ερωτήσεων197
Επιτροπή
αιτήσεις γνωμοδότησης, διαβούλευση43
ανάκληση πρότασης56
απαλλαγή76 - 77
απόρριψη106
απόρριψη πρότασης56
απόσυρση πρότασης39 , 58 , 65
γραπτές ερωτήσεις116 - 117 , II
δηλώσεις65 , 110 - 111
διαπραγματευτική εντολή90
εκλογή106
εκλογή Προέδρου105
εκτελεστικές αρμοδιότητες88 - 88 α , XIII
ερωτήσεις115 - 117
ετήσια έκθεση για την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου185
ετήσιο πρόγραμμα35
κατ' εξουσιοδότηση πράξεις37 α , 87 α
μέλη106
νομοθετικό πρόγραμμα (βλ. πρόγραμμα εργασίας)
πρόγραμμα εργασίας35 , XIV.4
πρόταση μομφής107
προφορικές ερωτήσεις115
συμφωνία πλαίσιοVIII.E , XIV
συνέχειες που δόθηκαν58 - 59
τροπολογίες σε πρόταση57
τροποποίηση πρότασης53
Επιτροπή συνδιαλλαγής62 , 69
αντιπροσωπεία
 θητεία μελών68
 ορισμός μελών68
κοινό σχέδιο69
σύγκληση67
Επιτροπή των Περιφερειών9 , 77
διαβούλευση125
ΈρευναVII.IX , IX
Ερωτήσεις
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα118 , III
κατά προτεραιότητα117
με αίτημα γραπτής απάντησης117 , III
με αίτημα προφορικής απάντησης115
Προεδρείο, Διάσκεψη των Προέδρων, Κοσμήτορες29
συμπληρωματικέςII
ώρα των ερωτήσεων116 , II
Εσωτερικές ΥποθέσειςVII.XVII
Εσωτερική αγοράVII.X
Ευαίσθητες πληροφορίεςVIII
επεξεργασία από το ΚοινοβούλιοVIII.E
πολιτική άμυνας και ασφάλειαςVIII.Β , VIII.Γ
πρόσβαση του ΚοινοβουλίουVIII.Β
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
δηλώσεις113
διορισμοί109
ερωτήσεις118
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο110
Εφαρμογή
Κανονισμός20 , 173 , 211
κοινοτικό δίκαιο185
Ζ
Ζήτημα
ακυρότητα214
εκκρεμές214
μείζονος ενδιαφέροντος141
προσωπικό151
σημαντικό πολιτικό141 , 150
Η
Ημερήσια διάταξη
διαγραφή θεμάτων122
διανομή137
εγγραφή θεμάτων7 , 52 , 57 - 58 , 63 - 64 , 69 , 87 α , 97 , 115 , 122 , 137 - 138 , 141 - 142 , 175 , 188 , 204 , II , VI.4
εγγραφή προφορικών ερωτήσεων115
έγκριση140
επιλογή θεμάτωνIV
επιτροπής4
κατάρτιση155
σχέδιο25 , 137
τελικό σχέδιο140 , 149
τροποποίηση140
Θ
Θεμελιώδεις αρχές9 , VII.XVIII
Θεμελιώδη δικαιώματα36 , 42 , 81 , VII.XVII
Θέση της Επιτροπής44 , 54 , 57 , 61 , 66 , XIV
Θέση του Συμβουλίου43
ανακοίνωση61
απόρριψη63 - 65 , 158 , 179
έγκριση64
έγκριση χωρίς τροπολογίες72
τροπολογίες66
Θεωρεία145
Θητείες17 , 19
Ι
Ίσες ευκαιρίεςVII.XIX
Ισοψηφία14 - 15 , 22 , 159 , 191
Ιστοθέση/ιστοσελίδα29 , 32 , 104 , I , X
Κ
Καθεστώς
του ΔιαμεσολαβητήXI.Α
των βουλευτώνVII.XVI
Καθήκοντα
Αντιπρόεδροι21
ΔιαμεσολαβητήςXI
Διάσκεψη των Προέδρων25
Κοσμήτορες26
Προεδρείο23
Πρόεδρος20
Κακή διοίκηση205
Κανόνες συμπεριφοράς9 , 152 , XVI
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001104 , VIII.Α , XV
Κανονισμός του Κοινοβουλίου
εξέταση στην αρμόδια επιτροπή211
ερμηνεία211
εφαρμογή20 , 173 , 211 , VII.XVIII
παραρτήματα127
παρατηρήσεις επί της εφαρμογής20 , 173
τροποποίηση212 , VII.XVIII
Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης του ΠροσωπικούVII.XVI
Κανονιστικές διαδικασίες215
Κάρτες ελευθέρας εισόδου9 , X
Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις37 α , 87 α
Κατάλογος
υποστηρικτών αναφοράς202
Καταναλωτές
προστασίαVII.X
Κατανομή
θέσεων34
χρόνου αγόρευσης149
Καταπολέμηση απάτης, δωροδοκίαςXII
Κατάσταση προβλέψεων του Κοινοβουλίου79
Κατεπείγον142
αίτηση142
ψηφοφορία επί αίτησης142
Κείμενα
εγκριθέντα180
νομική-γλωσσική επεξεργασία71 , 74 , 180 , XX
οριστική διατύπωση71 , 74 , 180
Κενές θέσεις
πλήρωση186
ΚΚΕρVII.IX
Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ)VII.I
βασικές επιλογές96
δημοσιονομικές πλευρές96
έγκριση97
Κοινή συζήτηση143
Κοινοβουλευτική περίοδος133
Κοινοβούλια των κρατών μελών25 , 130
Κοινοβούλιο
γνωμοδότηση55 , 58 - 59 , 90
Δελτίο29
δικαιώματα128
έγκριση81 , 90
εκλογή1
κατάσταση προβλέψεων79
σύγκληση134
σύμφωνη γνώμη74 ε
σύνθεση74
Κοινοτική νομοθεσία
κωδικοποίηση86
Κοινοτικό δίκαιοIX
αναδιατύπωση87
απλοποίηση86 - 87
εφαρμογή185 , VII.XVI , IX
παραβιάσεις185
Κοινωνικές ΥποθέσειςVII.VII
Κοινωνικοί εταίροι84
Κοινωνικός διάλογος84
Κοσμήτορες
εκλογή13 , 16 - 17
καθήκοντα9 , 19 , 22 , 26 , 32 , X
Κράτος δικαίου81 , 209 - 210
Κυρώσεις153 - 154
Κώδικας δεοντολογίας9 , 19 , I , X , XIV , XXI
Κωδικοποίηση της κοινοτικής νομοθεσίας86
Λ
Λήξη καθηκόντων
πρόωρη19
ΛογαριασμοίVII.V
έγκριση80
Μ
Μειοψηφία
απόψεις52
Μέλη
αναπληρωτές187
Ελεγκτικό Συνέδριο108
επιτροπές186
Επιτροπή106
επιτροπή συνδιαλλαγής68
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα109
τακτικά επιτροπών187
υποεπιτροπές190
Μέσα ΕνημέρωσηςVII.XV
ΜεταφορέςVII.XI
Μετάφραση185
Μη εγγεγραμμένοι βουλευτές33 , 68 , 149 , 186 - 187 , 192
Μη νομοθετική πρόταση138
Μητρώο
δηλώσεων υποστήριξης διακομματικών ομάδων σε χρήματα ή είδοςI
Διαφάνεια9 , X
εγγράφων104
εκπροσώπων συμφερόντων9 , X
Μικτές κοινοβουλευτικές επιτροπές200
Μομφή
σε βουλευτή153
στην Επιτροπή107
Ν
ΝεότηταVII.XV
Νομικά ΘέματαVII.XVI
Νομική βάση42 , 81
αρμόδια επιτροπήVII.XVI
διεθνείς συμφωνίες90
έλεγχος37
νομοθετική πρωτοβουλία42
τροποποίηση59
Νομισματική πολιτική113
Νομοθετικά έγγραφα156
εξέταση43
Νομοθετικές πράξεις73
Νομοθετική διαδικασία35 , 38 , 39 , 43 , 53 , 59 , 70 , 87 , 216 , XX
διοργανικές διαπραγματεύσεις70 , XXI
περάτωση65
συμφωνία κατά τη δεύτερη ανάγνωση70 , 72 , XXI
συμφωνία κατά την πρώτη ανάγνωση70 - 71 , XX , XXI
Νομοθετική πρόταση42 , 46 , 81 , 138
Νομοθετική πρωτοβουλία35 , 44
Νομοθετικό πρόγραμμα - Επιτροπή (βλ. πρόγραμμα εργασίας)
Νομοθετικό ψήφισμα44 - 45 , 55 , 158
Ο
Οικονομικά συμφέροντα
βουλευτών3 , I
δήλωσηI
Κοινοτήτων10
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή9 , 77
διαβούλευση124
Οικονομική και Νομισματική ΠολιτικήVII.VI
Οικονομική πολιτική
προσανατολισμοί114
συστάσεις114
Ολομέλεια
δεύτερη ανάγνωση64 - 66 , 72
Πλήρη Πρακτικά181
προϋπολογισμός75 ε
πρώτη ανάγνωση43 , 55 - 57
Συνοπτικά Πρακτικά179
τρίτη ανάγνωση69
τροπολογίες49 , 162
Ομάδες
ανεπίσημες βουλευτών32 , I
διακομματικές32 , I
ειδικών συμφερόντων9 , X
 εκπρόσωποιX
Ονομαστική ψηφοφορία160
Όργανα
άλλα25
σχέσεις25
Οργανόγραμμα207
Π
ΠαιδείαVII.XV
Παραβίαση
ανθρώπινα δικαιώματα98 , 122 , 137
αρχές κράτους δικαίου122 , 137
δημοκρατία122 , 137
θεμελιώδεις αρχές74 ε
κοινοτικό δίκαιο185
Παραδεκτό202
αναφορές201
ερωτήσεις116 , II
ερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης117
τροπολογίες20 , 157 , 161
Παραπομπή
σε επιτροπή63
Παράπτωμα19
Παραρτήματα (διάρθρωση)215
Παρατηρήσεις επί της εφαρμογής του Κανονισμού20 , 173
Παρατηρητές11
Παύση του Διαμεσολαβητή206
Περάτωση της συζήτησης110 , 176
ΠεριβάλλονVII.VIII
Περίοδος συνόδου133 - 134
Περιφερειακή ανάπτυξηVII.XII
Περιφερειακή πολιτικήVII.XII
Πλειοψηφίες19
αιτήσεις
 αναβολή της συζήτησης177
 αναβολή της ψηφοφορίας177
 αναπομπή σε επιτροπή175
 διακοπή ή λήξη της συνεδρίασης178
 εκ νέου παραπομπή στο Κοινοβούλιο59
 έκτακτη συζήτηση141
 έλεγχος απαρτίας155
 επί της ημερήσιας διάταξης138 , 141
 κατεπείγοντος142
 περάτωση της συζήτησης176
 σύγκληση του Κοινοβουλίου134
 συζήτηση για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοκρατίας, αρχών κράτους δικαίου122
 σύσταση εξεταστικής επιτροπής123 , IX.2
 ψηφοφορία με ονομαστική κλήση167
αποφάσεις του Κοινοβουλίου
 για ψηφοφορία επί συμβιβαστικών τροπολογιών161
 διεθνείς συμφωνίες90
 επικύρωση προσφυγής ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης128
 κοινό σχέδιο69
 παραβίαση θεμελιωδών αρχών74 ε
 πρόταση μομφής107
 πρωτοβουλία κατά το άρθρο 225 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ42
διορισμοί
 Διαμεσολαβητής204 , 206
 Ελεγκτικό Συνέδριο108
 Επιτροπή105 - 106
 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα109
ειδική πλειοψηφία
 πολιτικά κόμματα σε ευρωπαικό επίπεδο210
εκλογή αξιωματούχων13 - 16
εκτελεστικές πράξεις88
ενστάσεις
 διαδικασία χωρίς τροπολογίες και χωρίς συζήτηση138
 ερμηνεία του Κανονισμού211
 συστάσεις στα πλαίσια της ΚΕΠΠΑ97
 ψηφοφορία επί τροπολογιών που δεν διενεμήθηκαν σε όλες τις γλώσσες146 - 147 , 156
κατ' εξουσιοδότηση πράξεις87 α
παραρτήματα στον Κανονισμό215
προτάσεις
 άρνηση απαλλαγήςVI.4
 μομφής107
 ψηφίσματα
επί δηλώσεων Επιτροπής, Συμβουλίου, Ευρωπαϊκού Συμβουλίου110
επί περιπτώσεων παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοκρατίας, κράτους δικαίου122
επί προφορικών ερωτήσεων115
προϋπολογισμός75 ε
πρόωρη λήξη καθηκόντων19
συγκρότηση πολιτικών ομάδων30
συστάσεις προς το Συμβούλιο121
σύσταση επιτροπών185 - 186
τροπολογίες και τροποποιήσεις
 εξέταση σε επιτροπή162
 Κανονισμός212
 κατάθεση τροπολογιών156
 προϋπολογισμόςVI.3 , VI.4
 τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης140
Πλήρη πρακτικά
γλώσσες181
δημοσίευση181
οπτικοακουστική εγγραφή182
Πληροφορίες
εμπιστευτικές και ευαίσθητεςVIII , VIII.Α , VIII.Β , VIII.Γ , VIII.E
 δημιουργίαVIII.E
 επεξεργασίαVIII.E
 παραλαβήVIII.E
προς το ΚοινοβούλιοVIII.Α , VIII.Β , VIII.Γ , VIII.E
Πληρωμή εξόδων8
Πλήρωση κενών θέσεων186
ΠΟΕVII.III
Πολιτικά κόμματα σε ευρωπαίκό επίπεδο208 - 210
αρμοδιότητες της αρμόδιας επιτροπής210
αρμοδιότητες του Προεδρείου209
αρμοδιότητες του Προέδρου208
είσπραξη αχρεωστήτως καταβληθέντων209
εξαίρεση από τη χρηματοδότηση209
επιτροπή ανεξαρτήτων προσωπικοτήτων210
κανόνες εφαρμογής23
πρόγραμμα210
τεχνική βοήθεια209
Πολιτικές ομάδες30 - 31 , 33 , 149
αλλαγή186
δραστηριότητες31
νομική κατάσταση31
συγκρότηση30
ΠολιτισμόςVII.XV
Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο75
Πρακτικά
πλήρη181
συνοπτικά87 α , 179
Πράξεις
έκδοση42 , 59 , 73
ισχύς73
κατ' εξουσιοδότηση37 α , 87 α
τροποποίηση42
υπογραφή73
Πρόγραμμα εργασίας
Επιτροπή35
Προεδρείο
αντιπροσωπειών198
επιτροπών185 , 191 , I
ερωτήσεις29
καθήκοντα154 , 197 α
πρακτικά29
του Κοινοβουλίου22 - 23
 καθήκοντα8 - 9 , 146 - 147 , 209 , I , VII
Πρόεδρος της Επιτροπής
εκλογή105
Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου106 , 110 , 117 , 149
Πρόεδρος του Κοινοβουλίου
εκλογή13 - 14 , 17
καθήκοντα19 - 20 , 128 , 153 , 197 α , 208 , 210 , 216 , I , IV , XVI
Πρόεδρος του Συμβουλίου63 , 72 , 107 , VIII , XVII , XX
Προθεσμίες44 , 52 , 64 - 65 , 67 , 79 , 144 , 163 , 167 , 175 , 179 , 188 , 204 , II
έκθεση52
επιτροπή συνδιαλλαγής67
κατάθεση τροπολογιών138 , IV
παράταση για δεύτερη και τρίτη ανάγνωση62 , 69
συζήτηση και ψηφοφορία144
Προνόμια και ασυλίες5 - 7 , 207 , VII.XVI
Πρόσβαση
κοινού σε έγγραφα104 , XV
σε εμπιστευτικές πληροφορίεςVIII.E
σε πληροφορίες185
στο Κοινοβούλιο9 , X , XVI
Προστασία των ΚαταναλωτώνVII.X
Προσφυγές ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης128
Προσφυγή
κατά κυρώσεως που επέβαλε ο Πρόεδρος154
Προσωπικό ασφαλείας152
Προσωπικό ζήτημα151
Προσωρινά δωδεκατημόρια75
Προσωρινή έκθεση81
Προσωρινή προεδρία12
Προτάσεις ψηφίσματος74 ε , 120 , 122
Πρόταση μομφής
βουλευτής153
Επιτροπή107
Πρόταση νομοθετικής πράξης
απόρριψη56 , 81 , 179
απόσυρση65
έγκριση τροπολογιών57 , 156
νέα πρόταση της Επιτροπής58
τροποποίηση45 , 53 , 57 , 59 , 81
Προτεραιότητα
ψηφοφορίας160 , 169
Προϋποθέσεις άσκησης καθηκόντων19
ΠροϋπολογισμόςVII.IV , VII.V
απαλλαγή112 , VII.V
γενικός75 , 76 - 78
διαδικασία75 - 78
δωδεκατημόρια75
έγκριση75 ε
έλεγχος εκτέλεσης78 , 112
εξέταση στο Κοινοβούλιο75 β
κατάσταση προβλέψεων79
Πρώην βουλευτές9
Πρώτη ανάγνωση37 , 38 , 39 , 53 - 59 , 71
εξέταση σε επιτροπή37 , 38 , 39 , 45 - 50 , 52 - 54
εξέταση σε Ολομέλεια55 - 57
κατάσταση προβλέψεων79
παρακολούθηση58 - 59 , 71
περάτωση55
συμφωνία70 - 71 , XX , XXI
ψηφοφορία55 - 57
Πρωτοβουλία
εκθέσεις48 , 50
νομοθετική35
πολιτών197 α , 203 α , XIV
σύμφωνα με το άρθρο 225 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης42
ΠρωτοδικείοVII.XVI
Πρωτόκολλο
περί προνομίων και ασυλιών5 - 7 , 207
χρηματοδοτικό90
Πρωτόκολλο αναφορών
γενικό201
δημόσιο201 - 202
Σ
Σημαία213
Σκιώδης εισηγητής192
Σύγκληση του Κοινοβουλίου134
Συγκρούσεις συμφερόντωνI
Συζήτηση
αναβολή177
για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Δημοκρατίας, αρχών κράτους δικαίου122
διαδικασία χωρίς συζήτηση και χωρίς τροπολογίες138
έκθεση εξεταστικής επιτροπής185
έκτακτη141
κοινή143
περάτωση176
της αρμόδιας επιτροπής με το Συμβούλιο63
Συμβιβαστικές τροπολογίες161
Σύμβολα της Ένωσης213
Συμβουλευτική επιτροπή δεοντολογίας των βουλευτώνI
Συμβούλιο
δηλώσεις110
διαβούλευση43 - 44
διάλογος της αρμόδιας επιτροπής 63
ερωτήσεις115 - 117
θέση61
κοινό σχέδιο69
συνεδριάσεις
 εκπροσώπηση του Κοινοβουλίου40
συστάσεις74 ε , 97 , 121
Συμβούλιο της Ευρώπης
συνεργασία με την Κοινοβουλευτική Συνέλευση199
Συμπεριφορά
κανόνες συμπεριφοράς9 , 152 , XVI
Συμπληρωματική ερώτησηII
Συμφέροντα
εκπρόσωποι9 , X
ΚοινότητεςXII
Συμφωνίες
διεθνείς90
διοργανικές215
Συνδεδεμένα κράτη200
Συνδεδεμένες επιτροπές50 , 88 - 88 α , VII.XVI
Συνδιαλλαγή
για τον προϋπολογισμό75 δ
διαδικασία43
επιτροπή62
τρίτη ανάγνωση67 - 68
Συνεδριάσεις133
δημοσιότητα συζητήσεων Ολομέλειας179 , 181
διακοπή ή λήξη152 , 178
διατάραξη152
διεξαγωγή23 , 145 - 154
επιτροπές193
 δημόσιες103
 κεκλεισμένων των θυρών103
 κοινές51 , 88 α , 197 α
οπτικοακουστική εγγραφή182
συμμετοχή136 , 193
συνδεδεμένων επιτροπών51 , 88 α
τόπος συνεδριάσεων135
Συνεργασία
αστυνομικήVII.XVII
διαδικασία37 , 65 - 66 , 72 , 158
δικαστικήVII.XVII
διοικητικήVII.XVII
ενισχυμένη
 μεταξύ κρατών μελών74 στ
με την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης199
Συνήθης νομοθετική διαδικασία38
Σύνθεση
επιτροπών186
του Κοινοβουλίου1 , 74
υποεπιτροπών190
Συνθήκες75 , 76 , 81 , VII.XVIII
απλοποιημένη αναθεώρηση74 β , II
συνήθης αναθεώρηση74 α , II
Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης81
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση81
Συνθήκες προσχώρησης74 γ , 81
Σύνοδος133 - 134
για τη συγκρότηση του Κοινοβουλίου σε Σώμα3 , 12 , 134
Συνοπτικά πρακτικά
αμφισβήτηση179
δημοσίευση179
διανομή179
Διάσκεψη των Προέδρων29
εγγραφή δήλωσης203
έγκριση179 , 194
καταγραφή αποτελεσμάτων ψηφοφορίας167
Ολομέλεια179
Προεδρείο29
συνεδριάσεις επιτροπών194
υπογραφή179
Συνοπτική παρουσίαση48 , 139
Συνταγματικές υποθέσειςVII.XVIII
Σύνταξη εκθέσεων202
Συντονιστής επιτροπής192 , I , XVII
Συστάσεις120
απόρριψη83
αρμόδιας επιτροπής81
δεύτερη ανάγνωση63
διαπραγματευτική εντολή90
έγκριση83
εξεταστικής επιτροπής185
Επιτροπής114
ΚΕΠΠΑ97
προσανατολισμοί των οικονομικών πολιτικών114
προς το Συμβούλιο74 ε , 97 , 121
Συμβουλίου114
Συμβουλίου (άρθρο 140 ΣΛΕΕ)83
συνθήκες προσχώρησησς74 γ
Σχέδιο
ημερήσιας διάταξης137
κοινό69
νομοθετικού ψηφίσματος55 , 57
τελικό ημερήσιας διάταξης140 , 149
Σχέσεις με άλλα θεσμικά όργανα127
ΕπιτροπήXIV
Τ
Τάξη στην αίθουσα152
διατάραξη153 , XVI
τήρηση152
Τόπος συνεδριάσεων135
ΤουρισμόςVII.XI
Τριμερής διάλογος για δημοσιονομικά θέματα75 γ
Τρίτες χώρες
ΑΚΕVII.II
αντιπροσωπείες28 , 198 , 200
διαπραγματεύσεις προσχώρησης90 , 200
συνδεδεμένα κράτη200
σχέσεις25
Τρίτη ανάγνωση67 - 69 , 73 , XX
εξέταση στην Ολομέλεια69 , 73
κοινές συνεδριάσεις επιτροπών51
κοινό σχέδιο69
παράταση των προθεσμιών62
συνδιαλλαγή67 - 68 , XX
ψηφοφορία69
Τροπολογίες
ακυρότητα156 - 157
αναδοχή από άλλο βουλευτή156
απόσυρση156 , 161
γλώσσες146 - 147 , 156
διαβίβαση46
διανομή156
έγκριση156
έγκριση από το Συμβούλιο71
εξέταση από επιτροπή162
επισήμανση σε ενοποιημένο κείμενο180
θέση Επιτροπής54 , 57 - 58
θέση Συμβουλίου54
κατάθεση49 , 156 , 195
παραδεκτό20 , 87
προθεσμίες κατάθεσης138 , 156
προφορικές97 , 156 , 195
σε πρόταση νομοθετικής πράξης57 , 87
στην θέση του Συμβουλίου66
στην Ολομέλεια49 , 162
συμβιβαστικές161
υποβολή46
υποστήριξη156
χωρίς συζήτηση46
ψηφοφορία161
Τροποποίηση
Κανονισμός212
πρόταση νομοθετικής πράξης53
Τρόφιμα
ασφάλειαVII.VIII
Υ
Ύμνος213
Ύπαιθρος
ανάπτυξηVII.XIII
Ύπατος Εκπρόσωπος, βλ. Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατος Εκπρόσωπος
Υπηρεσιακή και οικονομική κατάσταση των υπαλλήλων207
Υπογραφή εγκριθεισών πράξεων73
Υποεπιτροπές
αναπληρωτές190
σύνθεση190
Υποστήριξη αναφοράς
κατάλογος υποστηρικτών202
Υποψηφιότητες
Αντιπρόεδροι15
αξιωματούχοι13 - 16
Διαμεσολαβητής204
επιτροπές186
Επίτροποι106
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα109
Κοσμήτορες16
Πρόεδρος13 - 14
Πρόεδρος της Επιτροπής105
Φ
Φάκελοι
εξέταση5
Χ
Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ36 , 103
Χηρεία4 , 18
Χρηματοδοτικό πρωτόκολλο90
Χρονοδιάγραμμα50
Χρόνος αγόρευσης110 , 115 , 122 , 141 , 172 - 173 , 179 , IV , XVII
κατανομή149
Ψ
Ψήφισμα81
επί δηλώσεων Επιτροπής, Συμβουλίου, Ευρωπαϊκού Συμβουλίου110
επί προφορικών ερωτήσεων με συζήτηση115
νομοθετικό45 , 55 - 56
πρόταση78 , 120 , 122
σχέδιο55 , 57
Ψήφος
δικαίωμα164
Ψηφοφορία52 , 83 , 144 , 204 , VI.4
αιτιολογήσεις ψήφου20 , 110 , 170
αμφισβητήσεις171
αναβολή56 , 172 , 177
βάσεις της ψηφοφορίας160
για την έγκριση της Επιτροπής106
δεύτερη ανάγνωση64 - 66 , 72
διαδικασία158
δικαίωμα ψήφου164
εγκυρότητα155 , 171 , 195
επί αίτησης κατεπείγοντος142
ηλεκτρονική165 , 168
ισοψηφία14 - 15 , 22 , 159 , 191
καταγραφή αποτελέσματος167 - 169
κατά τμήματα20 , 160 , 163
με ανάσταση165
με ανάταση του χεριού165 , 195
με ονομαστική κλήση20 , 48 , 75 δ , 160 , 167 - 169 , 195
μυστική169 , 186
πρώτη ανάγνωση55 - 57
σε επιτροπή183 , 195
σειρά20 , 55 , 58 , 161
τελική54 , 166
τρίτη ανάγνωση69
τροπολογίες161
χωριστή20
Ω
Ώρα των ερωτήσεων116 , II
στην Ολομέλεια116 , II
στις επιτροπές197
C
CEDEFOPVII.VII
COSAC131
E
EuropolVII.XVII
O
OLAF10
Τελευταία ενημέρωση: 3 Ιουλίου 2012Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου