Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęteInne formaty
Czwartek, 18 grudnia 2008 r. - StrasburgWersja ostateczna
 Zmiana Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r.
  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie projektu zmiany Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (2008/2320(ACI))
  ZAŁĄCZNIK
 Projekt zmiany Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r.
 Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej
  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej zgodnie z pkt 26 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (COM(2008)0732 – C6-0393/2008 – 2008/2317(ACI))
  ZAŁĄCZNIK
 Uruchomienie instrumentu elastyczności
  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności zgodnie z pkt 27 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (COM(2008)0833 – C6-0466/2008 – 2008/2321(ACI))
  ZAŁĄCZNIK
 Projekt budżetu korygującego nr 10/2008
 Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok 2009 po zmianach wprowadzonych przez Radę (wszystkie sekcje)
  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009 po zmianach wprowadzonych przez Radę (wszystkie sekcje) (16257/2008 - C6-0457/2008 - 2008/2026(BUD)) oraz pism w sprawie poprawek nr 1/2009 [SEC(2008)2435 - 13702/2008 - C6-0344/2008], nr 2/2009 [SEC(2008)2707 - 16259/2008 - C6-0458/2008] i nr 3/2009 [SEC(2008)2840 - 16260/2008 - C6-0459/2008] do projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009
  ZAŁĄCZNIK
 Wyposażenie ruchome oraz protokół dotyczący zagadnień właściwych dla sprzętu lotniczego *
 Europejski plan działania na rzecz mobilności w zatrudnieniu
 Uczenie się przez całe życie na rzecz wiedzy, kreatywności i innowacji – realizacja programu prac "Edukacja i szkolenie 2010"
 Bezpieczeństwo zabawek ***I
  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie bezpieczeństwa zabawek (COM(2008)0009 – C6-0039/2008 – 2008/0018(COD))
  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 18 grudnia 2008 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/.../WE w sprawie bezpieczeństwa zabawek
  ZAŁĄCZNIK
 Europejskie ramy odniesienia na rzecz zapewnienia jakości w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego ***I
  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia europejskich ram odniesienia na rzecz zapewnienia jakości w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego (COM(2008)0179 – C6-0163/2008 – 2008/0069(COD))
  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 18 grudnia 2008 r. w celu przyjęcia zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/.../WE w sprawie ustanowienia europejskich ram odniesienia na rzecz zapewnienia jakości w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego
 Europejski system transferu i akumulacji punktów w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET) ***I
  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia Europejskiego systemu transferu i akumulacji punktów w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET) (COM(2008)0180 – C6-0162/2008 – 2008/0070(COD))
  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 18 grudnia 2008 r. w celu przyjęcia zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET)
 Transakcje na papierach wartościowych i uzgodnienia dotyczące zabezpieczeń finansowych ***I
  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 98/26/WE w sprawie zamknięcia rozliczeń w systemach płatności i rozrachunku papierów wartościowych oraz dyrektywę 2002/47/WE w sprawie uzgodnień dotyczących zabezpieczeń finansowych w odniesieniu do systemów powiązanych i do wierzytelności kredytowych (COM(2008)0213 – C6-0181/2008 – 2008/0082(COD))
  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 18 grudnia 2008 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/.../WE zmieniającej dyrektywę 98/26/WE w sprawie zamknięcia rozliczeń w systemach płatności i rozrachunku papierów wartościowych oraz dyrektywę 2002/47/WE w sprawie uzgodnień dotyczących zabezpieczeń finansowych w odniesieniu do systemów powiązanych i do wierzytelności kredytowych
 Systemy gwarancji depozytów w odniesieniu do wysokości pokrycia oraz terminu spłaty ***I
  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 94/19/WE w sprawie systemów gwarancji depozytów w odniesieniu do wysokości pokrycia oraz terminu spłaty (COM(2008)0661 – C6-0361/2008 – 2008/0199(COD))
  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 18 grudnia 2008 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/.../WE zmieniającej dyrektywę 94/19/WE w sprawie systemów gwarancji depozytów w odniesieniu do poziomu gwarancji oraz terminu wypłaty
 Obowiązek ujawniania informacji przez średnie przedsiębiorstwa i obowiązek sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych ***I
  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2008 r. dotyczące wniosku w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG w odniesieniu do niektórych wymogów ujawniania informacji przez średnie przedsiębiorstwa oraz obowiązku sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych (COM(2008)0195 – C6-0173/2008 – 2008/0084(COD))
  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 18 grudnia 2008 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/.../WE zmieniającej dyrektywę Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG w odniesieniu do niektórych wymogów ujawniania informacji przez średnie przedsiębiorstwa oraz obowiązków sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych
 Podejście Rady do zmiany rozporządzenia w sprawie OLAF-u
 Ocena oraz przyszły rozwój agencji FRONTEX i europejski system nadzoru granic EUROSUR
 Wpływ podrabiania towarów na handel międzynarodowy
 Wymogi rachunkowości dotyczące średnich przedsiębiorstw
 Europejski dokument urzędowy
  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2008 r. zawierająca zalecenia dla Komisji dotyczące europejskiego dokumentu urzędowego (2008/2124(INI))
  ZAŁĄCZNIK
 E-sprawiedliwość
  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2008 r. zawierająca zalecenia dla Komisji w sprawie e-sprawiedliwości (2008/2125(INI))
  ZAŁĄCZNIK
 Skutki transgraniczne ochrony prawnej osób pełnoletnich
  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2008 r. z zaleceniami dla Komisji w sprawie ochrony prawnej osób pełnoletnich: skutki transgraniczne (2008/2123(INI))
  ZAŁĄCZNIK
 Perspektywy konsolidacji pokoju i budowy państwa po zakończeniu konfliktu
 Zimbabwe
 Nikaragua
 Ataki na obrońców praw człowieka w Rosji oraz proces o morderstwo Anny Politkowskiej
Teksty
Wersja ostateczna (442 kb)
Ostatnia aktualizacja: 1 października 2009Informacja prawna