Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstitMuut tiedostomuodot
Tiistai 23. syyskuu 2008 - BrysselLopullinen painos
 Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat yhteisön tilastot ***I
  Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 23. syyskuuta 2008 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ulkomaankauppaa kolmansien maiden kanssa koskevista yhteisön tilastoista ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1172/95 kumoamisesta (KOM(2007)0653 – C6-0395/2007 – 2007/0233(COD))
  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23 . syyskuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2008 antamiseksi ulkomaankauppaa kolmansien maiden kanssa koskevista yhteisön tilastoista ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1172/95 kumoamisesta
 Luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelu niiden kauppaa sääntelemällä (mukauttaminen valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn) ***I
 Maanteiden tavarakuljetusten tilastot ***I
  Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 23. syyskuuta 2008 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maanteiden tavarakuljetusten tilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 1172/98 muuttamisesta komissiolle siirretyn toimivallan osalta (KOM(2007)0778 – C6-0451/2007 – 2007/0269(COD))
  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23 . syyskuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2008 antamiseksi maanteiden tavarakuljetusten tilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 1172/98 muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta
 Euroopan luovuuden ja innovoinnin teemavuosi (2009) ***I
  Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 23. syyskuuta 2008 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan luovuuden ja innovoinnin teemavuodesta (2009) (KOM(2008)0159 – C6-0151/2008 – 2008/0064(COD))
  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. syyskuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o .../2008/EY tekemiseksi Euroopan luovuuden ja innovoinnin teemavuodesta (2009)
 Euroopan yhteisöjen virkamiesten ja muun henkilöstön ryhmät, joihin sovelletaan Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista tehtyä pöytäkirjaa *
 Lisätalousarvio nro 6/2008
 Monterreyn kehitysrahoituskokouksen (2002) seuranta
 Sisämarkkinoiden tulostaulu
 Opettajankoulutuksen laadun parantaminen
 Bolognan prosessi ja opiskelijoiden liikkuvuus
 Säädösten mukauttaminen uuteen komitologiapäätökseen
  Euroopan parlamentin päätöslauselma 23 . syyskuuta 2008 suosituksista komissiolle säädösten mukauttamisesta uuteen komitologiapäätökseen (2008/2096(INI))
  PÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE:
 Riskirahastot ja yksityiset pääomasijoitusrahastot
  Euroopan parlamentin päätöslauselma 23. syyskuuta 2008 suosituksista komissiolle riskirahastoista ja yksityisistä pääomasijoitusrahastoista (2007/2238(INI))
  PÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE: PYYDETYN EHDOTUKSEN SISÄLTÖÄ KOSKEVAT YKSITYISKOHTAISET SUOSITUKSET
 Yhteissijoittajia koskeva avoimuus
  Euroopan parlamentin päätöslauselma 23. syyskuuta 2008 suosituksista komissiolle yhteisösijoittajia koskevasta avoimuudesta (2007/2239(INI))
  PÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE: PYYDETYN EHDOTUKSEN SISÄLTÖÄ KOSKEVAT YKSITYISKOHTAISET SUOSITUKSET
 Asetuksen (EY) N:o 999/2001 muuttaminen komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta ***I
  Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 23. syyskuuta 2008 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 999/2001 muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta (KOM(2008)0053 – C6-0054/2008 – 2008/0030(COD))
  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23 . syyskuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2008 antamiseksi tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 999/2001 muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta
 Asetuksen (EY) N:o 2150/2002 muuttaminen komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta ***I
  Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 23. syyskuuta 2008 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jätetilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 2150/2002 muuttamisesta komissiolle siirretyn toimivallan osalta (KOM(2007)0777 – C6-0456/2007 – 2007/0271(COD))
  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. syyskuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2008 antamiseksi jätetilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 2150/2002 muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta
 Eräiden säädösten mukauttaminen valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn – toinen osa ***I
  Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 23 . syyskuuta 2008 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eräiden perustamissopimuksen 251 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisten säädösten mukauttamisesta neuvoston päätökseen 1999/468/EY, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY, valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn osalta – toinen osa (KOM(2007)0824 – C6-0476/2007 – 2007/0293(COD))
  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. syyskuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2008 antamiseksi eräiden perustamissopimuksen 251 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisten säädösten mukauttamisesta neuvoston päätökseen 1999/468/EY valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn osalta – Valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn mukauttaminen – Toinen osa
 Luontaisten kivennäisvesien hyödyntäminen ja markkinoille saattaminen (uudelleenlaatiminen) ***I
  Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 23 . syyskuuta 2008 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi luontaisten kivennäisvesien hyödyntämisestä ja markkinoille saattamisesta (uudelleenlaadinta) (KOM(2007)0858 – C6-0005/2008 – 2007/0292(COD))
  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23 . syyskuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/.../EY antamiseksi luontaisten kivennäisvesien hyödyntämisestä ja markkinoille saattamisesta (uudelleenlaadinta)
 Lääkkeissä sallitut väriaineet (uudelleenlaatiminen) ***I
 Erityisravinnoksi tarkoitetut elintarvikkeet (uudelleenlaatiminen) ***I
  Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 23. syyskuuta 2008 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi erityisravinnoksi tarkoitetuista elintarvikkeista (uudelleenlaadinta) (KOM(2008)0003 – C6-0030/2008 – 2008/0003(COD))
  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23 . syyskuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/.../EY antamiseksi erityisravinnoksi tarkoitetuista elintarvikkeista (uudelleenlaadittu toisinto)
 Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen katsastus (uudelleenlaatiminen) ***I
  Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 23. syyskuuta 2008 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen katsastuksesta (uudelleenlaatiminen) (KOM(2008)0100 – C6-0094/2008 – 2008/0044(COD))
  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. syyskuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/.../EY antamiseksi moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen katsastuksesta (uudelleenlaadittu toisinto)
 Elintarvikkeiden ja niiden ainesosien valmistamisessa käytettävät uuttamisliuottimet (uudelleenlaatiminen) ***I
  Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 23. syyskuuta 2008 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi elintarvikkeiden ja elintarvikkeiden ainesosien valmistamisessa käytettäviä uuttamisliuottimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (uudelleenlaatiminen) (KOM(2008)0154 – C6-0150/2008 – 2008/0060(COD))
  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. syyskuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/.../EY antamiseksi elintarvikkeiden ja elintarvikkeiden ainesosien valmistamisessa käytettäviä uuttamisliuottimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (uudelleenlaadittu toisinto)
 Terrorismin torjunta *
 Henkilötietojen suojaaminen *
 Vetoomusvaliokunnan käsittelemät asiat (2007)
 Vuoristoalueiden maatalouden tilanne ja näkymät
 Stalinismin ja natsismin uhrien eurooppalainen muistopäivä
Tekstit
Lopullinen painos (434 kb)
Päivitetty viimeksi: 26. toukokuuta 2009Oikeudellinen huomautus