Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstidMuud formaadid
Neljapäev, 20. november 2008 - StrasbourgLõplik väljaanne
 Määruse (EÜ) nr 1073/1999 (Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdluste kohta) muutmine ***I
  Euroopa Parlamendi 20. novembri 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1073/1999 Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdluste kohta (KOM(2006)0244 – C6-0228/2006 – 2006/0084(COD))
  Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 20. novembril 2008. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr .../2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1073/1999 Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdluste kohta
 Paranduseelarve nr 8/2008 projekt
 Euroopa ombudsmani eriaruanne seoses soovituse projektiga Euroopa Liidu Nõukogule kaebuse 1487/2005/GG asjas
 Sotsiaalkindlustussüsteemide ja pensionide tulevik
 Kolmandate riikide kodanike kõrget kvalifikatsiooni nõudva töö eesmärgil liikmesriiki sisenemise ja seal elamise tingimused *
 Ühtne elamis- ja tööloa taotlemise kord *
 Ühise turukorralduse ühtse määruse muutmine *
 Keskmise tähtajaga rahaline abi liikmesriikide maksebilansi toetamiseks *
 Broneeringuinfo kasutamine õiguskaitse eesmärkidel
 Rahaline abi liikmesriikide maksebilansi toetamiseks
 Euroopa Liidu reaktsioon olukora halvenemisele Kongo Demokraatliku Vabariigi idaosas
 Euroopa kosmosepoliitika
 Kassettlahingumoon
 HIV/AIDS: varajane diagnoos ja ravi
 Mesinduse olukord
 Liikmesriikides teostatava keskkonnajärelevalve miinimumnõuded
 Somaalia
 Surmanuhtlus Nigeerias
 Al-Kurdi perekonna juhtum
Tekstid
Lõplik väljaanne (364 kb)
Viimane päevakajastamine: 31. august 2009Õigusalane teave