Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
7η κοινοβουλευτική περίοδος - Ιούλιος 2012
   PDF PDF
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

ΤΙΤΛΟΣ VI : ΣΥΝΟΔΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Άρθρο 173 : Παρατηρήσεις επί της εφαρμογής του Κανονισμού

1.   Κάθε βουλευτής μπορεί να λάβει το λόγο για να επιστήσει την προσοχή του Προέδρου σε παράβαση του Κανονισμού. Κατά την έναρξη της παρέμβασής του, ο βουλευτής πρέπει να μνημονεύσει το άρθρο του Κανονισμού το οποίο επικαλείται.

2.   Κάθε παρέμβαση επί της εφαρμογής του Κανονισμού έχει προτεραιότητα έναντι όλων των άλλων παρεμβάσεων.

3.   Ο χρόνος αγόρευσης δεν υπερβαίνει το ένα λεπτό.

4.   Ο Πρόεδρος αποφασίζει αμέσως επί των παρατηρήσεων επί της εφαρμογής του Κανονισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού και ανακοινώνει την απόφασή του αμέσως μετά την παρατήρηση επί του Κανονισμού. Δεν διενεργείται ψηφοφορία επ’ αυτής της απόφασης.

5.   Ο Πρόεδρος μπορεί, κατ’ εξαίρεση, να δηλώσει ότι η σχετική απόφαση θα ανακοινωθεί αργότερα, αλλά οπωσδήποτε εντός 24 ωρών από την παρατήρηση επί της εφαρμογής του Κανονισμού και εφόσον η αναβολή της απόφασης δεν αναστέλλει τη διεξαγόμενη συζήτηση. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος μπορεί να υποβάλει το θέμα στην αρμόδια επιτροπή.

Η αίτηση αγόρευσης για παρατηρήσεις επί της εφαρμογής του Κανονισμού πρέπει να αφορά το εξεταζόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Ο Πρόεδρος μπορεί να επιτρέψει αίτηση αγόρευσης που αφορά άλλο αντικείμενο, σε κατάλληλο χρονικό σημείο, για παράδειγμα μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης του σχετικού σημείου της ημερήσιας διάταξης ή πριν από διακοπή της συνεδρίασης.

Τελευταία ενημέρωση: 3 Ιουλίου 2012Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου