Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстовеВ друг формат
вторник, 23 септември 2008 г. - БрюкселОкончателна версия
 Статистика на Общността за външната търговия с трети държави ***I
  Законодателна резолюция на Европейския парламент от 23 септември 2008 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1172/95 (COM(2007)0653 – C6-0395/2007 – 2007/0233(COD))
  Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 23 септември 2008 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № …/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1172/95
 Защита на видове от дивата флора и фауна - изпълнителни правомощия на Комисията ***I
 Статистически справки при автомобилен превоз на товари по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията ***I
  Законодателна резолюция на Европейския парламент от 23 септември 2008 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1172/98 на Съвета относно статистическите справки при автомобилен превоз на товари, по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (COM(2007)0778 – C6-0451/2007 – 2007/0269(COD))
  Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 23 септември 2008 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № …/2008 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1172/98 на Съвета относно статистическите справки при автомобилен превоз на товари по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията
 Европейска година на творчеството и иновациите ***I
  Законодателна резолюция на Европейския парламент от 23 септември 2008 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската година на творчеството и иновациите (2009 г.) (COM(2008)0159 – C6-0151/2008 – 2008/0064(COD))
  Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 23 септември 2008 г. с оглед приемането на Решение №…/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската година на творчеството и иновациите (2009 г.)
 Определяне на категориите на длъжностните лица и други служители на Европейските общности *
 Проект на коригиращ бюджет № 6/2008 на Европейския съюз за финансовата 2008 г.
 Последващи действия във връзка с Конференцията в Монтерей относно финансирането за развитие, проведена през 2002 г.
 Табло за резултатите за вътрешния пазар
 Подобряване на качеството на подготовката на учителите
 Болонския процес и мобилността на студентите
 Привеждане на правните актове в съответствие с новото Решение за комитология  
  Резолюция на Европейския парламент от 23 септември 2008 г. съдържаща препоръки към Комисията относно привеждане на правните актове в съответствие новото Решение за комитология (2008/2096(INI))
  ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕЗОЛЮЦИЯТА :
 Хедж фондовете и фондовете за частно участие
  Резолюция на Европейския парламент от 23 септември 2008 г. съдържащ препоръки към Комисията относно хедж фондовете и фондовете за частно участие (2007/2238(INI))
  ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕЗОЛЮЦИЯТА: ПОДРОБНИ ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗИСКАНОТО(ите) ПРЕДЛОЖЕНИЕ(Я)
 Прозрачност на институционалните инвеститори
  Резолюция на Европейския парламент от 23 септември 2008 г. съдържаща препоръки към Комисията относно прозрачността на институционалните инвеститори (2007/2239(INI))
  ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕЗОЛЮЦИЯТА: ПОДРОБНИ ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПОИСКАНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
 Изменение на Регламент (ЕО) 999/2001 във връзка с изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията ***I
  Законодателна резолюция на Европейския парламент от 23 септември 2008 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) 999/2001 във връзка с изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (COM(2008)0053 – C6-0054/2008 – 2008/0030(COD))
  Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 23 септември 2008 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № …/2008 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) 999/2001 относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии във връзка с изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията
 Статистика на отпадъците, по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията ***I
  Законодателна резолюция на Европейския парламент от 23 септември 2008 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2150/2002 относно статистиката на отпадъците, по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (COM(2007)0777 – C6-0456/2007 – 2007/0271(COD))
  Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 23 септември 2008 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № …/2008 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2150/2002 относно статистиката на отпадъците, по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията
 Адаптиране на някои актове към процедурата по регулиране с контрол, Регламент "Омнибус" - част втора ***I
  Законодателна резолюция на Европейския парламент от 23 септември 2008 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране към Решение 1999/468/ЕО на Съвета, изменено с Решение 2006/512/ЕО, на някои актове, които подлежат на процедурата, посочена в член 251 от Договора, по отношение на процедурата по регулиране с контрол - част втора (COM(2007)0824 – C6-0476/2007 – 2007/0293(COD))
  Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 23 септември 2008 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № …/2008 на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране към Решение 1999/468/ЕО на Съвета на някои актове, за които се прилага процедурата, предвидена в член 251 от Договора във връзка с процедурата по регулиране с контрол - Адаптиране към процедурата по регулиране с контрол ‐ втора част
 Eксплоатация и търговия с натурални минерални води (преработка) ***I
  Законодателна резолюция на Европейския парламент от 23 септември 2008 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно експлоатацията и търговията с натурални минерални води (преработена версия) (COM(2007)0858 – C6-0005/2008 – 2007/0292(COD))
  Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 23 септември 2008 г. с оглед приемането на Директива 2008/.../ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно експлоатацията и предлагането на пазара на натурални минерални води (преработка)
 Oцветители, които могат да се добавят към лекарствени препарати (преработка) ***I
 Храни, предназначени за специфична хранителна употреба (преработка) ***I
  Законодателна резолюция на Европейския парламент от 23 септември 2008 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно храни, предназначени за специфична хранителна употреба (преработена версия) (COM(2008)0003 – C6-0030/2008 – 2008/0003(COD))
  Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 23 септември 2008 г. с оглед приемането на Директива 2008.../ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно храни, предназначени за специфична хранителна употреба (преработена)
 Прегледи за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета (преработка) ***I
  Законодателна резолюция на Европейския парламент от 23 септември 2008 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно прегледите за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета (преработена версия) (COM(2008)0100 – C6-0094/2008 – 2008/0044(COD))
  Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 23 септември 2008 г. с оглед приемането на Директива 2008/.../ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно прегледите за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета (преработена)
 Сближаване на законодателствата на държавите-членки относно екстракционните разтворители, използвани в производството на храни и хранителни съставки (преработка) ***I
  Законодателна резолюция на Европейския парламент от 23 септември 2008 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно екстракционните разтворители, използвани в производството на храни и хранителни съставки (преработена версия) (COM(2008)0154 – C6-0150/2008 – 2008/0060(COD))
  Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 23 септември 2008 г. с оглед приемането на Директива 2008/.../ЕО на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно екстракционните разтворители, използвани в производството на храни и съставките на храни (преработена)
 Борба срещу тероризма *
 Защита на личните данни обработвани в рамките на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси *
 Разисквания на Комисията по петиции през 2007 г.
 Състояние и перспективи на селското стопанство в планинските райони
 Европейски ден за възпоменание на жертвите на сталинизма и нацизма
Текстове
Окончателна версия (688 kb)
Последно осъвременяване: 26 май 2009 г.Правна информация