Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie tekstiCiti formāti
Ceturtdiena, 2008. gada 18. decembra  - StrasbūraGalīgā redakcija
 Grozījumi 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību
  Eiropas Parlamenta 2008. gada 18. decembra lēmums par projektu par grozījumiem 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā starp Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (2008/2320(ACI))
  PIELIKUMS
 Grozījumi Iestāžu 2006. gada 17. maija nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību
 Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošana
  Eiropas Parlamenta 2008. gada 18. decembra rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu saskaņā ar 26. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (COM(2008)0732 – C6-0393/2008 – 2008/2317(ACI))
  PIELIKUMS
 Elastības instrumenta izmantošana
  Eiropas Parlamenta 2008. gada 18. decembra rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par elastības instrumenta izmantošanu saskaņā ar 27. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (COM(2008)0833 – C6-0466/2008 – 2008/2321(ACI))
  PIELIKUMS
 Budžeta grozījums Nr. 10/2008
 Padomes grozītais Eiropas Savienības 2009. gada vispārējā budžeta projekts (visas iedaļas)
  Eiropas Parlamenta 2008. gada 18. decembra rezolūcija par Padomes grozīto Eiropas Savienības 2009. finanšu gada vispārējā budžeta projektu (visas iedaļas) (16257/2008 – C6-0457/2008 – 2008/2026(BUD))un vēstules ar budžeta grozījumiem: Nr. 1/2009 (SEC(2008)2435 - 13702/2008 - C6-0344/2008), Nr. 2/2009 (SEC(2008)2707 - 16259/2008 - C6-0458/2008), Nr. 3/2009 (SEC(2008)2840 - 16260/2008 - C6-0459/2008) par Eiropas Savienības 2009. gada vispārējā budžeta izpildi
  PIELIKUMS
 Konvencija par pārvietojamām iekārtām un tās protokols par aeronautikas iekārtām *
 Eiropas darba mobilitātes rīcības plāns (2007–2010)
 Mūžizglītība zināšanām, radošumam un jaunradei - darba programma "Izglītība un apmācība 2010. gadam"
 Rotaļlietu drošums ***I
  Eiropas Parlamenta 2008. gada 18. decembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par rotaļlietu drošumu (COM(2008)0009 – C6-0039/2008 – 2008/0018(COD))
  Eiropas Parlamenta nostāja, kas pieņemta pirmajā lasījumā 2008. gada 18. decembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu Nr. .../2009/EK par rotaļlietu drošumu
  PIELIKUMS
 Eiropas kvalitātes nodrošināšanas pamatprincipu ietvarstruktūra profesionālajai izglītībai un apmācībām ***I
  Eiropas Parlamenta 2008. gada 18. decembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes ieteikumam par Eiropas kvalitātes nodrošināšanas pamatprincipu ietvarstruktūras izveidošanu profesionālajai izglītībai un apmācībām (COM(2008)0179 – C6-0163/2008 – 2008/0069(COD))
  Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2008. gada 18. decembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Ieteikumu 2009/.../EK par Eiropas kvalitātes nodrošināšanas pamatprincipu ietvarstruktūras izveidošanu profesionālajai izglītībai un apmācībām
 Eiropas kredītpunktu sistēma profesionālajai izglītībai un apmācībai (ECVET) ***I
  Eiropas Parlamenta 2008. gada 18. decembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes ieteikumam par Eiropas kredītpunktu sistēmas izstrādi profesionālajai izglītībai un apmācībai (ECVET) (COM(2008)0180 – C6-0162/2008 – 2008/0070(COD))
  Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2008. gada 18. decembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Ieteikumu 2009/.../EK par Eiropas kredītpunktu sistēmas izstrādi profesionālajai izglītībai un apmācībai (ECVET)
 Vērtspapīru norēķini un finanšu nodrošinājuma līgumi ***I
  Eiropas Parlamenta 2008. gada 18. decembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz saistītām sistēmām un kredītprasībām groza Direktīvu 98/26/EK par norēķinu galīgumu maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmās un Direktīvu 2002/47/EK par finanšu nodrošinājuma līgumiem (COM(2008)0213 – C6-0181/2008 – 2008/0082(COD))
  Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2008. gada 18. decembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/.../EK, ar ko Direktīvu 98/26/EK par norēķinu galīgumu maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmās un Direktīvu 2002/47/EK par finanšu nodrošinājuma līgumiem groza attiecībā uz saistītām sistēmām un kredītprasībām
 Noguldījumu garantiju sistēmas attiecībā uz seguma līmeni un izmaksas termiņu ***I
  Eiropas Parlamenta 2008. gada 18. decembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 94/19/EK par noguldījumu garantiju sistēmām attiecībā uz seguma līmeni un izmaksas aizkavējumu (COM(2008)0661 – C6-0361/2008 – 2008/0199(COD))
  Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2008. gada 18. decembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu Nr. .../2009/EK, ar ko Direktīvu 94/19/EK par noguldījumu garantiju sistēmām groza attiecībā uz seguma līmeni un izmaksas aizkavējumu
 Informācijas atklāšanas prasības vidējiem uzņēmumiem un konsolidētu pārskatu sastādīšanas pienākums ***I
  Eiropas Parlamenta 2008. gada 18. decembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK attiecībā uz noteiktām informācijas atklāšanas prasībām vidējiem uzņēmumiem un konsolidētu pārskatu sastādīšanas pienākumu (COM(2008)0195 – C6-0173/2008 – 2008/0084(COD))
  Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2008. gada 18. decembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/.../EK, ar ko Padomes Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK groza attiecībā uz noteiktām informācijas sniegšanas prasībām vidējiem uzņēmumiem un konsolidētu pārskatu sagatavošanas pienākumu
 Padomes pieeja OLAF regulas pārskatīšanai
 FRONTEX aģentūras un Eiropas Robežu uzraudzības sistēmas EUROSUR novērtējums un turpmākā attīstība
 Viltošanas ietekme uz starptautisko tirdzniecību
 Grāmatvedības prasības attiecībā uz vidējiem uzņēmumiem
 Eiropas autentiskais dokuments
  Eiropas Parlamenta 2008. gada 18. decembra rezolūcija ar ieteikumiem Komisijai par Eiropas autentisko dokumentu (2008/2124(INI))
  PIELIKUMS
 E-tiesiskums
  Eiropas Parlamenta 2008. gada 18. decembra rezolūcija ar ieteikumiem Komisijai par e-tiesiskumu (2008/2125(INI))
  REZOLŪCIJAS PIELIKUMS –
 Pieaugušo juridiskā aizsardzība: pārrobežu ietekme
  Eiropas Parlamenta 2008. gada 18. decembra rezolūcija ar ieteikumiem Komisijai attiecībā uz pieaugušo juridisko aizsardzību: pārrobežu ietekme (2008/2123(INI))
  PIELIKUMS
 Miera nostiprināšanas un valsts izveides perspektīvas pēckonflikta situācijā
 Zimbabve
 Uzbrukumi cilvēktiesību aizstāvjiem, pilsoņu brīvībai un demokrātijai Nikaragvā
 Krievija: uzbrukumi cilvēktiesību aizstāvjiem un tiesas prāva Annas Poļitkovskas slepkavības lietā
Teksti
Galīgā redakcija (420 kb)
Pēdējā atjaunošana - 2009. gada 1. oktobraJuridisks paziņojums