Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Hyväksytyt tekstit
Torstai 7. syyskuu 2000 - Strasbourg EUVL-painos
Ihmisten kloonaus
B5-0710, 0751, 0753 ja 0764/2000

Euroopan parlamentin päätöslauselma ihmisten kloonauksesta

Euroopan parlamentti, joka

-  ottaa huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen ehdotuksen sallia lääketieteellinen tutkimus, jossa käytetään tumansiirrolla luotuja alkioita (ns. terapeuttinen kloonaus),

-  ottaa huomioon 16. maaliskuuta 1989 antamansa päätöslauselmat geenitekniikan eettisistä ja oikeudellisista ongelmista(1) ja in vivo ja in vitro -keinohedelmöityksestä(2) sekä 28. lokakuuta 1993 antamansa päätöslauselman ihmisalkioiden kloonauksesta(3) , 12. maaliskuuta 1997 antamansa päätöslauselman kloonauksesta(4) , 15. tammikuuta 1998 antamansa päätöslauselman ihmisten kloonauksesta(5) ja 30. maaliskuuta 2000 antamansa päätöslauselman(6) ,

-  ottaa huomioon Euroopan neuvoston yleissopimuksen ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla - yleissopimus ihmisoikeuksista ja biolääketieteestä - sekä 20. syyskuuta 1996 aiheesta antamansa päätöslauselman(7) sekä lisäpöytäkirjan, jossa kielletään ihmisten kloonaus,

-  ottaa huomioon Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen suosituksen 1046 ihmisalkioiden käytöstä,

-  ottaa huomioon yhteisön viidennen tutkimuksen puiteohjelman ja siihen sisältyvät erityisohjelmat,

-  ottaa huomioon 6. heinäkuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/44/EY bioteknologian keksintöjen oikeudellisesta suojasta(8) ,

A.  katsoo, että ihmisarvo ja sen seurauksena jokaisen ihmisen arvo ovat jäsenvaltioiden tärkeimpiä tavoitteita, kuten useissa nykyaikaisissa perustuslaeissa todetaan,

B.  katsoo, että kiistatonta tarvetta lääketieteelliseen tutkimukseen, joka perustuu ihmisen geeniperimän tuntemuksessa saavutettuun edistykseen, on arvioitava tiukoin eettisin ja sosiaalisin perustein,

C.  katsoo, että alkioiden kloonauksen sijasta on muita tapoja parantaa vakavia sairauksia, kuten kantasolujen ottaminen aikuisilta tai vastasyntyneiden lasten napanuorasta; katsoo, että on myös muita ulkoisia sairauden aiheuttajia, joita on tutkittava,

D.  ottaa huomioon, että viidennessä puiteohjelmassa ja 25. tammikuuta 1999 tehdyssä neuvoston päätöksessä 1999/167/EY tutkimusta, teknologista kehittämistä ja esittelyä koskevasta erityisohjelmasta "Elämänlaatu ja luonnonvarojen hoitaminen” (1998-2002) todetaan: "Myöskään ei tueta "kloonauksena” tunnettua tutkimustoimintaa, jossa itusolun tai alkion solun tuma korvataan jonkin yksilön tai alkion solun tumalla tai sellaisella tumalla, joka on saatu jostakin ihmisen alkiovaihetta seuraavasta kehitysvaiheesta.”,

E.  katsoo, että yhteisön rahoitusta ei saa käyttää tällaisiin tarkoituksiin suoraan eikä välillisesti,

F.  ottaa huomioon, että edellä mainitussa direktiivissä 98/44/EY todetaan, että yhteisössä vallitsee yksimielisyys siitä, että ihmisen sukusolujen geeneihin kohdistuvat toimenpiteet ja ihmisten kloonaaminen ovat yleisen järjestyksen ja hyvien tapojen vastaisia,

G.  katsoo, että uudella semantiikkaan perustuvalla strategialla pyritään heikentämään ihmisten kloonauksen moraalista merkitystä,

H.  katsoo, että terapeuttinen kloonaus ja suvun jatkamiseen liittyvä kloonaus eivät eroa toisistaan millään tavoin ja että nykyisen kiellon lieventäminen lisää paineita kehittää edelleen alkion tuotantoa ja käyttöä,

I.  katsoo, että ihmisen kloonaus on määritelty sellaisten ihmisalkioiden luomiseksi, joilla on sama geneettinen perimä kuin jollakin elävällä tai kuolleella ihmisellä kaikissa kehitysvaiheissa, ilman että on mahdollista erottaa käytettyä menettelyä,

J.  ottaa huomioon, että Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen ehdotukset edellyttävät hyväksymistä Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentin ylä- ja alahuoneessa, joiden jäsenet saavat äänestää asiasta vapaasti omantunnon mukaan,

1.  katsoo, että ihmisoikeuksien ja ihmisarvon kunnioittamisen on oltava poliittisen lainsäädäntötyön jatkuvana tavoitteena;

2.  katsoo, että terapeuttinen kloonaus, joka tarkoittaa ihmisalkioiden luomista ainoastaan tutkimustarkoituksia varten, aiheuttaa selvän eettisen ongelman, ylittää peruuttamattomasti tutkimussääntöjen rajat ja on Euroopan unionissa omaksutun yleisen politiikan vastainen;

3.  kehottaa Yhdistyneen kuningaskunnan hallitusta tarkistamaan ihmisalkioiden kloonausta koskevaa kantaansa ja pyytää kollegojaan, Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentin jäseniä käyttämään äänioikeuttaan omantunnon mukaan ja hylkäämään ehdotuksen, jossa sallitaan tumansiirrolla luotujen alkioiden käyttö tutkimuksissa, kun kyseinen ehdotus esitetään heille;

4.  toistaa jäsenvaltioille antamansa kehotuksen laatia sitovaa lainsäädäntöä, jossa kielletään kaikenlainen ihmisten kloonausta koskeva tutkimus kunkin jäsenvaltion alueella ja määrätään rikosoikeudellinen rangaistus rikkomuksista;

5.  vaatii mahdollisimman suurta poliittista, lainsäädännöllistä, tieteellistä ja taloudellista panostusta sellaisiin hoitomuotoihin, joissa käytetään aikuisilta otettuja kantasoluja;

6.  antaa täyden tukensa bioteknologian tieteelliselle tutkimukselle edellyttäen, että sitä arvioidaan tiukoin eettisin ja sosiaalisin perustein;

7.  vaatii uudelleen, että kehitetään sellaisia ihmisten keinohedelmöitysmenetelmiä, joissa ei tuoteta liikaa alkioita, jotta vältetään ylimääräisten alkioiden luominen;

8.  pyytää jäsenvaltioiden ja yhteisön toimivaltaisia viranomaisia pitämään huolta siitä, että mitään ihmiseen liittyvää ei saa kloonata eikä patentoida, ja laatimaan tätä varten säännöksiä;

9.  kehottaa komissiota takaamaan, että viidennen puiteohjelman ja kaikkien siihen sisältyvien erityisohjelmien ehtoja noudatetaan täysin, ja korostaa, että paras tapa päätöksen täytäntöön panemiseksi on varmistaa, että mikään tutkimuslaitos, joka on jollakin lailla mukana ihmisalkioiden kloonauksessa, ei saa rahoitusta EU:n talousarviosta mihinkään tutkimukseen;

10.  toistaa vaatimuksensa, että Yhdistyneissä Kansakunnissa olisi hyväksyttävä maailmanlaajuinen ja erityinen kielto, joka koskee ihmisten kloonausta kaikissa muodostumis- ja kehitysvaiheissa;

11.  katsoo, että jos Euroopan parlamentti asettaa väliaikaisen valiokunnan käsittelemään ihmisen geeniperimän alalla saavutetun viimeaikaisen kehityksen aiheuttamia eettisiä ja oikeudellisia ongelmia, sen on aloitettava työnsä parlamentin päätöslauselmissa esitettyjen näkemysten pohjalta; katsoo, että valiokunnan olisi tutkittava kysymyksiä, joista parlamentti ei ole vielä ilmaissut selvää kantaansa; katsoo, että valiokunnan valtuudet, kokoonpano ja toimikausi on määriteltävä puheenjohtajakokouksen ehdotuksen pohjalta, rajoittamatta pysyvän valiokunnan valtuuksia, joka vastaa yhteisön oikeuden soveltamisesta ja valvontaa koskevista kysymyksistä tällä alalla;

12.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle, jäsenvaltioiden hallituksille, Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentin jäsenille sekä Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille.

(1)EYVL C 96, 17.4.1989, s. 165.
(2)EYVL C 96, 17.4.1989, s. 171.
(3)EYVL C 315, 22.11.1993, s. 224.
(4)EYVL C 115, 14.4.1997, s. 92.
(5)EYVL C 34, 2.2.1998, s. 164.
(6)Hyväksytyt tekstit, kohta 9.
(7)EYVL C 320, 20.9.1996, s. 268.
(8)EYVL L 213, 30.7.1998, s. 13.

Päivitetty viimeksi: 20. toukokuuta 2004Oikeudellinen huomautus