Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté textyJiné formáty
Čtvrtek 18. prosince 2008 - ŠtrasburkKonečné znění
 Změna interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení
  Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 18. prosince 2008 o změně interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (2008/2320(ACI))
  PŘÍLOHA
 Návrh na změnu interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006
 Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie
  Usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. prosince 2008 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie podle bodu 26 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném rozpočtovém řízení (KOM(2008)0732 – C6-0393/2008 – 2008/2317(ACI))
  PŘÍLOHA
 Uvolnění prostředků z nástroje pružnosti
  Usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. prosince 2008 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti podle bodu 27 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (KOM(2008)0833 – C6-0466/2008 – 2008/2321(ACI))
  PŘÍLOHA
 Opravný rozpočet č. 10/2008
 Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2009 ve znění pozměněném Radou (všechny oddíly)
  Usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. prosince 2008 o návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2009 ve znění naposledy pozměněném Radou (všechny oddíly) (16257/2008 – C6-0457/2008 – 2008/2026(BUD)) a návrhy na změnu č.1/2009 (SEC(2008)2435 - 13702/2008 - C6-0344/2008), 2/2009 (SEC (2008)2707 - 16259/2008 - C6-0458/2008) a 3/2009 (SEC(2008)2840 - 16260/2008 - C6-0459/2008) k souhrnnému rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2009
  PŘÍLOHA
 Mobilní zařízení a protokol k této úmluvě ve věcech příslušejících vybavení letadel *
 Evropský akční plán pro pracovní mobilitu (2007–2010)
 Celoživotní učení jako základ znalostí, kreativity a inovací - provádění pracovního programu
 Směrnice o bezpečnosti hraček ***I
  Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. prosince 2008 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti hraček (KOM(2008)0009 – C6-0039/2008 – 2008/0018(COD))
  Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 18. prosince 2008 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/.../ES o bezpečnosti hraček
  PŘÍLOHA
 Evropský referenční rámec pro zajištění kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy ***I
  Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. prosince 2008 o návrhu doporučení Evropského parlamentu a Rady o zavedení evropského referenčního rámce pro zajišťování kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy (KOM(2008)0179 – C6-0163/2008 – 2008/0069(COD))
  Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 18. prosince 2008 k přijetí doporučení Evropského parlamentu a Rady 2009/.../ES o zavedení evropského referenčního rámce pro zajišťování kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy
 Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET) ***I
  Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. prosince 2008 o návrhu doporučení Evropského parlamentu a Rady ohledně vytvoření evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET) (KOM(2008)0180 – C6-0162/2008 – 2008/0070(COD))
  Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 18. prosince 2008 k přijetí doporučení Evropského parlamentu a Rady 2009/.../ES ohledně vytvoření evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET)
 Operace s cennými papíry a smlouvy o finančních zárukách ***I
  Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. prosince 2008 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 98/26/ES o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry a směrnice 2002/47/ES o dohodách o finančním zajištění, pokud jde o propojené systémy a úvěrové pohledávky (KOM(2008)0213 – C6-0181/2008 – 2008/0082(COD))
  Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 18. prosince 2008 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/.../ES, kterou se mění směrnice 98/26/ES o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry a směrnice 2002/47/ES o dohodách o finančním zajištění, pokud jde o propojené systémy a úvěrové pohledávky
 Systémy pojištění vkladů, pokud jde o úroveň krytí a lhůtu k výplatě ***I
  Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. prosince 2008 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 94/19/ES o systémech pojištění vkladů, pokud jde o úroveň krytí a lhůtu k výplatě (KOM(2008)0661 – C6-0361/2008 – 2008/0199(COD))
  Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 18. prosince 2008 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/.../ES, kterou se mění směrnice 94/19/ES o systémech pojištění vkladů, pokud jde o úroveň krytí a lhůtu k výplatě
 Požadavky na zveřejňování u středních společností a povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku ***I
  Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. prosince 2008 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS, pokud jde o některé požadavky na zveřejňování u středních společností a povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku (KOM(2008)0195 – C6-0173/2008 – 2008/0084(COD))
  Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 18. prosince 2008 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/.../ES kterou se mění směrnice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS, pokud jde o některé požadavky na zveřejňování u středních společností a povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku
 Přístup Rady k revizi nařízení o úřadu OLAF
 Hodnocení a budoucí rozvoj Evropské agentury pro ochranu vnějších hranic (FRONTEX) a Evropského systému kontroly hranic (EUROSUR)
 Dopad padělatelství na mezinárodní obchod
 Účetní požadavky vůči malým a středním podnikům
 Evropská úřední listina
  Usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. prosince 2008 obsahující doporučení Komisi k evropské úřední listině (2008/2124(INI))
  PŘÍLOHA
 E-justice
  Usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. prosince 2008 obsahující doporučení Komisi o e-justici (2008/2125(INI))
  PŘÍLOHA
 Právní ochrana dospělých osob: přeshraniční dopady
  Usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. prosince 2008 obsahující doporučení Komisi o právní ochraně dospělých osob: přeshraniční dopady (2008/2123(INI))
  PŘÍLOHA
 Perspektivy rozvoje, pokud jde o upevňování míru a budování státu v situacích po ukončení konfliktu
 Zimbabwe
 Nikaragua
 Rusko: útok na ochránce lidských práv a soudní řízení ve věci vraždy Anny Politikovské
Texty
Konečné znění (430 kb)
Poslední aktualizace: 1. října 2009Právní upozornění