Reglement van het Europees Parlement
Zevende zittingsperiode - Juli 2013
   PDF PDF
INHOUD
 ZAAKREGISTER
 BERICHT AAN DE LEZER

INHOUD
TitelsI II II bisIII IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII    
BijlagenIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIVXVXVIXVIIXVIIIXIXXX XXI

TITEL I : LEDEN, ORGANEN VAN HET PARLEMENT EN FRACTIES
HOOFDSTUK 1: LEDEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Artikel 1 : 
Europees Parlement

Artikel 2 : 
Ongebonden mandaat

Artikel 3 : 
Onderzoek van de geloofsbrieven

Artikel 4 : 
Duur van het mandaat

Artikel 5 : 
Voorrechten en immuniteiten

Artikel 6 : 
Opheffing van de immuniteit

Artikel 7 : 
Immuniteitsprocedures

Artikel 8 : 
Tenuitvoerlegging van het Statuut van de leden

Artikel 9 : 
Financiële belangen van de leden, gedragsregels, verplicht transparantieregister en toegang tot het Parlement

Artikel 10 : 
Interne onderzoeken verricht door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF)

Artikel 11 : 
Waarnemers
HOOFDSTUK 2: AMBTSDRAGERS IN HET PARLEMENT

Artikel 12 : 
Voorlopig voorzitterschap

Artikel 13 : 
Voordracht van kandidaten en algemene bepalingen

Artikel 14 : 
Verkiezing van de Voorzitter - Openingstoespraak

Artikel 15 : 
Verkiezing van de ondervoorzitters

Artikel 16 : 
Verkiezing van de quaestoren

Artikel 17 : 
Ambtstermijn

Artikel 18 : 
Vacatures

Artikel 19 : 
Voortijdige ambtsontheffing
HOOFDSTUK 3: ORGANEN EN TAKEN

Artikel 20 : 
Taken van de Voorzitter

Artikel 21 : 
Taken van de ondervoorzitters

Artikel 22 : 
Samenstelling van het Bureau

Artikel 23 : 
Taken van het Bureau

Artikel 24 : 
Samenstelling van de Conferentie van voorzitters

Artikel 25 : 
Taken van de Conferentie van voorzitters

Artikel 26 : 
Taken van de quaestoren

Artikel 27 : 
Conferentie van commissievoorzitters

Artikel 28 : 
Conferentie van delegatievoorzitters

Artikel 29 : 
Informatieplicht van het Bureau en de Conferentie van voorzitters
HOOFDSTUK 4: FRACTIES

Artikel 30 : 
Oprichting van fracties

Artikel 31 : 
Activiteiten en rechtspositie van de fracties

Artikel 32 : 
Interfractiewerkgroepen

Artikel 33 : 
Niet-fractiegebonden leden

Artikel 34 : 
Toewijzing van plaatsen in de vergaderzaal

TITEL II : WETGEVING, BEGROTING EN OVERIGE PROCEDURES
HOOFDSTUK 1: WETGEVINGSPROCEDURES ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 35 : 
Werkprogramma van de Commissie

Artikel 36 : 
Eerbiediging van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie

Artikel 37 : 
Controle rechtsgrond

Artikel 37 bis : 
Delegatie van wetgevingsbevoegdheden

Artikel 38 : 
Toetsing van de financiële verenigbaarheid

Artikel 38 bis : 
Verificatie van de eerbiediging van het beginsel van subsidiariteit

Artikel 39 : 
Informatieverstrekking aan het Parlement en toegang van het Parlement tot documenten

Artikel 40 : 
Vertegenwoordiging van het Parlement op zittingen van de Raad

Artikel 41 : 
Recht van initiatief dat het Parlement krachtens de Verdragen is toegekend

Artikel 42 : 
Initiatief in de zin van artikel 225 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

Artikel 43 : 
Behandeling van wetgevingsdocumenten

Artikel 44 : 
Wetgevingsprocedures inzake initiatieven van lidstaten
HOOFDSTUK 2: PROCEDURES IN DE COMMISSIES

Artikel 45 : 
Wetgevingsverslagen

Artikel 46 : 
Vereenvoudigde procedure

Artikel 47 : 
Verslagen van niet-wetgevende aard

Artikel 48 : 
Initiatiefverslagen

Artikel 49 : 
Adviezen van commissies

Artikel 50 : 
Medeverantwoordelijke commissies

Artikel 51 : 
Procedure met gezamenlijke commissievergaderingen

Artikel 52 : 
Opstelling van verslagen
HOOFDSTUK 3: EERSTE LEZING
Behandeling in de commissie

Artikel 53 : 
Wijziging van een ontwerp van wetgevingshandeling

Artikel 54 : 
Standpunt van de Commissie en van de Raad inzake amendementen
Behandeling ter plenaire vergadering

Artikel 55 : 
Beëindiging van de eerste lezing

Artikel 56 : 
Verwerping van een voorstel van de Commissie

Artikel 57 : 
Aanneming van amendementen op een voorstel van de Commissie
Gegeven uitvoering

Artikel 58 : 
Aan het standpunt van het Parlement gegeven uitvoering

Artikel 59 : 
Hernieuwde voorlegging aan het Parlement

Artikel 60 : 
(geschrapt)
HOOFDSTUK 4: TWEEDE LEZING
Behandeling in de commissie

Artikel 61 : 
Mededeling van het standpunt van de Raad

Artikel 62 : 
Verlenging van de termijnen

Artikel 63 : 
Verwijzing naar en procedure in de bevoegde commissie
Behandeling ter plenaire vergadering

Artikel 64 : 
Beëindiging van de tweede lezing

Artikel 65 : 
Verwerping van het standpunt van de Raad

Artikel 66 : 
Amendementen op het standpunt van de Raad
HOOFDSTUK 5: DERDE LEZING
Bemiddeling

Artikel 67 : 
Bijeenroeping van het bemiddelingscomité

Artikel 68 : 
Delegatie in het bemiddelingscomité
Behandeling ter plenaire vergadering

Artikel 69 : 
Gemeenschappelijke ontwerptekst
HOOFDSTUK 6: BEËINDIGING VAN DE WETGEVINGSPROCEDURE

Artikel 70 : 
Interinstitutionele onderhandelingen bij wetgevingsprocedures

Artikel 70 bis : 
Goedkeuring van een besluit tot opening van interinstitutionele onderhandelingen vóór de goedkeuring van een verslag door de commissie

Artikel 71 : 
Goedkeuring in eerste lezing

Artikel 72 : 
Goedkeuring in tweede lezing

Artikel 73 : 
Vereisten voor de formulering van wetgevingshandelingen

Artikel 74 : 
Ondertekening van vastgestelde handelingen
HOOFDSTUK 6 bis: CONSTITUTIONELE AANGELEGENHEDEN

Artikel 74 bis : 
Gewone Verdragsherziening

Artikel 74 ter : 
Vereenvoudigde Verdragsherziening

Artikel 74 quater : 
Toetredingsverdragen

Artikel 74 quinquies : 
Terugtrekking uit de Unie

Artikel 74 sexies : 
Schending van de fundamentele beginselen door een lidstaat

Artikel 74 septies : 
Samenstelling van het Parlement

Artikel 74 octies : 
Nauwere samenwerking tussen lidstaten
HOOFDSTUK 7 : BEGROTINGSPROCEDURES

Artikel 75 : 
Meerjarig financieel kader

Artikel 75 bis : 
Werkdocumenten

Artikel 75 ter : 
Behandeling van de ontwerpbegroting - eerste fase

Artikel 75 quater : 
Financieel driehoeksoverleg

Artikel 75 quinquies : 
Begrotingsbemiddeling

Artikel 75 sexies : 
Definitieve vaststelling van de begroting

Artikel 75 septies : 
Regeling van de voorlopige twaalfden

Artikel 76 : 
Verlening van kwijting aan de Commissie voor de uitvoering van de begroting

Artikel 77 : 
Overige kwijtingsprocedures

Artikel 78 : 
Controle van het Parlement op de uitvoering van de begroting
HOOFDSTUK 8: INTERNE BEGROTINGSPROCEDURES

Artikel 79 : 
Raming van het Parlement

Artikel 79 bis : 
Procedure voor de vaststelling van de raming van het Parlement

Artikel 80 : 
Bevoegdheid tot het aangaan van betalingsverplichtingen en het verstrekken van betalingsopdrachten
HOOFDSTUK 9: GOEDKEURINGSPROCEDURE

Artikel 81 : 
Goedkeuringsprocedure
HOOFDSTUK 10: (geschrapt)

Artikel 82 : 
(geschrapt)
HOOFDSTUK 11: OVERIGE PROCEDURES

Artikel 83 : 
Procedure voor het uitbrengen van advies in de zin van artikel 140 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

Artikel 84 : 
Procedures met betrekking tot de dialoog tussen de sociale partners

Artikel 85 : 
Procedures in verband met onderzoek van vrijwillige overeenkomsten

Artikel 86 : 
Codificatie

Artikel 87 : 
Herschikking

Artikel 87 bis : 
Gedelegeerde handelingen

Artikel 88 : 
Uitvoeringshandelingen en -maatregelen

Artikel 88 bis : 
Behandeling volgens de procedure met medeverantwoordelijke commissies of gezamenlijke commissievergaderingen

TITEL II bis: EXTERNE BETREKKINGEN
HOOFDSTUK 12 : INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

Artikel 89 : 
(geschrapt)

Artikel 90 : 
Internationale overeenkomsten

Artikel 91 : 
Procedures uit hoofde van artikel 218 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie voor voorlopige toepassing of opschorting van internationale akkoorden of voor het bepalen van de standpunten die namens de Unie worden ingenomen in een bij een internationaal akkoord opgericht orgaan
HOOFDSTUK 13 : EXTERNE VERTEGENWOORDIGING VAN DE UNIE EN GEMEENSCHAPPELIJK BUITENLANDS EN VEILIGHEIDSBELEID

Artikel 92 : 
(geschrapt)

Artikel 93 : 
Speciale vertegenwoordigers

Artikel 94 : 
(geschrapt)

Artikel 95 : 
Internationale vertegenwoordiging

Artikel 96 : 
Raadpleging van en informatieverstrekking aan het Parlement in het kader van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid

Artikel 97 : 
Aanbevelingen in het kader van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid

Artikel 98 : 
Schending van de mensenrechten
HOOFDSTUK 14 : (geschrapt)

Artikel 99 : 
(geschrapt)

Artikel 100 : 
(geschrapt)

Artikel 101 : 
(geschrapt)
HOOFDSTUK 15 : (geschrapt)

Artikel 102 : 
(geschrapt)

TITEL III : TRANSPARANTIE VAN DE WERKZAAMHEDEN

Artikel 103 : 
Transparantie van de werkzaamheden van het Parlement

Artikel 104 : 
Toegang van het publiek tot documenten

TITEL IV : BETREKKINGEN MET DE ANDERE INSTELLINGEN EN ORGANEN
HOOFDSTUK 1: BENOEMINGEN

Artikel 105 : 
Verkiezing van de voorzitter van de Commissie

Artikel 106 : 
Verkiezing van de Commissie

Artikel 107 : 
Motie van afkeuring jegens de Commissie

Artikel 107 bis : 
Benoeming van rechters en advocaten-generaal bij het Hof van Justitie van de Europese Unie

Artikel 108 : 
Benoeming van de leden van de Rekenkamer

Artikel 109 : 
Benoeming van de directieleden van de Europese Centrale Bank
HOOFDSTUK 2: VERKLARINGEN

Artikel 110 : 
Verklaringen van Commissie, Raad en Europese Raad

Artikel 111 : 
Toelichting van de Commissie op haar besluiten

Artikel 112 : 
Verklaringen van de Rekenkamer

Artikel 113 : 
Verklaringen van de Europese Centrale Bank

Artikel 114 : 
Aanbeveling betreffende de globale richtsnoeren voor het economisch beleid
HOOFDSTUK 3: PARLEMENTAIRE VRAGEN

Artikel 115 : 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat

Artikel 116 : 
Vragenuur

Artikel 117 : 
Vragen met verzoek om schriftelijk antwoord

Artikel 118 : 
Vragen met verzoek om schriftelijk antwoord aan de Europese Centrale Bank
HOOFDSTUK 4: VERSLAGEN VAN ANDERE INSTELLINGEN

Artikel 119 : 
Jaarverslagen en andersoortige verslagen van andere instellingen
HOOFDSTUK 5: RESOLUTIES EN AANBEVELINGEN

Artikel 120 : 
Ontwerpresoluties

Artikel 121 : 
Aanbevelingen aan de Raad

Artikel 122 : 
Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat

Artikel 123 : 
Schriftelijke verklaringen

Artikel 124 : 
Raadpleging van het Europees Economisch en Sociaal Comité

Artikel 125 : 
Raadpleging van het Comité van de Regio's

Artikel 126 : 
Verzoeken aan Europese agentschappen
HOOFDSTUK 6: INTERINSTITUTIONELE AKKOORDEN

Artikel 127 : 
Interinstitutionele akkoorden
HOOFDSTUK 7: AANHANGIGMAKING BIJ HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE UNIE

Artikel 128 : 
Procedures bij het Hof van Justitie van de Europese Unie

Artikel 129 : 
(geschrapt)

TITEL V : BETREKKINGEN MET DE NATIONALE PARLEMENTEN

Artikel 130 : 
Informatie-uitwisseling, wederzijdse contacten en faciliteiten

Artikel 131 : 
Conferentie van in communautaire aangelegenheden gespecialiseerde organen (COSAC)

Artikel 132 : 
Conferentie van parlementen

TITEL VI : ZITTINGEN
HOOFDSTUK 1: ZITTINGEN VAN HET PARLEMENT

Artikel 133 : 
Zittingsperioden, zittingen, vergaderperioden, plenaire vergaderingen

Artikel 134 : 
Bijeenroeping van het Parlement

Artikel 135 : 
Plaats der vergaderingen

Artikel 136 : 
Deelneming aan vergaderingen
HOOFDSTUK 2 : REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN HET PARLEMENT

Artikel 137 : 
Ontwerpagenda

Artikel 138 : 
Procedure ter plenaire vergadering zonder amendementen en zonder debat

Artikel 139 : 
Korte presentatie

Artikel 140 : 
Aanneming en wijziging van de agenda

Artikel 141 : 
Buitengewoon debat

Artikel 142 : 
Urgentverklaring

Artikel 143 : 
Gecombineerde behandeling

Artikel 144 : 
Termijnen
HOOFDSTUK 3 : ALGEMENE REGELS VOOR HET VERLOOP VAN DE VERGADERINGEN

Artikel 145 : 
Toegang tot de vergaderzaal

Artikel 146 : 
Talen

Artikel 147 : 
Overgangsbepaling

Artikel 148 : 
Ronddeling van documenten

Artikel 149 : 
Verdeling van de spreektijd en sprekerslijst

Artikel 150 : 
Spreektijd van één minuut

Artikel 151 : 
Persoonlijke feiten
HOOFDSTUK 4: MAATREGELEN IN GEVAL VAN NIET-NALEVING VAN DE GEDRAGSREGELS

Artikel 152 : 
Onmiddellijke maatregelen

Artikel 153 : 
Sancties

Artikel 154 : 
Interne beroepsmogelijkheden
HOOFDSTUK 5 : QUORUM EN STEMMINGEN

Artikel 155 : 
Quorum

Artikel 156 : 
Indiening en toelichting van amendementen

Artikel 157 : 
Ontvankelijkheid van amendementen

Artikel 158 : 
Stemprocedure

Artikel 159 : 
Staking van stemmen

Artikel 160 : 
Uitgangspunten bij de stemming

Artikel 161 : 
Volgorde van stemming over amendementen

Artikel 162 : 
Behandeling in de commissie van voor de plenaire vergadering ingediende amendementen

Artikel 163 : 
Stemming in onderdelen

Artikel 164 : 
Stemrecht

Artikel 165 : 
Stemming

Artikel 166 : 
Eindstemming

Artikel 167 : 
Hoofdelijke stemming

Artikel 168 : 
Elektronische stemming

Artikel 169 : 
Geheime stemming

Artikel 170 : 
Stemverklaringen

Artikel 171 : 
Betwisting van de stemming
HOOFDSTUK 6 : MOTIES VAN ORDE

Artikel 172 : 
Moties van orde

Artikel 173 : 
Beroep op het Reglement

Artikel 174 : 
Prealabele kwestie

Artikel 175 : 
Terugverwijzing naar de commissie

Artikel 176 : 
Sluiting van de beraadslaging

Artikel 177 : 
Uitstel van de beraadslaging en van de stemming

Artikel 178 : 
Onderbreking of sluiting van de vergadering
HOOFDSTUK 7 : OPENBAARHEID VAN DE WERKZAAMHEDEN

Artikel 179 : 
Notulen

Artikel 180 : 
Aangenomen teksten

Artikel 181 : 
Volledig verslag

Artikel 182 : 
Audiovisueel verslag van de vergaderingen

TITEL VII : COMMISSIES EN DELEGATIES
HOOFDSTUK 1 : COMMISSIES - INSTELLINGEN EN TAKEN

Artikel 183 : 
Instelling van vaste commissies

Artikel 184 : 
Instelling van bijzondere commissies

Artikel 185 : 
Enquêtecommissies

Artikel 186 : 
Samenstelling van de commissies

Artikel 187 : 
Plaatsvervangers

Artikel 188 : 
Taken van de commissies

Artikel 189 : 
Commissie belast met het onderzoek van de geloofsbrieven

Artikel 190 : 
Subcommissies

Artikel 191 : 
Bureau van de commissies

Artikel 192 : 
Commissiecoördinatoren en schaduwrapporteurs
HOOFDSTUK 2: COMMISSIES - WERKWIJZE

Artikel 193 : 
Commissievergaderingen

Artikel 194 : 
Notulen van de commissievergaderingen

Artikel 195 : 
Stemming in de commissie

Artikel 196 : 
Bepalingen betreffende de plenaire vergadering die ook van toepassing zijn op de commissievergaderingen

Artikel 197 : 
Vragenuur in de commissies

Artikel 197 bis : 
Openbare hoorzitting naar aanleiding van een burgerinitiatief
HOOFDSTUK 3 : INTERPARLEMENTAIRE DELEGATIES

Artikel 198 : 
Instelling en taken van interparlementaire delegaties

Artikel 199 : 
Samenwerking met de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Artikel 200 : 
Gemengde parlementaire commissies

TITEL VIII : VERZOEKSCHRIFTEN

Artikel 201 : 
Petitierecht

Artikel 202 : 
Behandeling van verzoekschriften

Artikel 203 : 
Bekendmaking van gegevens betreffende verzoekschriften

Artikel 203 bis : 
Burgerinitiatief

TITEL IX : EUROPESE OMBUDSMAN

Artikel 204 : 
Verkiezing van de Europese Ombudsman

Artikel 205 : 
Werkzaamheden van de Ombudsman

Artikel 206 : 
Ontheffing van de Ombudsman van het ambt

TITEL X : SECRETARIAAT-GENERAAL VAN HET PARLEMENT

Artikel 207 : 
Secretariaat-generaal

TITEL XI : BEVOEGDHEDEN MET BETREKKING TOT POLITIEKE PARTIJEN OP EUROPEES NIVEAU

Artikel 208 : 
Bevoegdheden van de Voorzitter

Artikel 209 : 
Bevoegdheden van het Bureau

Artikel 210 : 
Bevoegdheden van de bevoegde commissie en van het Parlement in plenaire vergadering bijeen

TITEL XII : TOEPASSING EN WIJZIGING VAN HET REGLEMENT

Artikel 211 : 
Toepassing van het Reglement

Artikel 212 : 
Wijziging van het Reglement

TITEL XIII : DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 213 : 
De symbolen van de Unie

Artikel 214 : 
Onafgedane zaken

Artikel 215 : 
Indeling van de bijlagen

Artikel 216 : 
Rectificaties

BIJLAGE I
Gedragscode voor de leden van het Europees Parlement inzake financiële belangen en belangenconflicten

BIJLAGE II
Regeling van het vragenuur overeenkomstig artikel 116

BIJLAGE III
Richtsnoeren voor vragen met verzoek om schriftelijk antwoord overeenkomstig de artikelen 117 en 118

BIJLAGE IV
Richtsnoeren en algemene criteria voor de keuze van de onderwerpen voor het debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat, als bedoeld in artikel 122

BIJLAGE V
(geschrapt)

BIJLAGE VI
Procedure voor de behandeling en aanneming van besluiten inzake de verlening van kwijting

BIJLAGE VII
Bevoegdheden van de parlementaire commissies

I. : 
Commissie buitenlandse zaken

II. : 
Commissie ontwikkelingssamenwerking

III. : 
Commissie internationale handel

IV. : 
Begrotingscommissie

V. : 
Commissie begrotingscontrole

VI. : 
Commissie economische en monetaire zaken

VII. : 
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

VIII. : 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

IX. : 
Commissie industrie, onderzoek en energie

X. : 
Commissie interne markt en consumentenbescherming

XI. : 
Commissie vervoer en toerisme

XII. : 
Commissie regionale ontwikkeling

XIII. : 
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

XIV. : 
Commissie visserij

XV. : 
Commissie cultuur en onderwijs

XVI. : 
Commissie juridische zaken

XVII. : 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

XVIII. : 
Commissie constitutionele zaken

XIX. : 
Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

XX. : 
Commissie verzoekschriften

BIJLAGE VIII
Vertrouwelijke en gevoelige documenten en gegevens

BIJLAGE IX
Wijze van uitoefening van het enquêterecht van het Europees Parlement

BIJLAGE X
Transparantieregister

BIJLAGE XI
Uitoefening van de werkzaamheden van de Ombudsman

BIJLAGE XII
Bestrijding van fraude, corruptie en elke andere onwettige activiteit die schadelijk is voor de belangen van de Gemeenschappen

BIJLAGE XIII
Akkoord tussen het Europees Parlement en de Commissie betreffende de wijze van toepassing van Besluit 1999/468/EG van de Raad tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden, gewijzigd bij Besluit 2006/512/EG

BIJLAGE XIV
Kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Commissie

BIJLAGE XV
Verordening (EG) nr. 1049/2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten

BIJLAGE XVI
Richtsnoeren voor de interpretatie van de voor de leden geldende gedragsregels

BIJLAGE XVII
Richtsnoeren voor de goedkeuring van de Commissie

BIJLAGE XVIII
Procedure inzake het verlenen van toestemming voor het opstellen van initiatiefverslagen

BIJLAGE XIX
Communiceren over Europa in partnerschap

BIJLAGE XX
Gemeenschappelijke verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie van 13 juni 2007 over de wijze van uitvoering van de medebeslissingsprocedure (artikel 251 van het EG-verdrag)

BIJLAGE XXI
Gedragscode voor onderhandelingen over dossiers volgens de gewone wetgevingsprocedure
Laatst bijgewerkt op: 26 juni 2013Juridische mededeling