Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texterAndra textformat
Torsdagen den 18 december 2008 - StrasbourgSlutlig utgåva
 Ändring i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning
  Europaparlamentets beslut av den 18 december 2008 om ett ändringsförslag till det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (2008/2320(ACI))
  BILAGA
 Ändringförslag till det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006
 Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond
  Europaparlamentets resolution av den 18 december 2008 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond i enlighet med punkt 26 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (KOM(2008)0732 – C6-0393/2008 – 2008/2317(ACI))
  BILAGA
 Utnyttjande av flexibilitetsmekanismen: insats för att hantera de kraftigt stigande livsmedelspriserna i utvecklingsländerna
  Europaparlamentets resolution av den 18 december 2008 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av flexibilitetsmekanismen i enlighet med punkt 27 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (KOM(2008)0833 – C6-0466/2008 – 2008/2321(ACI))
  BILAGA
 Förslag till ändringsbudget nr 10/2008
 Förslag till allmän budget 2009, ändrat av rådet (alla avsnitt)
  Europaparlamentets resolution av den 18 december 2008 om rådets ändrade förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2009 (alla avsnitt) (16257/2008 – C6-0457/2008 – 2008/2026(BUD)) och ändringsskrivelserna nr 1/2009 [SEK(2008)2435 - 13702/2008 - C6-0344/2008] nr 2/2009 [SEK(2008)2707 - 16259/2008 - C6-0458/2008] nr 3/2009 [SEK(2008)2840 - 16260/2008 - C6-0459/2008] till förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2009
  BILAGA
 Konvention om flyttbar egendom och dess protokoll om luftfartsutrustning *
 EU:s handlingsplan för rörlighet för arbetstagarna (2007–2010)
 Livslångt lärande som grundval för kunskap, kreativitet och innovation –Genomförande av arbetsprogrammet "Utbildning 2010"
 Leksaksdirektivet ***I
  Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 18 december 2008 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om leksakers säkerhet (KOM(2008)0009 – C6-0039/2008 – 2008/0018(COD))
  Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 18 december 2008 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/.../EG om leksakers säkerhet
  BILAGA
 Europeisk referensram för kvalitetssäkring av yrkesutbildning ***I
  Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 18 december 2008 om förslaget till Europaparlamentets och rådets rekommendation om inrättandet av en europeisk referensram för kvalitetssäkring av yrkesutbildning (KOM(2008)0179 – C6-0163/2008 – 2008/0069(COD))
  Europarlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 18 december 2008 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets rekommendation 2009/.../EG om inrättande av en europeisk referensram för kvalitetssäkring av yrkesutbildning
 Europeiskt system för meritöverföring inom yrkesutbildningen ***I
  Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 18 december 2008 om förslaget till Europaparlamentets och rådets rekommendation om inrättandet av ett europeiskt system för meritöverföring inom yrkesutbildningen (KOM(2008)0180 – C6-0162/2008 – 2008/0070(COD))
  Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 18 december 2008 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets rekommendation 2009/.../EG om inrättande av ett europeiskt system för meritöverföring inom yrkesutbildningen (ECVET)
 Överföring av värdepapper och ställande av finansiell säkerhet ***I
  Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 18 december 2008 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 98/26/EG om slutgiltig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper och direktiv 2002/47/EG om ställande av finansiell säkerhet med avseende på sammanlänkade system och kreditfordringar (KOM(2008)0213 – C6-0181/2008 – 2008/0082(COD))
  Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 18 december 2008 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/.../EG om ändring av direktiv 98/26/EG om slutgiltig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper och direktiv 2002/47/EG om ställande av finansiell säkerhet, vad gäller sammanlänkade system och kreditfordringar
 System för garanti av insättningar vad beträffar garantins omfattning och utbetalningsfristen ***I
  Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 18 december 2008 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar vad beträffar garantins omfattning och utbetalningsfristen (KOM(2008)0661 – C6-0361/2008 – 2008/0199(COD))
  Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 18 december 2008 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/.../EG om ändring av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar, vad gäller täckningsnivån och utbetalningsfristen
 Krav på offentlighet för medelstora företag och skyldigheten att upprätta sammanställd redovisning ***I
  Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 18 december 2008 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG när det gäller krav på offentlighet för medelstora företag och skyldigheten att upprätta sammanställd redovisning (KOM(2008)0195 – C6-0173/2008 – 2008/0084(COD))
  Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 18 december 2008 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/.../EG om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG vad gäller krav på offentlighet för medelstora företag och skyldigheten att upprätta sammanställd redovisning
 Rådets strategi inför översynen av Olaf-förordningen
 Utvärdering och framtida utveckling av Frontex och det europeiska gränsbevakningssystemet Eurosur
 Varumärkesförfalskningens inverkan på den internationella handeln
 Redovisningskrav för små och medelstora företag
 Europeisk bestyrkt handling
  Europaparlamentets resolution av den 18 december 2008 med rekommendationer till kommissionen om europeiska officiella handlingar (2008/2124(INI))
  BILAGA
 E-juridik
  Europaparlamentets resolution av den 18 december 2008 med rekommendationer till kommissionen om e-juridik (2008/2125(INI))
  BILAGA
 Rättsskydd för vuxna: gränsöverskridande konsekvenser
  Europaparlamentets resolution av den 18 december 2008 med rekommendationer till kommissionen om rättsskydd för vuxna: gränsöverskridande konsekvenser (2008/2123(INI))
  BILAGA
 Utvecklingsperspektiv för freds- och nationsuppbyggnad efter konflikter
 Zimbabwe
 Attackerna mot människorättsförsvarare, de allmänna friheterna och demokratin i Nicaragua
 Angrepp på försvarare av de mänskliga rättigheterna i Ryssland och rättegången om mordet på Anna Politkovskaya
Texter
Slutlig utgåva (429 kb)
Senaste uppdatering: 1 oktober 2009Rättsligt meddelande