Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstidMuud formaadid
Neljapäev, 18. detsember 2008 - StrasbourgLõplik väljaanne
 17. mai 2006. aasta eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe muutmine
  Euroopa Parlamendi 18. detsembri 2008. aasta otsus 17. mail 2006. aastal Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel sõlmitud institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) muudatuse eelnõu kohta (2008/2320(ACI))
  LISA
 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe muudatusettepaneku projekt
 Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine
  Euroopa Parlamendi 18. detsembri 2008. aasta resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta vastavalt eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktile 26 (KOM(2008)0732 – C6-0393/2008 – 2008/2317(ACI))
  LISA
 Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine
  Euroopa Parlamendi 18. detsembri 2008. aasta resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtu kohta vastavalt eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktile 27 (KOM(2008)0833 – C6-0466/2008 – 2008/2321(ACI))
  LISA
 Paranduseelarve nr 10/2008 projekt
 2009. eelarveaasta üldeelarve nõukogu muudatustega projekt (kõik jaod)
  Euroopa Parlamendi 18. detsembri 2008. aasta resolutsioon Euroopa Liidu 2009. eelarveaasta üldeelarve nõukogu muudatustega projekti kohta (kõik jaod) (16257/2008 – C6-0457/2008 – 2008/2026(BUD)) ja Euroopa Liidu 2009. eelarveaasta üldeelarve projekti kirjalike muutmisettepanekute nr 1/2009 (SEK(2008)2435 - 13702/2008 - C6-0344/2008), 2/2009 (SEK(2008)2707 - 16259/2008 - C6-0458/2008) ja 3/2009 (SEK(2008)2840 - 16260/2008 - C6-0459/2008) kohta
  LISA
 Liikurseadmete konventsioon ja selle protokoll õhusõidukite seadmetele eriomaste küsimuste kohta *
 Euroopa tööalase liikuvuse tegevuskava
 Elukestva õppimise panus teadmiste, loovuse ja innovatsiooni heaks ning töökava "Haridus ja koolitus 2010" rakendamine
 Mänguasjade ohutus ***I
  Euroopa Parlamendi 18. detsembri 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv mänguasjade ohutuse kohta (KOM(2008)0009 – C6-0039/2008 – 2008/0018(COD))
  Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 18. detsembril 2008. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/.../EÜ mänguasjade ohutuse kohta
  LISA
 Euroopa kvaliteeditagamise võrdlusraamistik kutsehariduse ja koolituse valdkonnas ***I
  Euroopa Parlamendi 18. detsembri 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus Euroopa kvaliteeditagamise võrdlusraamistiku loomise kohta kutsehariduse ja koolituse valdkonnas (KOM(2008)0179 – C6-0163/2008 – 2008/0069(COD))
  Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 18. detsembril 2008. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus 2009/.../EÜ Euroopa kvaliteeditagamise võrdlusraamistiku loomise kohta kutsehariduse ja -koolituse valdkonnas
 Euroopa kutsehariduse ja -koolituse ainepunktide süsteem (ECVET) ***I
  Euroopa Parlamendi 18. detsembri 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus Euroopa kutsehariduse ja -koolituse ainepunktide süsteemi (ECVET) loomise kohta (KOM(2008)0180 – C6-0162/2008 – 2008/0070(COD))
  Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 18. detsembril 2008. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus 2009/.../EÜ Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohta
 Väärtpaberiarveldussüsteemid ja finantstagatiskokkulepped ***I
  Euroopa Parlamendi 18. detsembri 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 98/26/EÜ arvelduse lõplikkuse kohta makse- ja väärtpaberiarveldussüsteemides ja direktiivi 2002/47/EÜ finantstagatiskokkulepete kohta seoses omavahel ühendatud süsteemide ja krediidinõuetega (KOM(2008)0213 – C6-0181/2008 – 2008/0082(COD))
  Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 18. detsembril 2008. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/.../EÜ, millega muudetakse direktiivi 98/26/EÜ arvelduse lõplikkuse kohta makse- ja väärtpaberiarveldussüsteemides ja direktiivi 2002/47/EÜ finantstagatiskokkulepete kohta seoses omavahel ühendatud süsteemide ja krediidinõuetega
 Hoiuste tagamise skeemid seoses hoiuste tagamise ulatuse ja hüvitamise tähtajaga ***I
  Euroopa Parlamendi 18. detsembri 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 94/19/EÜ hoiuste tagamise skeemide kohta seoses hoiuste tagamise ulatuse ja hüvitamise tähtajaga (KOM(2008)0661 – C6-0361/2008 – 2008/0199(COD))
  Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 18. detsembril 2008. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/.../EÜ, millega muudetakse direktiivi 94/19/EÜ hoiuste tagamise skeemide kohta seoses hoiuste tagamise ulatuse ja hüvitamise tähtajaga
 Keskmise suurusega äriühingute avalikustamisnõuded ja konsolideeritud aastaaruande koostamise kohustus ***I
  Euroopa Parlamendi 18. detsembri 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiive 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ seoses teatavate avalikustamisnõuetega, mida kohaldatakse keskmise suurusega äriühingute suhtes, ja kohustusega koostada konsolideeritud aastaaruanded (KOM(2008)0195 – C6-0173/2008 – 2008/0084(COD))
  Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 18. detsembril 2008. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/.../EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiive 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ seoses teatavate avalikustamisnõuetega, mida kohaldatakse keskmise suurusega äriühingute suhtes, ja kohustusega koostada konsolideeritud aastaaruanded
 Nõukogu lähenemisviis OLAFi määruse läbivaatamiseks
 FRONTEXile ja Euroopa piiride valvamise süsteemile (EUROSUR) antud hinnang ning nende edasine areng
 Võltsimise mõju rahvusvahelisele kaubandusele
 Raamatupidamisnõuded
 Euroopa autentne dokument
  Euroopa Parlamendi 18. detsembri 2008. aasta resolutsioon soovitustega komisjonile Euroopa autentse dokumendi kohta (2008/2124(INI))
  LISA
 e-kohtu keskkond
  Euroopa Parlamendi 18. detsembri 2008. aasta resolutsioon soovitustega komisjonile e-kohtu keskkonna küsimuses (2008/2125(INI))
  LISA
 Täiskasvanute õiguskaitse piiriülesed mõjud
  Euroopa Parlamendi 18. detsembri 2008. aasta resolutsioon soovitustega komisjonile täiskasvanute õiguskaitse ja selle piirülese mõju kohta (2008/2123(INI))
  LISA
 Rahu saavutamise ja riigi ülesehitamise arenguperspektiivid konfliktijärgses olukorras
 Zimbabwe
 Inimõiguste kaitsjate vastu suunatud rünnakud, kodanikuvabadus ja demokraatia Nicaraguas
 Inimõiguste kaitsjate ründamine Venemaal ja Anna Politovskaja mõrvaprotsess
Tekstid
Lõplik väljaanne (402 kb)
Viimane päevakajastamine: 1. oktoober 2009Õigusalane teave