Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκανΆλλες μορφές έκδοσης
Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2001 - ΒρυξέλλεςΟριστική έκδοση
  Θέσπιση μέσου προενταξιακών διαρθρωτικών πολιτικών * (Διαδικασία χωρίς συζήτηση)
  Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1267/1999 για τη θέσπιση μέσου προενταξιακών διαρθρωτικών πολιτικών (CΟΜ(2001) 110 - C5-0152/2001 - 2001/0058(CNS) )
  Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1267/1999 για τη θέσπιση μέσου προενταξιακών διαρθρωτικών πολιτικών (CΟΜ(2001) 110 - C5-0152/2001 - 2001/0058(CNS) )
 Περιορισμός εκπομπών στην ατμόσφαιρα ορισμένων ρύπων από μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης ***ΙΙΙ
 Εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών για ορισμένους ατμοσφαιρικούς ρύπους ***ΙΙΙ
 Αποφάσεις δέσμευσης των περιουσιακών ή των αποδεικτικών στοιχείων *
  Πρωτοβουλία των κυβερνήσεων της Γαλλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας και του Βασιλείου του Βελγίου αποσκοπούσα στην έκδοση, από το Συμβούλιο, απόφασης-πλαισίου σχετικά με την εκτέλεση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, των αποφάσεων δέσμευσης των περιουσιακών ή των αποδεικτικών στοιχείων (5126/2001 - C5-0055/2001 - 2001/0803(CNS) )
  Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρωτοβουλία των κυβερνήσεων της Γαλλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας και του Βασιλείου του Βελγίου αποσκοπούσα στην έκδοση, από το Συμβούλιο, απόφασης-πλαισίου σχετικά με την εκτέλεση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, των αποφάσεων δέσμευσης των περιουσιακών ή των αποδεικτικών στοιχείων (5126/2001 - C5-0055/2001 - 2001/0803(CNS) )
 Ελάχιστες διαδικασίες χορήγησης και ανάκλησης του καθεστώτος του πρόσφυγα *
  Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα (COM(2000) 578 - C5-0705/2000 - 2000/0238(CNS) )
  Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα (COM(2000) 578 - C5-0705/2000 - 2000/0238(CNS) )
 Ετήσια έκθεση της Επιτροπής για το Ταμείο Συνοχής 1999
 Διαρθρωτικά Ταμεία (1999)
 Ακρωτηριασμοί των γυναικείων γεννητικών οργάνων
 ºση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας
 Παρενόχληση στους χώρους εργασίας
 Εξωτερικά σύνορα και Σένγκεν
Κείμενα
Οριστική έκδοση (460 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 15 Μαΐου 2004Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου